ࡱ> j4bdfhjlnprt v x z | ~bdfhjlnprtvxz|~b d!!f""h##j$$l%%n&&p''r((t))v**x++z,,|--~..//b00d11f22h33j44 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FGD>pF4@WorkbookH5hSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pUID Ba==KWN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) , *   P P    `      a> ||>j=}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}8 00\);_(*;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }-}= 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`'j Bhamashah_PNBUpdatedpart-I_withg L- DISTRICT Block/PS GP/Ward Name in English Spouse Name Father Name Ajmer Kishangarh KARKERI seema devi jitendra ashok - lichhma ruparam mishri lall kamla devi damodar harkaran sampat na thu lall durga lall gita devi babu lall rameswar norati devi dalu ram hanuman jee panchi devi naathu ram harkan jee sugni devi hemraj jetu ram mota ram rtan morkin kalka devi moti lall ranglall soni devi balu ram uma ram pemaaram ram chand seeta devi ramswroop chhoga ji BHANWARI DEVI RAMNIVAS NATU RAM gulshan iesuf shakur kha JYOTI DEVI DHARM RAJ HAJARI RAM chhoti devi sukha ram kasha ram garima bhagchand aasu ram geeta devi aasu rukma devi ganesh ram gopal ram prabha devi devar karana ganpheta matara devi raju ram chander SHOBHA DEVI GOPAL HARI RAM manju jangid mukesh jangid banshi lal SEETA DEVI SHIMBU NATH BHAVERI MANJU DEVI SURASHE UADA RAM prem devi mahendra bhawar laal fulla devi ramchandra javer jee manju devi ram lal deva ram saroge devi mohan gordana jee GITA DEVI DAVERKAEN JAVER JREE jhamaku devi rama ram soram jee mangi devi madan lal jagenat jee ram pyari birada ram deva jee banja ram sita devi rajandar mane ram jamana devi chandara parkesh padam ram deve karan savana jee chanda devi BALADEV RAM JANASHE JEE HARIE SHING CHOJA JEE SANTOSH KANWAR KALYAN SINGH GUMAN SINGH KANCHAN DEVI RAJU RAM RAMESHWAR LAL TIJA DEVI KANHAYA LAL KASER RAM asha devi LALA RAM KANA RAM santosh devi guman nath seeta ram jetha ram jassa ram KANCHAN DEVI HANUMAN RAMDEEN SANTOSH DEVI PARAMA RAM BHAR MAL RAMA DEVI JAGDEESH MOHAN lali devi jagdeesh ratana ram prabhu ram suraj karan KAMLA DAYAL CHOTHU JI gattu devi phool chand amba lal keshar devi kishan amar chand KOUSHALYA DEVI CHENA RAM KALU JI SURGYAN BHAWANA RAM SHRAWAN kesar devi samara ram pema ram mamta devi gheesa ram gopal BHANWARI SHRAWAN RAM NANDA RAM durga devi om prakash rama ram GULAB DEVI SURESH CHANDRA JI meera devi biram singh saraju devi geega ram kana ram jamna devi narayan pusa ram bhanwar lal arjan ji manju hari ram kalu ram MOOLA RAM sharda devi dharu ram lala ram ram karan jay narayan chitar mal sayari devi jawana ram surgyan jassaram babu lal gopi ram sunda ram nosar devi bhawar laal jahavar mohan raam amaraa raam tulsi devi prbhu ram chatra raam vimla deen dayal kaanaaraam meera devi mohan laal pana raam Ramali gopi raam sarvan birda bhawari devi rang laal basanti devi sarveshvar ram parsad pusi devi moti raam mangal chand tara devi manohar mulchand reshama salim usmaan harji raam choka raam Ward No- 25 kehav sharam rjendar kumar Ward No- 4 mohani devi rameshawer lal bierama rama guddi devi kelas bidri SUVA DEVI AASURAM BANA TULSI DEVI RAMA CHAND KELADEVI nathu lall revtram ganpat sanju jee jagdis JAMANA DEVI JUTARAM MALI KALU RAM PIN KI DEVI MANGILALL HIRALALL saroj devi north mal mahavir anop devi narayan lal gopeenath sushila devi jagdish prasad sayoji ram chand bano babau mohammad salemansaya naraYAN bhagu ram mira devi norat ram KAMLA DEVI JERAM BHAVRA RAM sanju kesuram deva ram chotidevi rampal maya devi sukh dev jee nanu ram Santosh Devi prabhu raam shantti devi jugal kishor ram laal kelki devi parthavi nath deva nath sarla devi ramdev jee ganpat jee nandu shankar laal bhairu gudidevi tikam chand kaseeram ratan laal mena habeeb bhawaru kha babu laal vimlal devi mukesh kalu ram jee sohnee devi raju jee sharada devi dula ji moga devi kailash chand jay raam veer kanwar amar singh bhopal singh leela devi banvaari mani ram sunita devi ram nivas khevat ram nandu devi hariram jee gopee jee tara chand chhotu ram maagi laal shankar gopi nath bhnwar lal gogli devi suja raam bhoma ram manudi maangi laal manju devi phoolchand ram narayan chanda raam madan laal narayan raam nanudi devi shyoji nath narayan nath kiran devi mukesh khatik kailash baabudi devi aasha ram pusa raam amari devi maangu raam syo raam kanta devi mukesh jagdish devli devi panna laal bhairu ram maangi devi ramadeen pokhar laalee devi likhma ram sundar devi unkaarraam lachcha ram mehraaj islaam rahmad laal chand birda raam Geeta Devi likhma raam chhitar ji champa devi banwari lal kansotiya jamraj shaayari devi mohanlaal rami devi hariram durga BIRJI DEVI BINJA RAM LEELA DEVI KALURAM KUNGA RAM sukhram jetaram kishni devi pabu ram sujaram CHANDA DEVI MANGAL CHAND BHAVER LAL kamala devi hanuman phalada rekha devi tirlok raju ram ganga devi srvan ram mangue jee RASHIDA ISLAMUDIN RAHAMAN shahnaj bano rustam mohmmab shubarat manbhar devi pema ram matureja GORA DEVI SHANKER RAM SUSHILA DEVI DEVA RAM RAMU JEE PUSI DEVI DEVARAM CHHOTU RAM koyii devi hare ram jaya rama rajander prasad madhane lal chanda devi suja ram chhoga lal gulab devi bhanwar lal kumo fatam asarak khudha baksh jhamku devi mangi lal rupa ram bhagwati devi bhagirath prakash kelash MEERA DEVI TEJMAL HEERA pinky devi nand kishor BHANWARI DEVI SOHAN NATH RAMNATH dula ram chhoti devi pannalal CHHOTI DEVI PUSA NATH CHHAGANA FULA DEVI CHETAN PRAKASH MANA RAM HEERALAL TIKAM CHATURBHUJ KHUMARAM munnalal RAMESHVARI DEVI NAND LAL MOTI SUPYAR DEVI GHISALAL PREMRAJ KISTURCHAND MALI KISHANA RAM MEENA DEVI GENA RAM RAMDEV LALI DEVI GOVIND RAM JETA RAM INDAR NATH KISHANLAL raju kumari purshottam kisturmal MAMTA DEVI DAMODAR SURAJKARAN raju vishram shanker lal BALI SUJARAM PEMARAM bidam devi nemichand boduram mohni devi sugan madhu devi raghunath devkaran RAJA DEVI BIRDARAM GHASIRAM FUMA DEVI AASU RAM UGMA RAM heera ram shanti chhitermal banshilal prabhuram mohan bhawar lal mula ram meharam jabbar nath bhawar Ward No- 2 madina usman gani subhaan kha bhavarei bai lalla ram mangu ram Ward No- 7 shanti devi mahaveer bhawarlal gumaan hetraam bodu rao hemlata rao vishal rao mena devi ramswaroop hansraj sharwanram mangla ram urmila devi maal ji amrit kanwar narayan singh rewat singh yasoda devi prabhu lal bheru lal rafika sayad umer farjan ali sanja devi gularam gotya nandlal rashida saidh khan rahad ali BILKIS BANO IMAMUDEEN SAKUR AHMAD raama devi mohan ji sajjni devi ramdev premaa ram gopaalee devi rajendra kalu raam supyar birma raam lalee devi hareenath kisnath jee raju devi hari prasaad uda raam ram sukh tulsi ram gulshan begam chhotu mohmad rahmaan kha santra devi durga laal sukh dev jamana girdhari kailashi devi gordhan laxmi chand ratanlaal jagananath sumitra devi raghu nath balchand gyana devi< bhoma raam saavta ghisi devi santosh nath suva nath mayaa devi vinod puna raam santtosh devi ghisa laal chhotu raam neraj devi ramesh manhor jee narayan lall bhnwar gora devi GEETA DEVI BHAWARLAL RAJIYA BANO ASRAF MOHAMMED YAKUB LAAD KANWAR SHANKAR SINGH MOD SINGH SITARA BUDU BASHIR ANISA MEHARAB KHAN FAKEER MOHAMAD SUMAN TRILOK GANPAT dev karan vishnu narayan nanda das jadav devi laxman CHANDA DEVI OM PRAKASH BANSI LAL mahaveer prasad giri ram kamlesh bhagawan singh ram chandra BHAWARI DEVI PRABHU LAL HAJARI JI SAROJ SANTOSH khyali ram moba ram kamla kana nath balak das MAINUDIN JINAT RAMAJANI KAMLA DEVI RADHESHYAM PACHU PREM DEVI DEVILAL BHIYAJI REKHA DEVI KANHAIYA RADHESHYAM HEMA GULAB RAM PAAL FARJANA SAID NIJAMUDIN KAMALA DEVI GUMAN RAM RAMU JI ANISHA BANO AMJAD ALI BADRUDIN MAINA DEVI OM PRKASH ISHWAR RASAL KANVAR HUKM SINGH HAJARI SINGH SHAHIDAN AJIJ SABRUDIN DAPHU BEGAM SATAR MO SABUDIN bhanwari DEVI CHHITAR MAL parveena sadeek babu Ward No- 8 VIRENDRA KUMAR DOLA RAM HANUMAAN PRASAD NATHU RAM mamta balraj saini ganesh BINDIYA BASANT BAJRANG NEHA RAO MAHESH RAO ASHOK MUNNA LAL PREM DEVI JIWAT GUDDI KANWAR NARPAT SINGH DEVI SINGH RAMKANWAR SANJAY VAISHNAV SATYANARAYAN SUPYARI RAMAVATAR HARIRAM SUNITA DEVI RAMNIWAS SHARMA DILIP MUNNI DEVI RAMNIWAS GOPI KOYLI DEVI HARDEV lalita devi ramkishan motiram dayal BHERU RAM RAMDIN PHAHU DEVI PRBHU RAM PULA JEE ramkanya tarachand biharilal BABULAL NARAYAN pinki devi sanjay ghisalal yashoda devi uddoji LADA DEVI GHISA RAM lala nath bhawar nath kanchan pappu shravan nath JAAN DEVI RAMDAYAL JAGDISH paachi devi kishana ram gordhan ram SARVESHVAR AASURAM SINAGARI BHOLURAM PRABHURAM RATNI DEVI NANURAM LUNARAM dhapu devi govind laduram mangilal basti ram JAVAN RAM JASHODA BAI MOHANLAL PRATAP RITU SHARMA JITENDRA NISHA KANWAR REWAT SINGH SAWAI SINGH BALRAM PURAN LAL SATYANARAYAN GAHTU RAM VINITA KANWAR DILIP SINGH BHVANI KANWAER TARA PRAKASH sushila mukesh kumar manak chand sunita kanwar gopal singh sumer singh URMILA SHARMA nemi chand prabhatilal sumitra madanlal nathulal lakshmi manmohan singh raghu veer arjun singh santosh omprakash mohanlal bina kanwar shakti singh syoji singh mahendra kanwar nand singh maan singh rajeshwari diwan singh rao radha kishan vinita sharma ram prasad kamala RAMPRASAD NATHULAAL pinki kuldeep kishanlaal gheesalal bheru ji PANCHI BAI RAM NIWAS MALCHAND MANGLA DEVI VISHNU RAV OMJI MURALIDHARE MOTI LAL TARA DEVI MAL SINGH SHAKTI SINGH MANJU DEVI BHAGWATI PRASAD KELARAM MANBHAR HARI SINGH SUKH DEV RMA DEVI BABU LAL PYARE LAL UCHHAB KANWAR BHANVAR SINGH JUJAR SINGH ENDER SINGH SYOJI SINGH BHANWAR LAL CHOTU SONI DEVI CHOTURAM ROD JI MANOHARI DEVI NORAT MAL DASRATH ANISA BANO ABDUL KYYUM SLAUDIN VIMLA DEVI JAGDISH Masooda MASOODA Pushkar Ward No- 1 RAMLAL ACHU DEVI MADAN LAL KANCHAN RATANLAL GARSILAL Vijainagar Ward No- 21 raghunath ji muli devi rai mel gordhan lal firoja JAKHIR SATTER Ward No- 22 nanak ram bharti devi naaru mal ji BHARTI DEVI rochi ram DHARMI DEVI BHADUR SINGH ASHA DEVI SANTOSH KUMAR BIRDHICHAND RAFIKA BANO RAFIK MO BHURA VINOD BANWARI JUMI KHA MUNAA SUBAAT SAROJ KANWAR SATAYNARAYAN SINGH SOHAN SINGH USHA DEVI DASHRAT LAL HUNUMAN LAL MAINA KANARAM RAMKARAN GITA MANGAL MISRI LAL RESHAMA SUNIL BOHLU ANAND KANWAR ANAND SINGH BHAVANI SINGH MEHAMUDAA BANO IQBAL HUSEN DOLAT ALI AACHUKI SATYNARAYAN PREMA RAM NITU KANWAR ASHOK SINGH MOHAN SINGH JYOTI RAV VIKRAM RATAN LAL LALI NATHU LAL GHIESA LAL OM GYARSI RAMSWAROOP SHANKARLAL PARAS RAO GHISA RAO PREM KANWAR INDRA SINGH GORI SHANKAR Beawar Ward No- 10 RAJENDRA KUMAR SAMPTI DEVI MADAN LAL VIKAS REENA JAIN BHAGCHAND JAIN MADHU JAIN TIKAMCHAND BIRDICHAND NIKITA JAIN GULASHAN RAJKUMAR KOMAL CHOUHAN VIVEK CHOUHAN SUMITRA SHARMA KISHAN LAL NAND KISHOR KOMAL HARISH KUMAR BANA DAS Ward No- 11 BUNDO BEGAM DOLAD KHAN REHAMAN ALI PAYAL SAHU OMPRAKASH LUCKY ROOPA ARORA P GOVIND ARORA UKAR None RATAN LAL ACLA RAM kamala devi MITTHA LAL chaturbhuj priti khandelwal suresh khandelwal suresh todwal RAJENDRA PRASAD santra devi BHAGWAN DAS sharwan singh pushpa devi kanhaiya lal phul chand SOHANI DEVI DAYAL LAXMAN SUSHILA ASHOK KUMAR MOHAN LAL ghanshayam jaman das sampati devi rajendra budda SEETA KAMLESH KUMAR SEVAK RAM MANJU MITTAL MUKESH MITTAL KISHAN GOPAL JANTA NOSAR DEVI HARDEV JI KANTA DEVI BHANWAR LAL PHUL CHAND GULABI DEVI KANHAIYA LAL GODRAM BHARTI BHARDWAJ NARENDRA BHARDWAJ OKAR RAM JI LAXMI DEVI REGHU NATH JI SAYARI DEVI BIRDI CHAND JVARA JI RAMNIVAS JI MADU JI AAKANKSHA GUPTA RAJENDRA KAVITA SHARMA PRADIP KUMAR SHARMA GOPAL SHANKAR SUSHILA RAMESH CHAND BHATT BHIKHA RAM SUNITA BANSAL LILADHAR BANSAL CHHGANLAL JI NAND KISHOR RAM CHANDRA NATHI BAI CHUNNI LAL CHHOGA RAM ANJU DEVI SANJAY TANWAR KISHAN LAL RAJU NATH GULAB NATH SHUBHANTI DEVI SHYAM LAL JI UMRAV PUJARI SHUMITRA DEVI MAHESH KUMAR HARJI JI ASHOK KUMAR CHHGAN RAM PRUSHOTTAM CHAND MOHAN LAL DALI DEVI LUHAR PEERU UKAR SHANTI DEVI KANTI CHAND PUNAM SINGH RIDHIKA YADAV ATUL YADAV ANIL YADAV LAL CHAND SUGAND CHAND ganpati devi mohan lal soji ram puran mal kisthurchand tarachand fulwari mishri lal mehandra kumar dhapu lohoari sw ghevar sw madho PRABHULAL PURUSHOTAM SINGH punam manoj bherulal BAJRANG LAAL PUSHPA DEVI OM JI REKHA DEVI RAMESH MALAKAR HUNUMAN TEJ KAUR RACHPAL JEET SINGH NISHA DEVI DEVNARAYAN KAILASH DILIP KUMAR GULABANI VIDHI GULABANI RADHAKRISHNA PANKAJ BAKOLIYA UGAMCHAND UGAMCHAND BAKOLIYA LEELA POONAMCHAND RAHUL BAKOLIYA KIRAN BAKOLIYA LALITA BAKOLIYA NITESH CHOUHAN SANJAY CHOUHAN SUMAN CHOUHAN AMAR CHAND INDRA NORAT KISHNA nitu MUKESH SAROJ DEVI KAMAL KNHEYA pooja kanwar RAM SINGH roshan singh bindu devi anil kumar mitthan lal babulal sukh dev ji maya PRAKASH CHAND GORADHAN JI kanchan devi budhraj gomaram madhu bai MUNA LAL HANSRAJ GANESH MULCHAND SUMANDEVI kamal sahu chagan lal bhearu ji sanja sham lal bansi lal HEMLATA RAMESH CHAND KHYALIRAM vimla jalan suresh jalan kanhaaiya lal parasmal BIDAMI bidami devi sw narayandas tulsaram sampati NARAYANI DEVI KESARAM HIRA LAL sw kesu lal pemaram ladi devi PUSHPA ARORA RAMJIBAN ROJI DEVI CHOHAN norat mal shvi lal SUMITRA DEVI RAJENDRA PRASAD SUWA LAL URMILA DEVI DAYAL JI NARESH DEVI SURAJ RAMA GANESHI LAL RUGA LAL POOJA MANASUKHANI HEMCHAND GOVERDHAN DAS SONIYA SHIV KUMAR CHOTU LAL SHARDA DEVI RAMDEV JI SARWAN JI INDRAA DEVI SHANKAR LAL JI SHARWAN JI BUDHRAJ TANWAR< KISHAN JI MIRA BAI RAMESHWAR HAJARI AYAN FIROZA BEGAM MUSUNF KHANH ABDUL AHAD ABDUL SAMAD GOURISHANKAR LAXMI CHAMPA LAL KHUSHBU GOURISHANKER DEVI LAL SUMITRA DEVANDRA ARYA SOHAN LAL MISHRI LAL DEVENDRA ARYA KRISHNA ARYA YASHODA DEVIDAS SIRUMAL BHAGWAN SUNIL KUMAR SANNU SAMPATI DEVI SUGNA HASINA BEGAM MAUHAMMAD SALIM MAUHAMMAD HUSAIN RAJ KUMAR SUNITA GULABANI LATE RADHA KISHAN DEVANAND SHARDA JINDAL AKSHAY KUMAR BANWARI LAL AKSHAY KUMAR JINDAL VINOD KUMAR SAVITA MUKESH KUMAR SHYAM LAL HUKMI CHAND NIRU DEVI GYARSI LAL BUDHA SINGH KALYANJI AMITA JALAN SUDHEER JALAN JAYKISHAN BHANWRI DEVI MANAKCHAND MANGU VISHAL CHOUHAN VANDNA PANNA LAL SUMIT CHOUHAN RAJ KANWAR RAMDHAN PANNA LAL CHOUHAN RAJKANWAR RADHAKISHAN SURAJ DEVI SHIVLAL NATHU RUKHSANA ABDUL REHMAN SALAMAT HARSHVARDHAN SHYAM SINGH YOGESH SINGH SUGNA KANWAR ROSHAN SINGH BHAGILAL GUDIYA BOYAL LAL RAJKUMAR YADAV RAMCHANDRA RAVEENA PRAKASH CHOUHAN POOJA POOJA DEVI HEERA LAL KAPIL TULSI HAJARI LAL LAVINA KHATRI PRASHANT JALAN LALITA JALAN SURESH JALAN MAULINA JALAN GANPAT LAL MIHIR JALAN BHAGWANDAS KHATRI KAVITA KESARAM KAVITA KHATRI BHAGWANDAS HARIDAS RATAN POONALAL PUNALAL LADA NAGJI VIJAY SUMAN DEVI DHARMA RAM MANGI LAL GULSHAN MOHAMMAD ASHIF RESHMA FIRDOS NAGMA MOHAMMAD ASHIF NASIMA BEGAM FAKHRUDEEN ISLAMUDEEN IMTIYAJ MOINUDEEN SALIM KHAN AHMAD KHAN VASIM KHAN PAL JAGDISH TANWAR DURGESH TANWAR NAR SINGH DOONGAR MAL BABU LAL PANWAR JASHODA DEVI PANWAR HAJARI LAL YOGENDER PANWAR HARSHVARDHAN PANWAR JASHODA PANWAR GULABCHAND BHUMIKA YOGITA SHREE KANT RAJESH KUMAR RUBI ANSARI NOOR MOHAMMAD ASRAF CHUNNI DEVI TANWAR NARAYANJI PUJA GUPTA KAMAL GUPTA MOHAN GOYAL INDU YADAV RAJENDRA SINGH SUGANCHAND PUSHPA DINESH DAYALJI RAM PRASAD SHANKAR LAL SHAKILA BAINGAM ABDUL RAJJAK ABDUAL AZIZ SALAMA BANO NISHAR AHAMAD SAFI KHA SURAJA DEVI PUNAM CHAND RAMKARAN CHANDR JI MADAN LAL CHOUHAN BIJRAJ CHOUHAN RASHID KHAN MAHAJABI ABDUL SADIQ KADER BIDAMI DEVI CHHOGALAL DANESH CHANDERSHEKHAR YOJIT KUMAR RENU OMPRAKSH PUKHRAJ PAKANJ CHUNNILAL LOKESH SUNITA PIDIYAR CHUNNILAL PIDIYAR SUNITA PIDIYAR RAMCHANDRA RAJU KANWAR NATHAWAT KALYAN SINGH LATA DEVI PURANCHAND RAJENDAR KUMAR PANNALAL NITU VIJENDER KUMAR MUNNA PADAMA KHEMCHAND SHYAMN DAS SHAMA BANO SALEEMUDEEN PEER MOHMMD KAANJI GAJANAND GORDHAN RAVINDRA PAL URMILA SATISH RUDAL YADAV RAVI KUMAR CHETANPRAKASH SITA NATHU JI BABUJI GEETA YADAV PUSHPENDRA SINGH GANPAT SINGH JASHODA DEVI PRITHVIRAJ SUKHARAM VIMALA BHATT HANSARAJ BHATT KIRAN TANWAR OMPRAKASH MADANJI MOHANI DEVI PANCHU LAL PRATAP JI RAJU DEVI CHAND MAL JAGNATH RATANI DEVI LATE KHUMA RAM TULSA RAM PUSHPA DEVI ARUNA JAIN GHISU LUHAR CHOTH MAL HARI PRASAD RAMPAL SUGANI DEVI SUKHA RAM VISHNU PRAKASH LATE MAGAN LAL TARAMATI MANSUKHANI TIKAM DAS DALI DEVI MANJI SARITA HEMRAJ ANJU SANNI RAJESH SANTOSH TANWAR KAUSHAL KISHOR SEEMA NITIN JAIN PRAKASH BHAI LILA DEVI POONAM KANWAR KACHCHAWA BHANWAR SINGH KACHCHAWA BISHAN SINGH ASHOK KUMAR BHATT SUSHILA DEVI SUSHILA DEVI BHAT KUSUM GUPTA BALKISHAN GUPTA RUPCHAND LATE OM PRAKASH DAU RAMJI JAIKISHAN CHOUHAN RAMPALJI GOVINDJI kanaram chandra devi devendra poonamchand kurbara noor mohammad ghisu laxmi devi UTAM KUMAR shanti devi tej mal raghunath nandu asha devi sandeep mali kalu ji REKHA ARODA shiv prakash prahalad jumi AJIM BAKSH NABUD PREM KALU RAM ASHU LAL LEKHRAJ MIRA DEVI ANIL KUMAR SUREKHA PANWAR LALIT PANWAR SHANKAR CHAUTHMAL RUKAMA DEVI SHOBHAGLAL MOTEELAL AMOLAKCHAND RAJU GUDDI DEVI DILIP KUMAR CHOUTHMAL ARUNA DEVI VISHNU KUMAR NAINURAM TILOK CHAND BANSHILAL GUDIYA DEVI RAJEEV SATAR SOPAL BHANWAR SINGH KAILASHI DEVI JAGDISH PRASAD KANHEYA LAL DULI CHAND ANJU GHISA SAROJ SHARMA ARJUN LAL BHERU LAL SANGITA GODU RADHA DEVI KALYAN MAL LUMBHAA GHEVAR NAND SAVITA DEVI LALIT KUMAR MANGLA RAM NAINI DEVI SHANTI LAL PURA RAM DUNGAR MAL BAJJU DEVI MINAKSHI BHARDWAJ GAURAV BHARDWAJ MURALI MANOHAR RAMPAL MIYA RAM PARASI DEVI BHAGWAN DAS MAHARAM CHANDRA KANTA REKHA CHOT MAL GEETA LAL SINGH UDA LAL SITA DEVI RAMSWROOP CHOUHAN MISHRA JI PARVATI DEVI SONU MAROYHIYA DHARMENDR MAROTHIYA BALKISHAN RAJANI BALA RAJU HINONIYA SAMSHAD BANO ASARAR AHAMAD RUSTAM KHAN FARAJANA BANO JAVED KHAN MOHAMMAD SALIM SNEHLATA CHOUHAN VINOD KUMAR CHOUHAN JETHMAL LILA DEVI LOHAR BHAIRU SINGH MUNNA JI DHAPU DEVI BIRDA SINGH KALLA SINGH CHAGAN LAL NORTI DEVI SUWALAL NARAYAN JI DALI BAI CHANDMAL RAGHUVEER CHOUHAN SUKHLAL PREM PRAKASH KESHAR RAM VINITA VIVEK JINDAL MEVA JI RUKMA DEVI VIJAY RAJ SATYANARAYAN JI GEETA DEVI BAL KISHAN RAMESHWAR LAL BODU RAM HEERA JI LALITA BHATI SUNIL BHATI BHAGWATI GARG RAGHUNANDAN GARG DIMPAL PRAHLAD AMAR CHAND JI NIRMALA MALI NATHU LAL MALI BHANWAR JI manbhar devi lalchand BUDHA RAM VASNA JI vimla devi rama suarajmal kiran surendra kumar koushlya lakshman aruna devi lakshmi narayan shital prasad BHNWAR LAL nathu lal ganesh lal GAYTRI DEVI BHOMARAM CHHODHU MUSKAN RAM CHANDR REHAMAT MUSTAK MOTI KHAN sawriya lal bala ram sona suresh indra devi vijay kumar gopi lal sunil jatoliya pana ji trivendar suva lal parasi devi aanand phulwari chhgan lal SAVATRI DEVI BADRILAL SUVA LAL shahnaz bano abdul sadik islamudin LILRAM FATUMAL norat mal sohan lal govind prasad nathu ji munni bai ramlal ramchand SANGEETA RAMESH SINGH VISHAN SINGH gendi devi jora radha devi kishan lal hamir moru devi gulab ANITA rampyari ashok kumar sukaram NORATI DEVI SHIVKUMAR SHANTI BAI HANUMAN PRASAD JETMAL DHARMA JI ujjawal fulwari ramesh chand bhikamchand VIMLA KANWAR NOURAT SINGH RAMNARAYAN BAJRANG LAL bharat kumar hajarimal SABRA BEGAM ABDUL VAHID RIYAJ neelam krishnachand hareesh chand chhagana devi harshvardhan sukharam rameshwari motilal PRATHVIRAJ BHANWARLAL JETA JI rekharani panwar MANISH KUMAR KANARAM suvalal durgalal savitri polaram dharmchand VIDHA DEVI mahesh kumar ramji lal sohni shankar lal MUMTAJ DEEN MOHAMMAD AHAMAD KHAN BHAWANI SHANKAR JALARAM jugal kishore kalyan madhu sundar lal sushma devi laluram taramani sataynarayan pukhraj IRFAN ATAUR RAHAMAN PREMLATA AGARWAL KAILASHCHAND NIRNJAN LAL KAILASHCHAND AGARWAL MANISH AGARWAL VISHESH ARORA JAGDISH NARAYAN MAMTA ARORA RAM LAL HARAKCHAND VIDHI AGARWAL JAGDISH GARG BABITA GAGRG RAMGOPAL PRIYANSHU GARG chanda manak chand shri krishn mamta suresh ram niwas seema devi shyam sundra suva lal SHOBHA SONI radheshyam soni jagdish soni bundo begam abdul gaphar nor mohammad santosh devi om prakash ram palji PUSHPA BOHARA DHANSUKH RAJ JAY SINGH JI BHAGWATI NATHU RAM JI REKHA GARG RAJESH GARG SOMDATH JI< JAIN NABI MOHAMMAD BABLI BHURA JI RAKHI DEVI JIYA BEGAM ABDULA KHAN RASID SAROJ DEVI SHARMA GOGRAJ GOVIND SAHU PARTVIRAM SANJU LATA SEN DINESH SAIN CHHOTU SUGAN SONI GIRDHARI NEERU MANGAL RAMSWHARUP JI RAM GOPAL SONU JI SONU DEVI LUNI DEVI KANHYA LAL PUSHA RAM MADHU TELAR CHANDRA PRAKASH TAILAR PUSPA GHEWAR CHAND SHAKUNTALA DEVI PREM NARAYAN JANKI DAS PREM LATA SONI MUKAND CHAND SONI LAXMI NARAYAN rashmi dadhich vijay dadhich satynarayan ANITA MAKANA JUGAL KISHOR SATHYNARAYAN SAVITRI DEVI SHYAMSUNDAR bhanwari late ramdev ji vijay singh jagram SANTOSH SW BHANWAR LAL MADHU DEVI HIRALAL RADHA SW BHANWAR LAL RUPARAM MAMTA SUDHIR KAILASHI rekha jain amit babel goutam chand jain GIRDHAR DEVI PAREEK LAXMI CHAND SHRI NIVAS PREM LATA KAILASH JI shuhila devi sw paras mal athamram VIMLA RAMESWAR RAMI DEVI BODHU JI arti arora pankaj arora HARIRAM JI JIVAN JI RAMDEV SAHU BASTA JI ganga devi arora ramesh chand arora JAMILA BANO LATE CHAND MOHAMMD SHABUDHIN SANJU SAHU MUKESH SAHU PUSHPA SHARMA CHANDRPRAKASH HEMANT KUMAR SUMAN LATA SINGHAL OM PRAKASH SINGHAL DAWARKA PRASAD AMARCHAND SOBHAGMAL AASHA GOYAL RAMESH CHANDR RAJNI KANT SHAKUNTALA ARORA RAGHUNANDAN ARORA KALYAN MAL JI ANJNA RAMESH CHAND RAMESHCHAND BINA TARACHAND POOJA KUMARI VIMALA DEVI GOPAL DEVRAJ JI INDRA DEVI GARG DEENESH CHANDRA GARG SHAHJAAD KAMRUDEEN REENA SINGHAL RAKESH SINGHAL BHANVARI DEVI PANKAJ RAMCHAND MUSHARRAT BEGAM NAVI MOHMMAD ABDUL WHAF BASTI MAL JAMILA MUNIR JHI DINA JI NOSAR MOHMMAD IBRAHIM BABU YASHODA DAVE RISHI KANT VIJAY VERMA ROOPCHAND UMA DEVI KANHAIYALAL JASHODA DEVI PRAJAPATI GYANCHAND PRAJAPATI NORATMAL SHEETAL PRAKASH VAIDHPRAKASH SHEETAL PRAKASH PAREEK NIRMAL PRAKASH LEKHRAM SHARMA JETHMAL PINKI GOVINDRAM BHAGCHAND KUMHAR MAHAVIRCHAND DHARMICHAND MAHAVIRCHAND KOTHARI GAJRAJ NIKHIL KUMAR MANGAT RAM NARESH KUMAR MANGATRAM FATEHLAL BHAGWATI SAHU CHHITARMAL SAHU PAYAL GOYAL DEEPAK GOYAL GANGA RAM INDRA SONI MUKESH KUMAR SONI MANGI LAL RAVI BHATI RAJENDRA BHATI RAJENDRA KUMAR ASHA TEJMAL ASHA BHATT ISHWAR SANJAY BHATI ISHWAR PRASAD ANUSIYA ANUSIYA ISHWARPRASAD PUSARAM DIVYANSHI AFSANA BANO EID MOHAMMED MOHAMMED KASIF SHAMEEM BANO MOHAMMAD ALI GULAB NABI GULAFASHA ALOK AJMERA CHANDRAPRAKASH SANJU DEVI PYRELAL SANJU DEVI GOVIND MANISH AJMERA PRAKASHCHAND MEENAKSHI SAHU MANISH SAHU MEENAKSHI TAMBOLI HARISH MODI SONAKSHI PRAJAPATI JAYNARAYAN PRAJAPATI PRANJAL PRAJAPATI SEEMA PRAJAPAT SEEMA PRAJAPATI JEEVAN LAL PURVI PRAJAPATI IRFAN SHEKH SHARWAN LAL SHARDA SUMAN BUMB PARASMAL BUMB SANTOSH CHAND UMARAV MAHADEV HEMRAJ ANITA DEVI BHANEAR LAL LALCHAND MANJU SAIN KAILASH CHAND NAGAMA HUSAIN IQBAL HUSAIN NOOR ISLAM FARIDA SHARIF MUNEER GABRU FARJANA BEGAM ATIK KHAN DARYAP ANJALI SAHU GHANSHYAM JAGDISHPRASAD BABITA GARG NARAYANDAS AGARWAL SAMPATI NARSINGHDAS HARSHITA SAHU MAHENDRA SAHU SAVITRI DIVESH SAHU SAVITRI DEVI SAHU DIPIKA SAHU PRATAP REENU MONU SAHU DILIP TELI JASRAJ MAHAVEER SAHU SAMPAT RAJ SAHU SAMPATRAJ SAHU AYACHUKI GHISU LAL TARUN SAHU PUSA FAYZA MUZAFFAR KHAN KAMRAN MEHJABEEN MIRZA AZIZ MUZAFFAR KHAN JAMEEL NENU HAJRA BEGAM AJEEM BAKSH VINOD DEVI MEHTA PARASMAL MEHTA VEER BAHADUR SUSHILA SONI RISHIKANT SONI JAYESH SONI JAMNA SAHU SHIVPRASAD SAHU CHANCHAL RAMDEV SUNIL SAHU PRABHU DEEPESH PINKESH SUNITA MANGLA JAIKISHAN ASHOK SAHU SAMEER KHAN ABDUL SABIR SUHANA BANO SAIDA BEGAM GHISU KHAN ABDUL GAFFAR VAIBHAV SIKANDER SAHU INDRA DEVI SAHU SIKANDAR SUBHAM GARG KAMLESH GARG BHANUPRIYA GARG BINA GARG BEENA GARG HARISHCHANDRA PIYUSH JITESH GURJAR VIMLA PAREEK ARVIND PAREEK MURLIDHAR VIMLA NAHAR JAWRI LAL MONIKA SOLIWAL SANJAY SOLIWAL SUMAN KANWAR OM PRAKASH RAMCHANDRA SAHU VIMLA DEVI VAISHNAV JAGDISH PRASAD VAISHNAV MISRI DAS JI CHHOTIYA BAI SONI DURGA PRASAD SONI KHUSHBOO BHATI ANIL KUMAR BHATI ARPITA SINGHAL PANKAJ SINGHAL VIMAL KUMAR SUMITRA PRAJAPAT RAHUL PRAJAPAT BIRAM LAL PRAJAPAT CHAMPA LAL KHUMA JI VIMLA DEVI BALDEV KUMAR PRITHVIRAAJ BALI BAI BHANWAR LAL JI ARJUN JI RAMESH CHAND SONI KISHAN LAL JI SHABANA BEGAM ANWAR HUSAIN NIJAAM SUGARA BEGAM ABDUL NOOR KHA KRISHANA DEVI GOYAL GOVIND KISHOR BANSI NARAYNLAL PRAVEENA MANDORA LALIT MANDORA MEENA TIWARI KAPIL KUMAR KISHAN CHAND LAXMI SAIN PREM PRAKASH SAIN RATANA DEVI MUKUND SHARAN MOOLCHAND RUKMANI DEVI DAULAT RAM JARINA BANO VALI MOHAMMAD FAKIR MOHAMMAD SANTOSH KUMARI NANDKISHOR SUNITA DEVI SAHU JAINARAYAN SAHU CHHOTU LAL SOHANI PIRUJI SUSHILA SAHU OM PRAKASH SAHU CHANDU DEVI NANDKISHOR SONI BANSHI LAL SANGEETA ARORA SANJAYKUMAR ARORA GANAPATLAL PADMAVATI DURGESH NAMA OMI DEVI LAXMAN SAHU PREMLATA MITHU LAL PAPLI BAI LATE PYARELAL RUPAJI BODU RAM MALI GIRDHARI LAL SHAMIM BEGAM NAJIB KHAN NIYAMAT ALI MAMTA SONI VISHNU SONI MATHURA LAL MIMA DEVI GULABJI GAYATRI DEVI RAMESHWAR PRASAD HARSUKH LAL PUSHPA JAIN PADAMCHAND JAIN PYARCHAND CHHOTI JETH MAL PANCHUJI MADHU RIKABCHAND UMRAVMAL DIMPLE DAVE VIKAS DAVE ANANT ROY SHIKHA AGARWAL NEERAJ AGARWAL SATYA PRAKASH LATA LAXMINARAYAN RAMESH MITTAL MEENA RAJENDRA KUMAR JAIN CHOTHMAL SNEHLATA DAVE SANEHLATA NASIM BANO MOHAMMAD RIJVAN USMAN GANI GUDDI RAESA BEGAM ABDUL SHAKIR GHEESU KHA RUKSANA BANO ASHRAF KAMRUDDIN VINOD KUMARI PAWAN KUMAR SHRINIWAS SURYAPRAKASH NANDLAL HASMAT BANO AJAD LOHAR LATE MULCHAND JASODA SAHU UTAMCHAND RAMSWARUP SHELENDRA SUKHDEV TELI MANOJ SONI LALEE DEVI BHAGCHAND NATHULAL LALITA BANSAL VIMAL KUMAR BANSAL padmesh pradeep kumar ganeshchandra anjali basant kumar raghuveer lad kanwar jaisingh udayram MANJU DEVI SONI MADANLAL MAYA DABE NARENDRA BASANTILAL sonu bansal arpit subhash ranjana arora narendra pal matadeen RAMESHWAR PRAJAPATI NEMICHAND BHANWARI DEVI SAHU SHRAWAN LAL durga devi sahu SUDHA DEVI SHYAMLAL RUKAMANI DEVI BHANWARI LAL BEENA SONI SHASHIKANT INDRA DEVI BALMUKUND GOKRAJ ASHA BABEL SUNDRALAL SANTOSH SHARMA SHREE KISHAN SANTOSH SAHU JAYNARAYAN PUSHPA CHOUDHARY DHAEMENDRA KUMAR JEETMAL MADHOO SUSHEEL KUMAR SHRWAN LAL SHARDA DEVI GURJAR RAMA DAVE RAJENDRA DAVE TAKUR DAT LADU RAM MITU RAJ KUMARI GOVIND SONI MAHAVEER GYANCHAND VIMLA NATH BHARAT NATH RAMSHAY MAYA DEVI MANJU SONI MAHENDRA SONI RAM NIVAS GARIMA SHARMA SUNIL SHARMA NEHA JAIN AASHISH JAIN DINESH CHAND MANISHA SONI NAND KISHOR SONI SANDHYA TAMBOLI RAHUL TAMBOLI MANISHA DEVI UMMED SAHU KANJI KANWAR LAL GILA BASANTI LAL SUGAN CHAND MANOHAR SAIN CHHOTU MAL DAKSHA JAIN ANKIT JAIN LAJVANTI KUNJ BIHARI MANGILAL RAVINDRA SHANKAR TIKAM CHAND VIJAY LAXMI CHANDRA PRAKASH RAMJYOTI MOHINI DEEPAK CHAND MANGRAJ SUMAN SAHU DEEPAK KUMAR SAHU SATYA NARAYAN BUDHRAJ LAL UDAY CHAND JAIN ANJUMAN NISA MUJIB KHAN MOHAMMAD HUSSAIN PINKI SONI SHYAM SUNDER SONI BABITA MANGAL< MUKESH KUMAR MANGAL MOTI JI MOHANI DEVI BOHRA BHANWAR LAL BOHRA MANAK CHAND PUJA SAHU DINESH KUMAR SALMA ARFUDDIN AJMUDDIN SANTOSH DEVI SAHU PANNA LAL SAHU PISTA DEVI SUNIL KUMAR TAILOR FAHU LAL JI SONU MEDATWAL SACHIN MEDATWAL KACHRU LAL GULSHAN BANO JAKIR HUSEN JAFRUDDIN MAMTA BURAD RANJEET BURAD UTTAMCHAND RAKHI TARA CHAND SAHU MANJU PAREEK NIRMAL PRAKASH PAREEK SUGAN LAL Ward No- 12 shila radhe shyam MANJU DEVI SHARMA KAILASH CHAND SHARAM SHANTILAL puppi devi sahu DHARMANDRA PREMCHAND shakuntla joshi ravi prakash joshi pralad ji lalita govind narayan hukmi chandra jyoti medtawal RAHUL laxmi narayan shanti bai gulab chand SW SUNDA JI ishwar ghisa ji SURENDRA LATE ARUNA VASUDEV LILA DEVI narendra sinhg narayansingh CHAMPA KUNJI JI VIMALA DEVI SONI OM PRAKASH SONI MANU PRAKASH JI SHANELATA AJMERA INDRA CHAND AJMERA SANTOSH DEVI MADAN KISHOR RADHA KISHAN meena jindal rajesh jindal banktlal rukamani kaluram MOH SHAKIL MOH BASIR PRATAB JI NARATI DEVI shakuntla sharma shayam lal aichuki goyal utam chand goyal govind ram SHANKAR JI satyanarayan muralidhar lila devi bhanwar singh riddhi jain anil kumar jain ajay kumar ram chndra hajari lal chandra lal sita sahu kanhaiya lal jivan suman vaishnv kamal kishor achuki nathu chanchal devi ratan lal SURESH JAIN fulkanwar mona devi prem kumari garg ayaysha abdul sattar hajari madhubala babel jaswant raj babel dharmichand ARUNA GARG NEMI CHAND mina aroda pushkar champa lal ALKA ARORA GAGAN ARORA GAJRAJ ARORA seema husain jakir husain dolat khan SUMAN DEVI KALYAN rama devi manakchand chunni lal SHAYARA BANO sarfuddeen asmuddeen BALI DEVI SONI LADURAM INDRA JAIN KESARI MAL sarasvati devi soni gopalkrishn soni kanwarlal vijay laxmi jain bhagachand laxmichand SUMAN SONI JAGADMBA SAMPAT DEVI GULAB CHAND SONI BANKAR LAL REVATI SINGHAL ramcharan GIRIRAJ PRASAD suvrana jain tikamchand madavarava beena kumari hameeda begam NAFEES KHAN ABDUL SUBHAN gayatri deepak krishnraav SHIPRA dhirendra MADAN NATH shalu nahar KUSUM ACHARYA ROHIT KUMAR BHARATLAL aarti MADHULAL GEETA SAHU GULAB JI goradhan sojiram VIMLA JAIN MEENAKSHI SHYAM SUNDER SURAJMAL KARUNA BIKITA GHANSHYAM SONI KAUSHALYA DEVI RAJENDRA KUMAR SONI VIMLA SHARMA RAMESH SHARMA RADHESHAYM JANWRI LAL SURESHCHANDRA AGARWAL RADHESHYAM GOYAL MADHU LUHARIYA BRIJMOHAN JEBUN BEGAM AFSAN MOHAMMAD SHAKUR sarita devi shyamlal satish KANTA JAIN savitri devi arora PUSHKARNARAYAN PYARELAL sanju devi MANISH CHOUHAN URVASHI RUNWAL SANJAY LAXMI NARAYAN SABARA KANVAR JANWARI LAL CHANDRA SONI CHANDMAL SONI MULCHAND JI SUNITA BAKLIWAL RAJENDRA JAIN PARSU RAM MANBHARI DEVI JAIN FOJMAL JI KIRAN DEVI SOMDEV SIMRAN LODHA GULAB CHAND VINOD KUMAR SHARMA KEDAR MAL RAMI BAI SHIV PRASAD GANGA DEVI JAVRI LAL RINKU MUKESH CHOUHAN PUSHPA SONI RAMBABU SONI MAHENDRA KAUR TARJIT SINGH MANGAL DAS OM PRAKASH DHOLI PREM HARDEV SUSHILA RAWAKA JYOTI ARORA SUSHIL KUMAR ARJUN DAS MINAXI ASHOK SONI RITU SINGHAL VISHNU NARAYAN JAMNA DEVI MAINA GOYAL BHURMAL MINI DEVI SANJAY KUMAR CHAMAN PRAKASH MANJU BHATI ANITA BAKLIWAL SAJAY KUMAR JAIN GAYAN CHAND MONIKA GUPTA SHAILENDRA GUPTA RADHESHYAM JI JAI MALA GOYAL KISHAN CHAND GOYAL KUSUM JAIN ASHOK KUMAR JAIN ARJUN KAVITA SONI KUNDAN SONI LABHCHAND SANDHYA BANSAL ANIL BANSAL PRIYANKA RAHUL GADIYA CHAINRAJ JAKIR HUSAIN SHAMSU DIN MANJU RAMJYOT BHANWARI DEVI premraj jain gyanchand sonu devi sahu pramodsahu ganpat lal ASHA MUNDRA HEMANT MUDADRA KAILASHCHAND kamla devi goyal laxminarayan ganpat sankhla ramsvrup BHAWANA SAHU TILOK RAJU MITU LAL PUSA RAM SAVITRI GUPTA GANGADHRA GUPTA SURAJMAL SUSHIL DEVI SURESH CHAND BABULAL SUKIYA DEVI SHOBHAGMAL DHISU LAL savitri devi soni rameshchand soni devi lal soni LAXMI DEVI MOTI LAL divya khatri tharu mal meenakshi devkar DHARMARAJ SHIVAJI SONU GARG PREMCHAND GARG NIRMALA RASHMI JOSHI PAWAN JOSHI RAMCHNDRA ABDUL HAMID ABDUL RAJJAQ ANJANA MAHAWAR ASHOK MAHAWAR BADRINARAYAN KAUSHLAYA DEVI HARISHANKAR SHARMA GANGARAM NIRMALA DEVI MANJULATA GARG JAGANPRASAD GOPICHAND UMA GOYAL DWARKA PRASAD SUBHASH SHYAMRAV ANITA sunita bansal RAJESH BANSAL PUSHPA DHANAVADE KANCHAN JAIN GANESH MAL PARAS MAL indra chouhan kailash chand manmal ji SITARAM MADHAN LAL ASHA SHARMA KALU RAM SHARMA HARMUKH NURJAHA BANU SHAHJAD AHAMAD MOHAMAD RAFI TIJI DEVI JAYCHAND KANHEYA LAL JI SUNITA CHOUHAN GANPAT PRASAD GOKUL SHYAM NARESH SHARMA PUSHPA DANI BAL KISHAN DANI PURAN CHAND GARG RAM SWROOP DEVI BAI RAMESH KUMAR GEIMAL TARJEET SINGH MANGALDAS POOJA CHOUHAN VIPIN CHOUHAN SUBHASH KOYAL SONI SURESH KUMAR JAGDISH SHARMA PRABHU DAYAL OM PRAKASH JI SUVA LAL JI JAGDISH JI JAYRAM RAM CHANDRA JI CHANDA BANSAL DINESH BANSAL PURAN MAL KALAWATI KAILASH YOGESH SONI BHERU LAL BHATI ASHA GARG CHANDRESH GARG SUNITA MAHAVAR RAKESH KUMAR MAHAVAR BUDDHMAL CHHOTU LAL SAHU PARWTI ARORA NAVEEN ARORA SHASHI DEVI AGARWAL GAYARSI LAL AGARWAL RAGHUNANDAN TARA DEVI SANKHALA KISHORI LAL MARIYAM BEGAM YUSUF MOHAMMAD SAMSUDEEN ARJUN SHYAMRAO RAMBHA DEVI BHERULAL SUNITA CHAVADA RAMRATAN CHAVADA LALITA JAIN VIMALCHAND JAIN SOBHAG DIPIKA DEORA JITENDRA KUMAR DEORA MADHU SHARMA RAVIKANT SHARMA RANU DEVI SINGHAL RAV IPRAKASH SINGHAL KISHANCHAND SHAKILA BANO SIKANDER SHEKH SARFUDEEN JANAKI LAL KALPNA JINDAL SATISH KUMAR AGARWAL AATMARAM MANJU BAZARI SHAILENDRA KUMAR BAZARI MADHU SONI VISHNUPRAKASH RAJMAL CHAMPA DEVI AJAY KUMAR CHAUHAN RAMSWROOP PREM DEVI SHARMA ISHWAR LAL MADHU BANSAL PRADEEP BANSAL BABLI SAHU SANJAY KUMAR SAHU MAHENDRA KOUR KANTA SHARMA NARENDRA SHARMA ASHA RAM SAPNA CHARAN RAMESH KUMAR CHARAN SHIVRAJ DHANESHWAR BUDHRAM VINU DEVI RAMKISHAN POOJA FATNANI ISHWAR DAS PURAN DAS RATAN KANWAR GYAN CHAND SANTOSH DIVAKAR BHUPENDRA SUMAN GARG SURENDRA KUMAR GARG SAJJAN DEVI UMARAV MAL VIMLA SONI DILIP KUMAR SONI BHAGWAN LAL JI MANGLA TRIPATHI SATYANARAYAN TRIPATHI KRISHANDATT ARCHNA DEVI SINGHAL KAMAL KISHORE SINGHAL ROSHAN MONIKA JINDAL RAKESH JINDAL SHABANAM SHAKIR RAHIM KHAN RAMESH BHATI MOHAN JI JULEE SHARMA SANWAR LAL JAMUNA DEVI LALCHAND JI RATAN DEVI JAIN CHETAN DAS JAIN CHANDMAL CHOPRA HIRALAL CHOPRA RISHIRAJ SONI KHUMCHAND RAJIYA JAVED HUSEN PIRU JI RAJ DEVI GOYAL SURESH CHAND GOYAL BALURAM PRITI DEVI JAIN MANISH ANIL KUMAR SWATI GAUR PARASMAL SUMAN JAIN MAHENDRA KUMAR JAIN PADAMCHAND BALKISHAN SONI HEMANT RAV LILA SHARMA SHRIKANT SHARMA AMITA MUKESH SANKHLA SUNITA SHARMA LAXMI KANT SNEHLATA JOHARILAL DIPCHANDRA GYARSI BAI BHOLUJI MEERA SANDEEP GAUR PRAKASHCHAND SHARMA NIRU CHOUHAN KAILASH CHOUHAN JAVARILAL NEETU BANSAL ABHISHEK BANSAL SHYAMSUNDER HASINA LAKHARA SALAMUDDIN BABULAL LAKHARA MAMTA TAK DIPCHAND FOOLCHAND BHAGAWATI DEVI RAMESHWARLAL PURUSHOTAM SEEMA TAIL< ER ARJUN SARAVAGI MANJU FATNANI LAXMANDAS ANITA SONI RAMESHCHAND SONI BALKRISHAN PUSHPADEVI GOYAL BRIJMOHAN GOYAL DEEPIKA GARG VIJAYKUMAR GARG SURENDRA NATHURAM SANTOSH BANSAL ISHAWARLAL PINKI SINGHAL MAHESH SINGHAL DHANNALAL MAHAK KAN JYOTI SONI VISHAL SONI NAVALKISHOR LAXMI YATI SURESHCHAND INDRASENJI PATASI JIVAN RAM BHAWANISHANKAR GEHLOT PUKHRAJJI LILA DEVI KUMAWAT DEVRAJ KUMAWAT MULARAM SARLA DEVI PRAMODKUMAR SUNALIYA BAKSHIRAM PRIYANKA MITTAL CHETAN KUMAR MITTAL SATYENDRA SUKHDEV HARIRAM VAISHALI MARATHA VIJAY RAV MARATHA SHANTARAM vijay laxmi MANOHARLAL GANESHI LAL SHARMA GANPAT LALI jayshree jaysingh manisha garg lokesh garg devilal ALKA DEVI GARG DINESH KUMAR AGARWAL SEETARAM asha jain subhash chand shantilal bholaram jasraj antima kumat RAKESH KUMAT KANTILAL jasoda devi devendra kumar dagdi brahm dev SUSHILADEVI JAIN PREETI BANSAL SHARAD BANSAL NANI DEVI SHIVARAJ SHARMA GHISULAL RANU SANKHLA TUSHAR SANKHLA SOHANLAL KAVITA CHANDANI VIJAY KUMAR RINKU SANKHALA RIDHA BAI NANAKRAM KAMALA VISHANLAL HEMRAJ KUMAWAT MUKANARAM BHAGAWATI PRASAD MOTILAL CHANDRA DEVI RASU SINGH MALSINGH GAUTAM JAIN SIREHMAL BHAGAWATI DEVI THATHERA RAMNARAYAN THATHERA RINKU BHATI NARESH CHOUHAN SHALU MANGAL NISHANT MANGAL MOOLCHAND MANISHA MUKESH SHARMA SODHARA DEVI HARGOVIND KANHEYALAL MADHU MAHAVEER PRASAD JAGADISH PRASAD VIMLESH SAIN DURGA NISHA JASAWANT SINGH SUSHAMA BHATI NATHU LAL BUDHRAJ SAIN GHMANDI LAL PRADEEP KUMR RAMSHWROOP SAYARI LUMBHA ASHOK SARASWAT MAYA CHARAN JAGDISH KUMAR CHARAN KALYAN SAHAY SONA SONI KAMAL SONI LABH CHAND PRAKASH DEVI SHOBHA LAL KAMAL KISHOR DAU MAL SANTOSH SAIN BABULAL SAIN PIRU LAL KIRAN SAIN KISHAN GOPAL SHRAWAN LAL SHASHI RAKESH BHUTADA ANANT SHYAM BAL KISHAN RADHE SHYAM AASHAN DAS MAHESH PREM CHAND DHANNA LAL SHYAM SUNDAR BENI GOPAL RAJENDRA NORAT MAL JANKI HEERA LAL MUKESH KUMAR MUNDRA KAILASH CHAND MUNDRA BANESHWAR NITA BURAD VIJAY BURAD USHA DEVI NAVNIT KUMAR UGAMRAJ RAJANI DAYAL DAS DASAN DAS KIRAN MANGAL PANKAJ MANGAL DEEP CHAND DEVI SINGH MADAN SINGH SONU RUDHA RAM DHUL CHAND CHHOTI DEVI SANKHALA PRAKASH SANKHALA Ward No- 13 SOFIYA BANO SHAHANAVAJ FARUKH JUBEDA MAHBUB SHAMSHUDIDN SHABRUN UMAR FARUKH MOHAMMAD AHSAN KHERUN NISHA ABDUL QAYYOUM ABDUL GAFAR SALMA BANO MOHAMMAD FIROJ MOHAMMAD SHARIF KIRAN LATA CHIRNJI LAL BHAGRAJ JI MOHAMMAD HABIB MOHAMMAD YAKUB MOHAMMAD SOYAB MOHMMAD ASLAM FARJANA IMAMUDDIN ALKA KUMARI CHHAPERA SURESH CHAND asha gangawal PAWAN KUMAR GANGWAL NIHAL CHAND MANOJ KUMAR GANPAT JI MATHURA DEVI PRATAP RAI NUTAN AGARWAL LATA BAZARI NARENDRA BAZARI VISHVESHR POONAM PARLECHA GAUTAM CHAND BADAMI DEVI PACHU LAL NARAYANI BAI RAM SAWROOP JI RUPA JI MANISH KUMAR SHARMA BABU LAL USHA JINDAL MHAVEER SAROJ DEVI GOVIND GAHLOT SUKH DEV SEN HAJARI SEN KARUNA DAGDI SHALINI MANGAL AMIT KISHAN bhanwari devi RAMLAL ANNPURNA AGARWAL SANJIV AGARWAL SAKUNTLA GANESH SEN BALUJI SEN CHAND DEVI SURENDRA KUMAR RAJENDRA SHARMA VASU DEV PREMCHAND VINITA GOYAL DAMODAR KEVAL CHAND ANUJ JINDAL MAHENDR JI RUKMANI DEVI GOYAL MIRJAMAL SATYANRAYAN ULLAS SUNITA JAIN VIJAY KUMAR RAOWKA JAI KUMAR PREMLATA BAZARI DEVENDRA KUMAR BAZARI PREETI GOYAL BHARTI ANAND GULRAJ THAWANI ANNPURNA GOYAL ANIL KUMAR GOYAL KRISHANA SATAYANARAYAN SUSHIL SNEHLATA AGARWAL SANJAY AGARWAL ASHA GOYAL GIRDHAR GOPAL RANU GOYAL ARUN MHAVEER CHAND BAL MUKUND JAI KISHAN REETA GORANA SUMIT MANGAL C HAND SONI RAMSAWROOOP SWATI LODHA VINAY KUMAR PADMA GOYAL BASANTI DEVI BANMECHAND anusuya garg mahesh chand uday ram meenakshi manoj kumar shobha chouhan seetaram totaram khem kanwar jasvant soni LALITA nalini vishnu prakash MOHANI DEVI gokul shyam ramnarayan KAPILA GARG vinay garg rajendra kumar dagdi JAITUN SALIM GORI ABDUL BABUJI HANSA GOURI SHANKAR MOHINI DEVI DUSHYANT KUMAR SHAMIM BEGUM MOHAMMAD SHAKIL ABDUL RAHMAN KHATUN BANO ABDUL GANNI ISMAIL VAHIDA AKBAR RASHIDA BANO JAKEER HUSEN ABDUL RAJAK SHABANAM BANO AMAJAD MAHABOOB BANO LATE REHAMAN JAMALUDDIN MOHAMMAD IQBAL MOHAMMAD FARUKH alka surana rakesh kumar harakchand tarulata lalit kumar anita sharma Trilok sharma PUSHPA DEVI JAIN NAVEENCHAND BUDDRAJ KAMAL KISHORE MAKKHAN LAL shyamsundar rameshwar prasad SEEMA GARG DAMODAR GARG MAYA CHOUHAN VIRENDRA MAYA AGARWAL sarita burad manish burad paras mal shefali garg abhishek sanju devi runwal dharmichand runwal sushila garg radheshyam KANIJ FATMA IMRAN KHAN ABDUL RAHIM SUNITA GARG NILESH KUMAR BAL MUKUD KHUSHRIDA BANO ABDUL JABBAR NASRUDIN VARSHA LAKHARA PUNEET LAKHARA ABDUL HAKIM MOHAMMAD HUSAIN SHABNAM BANO UMAR FAROOK KHUSHID AHAMAD SAMINA BANO JAIDA BANO KHALID HUSAIN LIYAKAT ALI REHANA BANO MOHAMMAD UMAR FARUK MOHANLAL SEETA RAM SHILPI KHETAWAT VIPUL KHETAWAT VARSHA KUMAT NARENDRA KAMRU KHAN SHER MOHAMMAD KURSHIDA MOHAMMAD SLIM KIRAN DEVI SISODIYA SAYRA BANO AABID HUSAIN MOHAMMAD HASAN TARA DEVI SONI BHANWAR LAL SONI SHOAIB MOHAMMAD BABUDIN SHANAJ MOHAMMAD AYYUB ABDUL GANI BASIR SHASHI KHANDELWAL ARUN KHANDELWAL NARBADA DEVI PUKHRAJ JI SAGAR JI MANOHAR LAL MEHARUN BANO CHAND MOHAMMAD HASINA BANO MOHAMMAD IKBAL NUR MOHAMMAD NAJAMA NABIBAKS YEMUNA BANO MOHAMMAD HARUN MOHAMMAD YUNUS NASARIN BANO MOINUDDIN NAJIR MOHAMMAD RAZIA BANO ABDUL SATTR REENA MOTILAL SHABNAM BANO GOURI MO HUSHAN GOURI ABDUL RIS JANTUN MO ISMAIL GULAM RASUL SOFIYA BANO MO ARIF GULAM MO FARIDA BANO MO HAMMAD UMAR SW ABDUL SATTAR SERUNI BAYA SARFUDAN MUSTKIM PINU MOHAMMAD FIROAJ ISMAIL julekha bano ABDUL GAFFAR MO IKBAL SHAKUNTALA DEVI MULCHAND RAMJAS JI ABEDA MOHMMD FIROJ MOHMMD HANIS HINA BANO ABDUL RASID RIHANA MOHAMMAD IMRAN PARAVIN BANO SHABBIR AHMAD KHALIL AHEMAD RUBINA BANO MOHAMMAD FIROZ KHAN JAHRUDDIN MONIKA JAI NARAYAN MEHARUN GULAM MOHAMMAD PAYAL CHANDANI GULAB CHAND CHANDANI FUL CHAND BINDU KALA RUPCHAND JAIN PREMLATA KHETAWAT RANCHHORDAS MADHAVRAM RITU BALA PARIHAR ASHOK PARIHAR SAMPATRAJ HAFIJA MISHRU KHA GULAB KHA SAMIMUDIN MOHMMAD SHDIK MUMTAJ BANO MOHAMMAD IRFAN SULEMAN KISHORI LAL ANITA JAIN GANGA BAKSH RUKAIYA SHAFI MOHAMMAD MOHAMMAD YUSUF SHAHNAJ MANOHAR KHAN IBRAHIM NURJHAN MAKBUL MOHAMMAD FARUK PADAM CHAND TRISHALA JAIN DEVENDRA KUMAR MODI NIRANJAN LAL ISLAMUDDIN NAGORI MOHAMMAD KASAM MOHAMMAD RAFIK SUNITA SONI RAJKUMAR SONI SHIVRATAN JUBEDA BANO NASIR JAINAB BANO IRFAN KHAN ABDUL RAHEEM SHAHIN BANO MOINUDDEEN KAMLESH VIJAY NARENDRA CHAUDHARY PRAHALAD RAI NILOFAR RASHID AHMAD MAHESH SHARMA MOHAMMAD AYUB MOHAMMAD IBRAHIM AFSANA WASEEM AKRAM SHOKAT ALI URMILA AGARWAL NATWAR LAL KHERUNISHA SHAMSUDDEEN NAJMA MOHAMMAD SHARIFCHHIPA MOHAMMAD ISMAIL BHAGWANTI GHISA LAL DEEPCHAND MEMUNA BANO MOHAMMAD HARUN JETUN NISHA KURBAN ALI MOHAMMAD AKBAR FARIDA MOHAMMAD USMAN< CHIMAN SABRA BANO MAINUDDEEN SHABEER KHAN FAKIRCHAND MISHRIMAL MADHU DEVI JAIN HASTIMAL ASHMA BANO NAFIS AHMAD MADHU BALA MAHENDRA SINGH BHATI JEEVAN SINGH DINESH SHARMA BALBHADRA SHARMA MOHANLAL AGARWAL FIROZA BANO MOHAMMAD YASIN KAMLESH KEDARNATH RIHANA BANO MOHAMMAD ASLAM MOHAMMAD SADIK JAINAB GAFUR JI RAJKUMARI KAPUR CHAND JAYA PURSHOTAM GARG KAUSHALYA RUNWAL PRHALAD NARAYAN ASHARAM KAUSHALYA PARMAR TOLARAM HUNDRAJ NURAJANHA MOHAMMAD SHABANA PARVIN MEHBOOB KHAN MOHAMMAD SHRIF RUKHSANA BANO ABDUL MAJID MOHAMMAD UMAR MOHAMMAD RAMJAN MADINA BANO MOHAMMAD RAMZAN NATHU KHA MEENAKSHI KISHANLAL DURGALAL SEEMA SHARMA RAM AVTAR SHARMA MOHANLAL JI ALKA SHARMA PUSHPENDRA SHARMA GOPAL DIKSHIT MOSHINA BANO MOHAMMAD ISMAIL SHKUNTALA DEVI JAIN NARENDRA KUMAR JAIN MANMAL JAIN jubeda bano MOHAMMAD SHAREEF ABDUL MAJEET sunita jain JINENDRA KUMAR JAIN DHRMEDRA rajiya bano MOHAMMAD RAFEEK BABU KHAN JAITUN BANO YUSUF MOHAMMAD AAISHA BANO MPOHAMMAD IRFAN MOHAMMAD SHABIR RUKSANA MOHAMMAD YASIN SHABANA BANO RIJVAN AHMAD Ward No- 14 VARSHA DEVI JITENDRA KUMAR NANAK RAM MADAN NASEEM BANO MOHAMMAD SAKIR HEMLATA RUNWAL RAMNARAYAN RUNWAL MAKSUDA MOHAMMAD RAFIK GAURI CHHITARJI MITTALESH GANNASHARAN NILOFER BANO SHEKH JAHUR AHAMAD SHEKH LAL MOHAMMAD SUGRA SHAKUR MOHAMMAD NAFISA IQBAL KAMLESH KHAROL RAMESH KHAROL POLU PUNAM SHABANAM BEGAM MOHAMAD SHARIF NATHI DEVI DEVISINGH MODSINGH RESHMA BANO MOHAMAD ANAWAR ASALAM FARID MOHAMAD TAHIR HUSAIN SADIK MOHAMMAD NAVEEN GOYAL BAJARANG LAL SULOCHANA DEVI JUMMA KHAN ABDUL JABAR TEENA KANWAR HARI SINGH GOD PREM SINGH FARIDA BANO RAMJAN SAKIR JUGANU BANO ABDUL SATAAR KAILASH SHANKAR MALTI DEVI RAJARAM INDRA BANSAL RAJESH RATAN LAL KAPIL GOYAL KIRAN BAMBANI RAWA CHAND LIYAKAT ALI MO SHATF PRAHLAD SHAKINA IBRAHIM MUNNI BEGAM MO USMAN ALAUDIN MUNNI MANSHUDIN REHANA BANO BHAGYANTI PUNAM CHAND UGAM RAJ NOORJAHA MOHAMMAD HUSEN MOHAMMAD ALI INDRA CHAND GAJADHAR JYOTI GYANCHANDANI HEMANT DAS SHAMINA BANO MOHAMMAD SABIR ISHARAHUL AMANA MOHINUDIN MO SHARIF ABDUL KARIM AHMAD RAHIMAN BANO SALIMUDIN IMAMUDIN MEENA SHARMA SURESH SHARMA SHANKAR LAL MANJU SAGAR MAL SUGAN CHAND MO AYUB ABDUL AASHA LAL JI SHAMIM KARIM BAKHASH UMESH JAVARI LAL SHHANAJ BANO SHAMIM AHAMAD PURSHOTAM JI MOHIBBUN NISHA MUNNI BANO ASFAK HAFIJULLA JAMALUDDIN BISMILLA MOHAMMAD HAROON SATTAR BHAI USMAN NAGINA BANO MOHAMMAD AARIF RAHMAT MOHAMMAD ISMILE NATHIYA MOHAMMAD RIYAJUDDIN CHAND KURESHI PUSHPA LODHA UTTAM CHAND PUNAM CHAND CHOUDHARY RUKHSAR BANO MOHAMMAD ALI GOURI KHAJUJI SHAMIM BANO MAYA KISHAN TAMOLI PREM JI GAJALA AMINA JAKIR HUSSAIN FATMA BANO OM PRAKASH SHARMA HAKJI MOHAMMAD SAMINA BHATI MO IMRAN MO AYUB JAYDA BANO ABDUL SALAM MOHAMMAD FARUK JYOTI UDASI GIRISH GOPI CHAND mehbub ali mohammad jamal ABDUL SATTAR MO RAMJAAN MANSUR AMIN KURESHI SUPHIYA KALPANA CHANDRA SHAKHAR asma bano AASHIPH MO SHARIPH SAMEENA BANO MOHAMMAD FAKHRUDEEN SHAHNAZ ALKA PARVIN BANO MO FARID BHARTI PARMAR DEEPAK PARMAR FARJANA BANO BADRUDIN MO SHARIM KIRAN SHANTI LAL DANMAL SHER BANO MO SALIM MOHAMMAD STAR TMMU DEVI BADRI JI TULSARAM SEEMA JAIN SUNIL KUMAR JAIN MAHAVEER PRASAD JAIN NAPHIJA BANO SHAMSHUDIN PARVEJ MO FARUKH UMAR FARUK abdul gani IRSHAD GOURI JAMIL AHMAD BISYILAHA HEENA MO SOYAB SOKAT ALI AMANA KHATUN KAMRUDIN YAKUB ALI KIRAN SISODIA YASHWANT SANTRAM MEMUNA SHAYAR BANO NOOR MOHAMMAD priti garg SHABANA BANO MOHAMMAD RAFIQ MOHAMMAD JAMAL SAYANA BANO GOVIND NIHAL KANWAR DEVENDRA KALYAN MAL TAYARA MOHAMMAD AKARAM AMIN YASMIN BANO SHAHIDA BANO mohammad husain jamil ahmad MOHAMMAD SATTAR sharda devi rankawat RAMDAS harinarayan birdichand FATAMA JAMIRUDDIN JENAT ALISHA NASRIN KOUSER MOHAMMAD RIJWAN ABDUL SHAKUR HARUN PHIRDOSH RAHUF ABDUL GAFUR CHANDANI MUNNA KURESHI RAISA BABUKHAN KALU NUTAN CHIRANJILAL ABDUL RASHID AJIT MOHAMMAD SUPHIYA AHAMAD HUSAIN JAHAN AARA MOHAMMAD JAFAR NISAR ALI JEBUN NISHA JUMMA JAHIDA BANO ABDUL LATIF HAMIDA BANO SADAM HUSAIN SADDIK MOHAMMAD RAMCHANDRA DASANI MOHAMMAD JAKIR JANNAT MOHAMMAD FARUF ALABKASH MEHRU NISHA ABDUL SATAR MOHAMMAD BASHIR VAHIDAN MANSUR ALI MALLADIN MOHAMMAD FARID ABEDA BANO DURGA DEVI MOHAMMAD FAJLU SHAFIKA fahimuddin sarfarj ahmad MAHBUB ALI BASHIR ABIDA NASIR HUSAIN RAVIYA ANWAR BANO MO SHABIR NATUH JI MUNNI BANO MINUDDIN RUBENA BANO MO RAFIK HAJI MO MO KALU PARVIN BANO MOHAMMAD AADIL MO UMAR shabana bano ALTAFA HUSAN MO AJIJ RAJNI DEVI SW PRHALAD SAYARA BANPO MO SALIM IDU BHAI SANJU DEVI SURESH RRAMESWAR MANJURAN SARFARAZ UDDIN HAFIZULLA TASLIM BANO MO JAKIR HUSAN ABDUL HAFIJ ABDUL AJIJ YAKHUB BHAI INMAMUDDI SHEIKH GAFUR BKHSH MO FIROJ JAKAR MO KOMAL CHHATTANI SHANKAR DAS RADHOMAL NURI BANO KURBAN HUSAIN SHER MO ANWAR KHAN ATIT KHA KHURSHIDA BANO MO RAFIK RASIDA MEHARUNISHA MO SABIR ABDULGUFAR DHANSHYAM SIRUMAL MOHAMMAD FIROZ HAMID JI HAROON KHURSHIDA BANO KASAM SHAHNAAJ BANO MOHAMMAD ARIF HAJI MOHAMMAD SULTANA BANO JAVED KURESHI NISAR SHAKINA BANO LAL MOHAMMAD SAMSUDDIN RAHINA BEGAM MOHAMMAD SHAKIR USMAN GHANI MOHAMMAD HANIF RABIYA BANO SALHUDDIN HASMAT SHAHNAJ BANO MOHAMMAD SAJID FATEH MOHAMMAD SABROON NISHA MOHAMMAD AJIJ CHAND SHAHIDA BEGAM SHABUDIN SARDARO BEGAM RAHUF NURI ALAUDDIN NILOKAR BANO VASIMILLA RASOOLBAKSH SAIDA ALTAF HUSEEN SATAR MOHAMMAD DILDAR SHAHJADA AHMAD BAKSH JAHIDA B MOHAMMAD ASLAM KALSUM BEGAM TAHMUL HUSAIN HASAN ALI JIYAJALI ABDULSHAKUR SABRA KHATUN MUSTAQ AHMAD MOHAMMAD ADRUF SHAUKAT HUSAIN TARNNUM NISHA NASIR HUSSAIN BILKISH HABIBAN ABDUL WAHID SAROJ HUKMICHAND FARIDA BEGAM IQBAL AHMAD CHHOTE KHAN HAMIDA BEGAM MUJMMIL HUSAIN ABRAR HUSAIN MANMOHAN CHNNILAL SHAKILA BANO IMARAN IDU KHAN MOBINA BANO KALLAN ASMA INTIYAJ BANO MOHAMMAD ABID MOHAMMAD AHMAD JETHANAND NAFISA BANO JAY KISHAN OMPRAKSAH KANIJA BANO ALTAF HUSAIN SHAHIN MOHAMMAD SHAKIR AHMAD MOHAMMAD SAEED RAMILA PATEL HASMUKH PATEL MAGAN BHAI MANOHARPAL PANNA LAL JARINA PEER MOHAMMAD KHALIL AHMAD SAKINA SAMIM BANO MOHAMMAD SULEMAN CHHOTA KURESHI KARIM BAKSH AFAROOJA MOHAMMAD JAHANGIR RAFIK AHMAD JYOTI PRADEEP KUMAR DEVAN DAS MAINUDDIN RAMJANO UMRDEEN SARASWATI PANCHU LAL BHATI CHOTULAL SHGUFATA CHHOTI BAI MOHAMMAD SHAFI RAHIMBAKSH GOPAL JASWAL BUDDHRAM JAKIR MOHAMMAD MO YUSUF salma bano mo ahsan aashik ali asan das chularam NASIM PYAR MO GUL MO raisa MO JAWED SHAKIRA BANO MOHABBAT KHAN SHAKIR HUSAIN MO RAMJAN MO ASAPHAK RAFIK AHAMAD TABSSUM BANO BASHIR AHAMAD NORATI ASHOK CHOUHAN MOHANLALPU BAI ANISHA BEGAM HASAN ALI MADEENA BANO MOHAMMAD NAJEER MEHRAJ BANO MOHAMMAD NAIMUDDIN IKRAMUDDIN GANESH BHATI NAWAB FAHIMUDDIN< AABEDA BANO RAISA BANO SHAHANAJ ABDUL RAJAQ JAHIDA PARVEEN RAJIYA BEGUM GULAM NABI ALADDIN MAHESH RASIDA BANO HASEENA BANO MOHAMMAD MAJAHARUDDIN MOHAMMAD GUNNI BASHIRAN BANO MEHBUB ALI MOHAMMAD ISHAQ SHAMNA BANO MOHAMMAD RASHID HAJI MOHAMMAD RAFIYA ANWAR RASHID FAJLU RAHMAN SAMIDA SALIMUDDIN MULLA MOHAMMAD AKILA BANO FIRDOS BANO NASARUDDIN KALSUM MOHAMMAD HANEEF SHABANA SHAHANAJ BANO GULAM MOHAMMAD SHEKH ABDUL KADAR SAYARA BANO BARKHA ANIL NAKWAL CHAND BANO HASAN MOHAMMAD ALLANOOR RAEES CHANDRAKALA PREHALAD RAY CHHITARMAL SABIRA NAIMUDIN GULAM RABIYA JAKRIYA VARSHA DILEEP KUMAR KHELDAS AJIJA ABDUL HAMEED JABBAR IKRAM BI FARID AJEEM GANI MOHAMMAD SHANNO BANO MOHAMMAD MANNAN HUTILAL AFROJA PAVEEN AFROJA PARVEEN AKHTAR HUSSAIN JAMAAL VEENA KHUSHAL DAS MOTUMAL SAIDA BANO GAFUR ANARO NAUSHAD ALI SHAHEDA MOHAMMAD SAID MOHAMMAD TAHIR RESHMA SALAMUDDIN KHERATI NAJAMA BANO MOHAMMAD IRSHAD FARJANA BANU TABBSUM ALI MOHAMMAD IQBAL PRAVEEN BANO Ward No- 9 shudha kanwar bhawani singh mangalsingh SHANTA JAWAHR LAL rajkumari PRAMOD NAGAR jai mala devi jain manik chand ji NIRMAL NATH HARNATH DWARKA PRASAD SOLANKI LAXMAN VIMAL DEVI GOPAL CHAND RADHE SHAMA SULOCHNA PATAWA RAVI PATAWA mahveer MEENAKSHI SHARMA GORDHAN KUMAR BRAJMOHAN CHANDO BANO MOHAMMAD SHABBIR SHAHBUDDIN AKILA NUR MOHAMMAD ABDUL RAJAK NAJMA BANO SHAHINA BANO AABID HUSHEN SHMINA BANO RIJAVANA SHAHNAJ SHABIR AHMAD MUMTAJ BANO NAVAB ALI NASIR AFSANA SALIM KURESHI AHMAD KURESHI AISHA BHURI MUNNI REHMAT MOBINA MOHAMMAD GHANI NASIBAN BANO SHAMSUDDIN GULAM NURLJHA A MAJID MUNIRUDIN REHNUMA BANO MOHAMMAD IDRISH KHTIJA SHAHBUDIN RAJ MOHAMMAD JARO BANO JUMAN KURESHI MUNIR REHMAT REHAMAT KHUDA BAKSH sahrun nisha mustak ahmad shama bano mohammad samir shakil mohammad MENKA DEVI mohan dass soni tarachand HASINA BHAGAT SINGH DURGESH DEVI ABDUL KAYYUM tabussum bano nasim ahmad shoukat ali VANDANA AMRIT LAL MAINA BANO TULSI RAM NAIDA PARVEEN mohammad iqbal CHOTI ABDUL AZIZ CHUTTU SHARDA DEVI TARACHAND RAMA DEVI NARESH KUMAR AHAMAD QURESHI SHAHJAD FAKIR MOHAMMAD madina bano MO RAMJAN gabru MEHBOOB ALI sappo ABDUL GAPHUR CHHUTU RASIDA NABBU KURESHI MO AHASAN BARKAT BANO MARIYAM BANO SHAMSHUDDIN HUSAIN SUGRA BEGAM MO BUX RAHIM BUX TAMANNA MO RAESH MO SHAFI ROSHAN BI MO SHAMSHUDIN HUSEN YASMIN SADAM HUSEN MO HUSEN MO HANIF A HAMID MO HUSAIN SIRAJUDIN riya parshram NIKITA KUMAWAT NAWAL KUMAR SANTOSH KUMAWAT NARBADASHANKER MAYANK KUMAR TANUSHREE SHARMA DEEPAK SHARMA ANJU SHARMA RAGHAV SHARMA DEEPAK KUMAR SHARMA CHANDKARAN DEEPASHI SHARMA ASHIMA SHARMA HARSHITA JAIN VINOD KUMAR JAIN KALSUM BANO ABDUL MAJID MEHBUB ALI shakina shokat ali jumma MUFIDA BANO shabana bano mohammad sultan mohammad salim raisa bano akbar hussain mohammad shafi SALMA BANO ABDUL KARIM JAYADA BEGAM NISAR AHMAD JUBEDA BEGAM SHAHID ALI IISHAK mumtaj abdul rashid abdulshah IISHAK MOHAMMAD jaitun mohammad ibrahim MUNNI ALLADIN SULTANA ABDUL KHALID ABDUL HANMIF shahnaj bano mohammad husain iidu BISMILA NAJIR jannat fakir mohammad shah makbul parvin bano JAKIR MUNSHI shamim mohammad umar abdul kadar TABBSUM MOHAMMAD SHAHID IMAMUDIN BALIM jarina MOHAMMED YUSUF ABDUL MAJIT rukhsana mohammad ayyub iislamuddin MOHAMMAD MUNIR Ward No- 17 CHHINNU DEVI BODURAM SONIKA KANWAR manmeet singh nathu singh RAJENDRA NATH JAGNNATH kalpana sharma atul sharma babu ram sharma manju jain NIRMALA DEVI PRABODH KUMAR SURAJ KARAN SANTOSH SHARMA ajay sharma nand kishor ANTIMA SOGANI manoj kumar jain rajendra kumar jain raj kumari krishan duut Bhanwerlal RAJENDRAPRASHAD JALAN MUL CHAND REKHA VARMA MAHESH VARMA VIMLA CHATURVEDI SUSHILA ARORA JANKI LAL SARAJU DIN SURKSHA JAIN VINOD PRIYANKA SHARMA SUNIL KUMAR SHARMA CHIRANJI LAL JI SHILA JAMES JAIMS DANIYAL LATA JAIN RAKESH KUMAR MAHAVIR PRASHAD BHAGWATI SHARMA DEVI LAL SHARMA SUGRA BANO KAMRU DINN MANJU LATA NIRANJAN AASHA SATISH CHAND MATADIN GEETA DEVI MITTAL TEJMAL MITTAL KALYANMAL BIMALA DEVI harish kumar sharbati devi sw hanuman prasad sw ghmandi lal RENU SHARMA AVINASH PURSHOTAM INDRA SHARMA RAKESH BHURA MAL SUKH DEVI MAHENDRA SINGH NENU SINGH PAVAN KUMAR BHARAT SINGH SUMAN SHARMA KUNJ BIHARI SHARMA KAILASH CHANDRA SHAKUNTALA BANSAL KARISHAN GOPAL PARSRAM SUMAN PRIHAR VEENA MANKANI GOPICHAND MANKANI SANTOSH DEVI LAKHARA FULCHAND ASHA SEN JAGADISH JAGANNATH GHANSHYAM UPADHHYAY KANTA JAGADISH CHANDRA SEETA DEVI MITTAL MUKTIRAM YASODA DEVI RAJENDRA CHOUHAN MADHU LAL SHASHI DEVID DENIYAL SAIMAN PURUSHOTTAM VIDHI CHANDRA ROAD SINGH DHRMENDR SAMPAT RAJ MANJU SHARMA GANGA DHAR CHHAMA DEVI PRAKASH SEN MOHMMAD SABIR SAROJ LODHA ASHOK LODHA TEJMAL JI SITA DEVI GOYAL MANMOHAN GOYAL RAMDHAN BANSAL RAVINDRA KUMAR AAIRIS RAMLAL KUMAR GOPAL SEN VISHAY SHAR JI SANGITA KUMAWAT GOPAL KUMAWAT SANEH SUGANDHA SUSHILA KUMAWAT BASANT JI GIRDHARI JI KOSHLYA KACHHAWA PANKAJ KACHHAWA BHAWAR LAL SITA RAM SMRITI MITTAL RAGHAV MITTAL SANJAY JI CHANDRAKANTA VED PRAKASH RAMESH CHANDRA NIDHI CHATURVEDI MAHESH JI GOVIND PRASAD MINAKSHI NARENDRA ARORA GURUSHARAN NENU RAM GAYTRI YADAV HAJI SHOKAT ALI HUSEN KHAN AAKASH PATWA KULDEEP PATWA DEEPIKA PATWA ANURADHA PATWA DURGA PRASAD ALFIYA MANSURI SHAHID ALI MOHAMMAD ANAF HEENA MANSURI RAFIQ MOHAMMAD KHUSHBOO SONI NAVRANG RAI MANISH SONI DIVYANSHI MITTAL SUNIL MITTAL NIRUPAMA NIRUPAMA MITTAL DINESH KUMAR DEAWAL GANPAT PANKAJ KUMAR SUSHMA PANKAJ LODHA MAHENDRA KUMAR LODHA NORATMAL Jawaja SUHAWA shusila puna suva aamna anda hajari chotu abdul sugri pachu jafuru rekha mahendra bhawar ji jena kanwru prem amra bhanwar GOPALI makan singh chog singh shankar singh kishan lila japuru PANKAJ JAIN ALKA JAIN RAMESHCHAND VEDPRAKASH POOJA DEVRA ARVIND SINGH RAJ GOVIND SINGH RATHORE MANAN KANWAR PRABHU SINGH RAJ BHARAT SINGH DEVRA NEETU JITENDRA SINGH PARINITA JITENDRA SHARMA PIYUSH SINGH SOHAN SINGH HEENA KANWAR DIMPAL KANWAR RATAN SINGH KARUNA KISHAN SINGH PAWAN GOYAL MANOJ GOYAL MAN MOHAN GOYAL KHUSHI GOYAL PURVESH GOYAL MADAN LAL KUMAWAT SANJU NAVRAT MAL DHARMCHAND MUKUL KUMAWAT AFROJ JAFAR SADIQ ABDUL REHMAN MOHAMMAD REHAN LIPIKA JAIN MANOJ KUMAR JAIN VARSHA JAIN MANOJ KUMAR JAIN ALKA JORJ PEETAR JORJ ROCKWEL JASAWANT KAWAR LODHA SOHAN RAJ HARI PRASHAD JOSHI LAKSHMI BHANVRI DEVI PARASMAL JI BADRI PRASAAD BABEETA KUMAWAT SURENDERA RAJ DULARI SUMER CHAND LALLU DUTT BHAGWAN SWAROOP ANJNA LAL ROHIT LAL MNJESH KUMAR AARTI ARORA AASHISH ARORA KELAASH CHAND VISHVESWER LAL DHARMENDRA UMA BALU RAM RAMESHWARJI NIDHI JAIN AASHISH KUMAR SHAILENDRA KUMAR MARIYAN AMIT AMIT VILYAM HARUN VILYAM KIRTI SINGH SWARN LATA RAGHA AJAY KUMAR< JAURJ PHILIP DURGA PRASAD RAJ RANI SHYAM SUNDAR JULIYANA JOHN JOHN WILLSION JOHN BALU LAL MANJU GARG SHYAM SUNDER NARENDRA KUMAR SHARMA LAKSHMINARAYAN SHARMA MEENAL YADAV RAVI YADAV SANTOSH YADAV RAJANI DAS ISAAC ISRAIAL SON DAS sita bana kathat safi sarda devi jagdish singh seva singh sunita premi mohan singh kishan singh jamku prabhu singh gopi santi devi panna singh lumb singh motha bhoma daku banna shabina ebirhim gokul lali PRABHA MITTAL ANIL KUMAR MITTAL BALCHAND JAIN PAWAN SINGH GUL MOHAMMAD MUSTAK JI AYODHYA DEVI ROD SINGH RAGHUNATH SINGH BHAIRU LAL DALU ROSELINE NEWTON NEWTON JOHN SILVASTER RANI SAHANI SANJAY SAHANI YOGENDR PARSAD NILOPHAR SHAFI MOHAMMAD ANJANA ANGLINA ARIEL CLYDE AUSTIN Y W ARIEL GYANA DEVI CHRISTNA DAS HERISAN DAS VILIYAM uma devi parihar dyanand ramswrup MANJU JHALANI YOGESH JHALANI MUKUT BIHARI pushpa devi chandkaran sharma SANTOSH KATARYA SUNIL KATARIA JAI KUMAR MEETA SHARMA ANIL SHARMA RAM JI LAL SJJAN KANWAR DAN SINGH SHOBHA HARI SINGH JESIKA JOHNSON GLEDVIN JESTIN MANISHA DARYANI ROCHA MAL beena sharma RAJENDER JIVANMAL SHAKUNTLA SHARMA kamalkant sharma DEVKISHAN basant kanwar virendra singh bhati ambalal singh chouhan sushila kumawat basant jyoti parashar rameshchand durgashankar pinki sharma pravin vidha sagar KAMAL JAIN manju JAIN SOM DUTT USHA SAXENA SURENDRA SAXSENA AMAR KISHORE SUNITA KATARIA ANIL KATARIA farjana bibi javed khan kamrudin reena DHEERAJ renu chaturvedi sunil kumar pooranchand anita devi premchandra PINKI DURYODHAN sheela jain jambu kumar suman amitap singh jagdeesh singh rajmal ladulal chutra singh natha jaena naina sayar laxmi mukedera kachru sayata hanif hakim kamla ugam singh jaswant singh farida sajan kathat habib bargat bano allabax hedar ladi dhanna suwai jamna naru kathat samda ladi partap singh anna singh mohani devi khet singh hira singh sharda saveer kathat mitu savitri nemichand ramdev pyar chnd badri salma mula amina dau ismail fefi sultan teja rajiya kamruddeen husain roshni sikandar taju pramila shiv lal sena bhawru bhola seema khuma jiwan modu ji sakina jafru panna bidani devi man singh sunda dali banu banna jubeda sakeel nura nafisa suleman alanur jmila roshan bhanwar rasida firoj budha bhanwra dali shamsher alpu ji rekha devi jay singh chen singh panchi devi gokul singh harji devi singh sunita parmesh singh lal singh dali devi babu singh pushpa bano hedar geeta rasid aladin santi nainu janta shakur madan lila devi jitendra singh khathun hedar shek kalu sohan lal puna ram keli devi gulab singh bhim singh bhom singh sohani jga anita sulthan bansi ji maheful ladu ji aanna ji mira rawat prem singh rami devi ladu singh muni babu khan aman khan suva khan rima ji rajiya aami madina mangla hema rawat shivraj rajes rukama devi vijay singh banna singh roshani bhada kallu suleman reheman ghisi devi kathat jodha remati balu subani gaji sheka sokin lala laxman nath gulab nath dakhu devi anna singh jarina mahebub mitu singh gopi singh sohani sua khan hamira sugra bakta guljar prem sayar dhanna rina ramjan arjun salla khatat gisa kamla devi arjun singh patasi bhawanrudin puspa rawat mhendra singh mohan singh BARJI devi SABU khim singh bhairu singh janna mahendra kathat sugara karim kathat manu kathat radha pratab kanta surendra singh nandu singh pura ram ramesh nath shrawan nath subrati devi laxman jamal moti rajiya bano azad kathat asraf shivlal mhaveer laxmi dalla sawai singh barkat banno hafij mohamad ramjan chotu singh uday singh ghul mo rada natha halimi gena shakrudeen nasibi ammi lumba nem singh devi singh kasumi chanda ladhu singh leela suwa singh ruksana mukadr shokin seeta kalu singh mithu singh bhagwan singh chatar singh hameed khan mali ladu chitar bidami padma harji bhoja mithu rukma sampat lal suwalal kadar kathat naseer anita bhadu singh munni mastan nashar akbar mota ali prahbu pawan nogiya sakru haidar nirma mishree sua shankar kathat heera ratan saba narbada devi kup singh bhiya singh surma mukendra shkur banni shamsher mumtaj bano nijamudin amrad hari aapu chhotu naini debi kathat kesa durga singh sahdev singh asman nath bheek nath sardar suwa shambhu kathat neebu koyali bodu anna bhola khathat roshan sardara puna sartaj sattar usman murad khan mehmad betul lala ali hanja kanwari sohan noora babita rajkumar prawati rajendra singh panchu singh farida abdul hafij chand jamani madan bhola sita narayan ji allanoor ganpat maya devi shaitan singh gopal singh koyali devi dula kathat babu ji sampti aaychuki mahendra kathat mani balu kathat naseeba maina mohmad ratanm bhanwari uda neelam banu sharif khan kathat narbda kheeya singh maha singh azharuddeen amna udda masuri bano peeru nena ram mendu lakshmi devi ganshyam deva sakeena amru roop singh laxman singh jaina dheera deepak singh nain singh sumsudin deena ji kawaru gomi babu kathat gunesh anita devi shrawan singh tej singh panchu singh sapita banu abdul kathat najir gumani bhiya inda subrati alanoor amna bano shabuddin kathat resama mumi ali kanta munna lal sannu lal meena dharmendra bhanwar ji fula nathu jokar singh lakha singh sita devi bhanwar singh til singh ramesh sameeda samrudeen kathat jama saida roshan kathat bhnawar kha rukama devi koop singh madina banu munna biram birmi sona singh santosh sultan kamruddin khima guman singh mumtaj dildar babu shrawan fuli hukam singh ghisa singh sumitra devi rampal singh mota singh pani jaffru janta shaitan munni dina fula bano mohammad khan heera singh meera kesha sayari bheru jamila abdul aziz chand mo ghisa reshami naini devi piru ajmal shetaan singh reshma mala kalu samnudra singh roop singh jivani badar lila banu rasul kathat piru sikendra meera chotu gyaani devi kailash singh bhagu let gopal singh bhagwan ruksana bano sultan kathat mula dala sapna salim shokin neera kathat suman banu ajad shankur saina pappu chothi devi rup singh mewa singh mangu singh debi urf daud khan shamhaji jetun anvar khan khaju khan gyanesh manan kalmi murad shanti dakhu kheta sayara shabir khan badar ali radha devi suwa singh budda singh BHANWAR rihana mo javed< khan gaffur khan ram singh rasida rafeek kathat mithu ji masina madan kathat safi resmi alam ratanji gopi suban barji devi raju singh maina kalu kathat suler kathat rubina surendra akabar sabana bano saareef rafi kusumi ali karima choti saropata devi ajit singh chagan monika devi man singh narayan bibi rasul chittar singh anna ji bhagu singh meva singh mani devi harji singh mithu jadav rampal hali jarina bano chotu kathat narendra bhaga ji amar mitoo singh mahendra singh rajandra singh rahaman dulha khan beli deena satyendra singh dugar singh zubeda jalaj ajij asaraf ali nosar nahra shayari bhoma najami ahmada naini devi let gaji singh deva singh sayari mohani jai singh sugra bano naina dula bidami devi bhagwan singh jhumi balu koya dharma sunaji sabir nasir sikendra khan dhulla ji mod singh hakimi ghisa savita sawar ashaf nasiba bhanwaru roshani gopal bhanwaru jamla devi kesar singh roopa ganpat singh harji singh manhor singh rukama shnkar singh chen singh sakina najir narbada nania kathat samada ji bhagwan das madhu lal salama akbar seema kathat daku devi gom singh yusuf kathat abadul madena shakru bhawaru ikbaal kamala devi bholi misru nasib mehbub anwar dhgula manjla kishan singh sajan ratan singh rsul sulltan kanku shila gori halu umda husen hari sapr nawal singh druga singh imran kamma pura sakku prem singh bahadoor shohan REHAMATI BANO MAEMA MAJOJ KATHAT SAFI SHURMA AMAR KATHAT SAKRU bhima mohammad shankru KISHORI DEVI sampat singh megh singh chothi devi lala singh dhira bhanwri moti singh madhu singhj swroop nena aamna hanjari memuna khatun abdul tanu sugara birdi nira debi santosh davi rampal singh mumtaaj iliyas pratap narendra ramjani inda sohan menu sukhdev pachu kathat hanuman singh chotoo rahimi hakim kathat shahnaj dariyav kathat ibrahim gulshan guljar feifi nahara sahida kalu kha gom singh gulabi khangar gumani devi ugam singh kupa kalla shankar singh balu singh fula ajeet gangaram singh shravan kanvaru sheela devi mota fata nasar jala ramaji hanja devi mendu singh kishan ji asmal punam singh lumb singh ashok singh maya rawat man singh ajay singh pani mehatab chhitar sahani aala kali devi chhog singh savar singh tej singh hafiza kamrudin mangu pakija ajumudin paras samina mehabubu jaldar sonu devi lokesh rawat sukhpal AYCHUKI mohammad sattar shakaru koyli said aamda FULI choti devi panna singh ramesh singh banna singh kailash singh shamina hiraji sangeeta reshmi nenu nashib sugana devi sanwar singh babu singh sabu shaitan singh jetha singh mina brda shahida shekhar anna KANWARU MOCHI madhu singh ugma hmrata SAKEENA MITHU SAMDA mehful mehmmd pnna BHERA ghanshyam hasam aali pema parvati bahaadur malsingh hira ummed kathat nibu jareena shrawan roshn abdull husaen knvari nijamuddin aalm SHERU rena kawru aamina reshma kathat saawar bismillah sohn katat munshi kathat ismile DHAPU BHANWARU KEILI DhUKAL MORAT bharti BHANWRI roda SHILA DEVI SURESH SINGH BABU SINGH NAENA KALA KASUMI KALI DEVI HEM SINGH GOPAL SINGH keli devi hari singh mal singh bismila NURA LAXMAN SINGH NAENA SINGH shabnam banu sangita gopal lal MO RAFEEK MOHEMMAD SULEMAN gopal sing hera singh jeenat duda budha heera singh dhnna aasin subhan meful nijam hrikishan ram singh mustak rukhama sohan singh mgna dhukal biram SUGAN JIVANI DEVI PANCHU RATAN SINGH sonar appu bano ladu singh JALAM BABU mangal singh PUNA sandki raju nath nathu nath saroj vimala ratan sibgh hira singh ashraf madho BADAMI ALLADEEN mumtaz sanwra amarudeen shammu singh ramata SAWAR SINGH LAXMAN SINGH ABIDA mohmad rajjak gita puran singh RAJU SINGH mohemmad saeyad khan nuri punna karima sanwar sing shenaz AJIMA KARMA PAPPU panchi prahalad JANATA sanif BHOLA RASHIDA SALIM DEVA MANGU SINGH BANNA SINGH BEBI GULJAR SHANKARU ramina taju kathat AAMANA HAMID karan singh afsana HIRI NENNA RAM chhitar rahmati SOHAN BHOTA sabudeen fuli mohan kathat sattu DIYAL SHOKIN asharf MURAD NADAR indra aannad singh ugama shing kavita mahendra singh om prkash kmala goma salma sikender asarf Kekri Ward No- 15 rinku yuvraj manju soni PRAKASH KUNDAN MAL PEEPLAI mumrtaj SAMIM MANAN jahida alla hebib alli hamida bano rtajjak khan norati subhsh mira roshni banu badhu ji parvati devi dhrm singh parbhu singh sampati devi shrvan malla deva kathat beli kathat maina devi supari thukarnath raninath chhaganlal kuki suvai singh hama ramo samida lokendra smda govind singh chagan singh nimba mehta neni rahmat himida shahbuddin nanga gopal sigh hensraj raj nathi skina chout bhanvari devi begta gajraj singh jayda aslam saitar bhuda fundi rahmti shkina bano sayr ajij beg sabir bardi luba islam slim ahamdi amana kamal guman rhima birda singh bashir chhagan singh jugdish singh premi devi ajim singh manjur ali RAGHUNATH sarajuddin ummed SAYAR DHULA SHILA DHAN RAJ dayma rmesh Ward No- 6 chhitar mal ram nath MAHENDR RAMU RAZIYA BANO MOHAMMAD SAFI SANJANA KANWAR KAAN SINGH GHISA SINGH RAAMI SW LAKSHMAN KANHA RAM KALI BAI BHERU SINGH HIRA SINGH GUMAN PRADHAN SINGH MAANGI LAL SUVALAL JIVANA LAXMI CHANDRA KALA BHOLU RAM PURAN SINGH ABHAY SINGH frjana bano ramkaran hira lal papu singh choutu mishri basanti buha lata devi vikram singh amrav kanvari devi dhnna juri gehardari madan singh bhim ji jafali amar nath vinod singh koya devi dhnna singh samasher patasi devi ugma singh penna lal sundari devi ganga singh ravet singh surendra singh afroj juber henif sabuddin rudha singh sakhina jefru pooja bharat singh sethan singh khim singh hamida babu khan fula devi mahendra singh rawat radha hajari singh uday singh nathu singh asaraf rimi mangala punna singh debi singh hangami hardev durga lal asan ali dhuli TASLIM AJAD MO SARAJ SURENDRA SINGH DASHARATH MAMTA DABRIYA JEEVAN RAM ram ji BIHARI paanchi devi raama LALI DAYARAM RAMDAV RAMESHWARI hiralal sayri devi kistur chuka devi jetha ji ramdayal sugana ji modu ji rajbala ghisu singh klyan banshi Nasim Begam Mo ismaile babu shah saidan basir ramno kamla dvei dhan singh bhwarlal GERDHARI LAL KANEHAYA LAL kiran kanwar kamalesh kumar nar singh BIMLA DEVI AMRACHAND MATHARA DEVI HARJI GANPAT RAM REKHA KANWAR DEVENDRA< SINGH MANGTU SINGH BEGAM RAMJAAN IMAMUDDIN SHAH AASIMA BANO Phula devi Bhanwar lal ishwar singh mo husain gulsher kha banwari NAVAL KANWAR HANUMAN SINGH HABIB KHAN JILANI BEG gulab chand aasu ji MANOHAR DEVI yusuf shah husain kha rukhmani devi chaturbhuj bajarang lal DHANNI LAL GOPAL LAL JHALU RAM CHINTA DEVI UDA JI chothi karamchand polu ram beni gopal puranmal Ahsana Parveen Abdul kalam Mohmmad Satar Sayra Bano Alladdin Khan Subhan khan Urmila Devi Jagdish Malakar Raghunath Roshan Bano Salim Madari khan Neetu Kumari Amar Prakash Budhi Prakash Phoolmati Papu prabhu rao Sugna Omprakash Radhakishan Imarti Devi Nathu lal Chhitar Suman Devi Kamlesh Champak Mahmuda Bano Hakim Mohmmad Mithu ram kanya devi mangalchand sirajuddin mira devi bheru ram bhagwati teeja devi hanuman ji radhayshaym jagdish dhobi sannalata shivraj raidas manju prajapat chhitar mal BODU LAL shadan yusuf mohammad shamsud ali KHERUN JAFAR MOHANDEEN MANBHAR DEVI RAMAKISHAN ruksaana bano badrudeen moti kha GUL BAHAR ABDUL SALEEM ABDUL SHABBIR madina bano haji mohammad shekh alla nur kha aamana ali mohammad subhaan sunita dabriya rajendra dabriya umar din RAMPYARI MADAN NARAYNA NARVADA NIRMLA DEVI INDRA KUMAR SHRAVAN JI AKABAR MO RAMESHWER ganga ram LALI DEVI JAWAR LAL ANTAR KANWAR RICHHPAAL SINGH MAHAVEER PRAJAPAT RAMA JI pram devi MEGHARAJ KALAYAN BALVEER MAAGI LAL rahamat bano munshi kha yasin kha AAMINA NAWAB HUSAIN KHA bhagwani chhitarmal pachu RAMESH KANWAR UMMED SINGH RICHHPAL MISRILAL najir shah BHOLU ISAR JI pinki kawar jogendra singh magatu singh amarchand sajjan kanwar ashraf ali gaffar DEEPU KANWAR AJIT SINGH RAMRATAN bisrani surajkaran rekha ramkishan vijay karan kamlesh kanwar raghuveer singh SHIV SINGH PRAHALAD SINGH TOPHAN annu ramlal pusa KOSHALYA BODULAL MALU PIRI BANO AAMIN DESHWALI BHURELAL BIDAM DEVI NANDLAL AASU CHAND KANWAR BHIM SINGH SANIYA AAMAN KAJOD KHAN BHAWANI SINGH RAM SINGH GULPHSA AAMIR KHAN GULAB BANO MITU KHA EEDU MANOHAR CHOTU NOOR MO PEERABAKSH HEERA DEVI GHISA LAAL SUVA SHRI PAAL SINGH SHANNO SHABBIR ALI RAHAT ALI BIDAM KHUMA RAM ULAPHAT NASRUDDIN GIRI RAJ JAY CHAND MADHURI BHARAT RAV PURAN HANUMAN RAM PAL SOHAN KANWAR NARAYAN SING RUNMAL noratmal ram niwas KULDEEP RAMSVER DHUKL AABIDA AAMIN MIRA SANKR MANGL PAPPUDI KISHNA RAM jamila bano salman khan jhvar GANSHYAM MOTI GYARSHI DEVI KHERU NISHA MOHMD ISHAK JMAL misaru singh renu omsingh sohn NILOFAR RFIK MOHMD SULYMAN ram svarup binja suva devi harji rav pyary lal manohar kanwar rameshwar bharapi devi shriram abdul hamid saddik beg narbada pokhar rav pyarelal hanuman jangid Gendi Devi umrav slamuddin sushila kanawar mansingh sarju devi paanchu gopal kanwar badrilal munni kanwar narender singh ummed singh abdul momin bodushah charan singh bal singh suman devi rupesh kumar kanta prajapat gangaram balwan seru vimala devi koshlya Shbbo Shbbir Akbar Koshlya sw Shri ram Durga Rao kallavati shankarlal jawrilal hasina bano mustak ali chotu lal Madina Bano Aslam Ansari Chhotu Savitri Vijendar Kumar Chhitarmal Tara Begam Gulab Mohhmad Husen Khan shabra shyaj ali kamrji rinku kanwar dolat singh jamaluddin Gani Abdul Kanta Shobh Ram Suraj kaan Noorjaha Bundu khan Abdul Mshjid Shimla Rajendra Ghisaji hukumchand sirajuddeen Suraj Devi Gajanand Laxmi Narayan shimbhu singh Bhanwar singh Sameena bano Murad Amir khan CHOTI DEVI TEJA RAM LAADU JI RANVEER RAAV SRAVAN LAAL annu kanwar lakhan singh sampu devi suresh chand SANTOSH RAAV GOKUL PAABUDAAN SONI JI suja SUGANA MANJU KANWAR SANKAR SINGH NAND SINGH PUSHPA VAISHNAV MUKESH VAISHNAV MADAN LAAL shaitan raav purn mal NOSHAR DEVI MAYAWATI SHARMA RAMESHCHAND SHARMA KALAYANMAL SHARMA JITENDRA SAIN VIDHYA DEVI KESHAR BAI HARI DEVI RAM MOHAN BHAGIRATH DHAPU DEVI RAO ARJUN RAO PANNA JI SANJAY RAO MANOJ KUMAR PHOOL JI SOMOTI BHAGATRAM GORDHAN SHAMBHU DAYAL MANGLA DAS SHRAVAN LAL SANJANA RODMAL TAKARAR MURLI RAO DURGA PAPU SHYAMA DEVI MADHURAM ASHOK JINGAR SARSHTI KANWAR RAVINDRA SINGH BUDRAM bajrang hanuman AASHA DEVI KELASH SINGH NARAYAN SINGH RAMCHARAN DASHRATH SHRAVAN BHAGI LAL RATAN MAYA KANWAR BADRI PRASAD SHAHIN BANU SIRAJUDDIN ANANDI BHAWER LAL NEERAJ KANWAR BHANWAR NARENDRA SINGH SHAMBHU SINGH MANOJ DEVI JOSHI RAMPRAKASH SANGITA RAO SANDEEP RAO CHEN SINGH SITA KANWAR SATYPAL SINGH INDR SINGH RAJKUMAR KANHEYA Pushpa Devi Subhash Nathu Lal Gyansingh Rameshwar BHARAVE BODU SINGH LAKXAMAN SINGH Munni Solanky Rajendra Solonky Khem SHAITAN SINGH RAMSWRUP saraswati TARADEVI PUSHA SAMEENA SRAJUDDIN MUSTAFA MANOJ RAMESH MEHAR BANO PHTEH MOHMMAD NEERU KANWAR DEVENDR SINGH MADHU KANWAR BAJRANG SINGH chotu singh SHRAVAN SINGH GHISU SINGH SW KAILASH JORARAM FATHE SINGH archana sain bajrang sain manoj sain RINKU SHARMA NAMICHAND SUJA JI GOVIND SINGH NIRMALA KANCHAN KANWAR URMILA CHARAN NARSINGH JASKARAN BANSILAL pooja devi ramavtar SHIV PRAKASH BODU DAS OM KANWAR CHOTU SINGH giriraj BHIKAMCHAND RATANLAL RAMCHAND PINKI KANWAR DASHRATH SINGH RAMESHWAR SINGH vinod kumar ABDUL SALIM USMAAN CHOTHI DEVI DUNGAR SINGH JAGNNATH SIMA RADHESYAM MANNA DEVI PADMARAM MADANDAS CHANDPRAKASH SANGITA KISHOR VIKI JAMNALAL SATPAL RAO RAMCHARAN MANGAL SINGH MANGU SINGH UGAM CHAND DHANRAJ DHIRAJ NANU RAM KOSHYALA DEVI GOPAL RAV SUSILA DEVI SHREE RAM BABU JI NANDKISHOR VAISHNAV NAVNEET PANWAR DURGA LAAL bhimrao ramnivas AKHTAR BEGUM SIRAJUDDIN KHAN VIZAR MOHAMMAD NARBADA PRASAD DINALAL BHAWANI SINGH MITHLESH SHARMA GOPAL SHARMA GUMANI DEVI PREM KUMAR PURANLAAL LAXMI DEVI JOSHI durgalal ji joshi PANCHI DEVI SHIMLA KUMAWAT PREMCHAND KUMAWAT NARAYAN KUMAWAT SHARBATI DEVI SURESH SADHU BARSU SARDA DEVI mukesh saini ram naresh hemraj nasim abdul salam shabbir beg KISTUR CHAND IDU MOHMAD RAMJANI CHUNNI DEVI KHUPCHAND LAD KANWAR RANJEET SINGH MOHAN SINGH LALCHAND NENA DEVI GANGADHAR MOOL CHAND JHOOTA RAM SAYAR DEVI MANGALA MADHU RAM PINNU SINGH TARA KANWAR KAILASH SINGH GIRDHARI SINGH DEVENDRA RAO ALKA RAO ASHOK RAO DIMPAL KUMARI JITMAL JATAN DEVI LALARAM GANSYAM MAN PRAKASH DEENA JI SHASHIKALA BHURA LAL BHAGYA SHREE REKHA RAO PRIYANKA SAYAR RAO rekha kanwar dashrath singh saradar singh RAM LI GATTU RAM BALVEER CHOUDHARY SUKHADEV RANVEER SUGANI DEVI CHANDWANI NARESH CHANDWANI JOTARAM SHETAN SINGH JEGHAVAHADAR NEMICHAND MALI KELI BHAT KHMCHAND DHANJI mul singh BHAWAR SINGH ANURADHA RAO NARAYAN RAO PRAHALAD RASHMA DEVI VINOD RAV bajrang singh MOBINA ABDUL RAUF MOHMMAD YUSHUF LALA USHA SAMPAT LAL GIRDARI mohan lal < jethaa HALEEMA SHADIYA ISMAIL MOHMMAD CHAND MOHMMAD PACHI DEVI BISHANA RAM ARJUN RAM KALYAN PRIYNKA PRASHRAM nasim bano nabab mohmmad ramjan mohmmad MUNI ISHLAMUDIN ISHU abdul samad shabbir tejmal AIJAN MAAL UMA RAM MANMOHN CHHITR nandkishor vaishanav MAALCHAND POOJA RAO PHOOL CHAND HAMRAJ RAMSAWARUP SUNITA KNWAR HEMLATA devi rajendra RAO SANTARA DEVI JAYSINGH PABUDAN RESHMI DEVI DHANNA RAM RIMA RAMESH CHAND RAO JASHODA DEVI PRABHATI DEVI magtulal Mangilal Sw Dhan singh SHARBATI SAGARMAL POOJA MALAKAR DHANRAJ SAINI JHAMKU DEVI PREMCHAND JAAT JETHA RAM satyanarayan sen hari ram sen Sita AjayRaj Saini Ambaalal SAYRI DEVI CHANDA MISHRI rikhab kumar sen govind lal devaram radhakishan JEBUN BANO MUMTAAJ ALI SATAAR SARITA JANGID SANJANA JANGID KELASH JANGID BAJRANG JANGID MAALCHANDR AMBAALAL SHURESH CHAND KELASH CHAND VESNAW GANPAT DAS BHAERU RAM UGAMA RAM BABU ALI AHMAD HUSEN ACHU KANWAR KISAN SINGH MULE CHAND BARJ KANWAR SUMEAR SINGH SURAJBHAN ANITA SEJU RAJENDRA KUMAR SEJU JAGDHISH choti CHAND MUHAMMAD HAJI JI MUNSI FATEH SINGH SHANTI KARTAR PADMARAM DHAASI RAMSVRUP sajjan kumar kailaash chand SUPYAR KAWAR SUREDRA SINGH PARMESHWARI GOPAL BHAAT JAVHARI JI KUSHAL KISHAN RAM MAAL CHAND SHRMA HJARI PRASAD MENA DEVI OM SINGH RAMNATH SINGH REKHA DEVIRAV DEEPAK PARSMAL GYANA POOJA RAV GANGASAY PINKI KUMAWAT SONURAM RAMESH PANWAR SYANA DEVI CHOTU SINGH BAGRIYA GHISUU BASANTI SRAWANDAS BHARPAI DEVI MANGTU RAM BHAGWATI KANWAR SHER SINGH MANJU RAO MANGAL SINGH RAO PAANCHU NOOR BANO SHAHABUDDIN GIGA JI GENDA DEVI NAGOJI NANDRAM DHANWANTI TARA CHAND SAYAR KANWAR BHANWAROM SINGH SHRI KAMAL SINGH HIRALAL SONAMRAJ SHIVCHARAN DHARMPAL govindram bheruji MUNNI KANWAR MANGU SINGH PADIHAR POOJA SHRMA JITENDRA SHRMA BHERU BHAGAT ROADMAL RAVI PRAMILA DEVI RANJEET RAO RAM KANWAR BHERU JI GEND KANWAR mukesh singh sonu dinesh CHHOTU JI JATANI DEVI RAO SUNIL KUMAR JIVANRAM RAM NARAYAN SURGA BHAGWAN SINGH UDAY SINGH SATAYPRAKASH PURSOTAM SUDESH SHARMA GHYANA DEVI SURESH RAO ROSHAN DEVI KISHAN BHEYALAL SEEMA KANWAR NATHU SINGH GORDHAN SINGH BEBI KANWAR VIKRAM SINGH KALAVATI BAI RAO NANURAM RATAN DEVI BIHARI LAL KISHAN KANWAR ROOP SINGH RATHORE PARAS DEVI BADRI GULAB ASHOK MAINA KANWAR GIRIRAJ SINGH LEKHA KUMARI GANESH PREM BAI HEM KANWAR VIJAY SINGH DAUSINGH SUNITA RAWAT JIVAN PANKAJ VAISHNAV MANGAL CHAND KOSHALYA DEVI SHRI NATH RAM JANKI SHARMA BIRDICHAND HANUMAN MALAKAR SANTOSH DEVI JANGID VISHAL SINGH LALSINGH VISHNU KANWAR KUNDAN SINGH SEEMA DEVI ISHAVAR CHHITAR SINGH HANSA KANWAR PANNE SINGH SHAKUNTALA AAIDAN JI SALMA BEGAM SARIPH MOHAMMAD SHANTI BHOM SINGH URMILA MANGAL SHAKUNTALA CHHITAR SAJJAN KANWAR MAHAVEER SINGH NARENDRA SINGH VIRENDRA SINGH NILAM SHRMA JAMILA DEVI RATANA PUSHPA KANWAR BALVEER SINGH RAMSINGH RAJU RAO GHISA TANVAR RAMESHWER LAL ATMARAM MEERA DEVI SURTA DEVI NOPARAM SHAKEELA BANO BUNDU SHAH MANJU MEGHWAL SODAN BALCHAND INDRA DEVI RAO PRAHLAD BHAT CHHOTU SINGH SHARIFAN BANO ISLAM MOHAMMAD MEHABUB PARSAMAL SURTA MODI RAM RAGHUNATH GURJAR DEVKARAN DHARMVEER SINGH HARPUL SINGH NANA DEVI KIRAN KANWAR KARAN SINGH BANARASI DEVI ANJU KANWAR AJEET SINGH MAHAVEER CHANDA JAMIL MOHAMMAD ISAK BHERURAM DHANNI DEVI CHHOTU BHERU JI SHRI RAM BHASKAR LALIT PRAKASH GANPAT LAL SAJNA MALI mohammad nahim abul karim NEETU DEVI MAHESHCHAND PAWAN RAMJILAL SHRMA MANJU SHRMA RAMAVTAR SHRMA RAMRAY VISHNU BODHUJI SUNITA VAISHNAV JITENDRA VAISHNAV RAMNIWAS BHANWAR BAI PURAN CHAND rajendra nath deena devi pappu rao RAMPARSAD SHRMA PURSHOTAM RAMSUKH DAS RAMDAS ANNU DEVI JASRAJ MEGHWANSHI RAMSWROOP BISHANLAL BASHIRAN REKHA JANGID JAI PRAKASH PREMLATA SHRMA SW HANUMAN PRASHAD SHRMA kanchan knwar sambhu singh kalyan singh BRAJMOHAN SHARMA SHESHNARYAN DURGA SINGH PIRWAR CHHAGAN KANWAR RAMSINGH NARUKA ramesvar SWROOP DEVI KNWAR KALYAN KESAR SINGH INDIRA BANKAT LAL SARTAAJ BANO RAJJAK YASHAMIN MO VAHID MO KADIR KARNIDAN INDRA CHAND SW KALYANMAL RODU CHITTAR PRAMILA SHRMA CHENSUKH SHRMA PRABHU DEVI SUMAN MALI BALRAJ MALI JHANKARI DEVI KASHI RAM JHARIJI KUSUM PUKHRAJ MALI LALITA DEVI GANNA DEVI HANJOJI vimala knwar mohan singh nurjha asalam hasan mohmmad DINESH VAISHNAV MANJU DEVI SHRMA SATYNARAYAN SHRMA SAWARLAL AMAR CHAND SHARMA RAGHUNATH VAISHNAV KAILASH CHAND RAO RUPA RAM KANI DEVI SUKHADEV BHURA JI MAF KNWAR JAGDISH SINGH ALKA DEVI mohni punam rawat laxman ji RAJI DEVI KAILAASH BAIRAVA SHANTI DEVI KANCHAN SAIN SARJU SAHIDA GIRDHAR SINGH NANULAL POORAN SINGH PAARVATI TANK LAXMILAL RAMESHVAR BAJRANGLAL SUMAN KANWAR JIVAN SINGH hira redas rajesh redash bheru JAGDISH VAISHNAV kishan kanwar MAANGU SINGH lalu SANVIDA HANIF NAJIR MO babli vaishnav DURGA SHARMA RAM KUMAR yogesh sharma gudi kanwar chaaju singh hansa devi bhagchand ramchandra KRISHNA SAAYER CHUNNA SAYRA JUMMA BHAWAR SHAH ASHA KANWAR RAMKARAN SINGH LADIYA JAFRU BANSHI mehandar singh sgram singh RUKMA DEVI HARLAL CHUNA RAM MADHU JANGID MAHENDRA PARSAD RAMSAVRUP ramgopal BAJRANG gopallaal sen tejaram RAMESHWAR JOYA SANTOSH KANWAR HANSA DEVI SUNIL SINGH PABUDAN SINGH ANNU DEVI SHMBHU DAYAL MAHAVEER PRSAD DHARA DEVI CHHITRAMAL RAVTA RAM MAHENDRA NATHU KANWAR PARASARAM MAAL CHAND RAJAPARI KELASHCHAND KALA DEVI SUNDAR GAJRAJ SINGH KABUL SINGH PAPPU LAL PRAJAKTA MALA RAM BHAGAWAT SINGH POOJA RAO ANKUSH RAO SHISHRAM POOJA DUBEY ABHISHEK MANOHAR SHARMA PEFI DHANA DHIMA LAL SUPYAR KANWAR JALAM SINGH SAYOJI RAM KAMLA SUBAAN MULA KOSHLYA SHARMA GORI SHANKAR SHARMA JUTHA LAL SOJI HANSA KANWAR BHWAR SINGH CHENA BAI KAVITA KUMAWAT TRILOK CHAND MADA LAL KANA RAM AARTI DEVI BHART SINGH LALITA MANHOHAR KUMAR SUMAN DEVI NORTI DEVI ROADDAS GOVINDDAS SHRNGAR KANWAR PINKI DEVI JASWANT SEEMA DEVI OMPRAKESH RAGHUVEER MAYA KANWAR MANGTU TEEJA HANUMAN PRSAD BODURAM SUNITA DEVI KNHEYA LAL BANSHI LAL DHANNI DEVI THANA RAM MINAXI DEVI HARVANSH KUMAR OMPRKASH KALU RASA SAWTA JI BINA SHARMA PAVAN RAMGOPAL SHRIKISHAN SUSHILA DEVI SHARMA CHOSAR DEVI PABUDAN SAMPAT RAO SONI DUGA RAM CHATUR MEERA KANWAR KARAN SINGH MOTI SINGH SADA KANWAR JAMAL SINGH GHISU KANWAR JEEVARAJ SUNITA KANWAR SURENDERA SINGH DARIYAV KANWAR OM SINGH KISHOR SINGH HARDEEN BALU SATISH RAV SANJANA BHARAT GOTAM SHARMA RAMSAROOP CHITAR KIRAN KAWAR JABBAR SINGH MAHENDRA RAV CHETRAM PRIYANKA KAWAR GHASI SINGH LALU RAM RUDHA JI RMESH MAMTA KAWAR AMAR SINGH SATYANNARAYAN KANDASH CHUKI RAV SOHAN LAL RAV GOPI NATH KANA NATH HANSA KAWAR NANU SINGH LAKSHMAN SINGH SHIVRAJ KANWAR KESHAR SINGH neetu devi mahaveer meghwal kaluram < TOSIF ALI RAJAK CHUKA DEVI POOSA RAM PAPITA DEVI TILOK BANJARA NARENDRA KUMAR BHAGWATI DEVI RAV SHRIRAM SHAITAN RAV PREMA DEVI GOKUL RAM JAT RAMKANYA ANITA RAO BHAWAR SAYNA BANO JULFI KAAR FATU JI SHAYARI JAICHAND RAMCHANDR NATHURAM KALUNATH MEVA RAM LALITA KANWAR SHRWAN sangita devi MANGAL SINGH SUSHILA SHARMA BANWARI LAL SHARMA SARNAGAR KANWAR PUSA LAAL MENA KAWAR BAHADUR meena kanwar NANDU SINGH JAISINGH PANNA PARVATI MANGL SINGH GOPAL LAAL RANJANA DEVI HARIPRASAD PUNAMCHAND NARBADA KAWAR MANGEJ JI RAM SAVROOP rav BHAGTULAL ramdhan hira SUNITA DEVI SHARMA VISHNU PRASAD DOLAT JAYMALA DEVI BALWAN RAO MOHAN RAO PURANMAL ANNU KANWAR RAJESH SINGH mahaveer singh BRAJ MOHAN SURENDRA BHAT GOPAL PRSAD SANTRA RAMJILAL MANORAMA SURESH RAO GOKUL PRSAD DURGA JI HANSA DEVI JODHA mujaffar husain madari ANJLI DEVI KISHAN PANWER BHAWARA LAL MAHENDRA RAMESHWER KISHOR KUMAR KOSHLYA DEVI RAJENDRA SINGH BANI SINGH KALU SINGH BODU AAI BANO ALIM MO BUNDO JI RAM LAAL NITU KANWAR RAGUNATH SINGH SUMITRA RAWAT RAJESH RAWAT RAMRATAN SHARMA HEMRAJ SHARMA mariyam bano KAJU MOHAMMAD AMIR SHAH MANBHAR BEGAM MUNIR MO SUBHAAN RAMAKARAN CHOTHUMAL BASANTI KAWAR BHAWARI DEVI MANARAM KISHANRAM KISHNA DEVI NEETU KAWAR ajit singh LAKSHMAN ASHA DEVI GOPI RAM GUDDI DEVI SHIVAJI RAO MALCHAND SONU KANWAR TEJ SINGH RAHMAT BANO RAMJAAN MOHAMMAD GULAB KHAN BEENA SHARMA MUNNI KANWAR VIJAY SINGH NAND SINGH OMPRKESH SONI KANHIYA LAAL subani aamu RADHESHYAM SHARMA SHYAM JI SHARMA SAVRI DEVI BODU mahendra kumar buddharam SEEMA KAWAR SANGRAM SINGH SUGAN rukmani maangilal bheem MAINA SEN CIRANJ LAL KRISHNA DEVI MOHAN LAl BHAIRU RAO DHAPU KANWAR MASTA RAO FHUL SINGH RAO RAMPRSAD RAO SHAMIM BANO USMAN ALI SATAAR SAMUNDAR PARWATI KAWAR ASHA KAWAR JAVAN SINGH BANNE SINGH SUMITRA DEVI DAMODAR LAAL MANGAL NATH BODUNATH GANESHRAM SHRAVAN SEEMA SHARMA PUSPENDRA BRAJ MOHAN MANOHAR KANWAR SUMER SINGH RODUMAL RAMNATH PAPPU DEVI BHAGAWAN SINGH SHARDUL SINGH ANIL GOPAL DEVI SEETA RAM KALYAN JI SEETA KANWAR HEERSINGH DULHA RAM SAJJAN SINGH BALA DEVI LADU JI BAU DEVI PACHU JI MUL SINGH BEENA DEVI RADHAMOHAN RAMCHRAN KANYA KANWAR RAMSINGH PANWAR SW HANUMAN NAR NARAYAN BHANWAR KANWAR PIRU SONU JOSHI SUNIL PURAN AFROJA SHABBIR MO ALI TULASI DEVI ARAM DEVI MOHAN CHOUDHARY SHYOJI RAM AMIT KUMAR SURGYAN DEVI JITENDRA MALI GANESH SHARMA LAADA DEVI ramswroop mali ladu janki devi VISHAN LAL DEVAKI DEVI KAMLESH DEVI VIJENDRA SUKHDEV SINGH ANNA SHILA JANGID MUL KANWAR DATAR SINGH PIRDAN JANNAT BANO HIR MOHAMMAD LALU SANJU KANWAR SUNDAR SINGH SAWAI SINGH DHARM PAL MANGALRAM SURAJ KANWAR BHARTH SINGH KISHOR SINGH SUGNA DEVI RUBINA SHAKIL LACHMAN KANWAR gokul singh sawai singh MADANI DEVI JAY NARAYAN SW DEVKARAN DEVA RAMWATI DEVI MUKHRAM RENUKA DEVI ANIL KIRTI YADAV SUNIL YADAV RAJENDRA YADAV RESHAM DEVI JAGPAL brjesh kanwar bharu singh SENAJ BANO SHAHID MOHMMAD HAMID SHAH OM NARAYAN kamal kishor jiwan ram OMPARKASH begam fatima mohmmad ishlam yasin mamta kanwar bhawar singh norti gopi rawat MAHENDR KUMAR HARI NARAYN ASHMA MOHAMMED NOSAD aasthi mkar dhavaj chhoti bai BANSHI SINGH FATAY SINGH CHNNA SINGH BANWARI SHSHI KLA SATYANARAYN SV RAMESH CHAND SHILA KAWAR MAMTA KANWAR MAMTA KANWAR komal malakar radhe shayam ram dev ji omprekash kanhiya PREM SINGH CHOUDHARY MAGILAL jthmal dhanji rasal kanwar RAJPAL SINGH MATRA JI HARDAV HARBU BANSHI    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ LAL MUNI DEVI SARWAN dwaraka prasad RUP CHAND HANUMAN PRASHAD manju sharma badri narayn daali kanat RAMESH KANAT KAALU KANAT SHIVRAJ RAM NATH SHANTI JANGID RAMAVTAR shital devi satayanarayn anuradha malakar daulat ram mali laxmi narayn manbhar narayn singh mewaram bebi kanwar VISHN SINGH JASRAJ SINGH manju surat mal ram paal SHIV KANTA HANUMAN PRASAD VAISHNAV JAVARI LAL MUKESH MALAKAR RAMSAWRUP ANIL KUMAR SEN FUM KANWAR PINKI KANVAR ACHRAJ KAWAR MORA DEVI ARVIND SINGH GOM SINGH SAJNA GANGAKISHAN CHIRANJI LAL MEHRUN GHAAJU HEM KANWAR KAN SINGH anar knwar himmat singh kulsingh SAROJ KNWAR BIRADI DEVI SAMUNDRA MANNU DEVI MANOHAR SINGH MAADHU SINGH HAR DEV RESAMA DEVI RINKU KANWAR RAMJI LAL SONI DEVI RASHID KALLU NITU SHARMA MAHESH SHARMA NARAYNI PAACCHU SINGH RAWAT LAADU SINGH hemlata DILIP KUMAR nanuram GHASI RAM HARAJI RAM CHINTU KANWAR SHELENDRA SINGH MAN SINGH RAJ SINGH JIVANERAM badree niraj knwar datar singh shispal singh anita yogi dinesh nath yogi sukha nath RAFIKA BANO ALA MO NAJIR MO RENU JANGID RAJNARAYAN RAMESH JI RADHELAL TNKURAM RAJ KNWAR UJEEN SINGH SNEHALATA MAMTA BHOMU RUPA MANJULATA RAMPRASAD SUPYAR KASTUR shobha devi arjun ram BHAWAR LAAL KRISHANA DEVI BUDH RAJ SINGH PRAKASH RAO farida bano aas mohammed babu khaa badriprasad KAMLESH KANWAR VISHAN RAMPYARI DEVI SHYOJIRAM NARAYAN GHEESA LAAL KAASIRAM SHARVAN SINGH pappu kanwar BHAAG CHAND SAMINA SHARIF MOHAMMED LAADU KHAA kalawati VIJAY RAO khemaram krishana ji GHEESI BANO HAKIM MOHAMMED NASEER KHAA birdi chand udda ji RAJESH KANWAR TAWAR SINGH gena nath hanumaan nath SHARWAN PANCHU JI SARITA DEVI RAJESH KUMAAR KANHAIYALAAL manohar devi DAKHA DEVI MADHO RAM RAGHUVEER SINGH BADRI gyarsi devi hajaari lal DARIYAV CHAGAN NISHA DEVI kailaashchand malla ram Peesangan KHORI rupi goma singh hem singh jumi devi uda singh Ward No- 16 chotu ji MANFOOL KAAN JI CHIRANJI RAM NIWAS SHARMA BHERULAAL BHIKA DEVI SHIMBULAL CHHOGA JI PELWAN GYANJI KHURSIDA MOHAMMED SAVITA DEVIA NANESVER USHA SAINI FATEHLAL SAINI KISHAN LAAL HAR JI GOVIND RAAM geeta kanwar GHEESA BABULAAL BHAWAR JI HANUMAAN shalu joshi bharat HARIRAAM MAALCHAND JI RAMESHWARI DEVI HARLAAL BHARAT MALI SHARVAN malchand samodarmal LALCHAND SHARMA RAMESHWAR SHARMA MANJU KANWAR LAL SINGH SANJAY RAO MANJU DEVI SHARMA RAMA NAND JI PARWATI MENA TEJPAL JI DHANNRAM sanju parihar ram singh parihar SHYOJI SONAL DEVI MAAN SINGH RAM KANYA NAND KANWAR NARPAT SINGH PAPPU SINGH MANGTULAL JI PRATHAVIRAJ GEETA RAWAT MAANGILAL LAXMAN JI RAMILA DEVI KALI BANO PIRU MOHAMMAD JAMAAL KHA MAATADIN pusaaram GANGA DAS JI urmila sharma harilal sharma nathuram sharma RAJNI SHARMA KELASH SHARMA SHAMBHURAM guman kanwar MANJU DEVI JUNWAL NEMICHAND JI GEVARCHAND MANGALDEEP GOPAL JI SUSHMA DEVI MUNALAL SHAMBU LAL DEELIP SAYAR RAM HEMARAM PARBHU LAL KANA AMITA DEVI NARAYAN DAS minkashi ful singh dharma singh RUKMA RAM DEV BAL DEV JYOTI RAWAT KKISHAN SUGAN DAS kundan mal peeru prem lata NAWALA RAM REENA PAPU JI bhwar lal shrwan GANESHI DEVI GAMDRA RAM BASNAT KALU NATH FAR JAAN RASID KHAN HUSSIAN Ward No- 19 Ward No- 20 heena khichi< dilip KISHAN SHARMA MAGRAJ JYOTSNA CHAND SHEKHAR BHAGWATI DEVI PUKHRAJ PARASHAR ANNARAM SAMUNDRA DEO NAGAR puja prahlad premchand bhanwarlal tina devi mahavir pravin kumar ubana sita kanwar sampati shankaar ugama vimla devi nandram ram pyari purab piruji mittu kanwar nathi kajo HIMMAT SINGH UMRAO SINGH BHAWARI MISHRI NAATHULAL KAJOD JI NASRIN YATI MOHAMMAD ATA MOHAMMAD ful kanwar pramod rao ramprasaad JIJA DEVI SULTAN AMBIKA RAM KISHAN SHAYAR KANWAR MUKESH SINGH MAMTA SAINI CHHAGAN KHEM SINGH SAVANT SINGH MADAN DAS CHANDRDAS DINDAYAL sharda rawat vikram singh gopal nath aneeta kanwar shakati singh sagita shyoram savantmal lakshmi pirulal pusaram ji pappu ji hathi ji anudevi pappulal madanji champa gopi ji raji vishnu bhagawan ganapat sukadev nathuji sannu gurjar chhotuji amarachand ram dev fhool kanwar gumansingh sonu mali ratanlal chhoturam bhinyaram manbhr mangila chataraji mhendra ugam manoj kanwar bhim singh rukamaa peenu mevaram bannaji supyar kanawar hir singh moti lal matiay dhula trilokchand sain mayaa kanwar futar singh rameshwar prashad kundanmal shodan hukama jhmku ganga rasma iandra devi prebhulal premji rmchandra arjun nathi chmpaalal shalini bhagwan gajara kanwar khiv singh hema ganeshram dharasingh RAJENDRA KUMAR PRAHLAD KUMAR SUDHA RANI MOHIT BHARTI DEVI SONIYA MORYA RAMSVARUP NAGCHAND SUWARAM bhanwar kanwar jwala singh raghunath singh binja ji rami suja ji norat kanwar premraj singh bhanwar laal chand ji chhotu ji ratni devi biram ji badri supyar kanwar lalita gurjar kana dewa ji jai shree bihari lal nathu gurjar vikram pema ram gurjar bhimraj hagam kanwar galku devi lal chhoga bhanwara ji chanta devi pappu gurjar jasoda shvraj ugma ram bhairu lal ramanand pachu lala bhinvraj annpurna arun rajoriya ganpat laal bija ji goverdhan chhagna ji laali moti ji shalu pramod niharika sharma dilip sharma vinod kanwar onkar singh nani devi jagdish gurjar sodaan ji seema kanwar rajendra singh raghuraj singh ganeshi bhairu ji naran ashok kachhawa fateh ram bhairu laal kaana antar kanwar manohar singh maaya kani devi ranglal magna ji ram kumar har dev maangu ji manu devi bhairu lala anu kanwar hadulji hemaraj mithulal shrwan srwan pappu singh gita durgaram ankita devi surajpal falka mobaram pushakr narayan chmpa devi padam singh ghasi ram sunita devi lalita hanuman prasad sures gurjar lal chand mangla ji kesar kisana puna ji chatra ji chanda kanwar shibhu singh heera laal saayari devi harji ram lachcha rasaal kanwar gumaan singh prahalaad jasraj gurjar raymal gumaan kanwar kaan singh chhoti kaana panchu indr singh panchuram theli goti devi fef singh lalaram laksmi bansilal daluram daryav kanwar laksman singh laksmi kanwar guman singh teena kanwar shishupal singh gomnd singh vishrami gurjar harchand baldev bhagu rameswari devi chinaram anita nath ravindra nath ratan nath surja devi manohar lal sravan lal pooja bhanbi rakesh pawar kishanlal chandan singh karn singh mannbhar guddi kanwar kishor singh hukam singh sugani mohan giri Santosh Kanwar Shaitan Singh Ramnarayan Singh reva ram ji likhamichand alku goga ji laachha devi sarkalram rajesh kanwar tikam singh narendr mangi laal dewa sanwar lal suwa ji om prakas natu ji govardhan hajari ji sugan laal mewa ram kalu nath srawan nath magni devi buddha ji kishana ratani chanda kahar guman kahar bina jagida sohanlal jeta ji paras kanwar kisan ji pushplata pawar prithiviraj seeta ugma ji norti devi shanta jangid jivannath premnath chhotu singh jethu singh pushkar narayan durga kanwar tikam singh khinchi shimbhu raama ji tiji girraj ramdev singh punaram jeta ram gyana gayan singh tulsiram lokesh bhairu g dhann singh santosh kanwar sajan kanwar mang singh hema devi sawai meghraj bhanwaru lal vishrmi bali gurjar hukma shrwan nath jeetmal nathuram haram ji suman kanwar kishni amara harlal kani hiraram mewa ambalal mahaveer singh amar singh nanu purkha nath matiya devi unkar sonki panchu lal manju kanwar nemi singh naathu singh baldev ji jeti devi prema ram kamad jaichand prem raj chinta aasha tilok chand surajmal sandhya kanwar gajendra singh anita ajmera biram lal pabu ji ram kanwar pabu singh brahma kanwar dungar singh airawat singh indra singh premraj prabhu Sheela Ranjeet Panchu ji ratani devi shiv raj jasu kanwar dashrath raju singh devandra singh gyarsi ghularam bhura ji CHATARA LAXMI RAWAT GULAB KANWAR RAM AVATAR jhumi devi gamira ji haalu ji nousar kanwar BHOLU JI GULAB KAHAR HARAJI LALAARAM JHAMAKU DEVI panna ram pushpa sureshchand kailashchand arati shishapal kaana ram laadu RUGHA DALLLA SHARADA nanda sukhadev dharm prakash punam chand MEGHA DEVI bodu ji babulaal chandra singh kaisi lumba ji gewar pira ji SAAWARA NIMBA JI hira devi lalsingh rugha nath AMARAA JI kanchan sain pappu sain kana ji Manna Devi Devkaran Ramlal lila rawat goma ji pinki kanwar kamal singh harisingh shiv kanwar ghevar khemchand rinki kanwar jitendra singh bhavar laal hira laal styanarayan sugani devi ghisaram nousar devi arun seeta rawat CHHOGA SEENA KANWAR BUD gopal ji sharada gaga devi ghami mohani haraji sannu fulchand prabhu ji aay chuki rawat paachu ji paachu laal gyan singh anitarawat MERAM JI jodha ji kajod singh nand kanwar bachchan parwati bhom singh mangu ji mastu devi ramdev jat JASODA dashrat singh bisan ramkishor budu suraj kanwar mool singh ramasingh puspa kanwar prema ji patasi puran megna nihal kanwar mohabbt singh pushkar ji gamma rubi sharma prakash sharma narendra sharma radhesyam dolat chhoga ram gori shankar suneeta bhati suresh malakar surjmal nirmal mefuli devi ratna chhotulal rameshwar lal shivraj dangi shri ram aachuki gulab amara ji jagdishnath sravannath sujan jivraj ji ved prabha sen suresh sen visnu kanwar jvahar singh saroj kanwar jalam singh bishan singh javari ji jyoti devi har chand gulabi devi hanuman nath arjun nath ghisulal mamta sen puspendr kumar sen KAMNA DEVI chandri mangi nath MANNA POONAM CHAND GOKAL DAS sugannath suwasingh panchu ji indu bala navnit girdhari lal ratan ji satynarayan shambhu singh jugal singh banna ji norat shanu dangi falaka parmeshwar parbhu lal ruakma hasa futri bhwar lal bhwar nath khema anuradha sharma surendra kumar sharma chandr shekhar MAJISTRET shrvan singh prem kanwar gyarasi lal chuna ji hiri sawar lal bidam kanwar anu singh bardichand daru singh sugana LALA JI sohani devi ONKAR SUNEETA dev raj naraj devi suva ram< NATHOO LAL AMBA LAL RAMKARN shana devi shetan alin badami shankra singh mala suwa lal sundra chatra mani devi har dev ji chaini ANNU dali devi vijay jivann singh dewaki DHANNA RANDEV BODU JI HARCHAND SODAN JI SEKHA DHARA GUMAAN SINGH BAKASHA shaitan ji deepa kanwar ladu ji sugani siyaram hira ji santara devi mangana ji tara devi sampatlal magdu devi sajani ramdew sopal ji panchi rawat ramdew singh sarswati bimala prem chand genda devi ramesh ji kalu ji chela ram hari ji seema gurjar sonu rawat karm singh dhanni janki dhanna nath chena nath sukhdew pachi devi deva ji yadam ram sampati gurjar kaluram gurjar massi ji nanga singh kali madu ji kansingh manglsingh shivji lalaji bhgvan pani devi chotusinhg dhnnasingh ramkanya prjapati kujbihari ghishilal khemsingh mohansingh ratan kanwar hanumansingh bnesingh bhawarsingh ramdin noratsingh bannsingh chuki dalu mithalesh kanwar laxmnasingh shivcharan sawara saanwara NEMMI CHAND nemmi chand rama ji bharmal chandra sarita saini manoj saini taruna gorishankar paanchu ram SHASHI KALLA gouri shankar manna devi nandkishor aasha kanwar sankarsingh shembhusingh gangasingh kishansingh aartidevi sayarsingh laxmisingh guddi prahladsingh laxmansingh ramniwas om prkash shunda ram ramsingh lila kanwaar manasingh lalasingh laxmi rawat teju bali chhiga chandr top kanwar surgyan singh munni devi paada panchu samar pratap singh savita kanwar shrawan singh shayri bolu ji jamana kamma singh khivraj harkaran bhanwra ji prakash kanwar nirmala kanwar shobhag singh apu bholi devi bholu shrawan ji sumitra kanwar panna ji chhagan kanwar prahlad singh chhitar singh parasa sajjan singh buddhraj siyaji rajbala kanwar onar singh shivratan singh kanha ranveer singh man kanwar divya bharati kan singh dhapu kanwar shobhag kanwar santok bhag chand barada dhanna singh sanwara nath soji nath shimla kanheya rekha ram santosh dangi narendra singh ramti teja ji rekha gurjar meva ji kishani onkar santosh rawat shanti devi rawat shaitan kanwar fateh singh Baradi bimla kanwar girdhari chandra kanta bhurdas moolchand panno kamlesh kanwar vijay kanwar surjn singh arjun ganesh ghisu singh jamni devi malla singh sundari ratana nanu singh lilaram mangej singh uchchab kanwar shrawan lal ejan devi hem kanwar sayar kanwar achchan kanwar aanand singh sugan kanwar kartar singh bhairu singh ladudi usha kanwar munsa bano umardin godawari jai singh raama kavri devi kesar singh bheru singh janta devi nega lada rupa ujad vishrami kanwar vishrami teja singh bhagwan singh sardar singh bihaari singh bhwar singh bholu singh shera meva samad kanwar sugan singh liladevi juvar kalusingh khiya dayal ji neersingh jitendrasingh hakta singh bhariu giri chagan andha gopiji kailash kanwar puransingh sultan singh umang kanwar goman singh shankar haja hiraalal sukhdev singh barda fuma kanwar gheesu singh anju kanwar DHARMAARAM madan kanwar amaraav santra kanwar ranjeet singh rghuveer singh rukma kanwar lakshman singh kachhraj ramchandra singh meera devi om singh naar singh naval kanwar kesar devi nanu budha singh hansa kanwar shivpal singh kalu ram rupa puri kavita shivraj heera devi amra singh suresh kumhar govrdhan ghisudi shodan ji gyarso mathiya suva ram javri singh chuki devi dhanraj bhanvri devi nemichand singh matiya devi rupa ji madan singh prem devi bhagu singh shila devi sardar singh mangal singh ganga teja ram sharvan amra jee parasi kesar puri suaa raju ram manu rawat suraj mal nosar bishan ramti devi ghasi ram rukma devi mana panna lal singh champa devi gunesh raama kanwar sahjaat singh dharam singh mangu singh deepa rawat daulat singh laxmi kanwar khinv singh kabul singh shambhu norat ji subhash kanwar rajveer singh sushila kanwar subhash singh saman singh dhukal DHANNA KANWAR dhanna kanwar samundra sitaram meva rawat debi rawat nanulal lali kanwar shahjad singh magan kanwar jor singh tiji devi om kanwar dasharat singh puja chouthi devi anda singh bhawara ram nitu kanwar pratap singh ramchandr raj kanwar antu rupaaram bhoma ji nanda devi dalpat singh bije singh BUDA JI naurat singh KOSHLIYA tolu dul singh kailash regar goru ji ramkrishan guddi jairam mohan kanwar jodh singh bhula mewa ji mandu ji lakhpati singh manfuli sangram devali ukar kalyanmal ful kanwer ravat singh mangi jagnath aejan jawari gokal singh shushila devi bija sugana ram budha ji mohanram beeram ji puran ji likama ji nangi roopi jivan guman giri bansi bharti mohan jat rugha ji prama RAMKUWAR JI ratan bharti barkat bano aasib geni ghisu lal sonntha paabu ji tema devi dhanna ram gomi devi roopa nanusingh koyal devi dhannsingh fooli shiv singh haraku devi laxman jat gedhi kanwar okar arati devi jivan giri lalgari sada kanwar bimla pista devi deepuram mehram dhramchand rukma rawat hamira ji rekha rawat nani gora ganesh ji rugha sekhaa sharvan singh Mod Kanwar Road Singh Arjun Singh sajjan girdhary Mohani Rampal Bhagu Resham Laxman Sugan Singh Parsi Sharvanlal Ramsurup Shrangar Ghisu Surajan niru ram Maya devi Duda Ram Sohan Rameshi Om prakash Soni Ganga kanwar Narayan Lali devi Nanu mohan singh rathore halu ram gyarasi gokal ramdeen beeja puri manful kanwar jagpal singh tijudi deviji sangram singh dayal singh galku devi gokul ram bheru ram SAPUDI bidam parbu Teja ram Kishan Goti devi Shambhulal Harkaran ji Ganga Chotu Chitar Ugami devi Harji Mangla Rameshwari shuk dev shukhdev hira ram Prem kanwar Mangu Manu Singh ratni dharm chitarmal Panchi Sardar Singh Madhu dhanni devi om prakash prajapati himmat Muli devi Bhawarlal Moti khem Gumani Hira Maina devi Babulal Ghisulal Beena hemsingh TILORA bina devi ugami matiya kisana ram narayani chotha ram manisha shekhawat deepu singh shayana shyoji chhot ram manu anopi fulji nega dharmi devi bhopal ravindra rughnath naharji raamaji neha kanwar satu ram narsing lovely biswas mukal biswas safan bhaskar nanuji ramsawarup parasaji gamira tola surendra dhaglu saguftha saddam husain gulam mommad jay singh shravan singh sopal baraji devi sita devi rawat buddha singh madulal gajja mangali devi indra nanga karama ji amba laal budrat shah dhani ghaasi pataasi maangu ichraj kanwar kundan singh farajaana mohammad saleem mo sataar manbhari suraj nath madhu kanwar gog singh champa laal majboot mangala ji saayar singh todarmal buddha ram pita singh sanwar mal ghevar chand< heera bhat ramwati kanwar laayak singh jaayada allahnoor chhotu shah keli ramati devi baraji mewa singh gyarasi kanwar hema kanwar jaalim singh hanumaan maani motiya paanchi dewa ram laadu ji rampali reena paachu singh amra ji shyam singh nola prabhu paachu naathu jamani magan Naini Shivdayal Hanuman Dalu Pusa Pachi Rupa Nanuram hnja ramraj pitha singh chandmal rup singh revata singh Dhanni Devi Mahaveer Bodu ji sarup nand mohabat sagna shaahid khan kareem mohan rawat kaani amaru rajee haree saraju rinka prabhu narayan naathu ramku gumaani anada paarasi devi sukhdev prajapat sultaana sethu jabaar kha daakhudi gulab nath bheru nath punam bhaala ji kamad ji sorati devi jethu imarat kanwar hanumaan singh shimala sethu ji bakta ji gopi singh minakshi kanwar shiv laal saroj rukman kanwar syobak singh shabanam priyanka devi laal om gordhan nath prem nath sammat kanwar leela suraj mal shabana peer mohammed jahur nivaji bano sugan kama singh amri dula jay ram prtap narpat singh sunita rawat rasa singh ramati kacharu ugma nat kuber monu kanwar ghevari daulat ram champa laal rawat vijendra saanwara ji sunil dhapu gopali kanji dharuti shrvani gattu pancharam urmila rajesh bharda alka budda anisha kurban lal shah negi devi goma KAANA karno teeja hamir chand mal ramraaj khivaraj nepal singh shelendr singh galaku moti g idu g gendi luma ram raamapal gumani mangala ram raju g ranajit gulabchand harun kalu louhar chhgana fefi devi pappu devi najama banu sohan rawat prarmila brj kanwar sampat g tija bodu g bhawari parbhu baladev hagami udha ji mevaa bahadur ugama ji shila devi pachu ram badar duda singh akthar chhotu shah munshi gani mukesh sen mali ram bholi devi baalu ji bhomaa chaina ghevar singh gurajan singh goradhan singh anuradha kanwar vishal singh bisana ram kanya laal sohan laal bhavra laal dhira ram mod singh gani louhar lala ji dharma ji mehaful sethi devi goga ram chhail singh bhavari devi manoj singh bhavar kha salamuddin jafaru tikam pappu ram soni kishana g rukasana sattar kha bhava kha koshlya devi madan g budda ram savat ram shaana keshar singh indar singh nara dev singh bhavara g indu jivana hastimal puna ram punam devi chand singh tola ram barjee bhairu chhotu lakshmi devi jagdish amaree harjee narayani fusa ram hukamaa jee ramati shrvan vakatavar jee premlata raj singh maya mangu sanvala ram prakash eesak lala sugni devi bal dev rawat budha jee bhanvri devi natha jee rupa devi rakesh fatehalal vijay devi ghisalal jamal hemi nema madu saju rafik setha sravan buddha haalu amar surjya jawahar madan jee afu bhavra chuka dhak om jee sharda bhagavan guman prabhu jee kelashi gyani kelash chand lahari chhagana gula ji jatni durjan singh aasha devi sukha swaroop kanwar shobha jasul singh rajani biramji hasina banu khaju kha magna ram shlya kamrudeen bheeya indrajeet singh radheyshyam bhima singh govinram jiya ram farjana nijma manisha kanwar dimpal kanwar dilip singh mhaveer singh jitendr singh ugama mota g rampal g bhavari javaana maktur singh chhannu mahavir singh chhtar singh aamri dhir singh shakuri gulab lohar imama baksh eeda pramod kumar bhandari rajboot singh minaxi devi monika kanwar daljeet singh kanchan kanwar kelee nahar gogi kamma ji moola dipa kanwar jagmal singh bahadur singh mukan singh syar lal anna ji sandha chandu bhat santa devi durga ji seka devi bhanwara rampyari devi pola rawat mana ji shambhu ji rajju khan rajjak mohmmed dhanna ji sanwar ram ameli rawat niru singh kesi luhar dhanna ji luhar ghani ji hem singh kailash raju ji barji chuna shiv ji bhaat om ji jyoti shivraj singh shiv ji rijwana bano munir bano rafik sya chhagan lal moola ji lakha geeta chaturbhurj patasee ram deen nadu jee sumitra vimala devi okar singh jeevan amala deva jee tara hasti rupa ram jee dayal jee sampatram ram karan tola devi sukh ram MANGU JI MESHA RAM LILA RAKESH CHAND PRAVIN TIGAYA MEENA CHOUHAN AMAR CHAND CHOUHAN SURESH TEJI MADAN LAL TIGAYA GANESH JI AJAN DEVI PUSA LAL SURJA DEVI KAMAL KUMAR KAMRU SANDHYA POKER LAL SHIV KARAN SUNITA RADHYSHYAM JAMIRUN BEGAM MEHTAB FAJAL HUSAIN MADHU GOYAL ROOPCHAND GYARSI LAL NANDU DEVI TRILOK CHAND ACHHU DEVI MITTU LAL RAISA BANO HAMID MOHMMAD JAAN MOHMMAD KIRTI KUMAR HARI LAL koushalya pawan kumar MANJU DEVI RANKAWAT AMAR DAS anju devi rahul RINKU DEVI HEMANT RAMESHWAR geeta devi shwarnlal ramlal KAUSHALYA RANKAWAT KAMLAESH BHWANR LAL bisti mal RAMRAJ ARVIND NAGORA MANISH NAGORA DALA DEVI MEENA CHAUHAN AMAR CHAND CHAUHAN PRAKESH CHAND madan rawat sajjn kanwar samunder singh BHARPAYI DHUKALRAM SRIWAN MAHESH JHAROTIYA SEJA KACHROO MANISHA JHAROTIYA KAMLI PUSHPA DEVI RANKAWAT BAJRANGDAS CHENARAM gajraj kanwar umed singh babuta ji jivan ji yuv raj rawat praveena hameed sanju reshma bano insaf ali munir shah roop kanwar surama bhanvri chand PARA REGAR KAILASH CHANDR KOUSHLYA CHHAGAN LAL GOPI KISHAN POORAN BIRAM DAS POKHAR MAL RENU DEVI KACHARU seema fulwari shankar ji NIRMAL KUMAR PARAS MAL SURAJ KARAN KAMAL DEVI LATE MADAN LAL kiran parashar LAKSHMI NARAYAN RAMESH PARASHAR DHARA DEVI ASURAM ramgopal kharol maqsood ali safruddin Soni Devi Dolat Ram Shankar Das shrimati khatun abdul khalid karim khan anil sharma indradev RAGHUNATH JI NATHMAL Savita Upadhyay Sunil Upadhyay Ramkishan gopal ji hnuman singh lalita devi bhawar lal himansu madan lal kripa bai prem narayan harnath laxmi kanvar sher singh braj kanvar jagdish singh bhavar archana sharma mahaveer prashad satya bhushan kavita sharma radha mohan tulasi ram sanjay mali sunder lal kanheya lal rameshvar seema devi kumawat jani devi jayram MINAKSHI CHARAN SAMPAT SINGH RATANU jamna devi kumawat aruna kumawat kanta devi vaishnav bhavar lal ladu das ramnivas mali binu lal biram bhil mukesh rawat bhavar sanwara rawat Genda devi RAJU BALOTIYA ghisi kharol gayatri kharol ganpat kharol kishan lal SARWAN BRAHMDAT NIRMALA TANWAR POOJA TEJI DEVRAJ MUNNI KANWER SUSHILAA CHHITER MAL TIRANGA BHEEL MOHAN BHEEL reena kumari bhjan laal moti laal gheesha SEETA KUMAWAT CHHOGA anju kumari bhaalu ji surender kumawat gashi SUNITAA TANWAR RANJEET SANKAR SHYAM LAAL SHOBHA RAAM raaaj kumar parmeshwari devi kunji lal bashanti kumawat banshi laal badri ji narayan laal mali choth maal BHHWRI DEVI RAAM DEEN PACHU LA RAM RATAN nirama gangaram mali ARCHANA SHARMA ANIL SHARMA < doulatram MANBHARI JAVARI SIMA DEVI HARISH MOKHAN JANATA BANO AHAMAD RAHIM LAKSHMI DEVI YOGESH ram chandr dhukal singh chandu singh sampat devi gopal ajmera kaanji pabu DHARMENDRA KUMAR TULSIRAM TEJA RAM NRASINGH sanju bhil magana ram babhut ji balkishan shree valabh Jamuna Ram Singh Amrutlal DEEPALI Ward No- 18 dhan raaj asha madan gopal poonam chand teja ram JYOTI REGAR GIRIRAJ SHARMA JAGADISH SHARMA kastur ji DEEPIKA DEVI LALIT KUMAR RANKAWAT DIMPLE JIYALAL CHOUHAN DEVILAL CHOUHAN RAMDEN JI DEEPAK TIGAYA SHAMBHOOLAL BIHARILAL NIRMA MAHAVEER PAREEK DIPIKA PAREEK INDRAJ Gyarshi Devi Dinesh Kumar Pannalal Yasodha Devi Shyam Sunder Roopchand Lalita Satyanarayan Bhagu ji Mamta Hansraj Ram Prasad SUBHASH CHANDRA gaytri devi MHOHAN LAAL RAAM CHANDER SARSWATI DEVI priyanka jangid sunil jagid ganeshilaal SORAM mayaa shyam laal puja kanwer raghu nath singh payare laal kunj bihari maadhu maana ji rodmal RESHMA PARVIN CHAND MHOMAD CHOTU KHA ANITAA MAHENDER ALI VEER GOMATI LAL NENI DEVI PARAS RAM PAABUJI lakshminarayan ram gopal purshotam gopi chand dharmraj mahesh chand parashar BHAIRU Ward No- 3 pushpa parashar anee sushilaa kishan gopal radha krishan kishan pyari paanchu lal misri lal ramchandr rawat Ward No- 5 laxmi narayan soni rakesh kumawat pinki parashar devendra parashar vishwnath vishnuprasad bindu soni purushottam soni govind ji mena dagdi gheesa ji manorama parashar gajanand gyaneshwar nutan sharma ridhi sharma balmukand sharma asha joshi anil joshi shyamsunder sharma sarita prabhudayal shkuntala madangopal genda lal ji mangal ji SHRVAN LAL kanchan kumawat ashok kumawat mathura devi shiv prakash arjun das SUMAN KANVAR GUMAN SINGH LEENA DEVI DURU KUMAR Dhannu Reddy Somnath Reddy Ramsingh Gyana Devi Dhanna Ram Bhomu Ji Bhanwari Devi Road Mal Lalchand MEWA RAAM LAADU shashi mali RADHEY SHYAM Pushpa Sharma Mahesh Sharma Shilpa Kumawat Deepak Kumawat Shivraj Ansuiya Bheru Lal Deepika Parashar Sarveshvar Murlidhar Priyanka Girish Giri Rakhi Parashar Gaurav Parashar Ramniwas gena ram priyanka krishan gopal mahesh kumar sharma kaveri rang lal ramnivas varma aarti parasar deepak parashar mahima ajay parashar murli dhar shyam sunder parashar giri raj chetna kumawat manoj kumawat mahendra kumawat shyamlata manak lal sitaram SANGITA SHARMA AMIT SHARMA GAJENDRAPRAASHAR PUSHPA PARASHAR SHIV PRASANN RAY SHARMA TULSIRAM SHARMA MAMTA SHARMA VIJAYLAXMI PARASHAR VISHAL PARASHAR NATHMAL NATHU LAL PARASHAR KALURAM JI AASU LAL BHOMRAM JI sheru amari devi heera lal daya shankar nirmal devda jiya devda brijesh indra ram gheesa shiv kanya parashar navalkishor raja ram aaskaran sunita parashar vishu prasad anita parashar shiv nandnan choti devi rameswar laal saval das paras ram jyoti parasha shrikant parashar krishna kumar kanhiya lal heena parshar prashant lila parashar bhanu priya alka parashar vimal vishnu prasad shyama parashar bhikam chand sohan kanwar shakuntala murlidhar pyare lal ajay paal shankutla budda ram vijay lakshmi satya narayan rachna parashar ram kishor sanjay kumar govind nagori sanju kanvar niraja vinod kumaar farjana moinudeen mohmmad slimudeen ramseh shayar ji kelaram taj mohmmad umraw udharam pinki kharol bhupendra kharol SHIMALA KANWAR LEENAA VISHNU LOHAKAR Bindiya Parashar Sunil Parashar Laxminiwas Guddi Devi Vinod Devda Lala Ji Anita Vinod Pappu ji Pawan Devi Alkeshwar parashar Sharwan ji Renu Parashar Praveen Kumar Kapil Rupa Devie Sheela Devi Kamal Norat Anju Parashar Pankaj Parashar Satpal Gopal Nath babu natha Sunita kumawat Laxman kumawat Madan ji Lalita Devi Ashish Pukhraj ji Sanju Devi Rajaram Parashar Sharda Devi Ghanshayam Kaisharimal Saroj Parashar Kailash Chand Rameshwar lal GURURAM tulsi har dev sharma gopi kishan shall bala vinod kumar badr parssad reeta champa lal sarawati bhag chand baal kishan kavita parashar ashok kumar shas karan kalash chand gordhan hira lal gulab shanti kiran sushil nand lal jay gopal vimala lokesh kumar ghisi devi bramanand NEMI CHAND CHHGAN LAL sona jyoti anil vishnu prassad monu gora chatian mitthu lal deepika mahesh pushkar narayan lali devi ram pal norat devi beena rameshwar sharma hanumaan deepa lalwani pawan dugra devi vijay rajendra kumar ram kumar sonu parashar nishant mishree lal radhy shyam pooja verma surendra verma gan shyam nat war lal kelash vishnu kanta ishwar kapil dev kamlesh bhwari birdhi reena devi priti rakesh ji parashar nand lal laxminiwas jasoda devi malu harnarayan prem lata sharma basanti lal ramshrup sharma pawan parashar uttam chand chandrakata bhagat varsha parashar kanhaiya lal ji hari narayan kaushlya devi munna lal raja ram damodar kaan mal ram dayal raj narayan shaym sunder Shrinagar HATHI KHERA rukasna geda ahmad sangeeta devi keishan gunaaj bano ikbal meenakshi devi PAACHEI DEVI RAMDEIN JAGAA JI PAANI DEVI BAAINAA SINGH RAAIMA narbada devi shvein ANNI DEVI GYANI SINGH RAJENDRA KUMAAR PRH LAAD dara singh nagi devi jodaa MATIYA DEVI AANANDAa RAGHUUVIR BHVAR LAAL JANTA DEVI KI YA HGAAMI BVDDHA DULAA SINGH VIJJAY JADISH CHHGANA Narendra Singh Puniya Reetu Kaur Harvindra Singh sonu kanwar raviendr singh sawant singh amvilash TABEEJI (RURAL) sunita sharma shivji sharma smpat raj aanand kumar sukhi devi chartubhuj gurma raam rajendr MADHUSUDAN BHAVAR JI DHANLAXMI PARASHAR JANARDAN PARASHAR HIRA DEVI MADHULATA PARASAR KEWALCHAND PARMESHWARI DEVI GANGA VISHAN HEMLATA PARASHAR JETHMAL JI MINA SURESH PARASHAR PUSHKAR NARAYAN LALCHAND JOSHI AANAD PURANMALJI PIRU LAL BHAGUDAS JAYGOPAL BICHU JI devdat antima parashar pradeep manju devi bokoliya PANI DEVI SHNKAR GEESA BHEEMA SINGH kavita devi jeevan omprakash vaishnav mohan das fula kanwa koshlya parashar raghu nandan Gulshan bano Babudin Saffi Mohd Raji Devi Late Ganpal Lal Suwa Lal Daya Parashar Mahesh Mishr Mahesh Chand Vijayanti Mala Vijay kumar Shivleri gopi Lal Sugan ji Premlata Mukut Bihari AMARPURA ramchandra dara shivkaran LAXMAN RAM CHAND KAWAR MANGI DEVI PACHU RAM MAGAN KANWAR SARDAR SINGH LADU SINGH MANBHAR KANWAR DASHRATH SINGH KAJOD SINGH BANI DEVI JETHU RAM RANGLAL BHERU SHRAVANI DEVI UDARAM CHOGA RAM BAJUDI DEVI PRATAP RAM HARDIN LIKHMA RAM RATANARAM CHHTAR RAM SITA DALU RAM JODHA RAM Girdhar Gopal Radhe Shyam Basanti Devi Chhotu Lal Kishan Lal jagdish parssad raj kumaar jal devi partap singh TEEJI DEVI HAJARI SINGH JAITI BUIDA SINGH leilaa devi yuvrraj bherav singh BHARTI SHAMNANI REMESH NAATU SINGH GEITA DEVI RANJIT JAGMA SINGH LAXMEI DEVI GANAPAT RAMPAAL PAACHU SINGH JEEVNI DEVI< BHVER SINGH SAViETA DEVI MONOJ SINGH BADAAMI DEVI KAMAA KAMAA SINGH SHEKHA DEVI VE SINGHER DEILEIP KUMAR BHGVANN MADANLAAL KEISHNARAM SHKER JAALA PINKU RAWAT FUL SINGH HAM SINGH NOUSARI DEVI TEJU SINGH BHAAWANA NATHANI TOPANDAS THAANWARDAS NANEI SARVAN RAWTAN hemalata sharam shyamsunder chtrbhadur KELEI DEVI PRBHU SINGH HRJI RUKMAA DEVI jawahr leila devi ramrawatn BHVARI DEVI NAAHAR GHNAA JHAMKU PRAKASH RAWAT PADAM SINGH NARAYNI DEVI PAACHU SEWA DEVI BEERAM SINGH MOHMMAD RASOOL SEIMAA DEVI JANGID AMAR CHAND JANGID SOHAN LAAL MEWA SINGH NANGI DEVI GULAB SINGH BALU SINGH KAVITA DEVI GANPATI KARAM SINGH BHVAR HRI RA SINGH JAI SINGH ANNITA DEVI MUKES SINGH BHOMA SINGH Kaila devi KEDAAR NATH CHOTLAAL DAYAWANTI KAMAL SINGH INDERJEET archna devi sonu singh bearam SANTU DEVI DULARAM SANGRAM shevan ram sonath PRABHU JI MAHENDR SINGH RHAGUNATH sheru ram ramaram MAJANA DEVI MOHAN RAM KHETUDI NORAT RAM MODU RAM LACHCHHUDI DEVI BIRMA RAM VIJAY GARVA narkudi devi mangeelal harkarn lachhu devi parma ram chhotu ram PANJI DHANNA RAM KANEJ RAJAK MOHAMMAD ISALAM KHAN SOHAN RAM manu ji BHANWRA KOYALI DEVI HEMA RAM JAVAHAR monika jiwan ram amra ram TEJARAM sugan ram hardin dhapu divi DEENA dayal ram KANI DEVI HABU DEVI NANDARAM PAANCHI DEVI MULA RAM HAGAMI DEVI mota ram PRABH RAM JAT PATASI BANO AJEEM KHAN NABAB samari devi chhotar ram kamu ji BANNI DEVI SUJA RAM KACHARA RAM MOHANI DEVI PARAMARAM NANU RAM parmaram naru ram dhanna ram ANITA DEVI MANMOHAN HARI RAM VARSHA SEN SUMIT SEN BHURE PRASAD SHARMA NOONDRI MALDEO (RURAL) GHATIYALI CHHOTI DEVI REGAR LIKHAMA RAM JAGMAL CHOTHU RAM likhma ram NARSIRAM KHEMA RAM SODAM BANNI DEV I RAMARAM SODAN JETARAM RAHAMATI GHISA KHA GAFUR KHA sahja devi sugana ram jivan ram manohar kanwar puspendra singh dakha devi DEVKARAN PEMARAM norti devi hira ji BIRAMRAM PANNI DEVI SARDAR SUNDA RAM JAT CHHOTU JI SANJU DIPA RAM mugana ram MOTIRAM MOHANRAM HEERARAM HARKARAN SARVANI PANCHU RAM MAINA DEVI SARJU DEVI BHOLU RAM RAMARAM mularam RAMRATAN JAT UGAMA RAM susheela kanwar vikram singh rathor lalu singh chukali panna ji GENI DEVI NATHU RAM MULA JI BABUDI DEVI DEVKARAN RAM CHHITAR RAM bhanwaridevi bannaram gurjar KAVARI DEVI BALDEV vimla omprakash bhanwara ram raju devi devkaran panna ram parameshwar JALURAM MANRAJ DEVI HARJI RAM jaitun ramjan kha SHARVANI DEVI KHEMARAM SORAMANI PAPPU DEVI KISTUR RAM VIMALA SUKHARAM GENA DEVI RAM KARAN PUSI DEVI SUKHRAM ARJUN RAM gorghan gyarsi MANNA KANWAR BRIJRAJ SINGH PRAHALAD SINGH HIRAKI DEVI MOTIRAM CHOGARAM kali devi laxman ram chittar ji BIMALA DEVI ANOP DEVI MOHAN RAM MULA DEVI GODU RAM MEVARAM GAJRAJ KANWAR MAHAVIR SINGH RUGHNATH SINGH MULA RAM GANPAT RAM CHOGA RAM MULAKI DAYAL RAM choduram dhu lalram ji laxmee chuna ram BHIVA RAM SHRVANI DEVI LIKHMARAM PRABHU SINGH NARAYAN LAL ghasiram sahdev ramnath ji kmala devi shri nathu ram NARAYAN NAWAD NAND JI BANNJI BARJI DEVI ARJAN SARJU DEVI HANUMAN RAM JUTA RAM JAGPAL SINGH LALU SINGH durga hanuman lakhan SUPYAR DEVI BIRDA RAM nandu devi ruparam bholu ram koshlya kanwar gajendra singh ladam singh ratani devi dharu ram ratana ram BALU RAM guddi kanwar murli raj singh hanuman singh madhu kanwar RAJU DEVI arjun ram harji ram shalendr singh RADHA DEVI giga ram vimla kanwar dashrath singh shankar lal HIRA LAL koshlya kanwar nand singh chathurbhuj chuka devi shravan lal roopa ram chukali devi asha ram seeat prabhu ram KEASAR DEVI HARJI seeta devi nanda ram magan ji GOPI RAM BAJUDI DEVALI DEVI MUKTA RAM MUNGA RAM BHALBA RAM BALI DEVI JALU RAM GOKUL SINGH NARAYAN RAM GHASI RAM BICHAR RAMA RAM SRAVANI DEVI HAJKARI RAM HANUMAN RAM DUDI bugla ram PABU RAM CHAINA DEVI LIKHAMA RAM LADAM SINGH SHAILENDRA SINGH HANUMAN SINGH KAILASH RAM mulaki devi jagdish prasad jat SHIVRAJ PANA JI SITA DEVI GOPIRAM BHIYA RAM SEETA DEVI JETHARAM KELI DEVI sahadev TIJA DEVI CHHOTU RAM ramanswaroop meghwnshi pusaram javanaram KAVARI DEVI BHAVANARAM BIRAM RAM KIRAN DEVI SHIVKARAN JAT AMARI DEVI BHAVANA RAM MURALIDHAR KELAM DEVI RAM SUKH BASIR KHA JABBA KHA BHANWARA RAM hema ram DHUKAL RAM SUWA RAM CHHITAR RAM JAT SAROJDEVI SHYO KARAN RATANA RAM BHOPAL UGAR SINGH DURGA RAM chaturbhuj singh suman vaishnav sujit vaishnav badri prasad INDARA DEVI ejan kanwar mukand singh ramu LACHU DEVI SANWATA RAM DEVPRAKASH RUGHA RAM SHANKAR BHARTI NORAT GIRI CHHAGANA RAM JIMANA DEVI BHIYA RAM PARSA RAM RODA RAM SHYAM CHAND revta MOTI RAM HEERA LAL CHOROTIYA MOHANI KESAR DEVI HEERA RAM SOJI RAM ANNU KANWAR GAJENDRA SINGH JETH SINGH SANG RAM DHNNA RAM GOVARDHAN SAVTA RAM LAXMI KANWAR SHIVRAM sharabati ajit hakim BIDAM DEVI HANUMAN RAM JAGMAL JI SAMETA DEVI BHAGCHAND MANGILAL HARKU DEVI JAVANA RAM PABU JOI harjiram RATANI DEVI GYARASI DEVI VINOD DEVI RUPA RAM MEGHWAL KANA RAM harkudi devi subkaran SHRVAN RAM MEVA RAM SHOBHA KANVAR UMMED SINGH NARAYANI JAWAN RAM MIGANA RAM sarju devi mula ram SONKI RAMRATN HARLAL SHOJIRAM RADIAN RATANI chotudi devi khiya ram BHARMAL NANDUDEVI JAGALI DIPARAM GUMANIDEVI FATTUDEVI MANGALARAM SURAGYAN gammudevi gammu devi baluram NORATDEVI ARJUNRAM nandaram udaram chhotidevi jagamal anjana devi mahendr kumar moduram SHIVARAJ HARI KISHAN gulabdevi chhhitarmal MOHANIDEVU HAJARIRAM HIRARAM rukasana begam shokat SARAJU SRAVANLAL PREMDEVI kaptan singh suganidevi shyojiram aasuram surayan kelashchand nathidevi JAVANARAM chuna bai shetan singh jatan sinh BAJUDIDEVI MADHORAM KANCHANDEVI RAJENDR PRASAD BHIYARAM rameshvari pemaram binjaram chandadevi chhitarji munira kha KAMALADEVI RATANA GEETADEVI MOKUL SUVAJI BHAGACHAND kamaladevi bhunaram ghasiram manjudevi dhularam dhanantar singh ganapatsingh sajjan kanvar kamalsingh akhesingh ARCHANADEVI RAYCHAND fuladevi harajiram rama chodhary kishanaram SANTOSHDEVI SANTUDEVI jai ram SUKHRAM UDA RAM AACHUKI DEVI SRAVAN GUMANA RAM CHEN NERAJ SHRI KISHAN SONAKI MANGU RAM RUGA RAM PEMA CHUNKI DEVI MEHRAM PINKU DEVI RUKMA DEVI KOSHLYA PAANCHURAM TODU RAM GYARASI ALI KHA JETHARAM PANKI DEVI DIYALRAM BEBI DEVI BAJU DEVI RUKAMA GIGARAM PAANCHUDI HUKAMARAM RUGARAM AACHUKI NEMICHAND CHOROTIYA DHARMA RAJU RAM VILENDRA SINGH KRISHNA KANWAR GOVARDHAN SINGH punam chand hajari ram chandraki devi ladu ram saraju devi parama ram ratan kanwar raghuraj singh SUNDAR DEVI gopi ram aasha kanwar gajraj singh rathore samandra singh SONAKI DEVI< antar kanwar CHHOTU SINGH MAGAN SINGH seema kanwar ganesh singh bheru singh KIRAN SINGH SAMANDAR SINGH ramudi devi parasa ram rupa ram bodu ram dhukala ram KAMALA CHHAGAN JI devi ram soram ji NORATI DEVI RAMJI PRABHU RAM CHANDRA RAM GHASAL ghisa ram JAMANA DEVI CHENA RAM GANGA DEVI GANESH RAM likhama ram GULAB DEVI CHAINA RAM JETHA RAM PINKU KANWAR NARAYAN SINGH DEVRAJ SINGH bhanwari dev i kishana ram panchu ram munni bano hussain mohammad amarudeen JATANI DEVI hariram dugana ram CHHOTI DEVI HAMEER KHAN GHANSHYAM SITA RAM RAJUDI CHHOTU BAGARIYA BHRO ratani bachana ram NASHIR KHA POKHAR AMRI suam devi ummed goswami DEVLI NORAT ANNDA RAM JAWAR JI SON JI MAHAVEER JAT GEETA DEVCI mallaram anda ram SANGITA DEVI jagadish prasad koushalya ganga ram mali jeevani devi pusa am ranjeet hukama ram kalyan mal CHUNARAM PARSARAM JAINA RAM BALLU KANWAR SURAJ SINGH SANTU DEVI kailash ram sukhram bimala devi NORAT LAL revat ji mangu ram RAMPYARI ghanshyam KHEMA RAM hema ram meharam sundar devi ramprasad lalu ji nosar devi AMRARAM shravani mahaveer aaidan SHARADA ranglal mangi lal meva ram SHRAVAN RAM GHISA RAM SUPYSAR DEVI RUPARAM RAMESHWARI DEVI PANNA RAM surgyan devi rajuram chandra ram datar ram MANGURAM KESAR DEVI HIRA RAM BILA DEVI UMA RAM GORA DEVI UGMARAM BANSHIDAS AMARI GHEESARAM SAJANI DEVI SAYANA DEVI MOHAN LAL MUNDEL JEEVANRAM MOOLARAM UMARAM MEGHARAM DAKHA DEVI AMAR CHAND SONARAM SOHANI DEVI GHEESA RAM BUDDHARAM KANIDEVI GORADHANLAL POSARAM TIJADEVI HARJIRAM NANU ramiji MOHAN KANWAR BALAVIRSINGH MADANSINGH RUPADEVI MADANALAL haraji ram SHAKUNTAL GHISARAM JAVANRAM BHAWARA RAM HARDEENRAM GHISI DEVI RAMKUMAR CHHOTURAM NARSI SADAM SAHAJAD chetan kushaal nikhar mohammad naseer abdula pema devi ladu ram viram nath ghewari devi dunga ram heera lala nathu ram gopi kishan magla ram kishor ghishalal mool chand khema ram mohan ram PAPUDI DEVI bhiya ram rahmat bano munirshya nirmala devi tej karan chiranji genudi chandrki rupchand sahabudin dhula ram manisha BRAJESH kanwari hajari ram komal ishak kasam kha kanwari devi rugha ram dhana ram nanakram chhotulal kishna birda ram sayana firoj khan babli devi maina devi kalyan mal bhanwari devi mittu ram chorotiya chola ram SAYARI DEVI harkaran ram SANJU KANWAR MAHAVEER SINGH SURAJ BHAN SINGH padama ram parasi devi mathura devi saradar kana ram HARADEEN sugan kanwar jugaraj singh prahalad sngh sita devi munga ram ramniwas jat bhiya ram fula devi POONA RAM JAWARA RAM GHANSHYAM SINGH LADU KOUSHALYA KANWAR MUL SINGH jay ram mangala ram godhu ram mukta ram bhola ram Prem Devi hardin chothu ji amara ram ramkaran ugama ram Radha Devi tulsi ram gaina devi chothu ram maadhu ram aachi devi piru ji Shanti Devi Joshi devi dat norati devi kaana ram surta devi javari ji mena devi pabu lal mulki devi maangu ram kalu devi hamid mohammad noormohammad nani devi jhumali heera ji Godavari Devi premraj baksa ram parwati jawari ji goga ram jamana devi noor jaha usman nashir savta ram hanuman ji nand ji pusi devi parasa ram jhuma devi tiku ram dina ram kanchan surya prakash nasir Indra Devi ramkaran ji nathi devi phool chand mithu devi mora devi sonu devi vishnu lal durga devi nanudi devi shravan lal shyoram mohammad harun satar ji babli shankarlal Kanta Devi ramesh chand roop narayan Fula Devi pusa ram jawarilal shyoji ram bharmal jetha ram goura devi khemraj chhitar ji TEEJI DEVI KUNANARAM PADAMARAM kani devi rama ji heera devi gopilal chunnilal hari kishan jabbulal nanda ram jashoda devi rup nath yushuph fakir pusa nath KAMALA DEVI GORADHAN mooldev bhanu LADA ROSHAN KHAN GAFOOR KHAN snehalata devi sharma nawal kishor nandlal sharma kesar ram madhu devi jagadish santu jasuram lakha ram mafija bano shokat sharada devi dayal ram chanda devi ismail chhotu khan sushila devi SHASHIBALA VIMAL KISHOR HANUMAN SAHAY surajkarannath kalunath NASEEM ISAK ABDUL KAREEM RAM KARAN AASU RAM NARBADA NATHI DEVI indra chand teeja devi goradhan ganga ram CHUNKA DEVI rameshwari NISHA SHIMBHU NATH poonam hati singh mahipal singh ramkali balwindwer singh ramesh parashar sankar ji GENDA DEVI RAJKUMARI MEGHWAJ SUDA RAM JI SARITA DEVI SHARDA DEVI DEENA JI SW CHAAND MAL PUKHRAJ nitin sharma rajbir sharma HARINARAYAN hitesh parashar sandeep parashar anil parashar PREETAM SINGH banna ram kamla devi narshi shokaran sohni devi sugna ram moti ram jasu ram birma ram har lal laxmi devi heera ram Sushila ghevari devi dunga ram teja ji sushila KHGAAR JODHA jhamku naar SORAT SETHA NANDU SHRVANA beeram AAPU SHABNAM SAVAR SIKANDR magal shayra shrawni shekhi BIRAM magala baadami DANNA bhim PRBHU SETA BHAG CHND PHOOL KANWER SUMRA DEVI ABHYA SHRVANN UAGAMA UADA ABDUL RAHAMAAN BERU HEJO JI RADHA RAWAT RAAMA UGMA SINGH KOYA DEVI TEJ SINGH RAWAT KAISHA NARANI BIREM SINGH BHOMA RINKA DEVI SITARAM RAWAT bija singh BHOLI DEVI NAATHA MADAN JI RUPI DEVI MEVA SINGH SHRVANI BIRAMA LAAL SINGH SHRVAN SINGH NANU JI SHEELA DEVI CHAND SINGH SANJU RAWAT BIRAM SINGH GORVDHAN VRANDAVAN SEN CHHAGAN JI MATIYA VACHAN SINGH NEELAM ROSHAN LAL VIJAY LAL Shanti Devi chhotu lal dipika kartar singh ashok govindi devi jaynarayan vaishnav jaynarayan vaishnav gourdhan ji fuma devi norat mal sharda devi badriprasad Maya gumaan ji shabanam imran khan rafik CHUKA DEVI RAM PAL JI PREM SUKH deepa devi jayram GAYATRI DEVI MAHAEER PRASAD dhanni devi MAHENDRA PRASAD Ward No- 24 phoola devi sagram KAMLA BAI rekha joshi mahaveer joshi parasram buddha KALAWATI DUEGAPRASAD pramod RADHESHYAM JI VIJAY KUMAR NANDRAM SONI DAGAR GHISA JI GEETA NILU PUSHKAR RAJ RIHANA KULSUM SHEKH MO AKBAR BABU FUL WALE MUKESH ANNA LAAL DRAUPAT KANWAR RAWAT priyanka rawat SUKH RAM DHUKAL GAANDHI NIRMA DEVI SUKH DEV MAANSINGH MUNNA SINGH ANADI DEVI RAASA SINGH RAI CHAND GENI DEVI SAAYER SINGH PURAN JI PAANCHU SINGH JANATA DEVI JON SINGH PAANCHU DEVI SOHNI DEVI RAM RAJ AJAY SINGH JIYA SINGH SAMA BANO GANI SUNITA BHATT RAMATI DEVI NAATHU RUGO JI HALLA SINGH VINAY KUMAR JAIN PATAASHI DEVI GANESH SINGH RAWAT DALLA SINGH UGAMA saavra naarayni HIRA MAGU SUKH LAAL BABU LAAL SUALAAL KOL PRKASH jagadeva shrvana SONAM JAAN JHUMI JIYA KARNA JATAN BHAG CHAND rakhi viyay SONU BHAMBHI PRAKASH LUHAR LEELA GANWARIYA BHOOPAINDR< A KHASHYAP REKHA SAHU PAWAN SAHU HASEENA AZAD MAYA JATAV GEETA DEVI LAKHAN ASHOK JI LAKHAN CHHOTU TEJI NOORJAHAN NOOR SLAM satu devi mahesh chandra sharma shankar lal ji aasiya bibi mubarak ali shaikh ahmad baliram aarti devi tejpal parwati solanki mishrilal chatarbuj ji manna lal kamlesh solanki ashok solanki hariprasaad kalpana kanhaiya raju lala krishna nayyar mohammad tanveer mohammad hanif kamla bai netram bilkish shekh ayub muhammad roshni devi ambesharan jaymala pushpendra rajaram malti nargis nur mohammad piru mohammad purushottam chotulal JEBA BANO AFAJAL MAGALA RAM ravi shankar khem raj munni bhil dalchand chote lal khairun nisa mohammad shahid asarudin malati joshi pavan champalal prem bai panna bai SONATH MAHADEVA TRILOK GORDHAN LAL SHOLA deepali naruka suresh singh kanhaya lal pahlad BHARATI DEVI NIHAL CHAND madhav das bulchand shersingh sunita dagar anil dagar pushkarraj mamta mehra shivraj mehra rashida begam itjamudeen abdul rahman jaswant ji anita rao pawan Suvidha joshi kranti sagar koshalya devi ram sharan sharma Ward No-55 NARANGI DEVI NATWAR LAL RAO RADHAKISHAN NIJAMUDDIN ALANUR prajan bano satar mohammad ali kha jaman das keshav das AJAYSAR heera kha ghamir kha mishari hamida sabu suva kachru cheeta vishaal rijvana basheer sharif RUKASAN SALEMAN NANU KHAN RIMA ASKAR UGAMI DHAPU NIMBA BALU NORAT SINGH JAVRAN MOHAMMAD ISHAK NANUSINGH PEMI DEVI OKAARJI DOHLAAJI BHIYA SINGH RAMAJI HIRI DEVI SHOKIN SINGH BHIKI DEVI GURU PRASA& D HAGAMI DEVI NARA DALA JI SHILPA DEVI SHRAVANA LAL GURAGA SINGH SURAJ SINGH JAY SINGH PARWATI GAWARIYA RAJU GAWARIYA UKAARJI SHRAWAN SINGH LUMBA SINGH MAHAVIR SINGH KOSHALYA RAIDAS SHAITHAN SINGH DHANNA SINGH CHHOGA SINGH PRAKASH SINGH UGAMA SINGH RAMDEV SINGH HEERI DEVI YASHODA DINESH CHHITRA MAL HEMLATA CHANCHAL TRILOK CHANCHAL ARJUN SOLANKI dhanwantari vadhumal jamatmal nisha vedprakash ashok lakhan ganga solanki mitathu kanwar pintu trilok krishan gopal anju barman pushpendra nath burman SUSHIL SINGH GIRAJ PRASAD SHRMA RAJKUMARI DEVI SUMAN MITTAL KANTA CHOUHAN MANMOHAN SINGH RAM KANYA DEVI BHAGCHAND SINGH SAJJANSINGH SURA SINGH UTAM SINGH DHANNA MULA SINGH KANTA SHARMA KEDARNATH SHARMA GEGARAM harnath singh chhoga singh santa bhavani KAN SINGH GOPI SINGH shethan singh NIRMLA RAMPAL SINGH narayani devi phool singh kAMLA gandhi naaro SANTRA maansingh sukdev khem singh SHOBHA SINGH PEETA JI bathu ji bharwar mandor singh yuvraj suwal indrajeet CHENSINGH PREMI MALLA DULLA seeta devi soni mohan lal soni hari singh ji GENDI DEVI uda ji SUKHI DEVI SAMPAT SINGH shahnaaj bano salim beg satar jethmal kalyaan singh LAADI DEVI nisha bibi shek mustafa shek bhaudin bhirda bhura sheshkaran heera bai satish kumar laturram saraswati devi pokhar ji anjana aatmaram dropati umesh kumar jasoriya pokharmal rukhasana kamru mohammad ayub manish kumar PUSHPA AGARWAL JAINARAYAN AGRWAL NARESHCHANDR SUDHA JOSHI DILIP JOSHI CHHOTU LAL JOSHI rakhi khatri DOLAT KHATRI DEVNARAYAN MUKHTIRAM dhaluram HEERI JEET SINGH pooja jyoshi manoj joshi koshalya utam singh bharwar ji babu singh rawat pramila rawat sharwan singh bhvari sakuntala mali ram KOMAL SOMLANI aasan das deevan chand bhuri devi POOJA RAWAT NINTIN HADULA MOHMAD UMER MAJUR KELI AAPU DEVI jiya teeji devi INDRA DEVI RAWAT kamaal ji UGAM SINGH PREMA bhardi devi hamira kesi uma CHARMU DEVI MULA NATH HEMA DEVI mejabin siknder rasid mohamad AMARSINGH arun bhatt GOMA SINGH bimla devi BAADU SINGH HAALU SINGH uday KANCHAN DAVI goma singh KRISHNA DEVE RAAMESHVER SHARMA niranjan lal nandu singh fulee devi ravindra singh parsa RAMTI DEVI BUDADHA SINGH BANSHI JI BABU RAWAT CHHOTE LAL PEERU LAL DAULAT SINGH KAMMA SINGH DEVA SINGH RANJEET RAMTA DEVI PARSA ACHUKI KELASH CHAND GULJAAR SHETAAN SINGH GYAN MALA ROSAN SINGH CHOTAU LAL FULI DEVI LAD SINGH HEERA SINGH SONU PINTU SINGH HARISH CHAND BUDHA SHANTI BANU MOLEKHAN KCHAN CHANDA RAWAT PRADHAN RAWAT PAPPU JI BHAVAR LAL SHIV DAYAL SEEMA SHANKAR LAAL NAATHU LAAL BEEJA JI PUNAM NANGA SETHA DEVI CHETAN SINGH BANNA REKHA RAWAT TEJA SINGH ANANDA CHHITAR CHAGAN SINGH PAPPU MODA SINGH SATVEER SAYAER SINGH GOMI DEVI NATHAA UDHDA HAALU JI RAGHIVEER BHVAR SINGH PINKY RAWAT HEMANT SINGH RAMTA LALAA JI BIMALA BSANTI MANGLA MAALU SADHNA DEVI SANJEEV KUMAR YOGENDR PRASAAD JHUMI DEVI GHISA haalu singh MAMATA DEVI roshan singh rawat suwa devi RAKESH KUMAAR MOHAN LAAL SAMUNDR SINGH makhan ji indra rawat buda singh mansor BHAWAR ajmaal singh choga singh papu bhajo ji andi devi BIRAM SINGH jivani devi SOHAN JI SHRWAN SINGH BHAVAR SINGH setha devi jatan singh vina MANI DEVI HAJARI DEVI dulla renu devi mahendr BUDDHA JI PITA SINGH sitara shakurkhan nur mohamad PURSHOTYYAMDAS SHARMA gori devi suraj NIRMALA VARMA ARUN KUMAR BEDHANATH deesha motiyani geesa ji SONU SINGH RAWAT GEESA JI PREMA SINGH KARAMCHAND DULLA SINGH bhawaralal SURAJ MAL SHAARADAA MMAGU JI JITENDER BHOJRAJ MANOJ SINGH SUA LAAL DHARAM DHARA SINGH JAMNI PHOOLI MEGHRAJ GOMA CHHITER SINGH madhu kumawat ram narayan ARJUN SINGH PUSHKAR SINGH RAWAT MANSINGH RAWAT PANNA SINGH MALLA SINGH PUSA JI SHAITAN SINGH GOMI RAWAT MAADU JI SABA SINGH nirmala subhash varma SHER SINGH devi lal NARAYANI DALA CHHOGA SINGH RAWAT AAYCHUKI SHAKER SINGH LAAKHAN SINGH GOPI SINGH BHARMAL SINGH BEERI DEVI RAMU SINGH PRASAN SINGH MADHU SINGH MUKESH BHAAT ANNA LAL RATAN SINGH KESHA RATNI DEVI DHOLI JAGDISH DHOLI BHAIRU JI AMARU mahaveer joshi mohan ji pooja SAYAR SINGH SHRAWAN SINGH RAWAT MEFA DEVI DEEPAK SINGH RAWAT BADAR SINGH PRATAP SINGH deepika chandvani jaykumar dasu mal parama sagarn singh biram singh BHIMA JI reshma chandvani kishan das BHAIRU SINGH RAWAT PANCHU SINGH MANOHARI PRAMOD JAYRAM JI SUAA DEVI NAND RAM MEGHA JI PEMA SINGH RAWAT SURESH KUMAR SUWAL KAMAD JI nila ishu kanda GOKUL manju sisodiya kan singh sohan singh NEELAM RAWAT MANGLAJI PADAM JI TEJKARAN REVTI DEVI LALCHAND YADAV sadul tilok omprakash ji MEGH CHAND jeth ji SHANTA DEVI MANSINGH CHOGA anju devi shelendra janata devi dharm singh fool singh AANAND JANNU DEVI DAYAL SINGH DHARMA SINGH dheri anna kha dharmend LADUSINGH RAVI SINGH SHIVRAJ SINGH SABUDI KHIYA JI BHAGU JI BHUMI gula singh magni ram rajjak NANDA SINGH KAMAD PINKY UMESH JAAL SINGH MADAN PRAKASH prema singh badri lal gokul GOGI DEVI HEERA SINGH SMITARAWAT SARDARA GYANI sohini nanda singh BAJARANG fuli devi GOKUL JI DHUKAL JI NANGA SINGH tamanna KUKA SINGH MANI RAM SHARADA DEVI SEWA SINGH< jhoomi devi khaunchi SEVA DEVI ranjeet rawat PADMA DEVI NAATHU LAAL JI hanja devi rawat chhotu singh PRAVINA BANO NIJAM MO RAJVANTI BALRAJ HARINARAYAN KALI HARJI LAL BIRAM SINGH RAWAT GHISA JI FEKI DEVI GYAN SINGH RAWAT NARESH SINGH APU DEVI SETA DEVI HANUMAN RAWAT KAILASH SINGH MOHINI DEVI SOMLANI KEVAL RAM HEMANDAS javri lal shairi kanjar PINTU praveen banti minakshi vyas bharat vyas ghanshyam ji minakshi ravindra acharya shiv chanadra sushil ZULEKHA BANO MUBARAK ALI SOTI DEVI BRAJKISOR HUTI RAM JUMMI AMJAD MUR KHAN anita rawat mehraj ABBDULJABBAR REKHA DEV sopal gurjar HEMI DEVI BHANWAR SINGH GUMAANI CHHGAN SINGH LALA SINGH MUKANA sadu ji LADU NANGA gulfasa bano nafis ahamad mainuddin nayaran nath laxman nath hasina barataa ji HEMA DEVI KESHAV JIBA AMRA RAM JI KETAL KUNDAN KAMAL AASU MMATA mangal choga SAMPTI RUPALI NAURAT SHYAM SUNDRRA janata buddहा PREMI DEVI MEGHA SINGH PURA SINGH LAXMAN SINGH RAWAT SHAITAI kriti shel kumar sampat lAL jhavari lal rafeek shahbudeen GOVIND LAL JASHODA RUGHA JI GAMALA RAMA SINGH SANWARI HALU sheelpa devi raghubir singh sama pravin MAKBUDIN ABDUL RJAK nandu kanwar MOTERAM TEJKRAN JOGENDRA MISHRI LAAL PRIYANKA RAV DAMA RAM lalee kanwar malu singh payal kanwar KHUB CHAND BHEVER LAL MODURAM BARJMOHAN MUKESH JANGID RAMSURUP MUKESH RAV BERDI CHANDI SARADA DEVI KAILASH CHAND PINKI DEVI REMESH VARSHA KANWAR ROSHAN SINGH HEMLTA DEVI SAMUNDER PREM DAS SATY NARAYAN CHUTU LAL HARI NATH HAJARI RAM AALADIN KALISH rajender vaishnu pratap gunvanti kapil fool chand dharmprakash magali kihsna SAJAN KESHAR kaan jagdees sadanand murari VISMILA nathu kha DURGA LAL GYANI DEVI uma devi SANJAY JOSHI dwarka prasad goutam KALJI SUKHDEV JI BATUL SAPHI MOHMMAD CHAND JI harful KALU SAHU MURARI LAL remash bijliya kanjar MODI SAVRA SAVAI nirmla jyoti vadhvani parmanand vasu hansraj ji jagdish ji DAS MAL SJU DEVI HEMLATA JANGID BINDU DEVI HANUMAN SAI RENU KANWAR BHAVER LAL KOMLAM BALCHANDRAN KESAV SAPNA SURENDRA SINGH SHETAN RAO DAMODER CHHOTULAL KANHAIYA AASHA RAM VIJAY LAXMI KANWAR DHARMENDR SINGH KRISHANA KANWAR VISHRAM KANHIYALAL PERSHN KANWAR BHVANI SINGH SUNDER LAL HEMAT SINGH SARAYA KANWAR GIRAVAR SINGH PREBHU SINGH DOULATRAM BHARWAR LAL BAS RAM BARDA SARAPHIN BANO GAFFAR KAMRURUDIN REENA KANWAR BAHADUR RAM DEV JANGID GOPAL SINGH JYOTI BALA JAY PRAKASH SUNITA DEVI RAO SHIV PRAKASH DEEP CHAND RAO NAJIYA BAIGAM ISHAMAIL MANSURI SHABIR MOHAMMAD NETR RAM rekha kumawat lakshman lal sohan lal SHRIN CHISTY SAYED SOHIL CHISTY SAYED ABDUL ALIM MISTER CHOTA RAM JI JALU JI JALU JI kamlesh kumar jain sukhdev SEDARIYA vijay prakash SUGANLAL mangu kanwar banne singh madan nath uddhaa nath RAFIK BSHIER NANDU KANWAR ramnivaas santara GENDI KANWAR BHIKARAM ABDUL NADIM HEDAR ALI RAM CHAND ZAMAKU POKHAR LAAL RAU DEVI KANSING NARMADA SHANKAR LAL TELI seema jain mukesh jain ramesh chandr Ayodhya Devi Radhakrishan Banshi Lal RAMESWARI SANTARA BABUDI DEVI RAJU LAL Sampati Devi Ramniwas Verma Hajari Yasoda Devi Sahu Durga Lal Kalyan Seema Sahu Narendra Kumar Lal Chand Sonu Sahu Rajesh Sahu Prahlad rukamini devi vishnu datt chasta kanheya GAYATRI MULI DEVI CHANDRA MAMTA SAHU Mangi Devi Prabhu Singh Soraut Lalaram PARVATI TANK Swati agarwal anupam agrawal Ashok Asha Mewara Pappu Mewara ASHA UCHAB KELASH SHALU SAKAHWAT PRADHUMAN SINGH RANAWAT AJIT SING Manbhar Devi Ghansyam Chiranjivi lal HIRA DEVI PRTHVIRAJ VIJAY LAL RAV shakuran bano roshan ali chand shah KANKU Bai ladu lal hnuman singh PRATHIVI SINGH LADU LAL roop chnad jhvri lal GAYTRI DEVI RAMESH JINESH SANTILAL bharat prasad SHARDA SHARMA CHAMPESHVER sunita aroda DUNGER MAL HARAK CHAND MHIPAL SURGHAN DEVI CHHOTI DEVI RAO BALRAM MONA DEVI BHAWATI OM PARKASH NOORBANO RATEN LAL SHANTI DEVI MALI BHARWER LAL PAVANPURI DURGA PARVET MAHVEER SUNDER SHIVA SINGH RAWAT BHURA DEVI MANGI BAI MHENDR JODHA SINGH farjana begam abdul rajak meva lal SUGNI DEVI GAYATRI SHOBHIT RAY DIPANKAR BAKSHI RAMDYAL KAILASH DEVI NANDKISHORE RAJARAM JI BHULA MALI GOPAL MALI TEENA NORATMAL SAHU Bhagwati Devi Dwarikanath Mohan lal anju kanawar shailendra singh MANOHAR RAMSWAROOP Devalal Kishor Kumar Kanhaiya Lal Ghisi Devi Jagdish Mool GJHISI DEVI MADHU DEVI SEN SAKINA BEGAM ALLARAKH Mooli Devi Bardalal sima mali MADHU DEVI RATHI BHAGWANSWRUP CHANDRAPRAKASH SHARMA LALITA KUMARI JODHARAM POONAM BALANI PRADEEP BALANI SHAMIM abdul mukim sayra banu sattar khan rimbkhs giga RIJVANA BANO SAFI MOHAMMAD JANI MOHAMMAD BHADRI Vishvnath Sharma Prabhunarayan babri lal raji devi dhanna lal RUKSANA A GAFFAR A RASHID RAMSAWROOP hira devi lodha indraraj somaram BEENA JAIN ramprasad puniya devi shyam lal pushpa kanwar khatun begam baddan khan SARIFAN nishad bano mohammad aslam Rameshwari Devi Shrawan Lal Kanakram badam devi rameshwar jat GOPI LAL Ward No- 23 BARMA DEVI MUNSIRAM UMA DEVI JAIN BHULA DEVI NAND SINGH JI chinta devi Danmal Jain Manak Chand Guman Devi Ladu Singh Shakram Singh Indra devi GHISA LAL SHARMA MAHIDHAAR SHARMA NANDU TELI DEVENDRA JETWAL RAMPAL TELI OM JI pavan devi paras mal jain gayatri devi badri vishal gopal chand mahaweer ramavtar vijay BAHADURMAL RASIYA ramkunwar veenu shivani Firoj Begam Rasid Mohammad Gani Mohammad Mansuri meena dadhich manju vijayvargiya ramray Rukhsana Begam Rafik Mohammad Bhura Raisa Begam Moinuddin Mohammad Rafik Lokesh Kanwar Mahendra Singh Solanki Prathvi Singh kelash chandra misrilal jaynarayan chipa nandlal jata shankar sharma SHIV PRATAP SINGH krishana parashar gopal parashar braj mohan rekha mundra vishnu prakash mundara krishanvalabh kanchan devi mundra KANTA SINDHI ATMA RAM surekha vaishnav dasrath riya korwani devendra korwani rup chand TARAMANI SONI ANITA RATHI suresh kumar rathi RADHA MOHAN mhaveer prasad devi bai rewa chand psreetam da kanta devi mali balu ji URMILA PARASR JYOTI SAVROOP SIDHANT divya agrawal anil goyal dheeraj mal anjum parveen asfak hussain abdul hakim ramshavrup JWALA PRASAD Jamna Devi Babu Lal Regar Madan Kamla Devi Uday Lal Gurjar Surajmal Anita devi Mamta Devi Nand Kishor Mohan Lal Lali Devi Banwari Regar Ram Swaroop amolak chand KHEMA JAGADHISH KELASHI DEVI MITTHAN LAL CHAGAN LAL gopal das Kanchan Devi Ramnarayan Ramdev Rampyari Devi Narendra kumar Pokhar lal Prem devi regar Hansraj regar Gyarshi lal Chandrakala Bheru ji Santosh Dayashankar Beeram Regar Sugana Devi Dhanraj Ramdev ramesh chandra regar KISMAT DEVI RAJA RAM KUMHAR dhanrup gyarsi lal sugna devi gafur ji bholu mali SAGEETA DEVI durga lal sohana santosha devi rampratap bajrang lal mal< i nanda ji JIVTRAM HIRA NAND madhu kanta suman jhanwar kushal jhanwar premshanker LADI DEVI MUNDIA MADHU VIJAY RAJENDR CHAU LAL MITHLESH KANWAR SNGRAM SINGH chandrakanta sethi gotam chand sethi nahar singh SNEH LATA BASER GORISHANKAR MAYA JHANWAR VIKASH KILASH CHAND ANISA BEGAM MEHMOOD AHMED MOHMAD HUSEN SAHNAJ BANO MOHMAD SALIM NIJAMUDIN MUSTAK HUSEN VASIR MOHMAD sunita devi soni satyaprakash badri soni HARI PRASHAD LAD GHODU POONAM DEVI USHA KANWAR LAKSHMI NAATHURAM PUSHALAL ACHRAJ KANWAR MOOL SINGH mena kanwar VIJAYLAL DHANRAJ PRJAPAT RAHAT BANO RONAK HUSAIN CHHOTI DEVI MALI BADRI LAL BADAM DEVI JAT LALI JAT RAMESHWAR JAT NANDA JAT BABLI VIJAYVARGIY DEEPAK VIJAY RAMBABU JI MUNCHAND PRBHU DAS GYAN PRAKASH jhuma devi sen MEHRAJ FIROJ KHAN FRIYAD ALI seema munna shimla jat mosina begam faryad mohammaed SREE RAM VAISHNAV RAMNIWASH Anju Devi Panwar Kanhaiya lal Hariram Sanju Vaishnav Ganesh Vaishnav Ramkalyan Vaishnav Kamlesh Vaishnaw Ramesh Chand Vaishnaw Ramkalyan Vaishnaw Jamila Begum Mohammad Hanif Husain Mohammad shkila begam shahabuddin mohmmad sultan Durga Lal Chotu Lal Kalyanmal Sunita Devi Soni Hanuman Soni Pukhraj ANNU TIWADI SUDARSHAN TIWADI GANESHI BAI RIDKARAN heeramani soni lalchand soni kamalkishor suman vijay ramjash KHATUN NOOR MOHAMMED HARKU DEVI SYORAM KALAWATI DEVI SANTOSH DAS neelu devi subhash rao BABY KANWAR CHOT JI NAND KISHORE RODDAS RAJAK MO KHEVARAM BHARPA DEVI LEELA DHAR GHEESA JI GUMAN DEVI NAVNEET HAKIM JASEL KANWAR sheru devi PAPPU PRASAD KASHIRAM syojiram KALLA JI PARAS KANWAR shyam sundar massi jee GOVINDGARH mohni GEND KANWER NERPAT SINGH GOPAAL sabira munshi ahamad isuf ji vidhya chothmal ji norti dev madhu bala baser ramlaxman shakuntla gyarsilal akasha anand vandna RADHA AGARWAL rani soni navin soni suresh chandra ishwar chand ganga kishan rambalbh ranjna devi prakash chandra janki vallbh MAMTA KANWAR SOLANKI UCHABH SINGH teeja bai unkar barda ji kasish iswardas munna devi hari shankar dhuli lal sujan mal KOUSHLYA DEVI YOGESH SHARMA RAMRIKH SHARMA DURGESH KANWAR SRAVAN SINGH SHAKUNTLA DEVI MANAK CHAND VIJAY BAJRANG LAL VIJAY SHKUNTLA KUMAWAT AJAY KUMAWAT DEEPMALA VIJAYVARGIYA OMPRAKASH VIJAY KAILASH CHAND VIJAY KOSHLYA DEVI VIJAY RAMRATAN VIJAY RAMRAY VIJAYVARGIYA KAILASH KANWAR RAM SINGH RAJAWAT lalita sharma shashi sethi aamarchand SANNU SW OMI NOPAT MADHUBALA LADURAM GUNNA SAHIBA SAMPAT shalini sharma LAXMI NARAYAN SHARMA Bhinay KARATI tofa devi umaraw singh sohan kavar fatah lal GURHA KHURD suraj kran RATAKOT FAMIDA BANO rashid eeshaak SOSAR DEVI DEBI LAL seti chouhan singh MAMTA REGAR MAMTA DEVI HIMAT NATHU DEBI LAL NEELA SANDEEP SAWAI KHALIK MO KHALIM MO SAIBA ARCHNA MAHAVIR PRASAD RAMKISHAN SHAYARI DEVI majid karim parlad ramdas barkat taj munire kalimudin jabbar omparkesh sanker jarina begam ramjhan mohmad husain noshad akram JAWAHARLAL PIRULAL SATYANARAYAN SINGH BHERAV SINGH FOOL KANWAR CHAMPALAL kishan nath YOGESH KUMAAR MAANGINATH SUKHANATH KALLARAM ishwarlal MANBHAR KAWAR UMWAV SINGH kaanaji manohari devi umraav ROD DAS GYARSILAL sushila sharma rajendra kumaaar brijmohan SHARWAN SINGH BIRJU manju meena ranglaal NAATHULAAL KAANARAM BANSHILAAL SANTOSH KAWAR GOPIRAM RAJKUMAR SINGH SUGAN SINGH kiran devi mishri lal rekha rawat mahendra singh rawat mewa surekha bagh hemant bagh manthra devi govind ram goluram tara rawat jeevan singh puran mali shravankumar moti dhar mishri devi dhan raj rekha devi kumawat heera lal kumawat ganeshaaram bhawri devi govindram kumawat jhawari devi noratmal rayali devi kanhiya lal surja govardhan poonamchand annu mali rajesh mali duluchand santhosh yashoda devi shantilal rawat kalyan singh sajjan singh norat singh norat devi dabbu ram kanharam shom nathu lal alol devi chandra prakash chandradas hari kishan narayan lal bheru lal kaushlya devi sohannath champanath kanchan devi pramod kumawat seeta ram seema sharma lalit sharma prem kanwar bheem singh dura nirmla devi shanti lal lakshmi narayan lalchand chajju singh gayatri devi rakesh mena jagdish kumawat bakesh manbhar hardev ji samim bano ASIQE MOHAMMAD GHISU JI kurshida bano SADDAM MOHAMMAD BADRUDIN JI kursida banu mohammad alim abdul hakim shkina banu anwar bhure kha vismila banu taj mohammad ajij mohammad afsana shikndar anwar ali nand ram ji radhakishan ji teena devi sawar lal ramdev ji JUMAN DHANU KRISHNA DEVI NARESH SHEETAL DAS DOULAT BHAI TARA CHAND RAKHI SOHAN MAHESH CHAND SOBHRAJ MINAKSHI DEVI BHAWANI MUNNI DEVI KUNJIYA PRABHULAL GORI KALIYA KAMLESH GOPIKISHAN SAWI paanchu ram chandmal manga gopal krishna maadhu kanta devi parvati devi iishwar lal jwala prasad kaila lal sanjukanwar sanju kanwar bhopal singh gattu devi hari singh chaila ram lakshman prabhati tejpal nemi chand manjula parashar dhram prakash hari prasad bheemraj vimla devi chadidhar vahida bano hasam ali sataar mohammad rachana sheela devi lajwanti sindhi murlidhar MEVA RAMI CHHOTU SINGH RAWAT MAAL SINGH SHABNAM SHAKIL GAFFAR SEEMA PAWAR MAHENDRA BHAWANI SHANKAR LAXMI MAHAVAR AJAY KUMAR RAJU MALI JEEVAN JI chandra shekhar CHHAYA DEVI PRAMOD JAIN DARIYAV SINGH SEEMA BHAT DAYA RAM REEMA DEVIV KISTUR CHAND RAM DEVI LAXMINARAYAN SW KALYAN INDRA KUMARI PREM CHAND REKHA NAYAK PREM KANWAR BHAIRU LAL MADAN KANWAR BHEEM SINGH SHRILAL RAMSWARUP SHALINI MAN KANWAR MAHENDRA SINGH NATHU SINGH KAMLA DEVI PALDECHA ANOP CHAND AMARCHAND KAJODI MAL SURAJ SONI LAD DEVI SEN LEKHRAJ KAILASH SEN USHA SINGHAL SATYNARAYAN SW GORDHAN JI CHAMPA DEVI BUMB TIKAM CHAND BHAIRU SINGH trun komal vaishnav ramaavtar saroj kumawat reeda ram bhanwari bai rup bal krishnaa rameshchand udav das badru nisha abunasar mohammad kafil nitima sharma sumit sunnil kumawat shanti lal shanta devi meena verma yogesh verma guddi devi hawa singh amanti lal Alwar Kotkasim PUR SONA DEVI NENSI RUBESH KUMARI RAMA NAND IMARTI SATYAVEER SINGH AMI LAL ramdyal amarsingh soma devi chhotelal gur dayal savita devi nitesh kumar Mandawar GOPIPURA deej ram DEEG RAM Neemrana FAULADPUR yaswanti prathvi singh hajari lal Ramgarh BEEJWA foolsingh khem chand rajwant kaur nirmal singh Kathumar BHANOKHAR bhagoti devi prem chand NANGAL SALIYA shoshyam bhup singh dhola devi munshi dharmpal chhallu ram gora prahlad singh durjan singh rajendra yadav saroj devi patram yadav pradeep kumar rajendra yadav mangal ram vishal jitendra tannu bai dola ram koshalya manu singh < laxman singh sakuntla rud singh balram sangeeta mool singh murti devi badani kehar singh jogendr abhishek singh BHOM SINGH prempal prempal keshri singh neha rohit inglesh devi aalok PATAN AHEER tejsingh nadan singh krishna devi asok ramutar ramesh devi shiyaram harphol bhagwana palibai naval singh amit bhikam singh RUP SINGH MINNI RAM PRABHATI rambabu ratna devi NITU DEVI neki ram batan devi nand ram RATNA SINGH PREHLAD SINGH islami hanif khan juheru DHANO DEVI MALLA RAM saroj bala pravin kumar vijay garg resham SADHU LAL gyan chand BISAN BIRBAL SINGH RAJKAPUR KHAJANI DHARMBIR parmeshawari mam chand shambudhyal BHUP SINGH HARLO MANJU BAI RAGUHAR SINGH vidha devi vijai lalu ram shivam kabul singh nilam ajay sapna krishna devi abhay singh ramkumar lilu munesh manohar shiv kumar shishram shri ram resham devi sultan singh umrav singh simran deelip khan basanta nabab khan bimla ali sher navav khan udami khan dalip khan asalam khan ruksina ruksina begam rahmat khan kapil mintu manjeet jaypal sumit mamchand banti suman devi sanjay kumar yadav yogesh kumar sanjay kumar yadav nathuram yadav piyush kumar yadav rajnesh jagmal vijay kumar pramod sharma himanshu jagdish prasad sanyogita lal chand komal janak singh rukko devi pratap singh lokesh singh chhotu singh vikash ramrati kartar titariya ram sajan ravindra yadav satish kumar hukam chand risalo richhapal manphul singh phula devi shimbhu singh sunita devi gokal singh satyanarayan ramchand lakhera pooja yadav beer singh sarojan sanguram devendra mool chand bala devi chiranji lal sangeeta bai bal singh poonam bai sharmila bai dharmveer bhawani manoj rajni bhawani ram netram chandro dayal singh rajeeta sudhir ramniwash ankit bintu devi teejram nisha lila ram bharat yadav kasi ram tannu kumari nitin kumar janak chhote lal sundar lal basanta sain harphool hariyai mantra devi dolat ram phanti mushtak nanak vikash kumar veermati hosiyar singh manisha bai akash jaydayal singh rajvati sarjeet singh prabhati hemant girraj prasad amit girraj prasad lajvanti suresh chand sampat ram hamid khan leelu leelu teli mukesh devi alamehar arvind kumar toni ram rati ram dalip matu singh satidan hari ram chhaju ram priya sachin yadav munni devi dheeraj kumar sarla tara chand makhkhan kamlesh devi kamlesh devi murti devi mangla hemchand sharma mukesh kumar krishn kumar kanheya lal jaynaran jarmal ramchand tekchand anil kumar sharma usha rajwala devi brahmtht sharma sukhiram sandeep sharma satidan singh nidhi mainpal singh bhawani singh raghuveer singh nitu ramavtar priti satyawan suman subhash jaypal singh ramkanwar asha kumari jaypal singh yadav MATADEEN phatlu sonika surendra singh dheeraj satrupa bajrang deepak anguri devi tamanna sharma dinesh bahadur ramshwarup pooran chand khijuri rup ram manta lila singh ratipal girjo devidash suneel kumar raghuveer sunil kumar manphool antriksh ramveer sumanta devi surajbhan subhanta devi phool singh karn singh keshar manshi ram pankaj sagar singh balram singh rajaram shimbhu manisha ratiram shrmila kanheya ram ramavtar yadav dhanpat chandrkala bihari rambeer anil kumar lichchhu ram khushi kashi ram naval jagram shyochand rambabu mahendra singh manmohit yadav lakhmi chand omveer singh priti bai rekha bai kala devi mangtu singh supyari devi saitan singh satpal chandgira vidha devi AMAR SINGH budha ram manish jasavant singh rajesh kumar bhuteri rajpal singh bhupendra rajbeer jagan singh poonam rajesh suresh kumar beena devi shish ram chiranji naveen KHANPUR AHEERAN kesh ramj tota ram kharati fakir chand durjan dayavati jeet ram savita devi dipa devi krushna mahipal prabhati lal prem prakash naval chiranji lal lalit dolat ram malli devi phoolwati khubi ram somvati raj bala jasvant singh anup devi rajpal harkesh rekha yadav abhe singh adar singh jagmal ram lal brahma mul chand hajju ram mishro devi surjbhan samshar savita rohitash hardan vimlesh parsadi dig ram nisamba mahendr singh mhaveer banvari jhaman lal jhagdu ram mamraj sharmila raj ram niraj lajpat rajbeer KUTUBPUR ramniwas yadav dayaram LADPUR chokharaj bhawani umed singh rajkumar bodan lal satyveer tejram satveer sarita patram mohar singh dhanpat devi manveer singh rajendra singh manveer snita devi mangej singh vishpendra singh amit kumar yadav sunda ram amit kumar yadav natthu ram nitu devi sube singh anamika manoj devi bobadram ankur govind vijay laxmi HARSOLI smariti sahil chhaju ram happy satyprakash bishambar dayal satayaveer singh sahadev manoj devi banshi ram LILA RAM poonam devi shiv kumar VISHAMBAR JUGRAM khushiram LILAVATI RAJBEER MATADEEN savatri devi ramesh kumar mukharam rajapal MAMAN BANAYSINGH RAJBEER SINGH KHALIFAJI SHADIRAM SAPANA DEVI SANOJ SINGH somavati devi bedram balvant RAJPAL MUNESH DEVI SATYAPAL SHYOTAJ HANSO RAM MAHATTA RAM RESHAMI DEVI SUNDA RAM CHANDRARAM SOMA DEVI banawari singh billu ram chandu lal narpal singh harisingh yadav krishana BABITA DEVI RISHIPAL MOHAR SINGH RAMPAT DHARMVEER GARDSINGH SUNDARO DEVI MANGU LAL PHOOLSINGH roshani devi PARASRAM hoshiyar singh bhanmti jai narayan dhutha ram shanta devi chav singh matadin yadav kreshan dhauli meena devi jallo devi gyarsi ram savitri devi ranjeet prbhudyal kabul devi mohar singh kashmira devi ajit chavla chitra devi rajdip banvari lal ramkala devi balram ghaaci ram devendar kumar nanagi devi shyo chand sarbo devi mata din sajna devi bachan singh savat singh jagma kanu khan pappi devi nihaal GUNSAR ramveer mahesh rambeer jasram budhram jasvant krishan kumar rohitash yadav mahadev dav veer taravati dataram rati ram rajesh kumar neeta ram kishan banarsi ratiram ramphal rambharosh sandeep mangeram bijender dharmender sachin phulsingh shukanta dharamveer syoudan singh muliya ram mukesh devi yadram munesh ramnivash bhagvanaram bharatsingh yad ram pawan kumar budh ram rahul mamchand sanja kumari prakash chand samshersingh nihal singh meharchand deshraj ramfal jagrati bohadu ram ranveer ramotar hukamsingh lichhmi richhpal peena kumari niketa vedprkash arvind malti devi rina devi shyam ponibhusan hukam chand sohan ram deepmala moti lal kelash chand onvati devi musaddi sonam indira devi< chheetarmal jaiprakash ramjilal omvati yogesh yuv raj singh jaswant ghadsi ram rupendra satyendra kumar shilpa kumari saroj bai duli chand dulla ram lakhmi annu devi naval prakash madhu bala shyam sunder khamosh manjeet kumar dharamsingh amit kumar sajana devi bishamber balbeer kunta chandro devi devisay deepak kumar parita sube singh amilal chidiya devi bhajju ram bodan ram sandeep randheer singh kuldeepsingh satypal BABLU MAHABEER RAMPHUL KUDIYA RAM sanjeev shashibala manful bholu ram mangal ram asharfi gulla ram abhay singh mintu ram rinkoo bhomsingh tej ram chhotelal yadav ramesh chand yadav bijendra bijendra singh kirosta ramshwarup anguri devi oma fusa ram chandrkala partiya narpal sudhir kumar sujata mohit kumar sandeep kumar jaswant singh dhankaur syokaran ravina ajeet singh hitesh bhupendra kumar chandgiram nikita narender yadav rajender yadav shankuntla shivlal pataram bhagvani mishri devi kudiya ram ajay satyapal bablu ram nivash satyveer ramprkash bhuteri devi jhabarsingh manta devi nanad ram satveer hemkaran shriram yadav deep chand naresh kumar ramkala anju ravi kumar sanjay jal singh HITESH KUMAR narendra kumar jyoti kumari praveen kirodiwal hema kirodiwal meenu kirodiwal bala dhanni ram pritam singh kanwar singh atarsingh amichand GHEEKAKA dhuppan kirshana devi tej pal rinku yadav deepak kumar isha sukhiram dulichand devi sahaya beera yadav vijendra yadav resham devi makhan lal hasti gorisahay bhuteri devi chandrabhan bhagmati thawar singh umrao rambir sachuram phoolwati devi umarao harbaks budhi dholaram jagana devi dhola ram pushpa shyam lal lakhi ram ratti ram sonarayan rajesh kumaar hanuman yadav sukhveer saval ram ran singh pavan kumar soniya latur haripal surta ram bala kirodilal deepika tannu jeet ram jwara ram jeet singh nimbo musa ram musaddi lal ramkhiladi premvati mehar chand manjeet priya veersingh dhannaram manisha bai krishan singh lovekesh sanita pooja kumari karamveer gurjar hitesh kumar rajwanti prabhu dayal ghahad singh sajana malkhan singh bhoora varsha jaykishan sajar ramprakash indral yashpal yashwant aksxay husyar singh munsi lal harish munshi ram pooran bharpai sukh ram krishan kainya lal sukesh sudesh devi ramher sharma digpal sarbati devi bhagwan shay munsi ram rupak sharma rohitashav ramkuwar ramshwar ram chandr bhoop singh renu yadav priti yadav anshu yadav omlata devi gyasiram mayank yadav balveer singh sarli monu kumar monika devi sonu kumar samsher singh monika dhuppan devi anjli manju kumari sheela sheela sadhu ram meva devi kuldeep singh okesh kumar sangeeta kumari rahul kumar sumanlata chandrapal pooran singh nitin kamlesh devi kapur kumar pankaj choudhary poonam kumari karm chand sarjeet singh meena sadhuram channo devi mansha ram satyaveer charanjeet babli ankit hoshiyar niranjan neetu tinku sharma reenu mangatu ram leeladhar neha sharma vinod kumar sharma daulat ram sharma rajeshweri jyoti sharma praveen kumar nitesh jat natthu ram usha virendra chintu rajwala bala devi SARVATI DEVI TOTARAM RAMAJILAL MANOJ DEVI rajendra prasad prabhat singh KARNSINGH RAMPRATAP hansram chiriya devi hema dharam singh asharam ishwsar singh UMESH KUMAR naresh matadeen rukmani Behror BASAI daya devi niranjanlal JAKHRANA KALAN SURESH DEVI HOSHIYAR SINGH UMRAVSINGH MANISHA OMPAL PAPPU YADAV URAF RAJENDRA MOHARSINGH birendra singh KHOHRI shree ram rupamnti mohanlal kajji shri chand pooran mal sudha deena ram bhajan lal ramrati devi maduram ved pal ram roshni mandu ram dhanpat neha kumari nisha kumari umrav singh manphool biddyaram sharmila devi leela ram pankaj paramjeet dinesh kumar ganpat ram poonam dixit makhan lal sharma dayanand sharma shweta anila karmchand KASHI RAM dholi devi ajay yadav ratan singh ramkanwar mahipal singh hardayal singh vandana rajani kudiya ram SURJAN SINGH omwati bhanisahay dharmpal dhanpati dharmsingh SUKHABEER AMILAL birma devi jalla ram dola ram BANARSI DEVI MAMRAJ surjan lal bal kishan mangtu ram rohit kumar babu lal sohit kumar umrav mohit rameshwar dayal KUNTI DEVI SAVATRI DHANIRAM bhagmati devi lekharam phoolsingh mithilesh devi bagdavat singh kaushalya devi babita devi LEKH RAM PHOOLVATI NEKI SHERSINGH rameshwri balla ram ravi chameli devi shiv lal chameli tota ram khadag singh gula ram gyana devi shri prabhati ram surekha devi devthtt sharma usha devi sita ram santra bhawani sahay sedha ram pappu ram sarla MUKHARAM SANDEEP SATENDRA KAWAR SINGH misro devi banawari lal shyonarayan JAGADEESH shakuntla devi kailash chand dhankor savato shakuntala devi krishana singh chandagi ram RAMKALA DEVI OMDATT YADAV SHYORAM sandeep singh kehar singh BABULAL SHARMA somoti devi ganpat ram ankit kumar mohit kumar ram khilari chandra ram kaveeta kaptan prins pramjeet pradum devendra kumar vikram mahesh chand devendra kumar komal devi babita soram rohitash sumer singh MINU DEVI DEENDYAL REENA DEVI BANAVARI LAL shri chand naval singh jhahariya dheeraj kumar shukhdev babita devi chahak singh PARITAM SHARMA RAVIDATT kundan lal dhanpati devi JALSINGH BABALU RAM pushpraj amarnath varun raveena amarnath pramila rup chand bhoti devi mehar chand ramanand shkuntala kallu ram sakuntla devi nishu jashwant singh yadav gindori manita devi dushyant yadav soran harshita ajay yadav harsh priyanka kumari samay singh NANAGWAS gyarasilal ramnivas savatri asom deshram SUNDARPAL rajesh devi makkhan lal vidhya baboolal maktul singh chandravali SABU DEVI BASANTRAM OMKAR rohatash reshami devi mangaturam maman singh gajraj shyosahay dhaniram poonamdevi shadiram shivdatt satyveert banvarilal pravesh kumar LILARAM naval devi anangpal MEHNATLAL badalu singh KRISHAN KUMAR SUSHEELA DEVI RAMESVARDAYAL shreechand bhoodev kaelash vidhya devi omveer chandarsingh ISHWAR SINGH suresh chnad souram singh krishn kumar subedar amichnad reena bai ramkanvar madaram shyochand surajbhan mishra devi bakhhtavar RAMMEHAR JAGMAGEE BRAJLAL bhagavati devi meda SOMVATI BISHAMBAR DAYAL bhvani singh ramrati CHAMELI MUNSHEERAM sushama devi hariom amila neelam devi gurdayal matadin subahsingh rakesh yadav asharphi krishna kasheeram ritu devi makkhan gheesarm ANANTPAL gurudayal shivkumar baboola KARMPAL amar devi sundarpal bheem singh raj devi ramesh chnad ramoutar jagmmal FOOL SINGH BAKKHTAVAR suresh devi maena deviu NITYANAND nanakpal dharmveer susheela dharmendra dheeraj singh ramvtar CHANDRAKA< LA DEVI JAGRAM SHYOCHAND shreechnad sher singh yadav hajarilal GANPATRAM MUKESH DEVI KANVAR SINGH BILLU MAEDARAM ugam devi chhajuram bani singh badariprasad RAMSAJAN kaelash chand shaetan murali phoosaram murti bramdatt shreeram rambhateri bhagavan singh shakuntala devi pradeep singh magan singh pappy devi chhatrapal ganpatram bakkhatavar lalchnadra lokesh kumar REVATI RAMVTAR surendrra singh prabhatil HOSHIYAR silochana UDAY PRAKASH bisamber dayal ravidatt chalti bhuru ram kishpri lal har dayal krposh chiba ram bhup singh ramgiri dhram veer baktavar singh jayveere ishwer bholi sadhi ram suresh kumar ram bhater surendra kumar ram kuwar prabha devi bhagwan sahay jale singh premnarayan GANESHILAL indravati lila ram veer singh prembabu omkar chet arm barfi dhram chand indubala ravindra kumar udami singh atar singh udmi udmi ram suraji devi chandgi ram richpal rohaiats ramavatar manoj kumar guljari lal santra purn malaram shri rsm gjad singh vinod devi dhupa prem lata murarilal sudhir ram dhan ladhu ram dhumi rampat rich pal chandra kala virendra singh manita balvan NIHAL SINGH mantosh hser singh laloi devi dhrampal thavar singh babali RAMRATI deevan singh mehar chnad sagarmal rewati saumoti daryab DHRAM PAL tijali devi chija ram salochana anokhi bhoja ram manganram omved phula devi sunder ramswarup uganta phool pati ramapat ram bhagawati ramavatar bir singh BHIMRAV nitu devi popat ram jaspal lalai bhateroi shyo narayan rahis chandra pati layak ram mangtu ram purn chand harikishan ajeet singgh bhpal rohitas kaliu arm RAJESH KUAMR tyara chand sharma tida ram mukhtar dhman singh sushikla devi chhote lal brajbgan basant ram giradhari lal kripa ram manjit data ram banti yadav lado dharampal chhiparam chimmanlal chnno nahari GIGLANA poonam bai dalveer singh sayar devi guddo shishram hrnarayan manisha devi VIJAYPAL SUPYARI DEVI BHAWERI JAGMAL SINGH GANPAT SINGH jhndhu GURUDYAL kabool devi RAMOTAR SINGH ratipal ramdhan singh deepak devi dhrmchand tejpal singh OMVATI JALDEEP SINGH pavit kumar JAYVEER MEENA DAYANAND BHOORI DEVI rak kunwar JAYPAL SINGH VEERWATI SHISHPAL radhuveer shri manta hava singh banvari hans raj praksh devi rata singh baktvar ramapat basant singh archana siya ram hardawri lal rati devi sunder singh ram chandre birbal krishna dev chiman lal shadi ram dhashi chaju ram SHYO BAI sahi ram murali dhar daya ram prathvi lali gajram subes oingh sawant ramsawrup vikrasm gindo mukhtar singh nankram birendra priti kanwar kaptan naresh singh saroj kumari manoj lal naresh singh ram kumar singh dheeraj kumar paltu ram primila purna chand rameswrar lalram kitabo lachami bgagat singh rita devi manjej singh balvan singh ramvatar anguri HARNARAYAN rinku devi kanwar pal ram pat youraj satish singh babli kanwar minto prahllad savai singh shiva devi sunil singh ravishankar SHREEKRISHAN BABALI DEVI UMRAV rakesh singh susheela devi rani bhartooram rajpal singh chiranjilal shrvan mousham guganram SHARMILA DEVI JAGDESH TULARAM prabhati singh RAJVEER NRKSINGH manpal singh jogendra nourat singh thavar chand bhaeru singh krishana devi bhateri vijendra jagdesh chand RAMOUTAR KANHIRAM balbeeer singh SHUSHEELA DEVI mithalesh devi gyarasi devi dularam rajbala devi virendra singhj jaynarayan Kishangarh Bas ISMALPUR SAAVATRRI DEVI HANUMAAN BISAN DAS HAARUN ALI MOHAMMAD nenumall amaru bhaagvanti subhaaash dayaa ram yunus khan imrat khan raman singh lalman banvaari vidha rajvanti shish ram shiv lall ugantti lall singh saitan dulli chand buban kripa bhore lall ami lall amaro hariya lall anatlall madan lall bhudev sharma ram sharup santram basgiri mammman khan sirdar vikash kumar bishan daas ram avatar jahariya ibbaar khan deena khan basmeena jafaru deen innas jeldar fajari nuur deen nuniri ibrahim khan deenu arsida muvarik munsi khan muharbi mohamad khan supheda gopal dass topan daas mata deen SHIV LALL hasina chahaat rukkma devi har narayan kenheya satish kumaar shantti devi nurja nuur mohamad bhuuru shilla badlu ram KRISHAN BHUPSINGH bhagoti devi chandarnath anarli HARPHOOL harnarayan yadav KOHRANA kirosta devi surendar hoshiyaar ramgiri ram singh yadav beerbal DABARWAS rambilas sharma nagina devi surajbhan sharma SURTA ram hukma devi sawnat singh karmpal sarti surajn MALKHAN SINGH SAMSUDI RUDDAR sharmeena sahbddin shabila bano majeed khan rasidan man khna jinat nasir husain muraad mata deen sain RASINA SARJIT INNS rashidan ruddar kapuro LAXMI BAI GOBIND AASUMAL kisan laal bhagan bassi sumar deen hakku fahiman shahid haajra nasaru ruddar HUKuM CHAND CHUTEN lilee sahabu ghaman BASANTI devi geda ram LEELA RAM MUKANDRA RAM Nuri devi MANGATU munsHI GHAN SHYAM DAS batto ghamman mahender singh shyokaran hukmat raya SAMUNDRA SINGH NAND RAM JAREENA MOHAMMAD OOMAR ASEENO MAJIDN CHHOTA KHA ISA MOHAMMAD varsha devi kishan chand maha dev MADAN LALA manju bala shiv tarun ghamman sufeda basiri asger bhurji BHIKHI MURTI KISHORI HAR LALA surendra kaur surjan singh pooran chand jaynarayan chand bai chhajju GHURCHADI AMMAN tikam das rahamaani gos mohammad sondei shrichand ANGURI RAAMJILAL BHOTI LEKH RAJ JAHARIYA JAYWANTI KUNDAN LALA asarfi devi lila bai lakkhiram thawar das naresh SATEESH magatu ram pahalad bhaawana devi MUBINA ISAR KHA SATTARKHA MUKH RAM CHIRNJI gaj raj padama devi narayan das chetan daas phareeda mahabub sodan chhayaa rani atul raay aalu ram lilu mawasi lallu ram heer lall MANOHAR LAAL pancha ram sarbati jagana GIRRAJ PRASAD noor jaha soharab ilaibaks gyasi ram RAMESH KHA RATIRAM DIVYA DEVI NARAYAN DAAS VAASU DEV rahisan muhuru khan kursheed rajni ram vatar sheesh pal raseed khan rehman rukmani devi bhairumal kodamal bhagwanti trilok chand chhutan bhure khan battan chameli kamal ram mangalram bhullaram SUMITRA batuli aladeen VIJAY KUMAR LAKHWANI DHARAM DAS NILU KUMARI sewa ram laxman das chhutan lal BHUTERI DEVI AMMNA MAJEED KHAN SUNHARI khuda baks havla CHIMMAN LAL Pappi devi roshan lal jamshed juharu ganga deen lakhmi chand harsha satya prakash ISLAMI HUSENKHA KAMLA AKHAA KALLU RAM resha fajju nasru kishori ASMEENA GAFRU NASRU dharm das RAJEENA JUBER KHA DALVEER katuli kurshid gehi mal saro moliyo ram ratti ram RANI SANTU SULTAN SINGH lakhi akil ahmad rahim kha manhor lal HADBU LALLU RAM saswati chetan das chumman lal DELA BAI BHUGDA RAM TOLA RAM pavitra devi moji phool wati shimbhu dayal< chanderiyo leela bai vasumal SHIMBHU DAYAL SHRI RAM PHATA MAHAMUD NOOR MOHAMAD pritam das manghu mal JATPUR faridan mo yousaf ata moham santi devi RAJVATI balla ram PADMA BAI versi mal nenumal muhari juharu kha firoj kha sankar lal sarbat bobad ram dhanno RESHA rahamat sitab khan gafuri aamin pillu aasubi mo rafik nashuru harsay RASIDAN kapoor mankesh jarija hakamu rudhaar ramesvri rosan lal gyasi jannati sorab mahtab MAHARAM SAMSU CHHATARU JAITUNI TUNDA isarial salem rahish khan rr kamaru deen roahatash MURTI DEVI DATA RAM SOSHAY gopal daas SURATI DEVI BACHCHU RAM GANESHA RAM BACCHCHU RAM MAYA RAM deepa mangaldas SANGEETA DEVI sou prasad roopchand chatumal chhaajuram FAIMAN bhuraji pirimal syolaal RAHISAN KALLU NATH BANVARI LAL HAR DEVI RAJ KUMAAR NATHU MAL RAJNESH SUBHASH CHAND BASKAR TAIYAB KHA RAHAMAANA RESHAMI MAJEED SUSAN khairuni safat kha TURRY kajodo mallu khan jam shida jhan hulhak abdul karim SHEELA shobha laal DEEPAWALI AMRUDI KISHAN NATH BHUTERI RAM KUNWAR PIRBHUN jahira bano valee mohammad sufeda kha raabiya KAILA DEVI BRAJ LAAL BHONDURAM AAMEENA FAJRUDDIN FAJARA NAFEESHA AKABAR USAMAAN MOHAMMADI JAMEEL AHAMAD KHONKHAR shyo singh raghu veer singh varsha kesanti ram sahaay PRAHALAD gyarsa arjun bona mangal suresh kumar meena janak dulari JAALM SINGH narayan singh pryag bai swai singh phul singh koka bhagvan singh ram ji lal titan ram ji lal chhaja bharat singh bhore lal moti laL hukami bhudar phulvati ram sahaay shri man sain sugra ram ram prasad ram sukka NISHA KUMARI dinesh chand ram prasaad chandra bhan dwarka devi suk chand renuka ram dev shri mati mange lal MURLI ram naresh janak dulari nathi singh GHUD SINGH gudiya raghu veer anju kanwar bharat lal rambho ram charamn radha raman bato sanvada gyarasa ganga sahaay SAJAN SINGH BHAGVAT SINGH dhan bai KAJOD CHHAGAN SINGH CHHITAR SINGH chhagan singh uchhav kanwar mujrari shiv charan johari lal MANGAL SAINI CHET RAM mangal saini kamali ram dhan hakim singh SHRIYANI mir singh DHARMENDR UGANTI RAM SHAY uganti dileep kumar saini YADRAM SAINI GILYA RAM nandkisor somotya GYANSINGH RAGHU VEER SINGH sabita shyam pratap raani NITENDRA SHYAM PRATAP sarwesh singh chaurji singh sarweshsingh jagmohan sanjavati banshee shreeya HARBATI HAR CHAND MURARI bijendr magana magnadevi gangashay narvda dhundhi molchand PACHA RAM SUK RAM RUKMANI PHOOLA BOVDI ISHER BHUDAR SUKH PAL CHHAJHI bhudar ram het balwant navalsingh lokendr beena kanwar shivani naruka sonali sujan singh LAJJAVATI GURU BHAGATSINGH maan bai mangtu mundra briju harnand BHURI parshadi samay NATTHU SINGH HARGHAN GUDDI bhagli kajoda rampati inder ramdan bhambu brajendra gupta roop narayan narendr singh naruka OMSINGH SOMAWAT DARBARI dhandu khusi ram naveen yateesh seetu teejo kahnya birma hariya sajnee batturam ramshyah kistooree shimbu mannu BIRBAL jawan singh kahiram KSHMA PRABHOO KISTREE BIHARI LAL KISTOREE NAHNYA RAM RAJPATI JALSA RAM RAJPATI DEVI CHANDRO DHANSI RAM SAINI RUKKO SURESH KUMAR SAINI poolwati kanhiya chuttan chhuttan gangadhar pachi birda savliya ashadevi RAM DEI RAM DHAN baden RAMJI LAAL CHANDRA VHAN deviram savitree sumera BHAGWAT JHOOTHA UGNTI CHAVDA GHUTYA KISOR DHANYA rupan braj lal satpal ratansingh umavati prahald mangelal SINGARI RAM SAHAY RAM HET PARVEEN puni gand dhoudi ram hansh janglea RAM CHARAN RAMJEELAL geetA RAM KARN bhagali devi anandaa rajni bai pudo gearaj sareef hameedan babudeen shareef alla nur muraree raghuvendra sweta laxm singh samay singh neta ram koosee ram MACCHHALA RANVIR SINGH NAVRATA NAVRATAN SINGH MACCHHA SHAUDAN SINGH anbhi suk ram beena lakhan mnonre KAMALESH KANWAR KISAAN CHAURJISINGH sarvash singh sarwash singh ANUSUAYA BRJMOHAN SUMITR BRIJ MOHAN GOPLI RAM BAI SONJI dhara singh son bai battu ram son bai ram sahay RAM KHILADI bhagwansahay ramshay bhagvansahay rambal okaar singh TEJ SINGH BAHADUR SINGH PRITI DEVENDRA PRITEE HARISINGH raj bai SAHAB SINGH danu danu devi DHANSI RAM BHAGVNI GANESA LALTA YADRAM CHOTYA harpyari ramkilari ramkhilari bhorya bhaurya keshar budhya dhouli malkhan chirmol kalicharn BANAWARI CHHAJU RAM asha bai kallu ram sohit kumar GHISYA CHMELI PUNYA RAM KAJODI ramjeevan chetram bitto devi sumar singh kisan singh rajendar bhuvnesh susi devi prabhati prajapat uggan bhauri musee raghuvir singh lotan dakha devi partya hakam preeti pareek padam shran preeti ramjivan manna UGANTI DEVI varsha vai saini chhagan lal saini param shuk shiv naresh singh su mer singh ansuya bajarang singh kalayan dhanya sukka dhola hari om par bhati ram dei murli HARIOM gudiya devi gulab singh jagadeesh rambo devi ramshabroop kamalesh giraj chandrakala shoudan singh hari ram yogi ghudi ram yogi shiv lal yogi kishanpyari ram charan arvind kumar ramjilal mohara kajod chotaai lal pushtendra kesula chranji ram surup prababhu bhuvne sh kanheya la l BHUVNE SH SUNDAR jumma khan husaina SATISH SINGH SAJAN SINGH bhaggi sukka bairwa bhaggi devi dulari jagdish meena ramlu SURGRA RAMDAYAL SAINI GYARASA mayawati gyan PRATHVI SINGH BHAGARATH SINGH ramsi chhammo alhanoor rafiq khan aphasana idya chaand bhagwan dei mangan lal ramadhan vamla devi sukka ram parbhati lal moolee bihlari lal sawlya anokhi devi surender sant ram chhutn shree mati gokaran singh rahisha nanhu khan chorji najeeree baboodeen khairati gulbai BACCHU SINGH jashvant singh rajnti jhori dhanwanti bhori devi ramshroop jalbai ramsahay bhagwatee rugharam JAUHAREE JOUHARI SANJU KUMARI fajal mannu ram sukama brij mohan hemant sharma asmita GULKANDI bhoti girraJ BHAURI SHAUDAN bhagwan dei KOKALI DEVI girraj gurjar aachal fodi shashi devi manesh prajapat hari prakash hari prakash bairwa nitu kumari rajbai saitan singh ummed devi harpyaree teekaram harpayari sonpal parta babu lal prajapat hatila kisturi devi sarifan umardeen simaru khan natho ramli bablu singh sado singh sapna bai yogi ashok kumar yogi makkhan sardaar salag moolya lallu bhodu kedar bairwa lalee gulab devi parbhati hariom gupta krashna shedu DASRATH SINGH HATILA SINGH deep singh lichhaman khushi ram phool devi lalji shukha ram ASHOK nabav bhagvan chhagga ram manoharalal chhaaju ram baddri prasad anusuiya rakhya bhamwar singh PARABHATI LAL kokali deeya imarati ganesha ram durajan madan pal mubina om vati navab singh somoti< ram bai ramveer singh dhanshyam muthari punya komal devi chhajya ramkatori gannat gopal ram sain ramshwrup MOHAN LAL SAINI ramvati RAGHU NATH ram sahay bhunvesh bhagvati Kherli rajni rawat bhagwat prasad mahesh sain bheem sain HUSAINA KHERATI MOHBBAT SINGH MOHBBAT BHOOP SINGH rajanti bhagwan shahay rajanti ram khiladi ashok kumar bairwa KamlaDevi chiranjilalsaini chtar govind kumar saini maneshsaini rajjo rajjo devi nannu CHHAJU PHOOLWATI GIRRAJ sonam devi sudheer singh surendar keshari singh batto devi jalsa ram ganga sahay umrao singh kitram singh bhupal singh rahul singh prayag shashi sib ram chotlea om prakash sain ram swaroop ram swroop bijiya ram swroop laksman harbaksh ghsi ram ram chndr tunda ganga sahaya chiroj dhuniram bhagavati daulat kajod ram koushlya koushlya devi kajod ram chhotakya RAMHANS rebad ram santo devi rameshwar dayal devi sahay chhagani chiman lavahara mudya noor bano ajameri UMRAW SINGH visharam phuli devi sampatram chunna ram udaya ram charanji jaypuri puram jay bai bijendra kumar phajalu babu kha RAMKUNWAR bhuri pritam phool bai deva nand prasadi lal amina bano gabaru deen alahanoor bhulli balbant singh bhojraj kajodmal samaysingh lad bai kesanti jetun subarati bane singh suraj chiranjin lal rup vati PUNNA nurbanu babu deen gafur kshma bai naruka prahalad singh bhora KALA RAM suk ram mawasee jhanjhan NAGENDRA PRAMOD KUMAR SHARMA DHANI RAM HUKAMI magani devi chhanga magni fali kailashi phaili bal veer maktul ram dayva MISHREE SONYA kisan DHARM SINGH ramakishan ajiram mdnpal chappo dana mangya santo geisa HARKALI DEVI DHANDHU RAM SUGRIA munsi bhuree singh rumali pasadi bhuri singh ram pul ramko gayndo bidhya ranjyt udaysingh narayansingh radhe shyam suwa lal suk bai lahri tayj ram jagan ram ari mouharapal NAHANI mavali sulantn MEMBATI DEVI GOTAM SINGH kusam RANADHIR AATI SINGH peetam kesariya pitam monori sapana sita ram bhauti sohanpal tar bhola ram NANG RAM NATO ramadeva grybo janak singh singari khajju ram bhorayaa guman devi babu ram badre kumari neelm bai ANUSUIYA RAMKHILAARI doulat parewa VIKRAM SINGH PAREWA DOUlat parewa narottam satish kumar parewa PRABHU DYAL mahesh sharma kishori lal kisturi sumera seela devi RAGUNATH SEELA DEVI JOUGANNATH rani bai rani bai YAD VEER kokli nasit khan ran veer singh ran veer singh chhaju singh GIRRAJ MEENA SURAJAN girraj meena girraj singh rosan singh deepmala gajender singh tej kanwar rishabh lichhami ranvir singh dip singh MAHESH CHAND PHUL SINGH tulsa somatya atari khilari PANCHI bhore girraj birdeechand RAKESHWARI MISHRI DEVI CHATAK MANGYA kanhaya kisna gajaba dhan bai ghudi phoola ram dhodi devi punaya dhodi devi kishori kalyan sahay ramanda MALUKA RAM LAKHAN kamu khan JANAKI bhore lal sakila bano bafatee navi khan VISHRAM BRAHMA DURJAN RAMVATAR SANWAT SINGH mukta mukta balla dhandhu ram ram pal suwa ram BABITA MAHENDRA PAL rasal sosingh bidya vati GHODI DEVI jai prakash BHAGVAN SAHAY ghodi devi pyare lal ram dulari sajan singh birbal singh shyama khub singh SHYAMA RAJU KHAN KHALIL KHAN ASKALI dashrath phula ram kana vajeer khan magti khan shimbu singh nahan singh ramshri DOULAT PAREWA PARBHATI BHOURYA anandi ganga dhar fulya narayan singh ram ji lal SUMAN VISHRAM BAIRWA BHORYA KHAVANI dropati devi badan singh bhila SUGRA RAM KADU kishor safedi sugra ram kishor nathu ram PANCHO RAM KISHAN SHARWAN BHOUTI DEVI CHOTKYA kunta devi bina BINA PRABHATI ALAL battan devi natthaya maharaj khan sayara bano khleel maharaj MAHA DEI karan suki ram hari lal paelet meena bhoti devi banai singh mangatuli MANGATULI firangan kala singh nabav singh chimman singh kilyan bholya shyamveer singh ghud singh CHETI DEVI bhagwat singh BANEJ PADAM SINGH NARUKA NATHI SINGH SAWATRI DEVI GAJE SINGH SONYA RAM KESHAR DEVI MANGAL RAM devi ram gafoor umed bhanwan dei chothi lal mudri devi girgoli mukandi nahana KESI CHHITAN DEVKI RAM CHNDRA wati devi charna hargyani samla feli ram bati mukandi ram NANAG RAM JHIMBU BHAGVATI kabul RAGHu veer sahab singh bantu GHEESYA RAM SHREE CHAND SURJI MUNA RAM RAJANTI RAM DHAN RAM KISHOR raju khan gudadi babu din RAMPATI RAM KISHOR KALA SINGH devraj singh naruka shri kanwar munsi singh mangal singh simbhu singh SATYPAL YADAV RAVIKUMAR KELA DEVI KAJOD LAKSHAMAN RAMKUMAR PRABHUDYAL SABITA VIKRAM BEERBAL BAKHTAVAR REKHA NARESH GAJENDRA sushma NEETU DEVI DHARMENDRA Umren PALKHARI ratiman KALU KHA ali kha DOROLI bovi jagni baikunti shrimati JATWARA KATHOOMAR jag ram JAG RAM SUMER SINGH buddi kajodi MONOHAREE RAMESH CHAND SHARMA RAMJI LAL SHARMA PHABULY DEVI SUNDAR LAL BHOURE LAL bal ram fate bal ram ROOP SINGH DAAL CHAND DALYA DALYA RATI RAM GAJIYA SINGH rajjodevi panna lal RATI HARET banay singh gaura chhaju singh samandar faili RACHANA Hari ram sarupi cironji bamboli SARUPI DEVI SEDU DHAN BAI JAVALI HATILO akhe singh BIJENDRA SINGH SABAT SINGH chhotli sheeto MANNI DEVI GEDA RAM CHHAJYA saliman bano SHAKUNTLA rupram birju bakhtavar papita ghasharam BHIUMPAL natthuram shreebhagwan harbai misro babunath sudesh jaybeer indramani devi jitram mastram balveer parmal harish ajit devi tarachanad jugala asarfi saty pal sona devi sarwati rame shwar ram shrup madu ram dharm chand chandr kala magal ram kabul chand rohtash ramniwash suraj bhan salgiram brahma prkash bhim simgh phakir chand ghisa ram manindar randhir prmal jay narayan chameli devi birjendra raghubir kela devi santos raj singh mpohar singh munesh devi jag dees ved prkash om kar balbir phte singh brijn bodan ramawavtar yudh vir pat ram brj mohan het ram kavita devi kawar singh jag mal thawar KAELASH VK SHRMA PHAKIR CHAND SUBESINGH JONAYCHA KHURD AMAN KUMAR BALWANT SINGH shrimila BALWENT MANGATURAM NIKITA YADAV ROSHNI PHOOL DEVI MAATADEEN SANGEETA YADAV AMAR SINGH YADAV SANTRA DEVI HAJARI LAL YADAV SHAHJAHANPUR RAMESWHAR TIRKHARAM SHARMILA SUBE SINGH BHARI LAL DHRAM CHAND SOMOTI HABADURAM RANSWRUP PARVITR KUMAR MUNEE DEVI KAUSHLYA NIRNJAN LAL AMICHAND RAJANI DEVI JALE SINGH BAAVARI LAL NOOL CHAND YOGESH KUMAR BALBANT KRAN SINGH YUDHISHTAR SINGH KHAJANI DEVI RAJBALA BRAHPRAKASH KANDRAM VIMLESH SUSHEELA GAENDARAM RAMKALA MAHIPAL SINGH YADAV PAVITA JEET RAM DHARMEMDRA SURAKASH leelawati bhupendra murari lal hukamchand kriparam BULA RAM MOHANARI DEVI UMRAO MANATU RAM< hardavari vanaspati pyari devi dayaram amratlal shimbu dayal mangani gillaram dindayal HARIPRAKASH MEGHCHAND chhamman HARIDUTT kiroshta bai dayanand lalvati ravindra yadav RAMGIRI SHKUNTLA DEVI BALVANT RUDARAM RAVINDRA KUMAR YADAV ROOPBIHARI suneeta devi SHYONARAYAN rajveer rajeeta MATIDAN PRAMOD KUMAR DALCHAND DHANPAT SUNDARLAL HULASARAM BHOLARAM NIHALI mouhar singh UDAYBHAN CHHOTELAL MAN CHAND KABULCHAND BHAJAN LAAL CHHOTA SARJEET SINGH KHATRAPAL KIRODIMAL RAMKUWAR BHAGOTI BASANTA RAAJSINGH JAI DAYAL GINDODI ASHISH KUMAR BALBIR MUKESH KUMAR YADAV SUMAN YADAV GUNJAN YADAV VIPIN DEVI DESHRAJ TUSHAR SAIN MEVA THAWAR KHEMRAJ PYARI ANARLI UDAMI CHHAJURAM RAMRATI DEVI KHUSHIRAM KHUSHI RAM BIRMA MAHIPAL kalawati devi SUNDER KHAMOSH DEVI ram kuvar KIRODIMAL SHARMA SAKSHI SUNDAR LAAL KSHITIJ JADIND ashok devi maneesha yogesh kumar YUVRAJ UDAYSINGH poonam sharma leeluram nityanand MATURAM POONAM ROHITASH DAL CHAND PINKI SHARMA SHYODAS sajna ram dhan yadav poonam yadav sudheer kumar vijaypal vijay pal GOURISHAY SUNEEL KUMARI CHAMAN KUMAR PAPPURAM HARDAYAL SARASWATI DEVI THAVAR SINGH JAYPRAKASH NIGAM DEVI SOUDAN MINTU DEVI imarti MANNARAM SURATA HARFOOL ramkumar REENA KUMARI SUBHRAM ghan singh RANBIR ABHAYSINGH TULA RAM DHANPATI YASHWANT SONA RAM KELA RAVINDR SATURAM VIDYA BIMLA INDRAJ RAMOTAR chandro MAM CHAND SARABATI SONU KUMAR NIHALSINGH SAVALRAM DEVI CHAND RAMFAL VIKASH YADAV AJIT BISHAN CHANDAGI RAM BISHAN DUTT BALLA RAM CHANNO DEVI RADHE SHYAM NET RAM BALADEV prralaad HARDWARI NAHAR SINGH JAHAVAR LAL rakhi ram neha NEELAM DEVI RAMBABU BILLURAM CHANDGI RAM KANHI RAM DHAREMENDRA SHIV CHARAN snelata naveen kumar sharma SADHURAM KIROSTA PARMESHVERY GANGADEEN KIRODI MAL KEHAR RAM PYARI SURJAN PARBHAT YASHPAL JAIPAL BHARPAI TODARAM NEESHU SACHIN KUMAR SHARMA FATHA CHAND SIRDARO KAUSHALYA BANARSI MATA DEEN prasanta CHANDULAL RASHAMI RAMISWAR MATU SINGH SUREKHA DEVI PRADEEP VEER SINGH banwari MADHUBALA DEV KARAN rajshri mahendra kumar sharma YUVARAJ bhomaram PHOOL SINGH PINKEY YADAV HAVASHING tarun kumar balwant singh RAJVEER SINGH REENA YADAV sarbati ramji lal satish krishan pinki basnti KULDARAM shoan lal VIJAY KUMAR SHARMA RAVINDER KUMAR AJAY kela JAI SING RAMGI LAL HAVA SINGH DHADSI GUDAR DHARMENDER SINGH kilosh devi BAGHWAN eakta raj kumar jai narayan imdramani RATAN LAL YADAV SHRI LAXMI NARAYAN RAMPAT DAYARAM MONU YADAV SONA DEVI sona kumari MONU RAMA NAND raj kumar kham chand RAMRATI SURAJBHAN LALARAM SANYOGITA SANDEEP SHARMA RAMANAND SATYVEER YADAV MANOJ KUMARI KEHAR SINGH pinki devi chand ram ASOCK KUMAR SHAIR SINGH sarvan dhanna lal bhagwana NILAM DEVI PITAMBER ABHE SINGH RANBEER BHUTARI DEVI KUNTA DEVI SOMDUTT SURAJ BHAN RAJ PAL DHIRENDRA SHUSHILA SYOTAZ RAHUL YADAV RAGHU VIR HARIPRASD vile singh santulal AJAY YADAV ved prakash ARATI DEVI SURESH KUMAR SHARMA HARI BHAGWAN SHARMA BASTIRAM vidya leelaram surjo ROHTAS SACHIN KUMAR jagat singh CHAJURAM LAKHPAT JHABBU mantra RAMSAVRUP UDHMI GAHAJ SINGH JASRAM rewti hardayal DEVANSH YADAV SUDHIR KUMAR SURGYANI ramkala jhuthar ram aman satywati balwant singH RAM NIWASH JORAWAR prabhat ANAND LAXMI YADAV JASWANT YADAV RAM RATI RAM PAT SATYVEER RAM KALA DEVI SHIMBU DAYAL PAWAN KUMAR BALWANT SINGH MISRI DEVI PARBHAT HANSRAM HUKAM CHAND SUKHERAM RUGHANATHA ATAR SINGH PRABHATILAL NIRMLA SATVEER RAMESWAR RAVINDRA DEVI SATYPAL CHIRANJIVLAL ATAR SINGH JAIPAL RAMJI LAL SHANKUNTALA SITARAM YADAV CHANDGI RAM SAVIITRI CHAJU RAM SHYAM SUNDAR YADAV NAVAL SINGH sneha KOUSHALYA BHOLA RAM MATADIN RAJ BALA BHAGIRATH YADRAM RANDHIR BABRI PARSAD SOMDATT SABITA DHAMAN RAM JILE SINGH SUNDAR RAM CHHABILDATT MOJEERAM bhagvan harphool SHOYBAI MUKHRAM KUDA RAM BHOORA RAM RINA KRISHNA KUMAR MAHIPAL KURDA RAM MAHIPAL SINGH YADAV SURJBHAN RAM CHANDER SACHIN JANGID MADHU BALA YADAV SUDHIR bhar pai KARTAR UMRAO KULLDAARAM KOYAL HEAMERAJ ASHISH KUMAR MUNNA PRIYA BHAI KOMAL KUMARI SHITAL PRASAD SAYOBAI RAV SINGH BALAWANT HAWASINGH chota devi bihari RAMESH DEVI AAJAD JAWAHAR LAL KOMAL YADAV SATYENDAR KUMAR MAHADEI nandadi MAKHAN MANBHAVATI SOMDUTT YADAV FUSARAM AMARI DEVI BHUPENDRA hukmsingh jangliram HARDAYAN POONAM KUMARI ROHTASH MEHACHAND lalvati devi hajarilal MANI SUSHIL DEVI ANKIT SHARMA HARI SANKAR PARAS RAM AMICHAND DULICHAND balkrishan basantlal MANPHOOL DEVI BEGRAJ prakash devi dalip singh PAVAN KUMAR PRAJAPAT HARISINGH PRAJAPAT SHEESHRAM DURGADATT BULARAM DHOLI DEVI NISHA KUMARI DHOLI DEVI DAYA DEVI BIJENDRA KUMAR CHANDO JAWAHAR LAL CHANDRA SAIN SANJAY KUMAR YADAV CHHATRAPAL BIRENDRA KIROSHTA AJEET KUMAR ROSHANI YADAV RAVIENDRA BIMLA UDAIBHAN VED PRAKASH LAL CHAND VED PARKASH PHOOL SINGH HARDYAL SINGH SUGANT DULEECHAND GABDOO GOPI CHAND JAGDISH PRASAD patram CHANDER KALA KULDA RAM ROODA KAMLAISH BHUP SINGH SHARMILA DEVI lakhepath singh LILA VATI RAMESWAR DAYAL RAM NARAYAN RAJNDER SISRAM JONAYCHA KALAN ram prtap har phool avnesh kumar bhadur jag maol kewal devi bishmbhar dayal archana devi ajad singh desh raj baya devi sumrata ram daya ram prbhati lal anitadevi bed prkash vidya devi birju singh usha devi mul chnd phusi devi puspa anil prbhu singh rawat singh jhaman ram jay prkash PRAMILA NARVADA DEVI JHUTHARAM GABDURAM REVATI DEVI ROHITAS JAGANURAM VIDYA DEVI RAMAVTAR CHANDER BHAN VIJAYSINGH KIROSTA BABLURAM KRISHN KANSHIRAM RAJESH SHARMA KUSUM LATA rajesh sharma kusum lata bindra devi kirodi LIXMI SATISH KUMAR BALJEET DEEPAK PRAJAPAT manju rani KRISHN LAL JHAMMAN LAKSHMINARAYAN RAMESHVAR SARBATI DEVI KABUL DEVI DHARM VEER CHHOTELAL MAHADEV PRASAD YADAV MINAKSHI YADAV SATYAVEER SOHANLAL rajdevi pooja sharma navrang kumar hargovind sharma saroj lata banwari lal sheeshram nanad bugala ram hetram rajvant singh hardwari tarawati veermati durgaprasad JHAMMAN RAM mohar devi devidhan jaykaran reeta biraju singh ramkala devi bhoop singh yadav revati shyodayal chhat pal singh prmesh devi rajbala din dayal bhati devi jirbho kailash devi kishturi chuno lal dhudi rama nand ompati nihal ram kala purn singh bhuteri phkir chand chandu ram dharm cyhand ajit kumar indraj prbhu dayal somwati gyarsa ram ghisha ram badlu ramrshwar gaja nand kundan umesh gulabo prhladh singh gidodi govindo munshi singh pappi suarj bhan ghamandi lal devinandan chaju singh krishan lal dhadaram banjrang vimal prasad sharma ghunni ram sunita kumawat berisal gopiram rachna devi< shyolal mita devi kishori lal maniram gyna devi rarati chandgi lal mishro shyotaj imarati devi makkhan singh birama devi chhjuram rohitashv gheesaram bhalluram salochana devi foolwati ballaram natthu jhamman ram gopichand sumer chand bimala devi mamata susheela manfool singh jaydayal virta devi sing ram prahalad prajapat deenaram chitru SUNEETA DEVI SURESH CHNAD DHARMCHNAD PANCHARAM AJEET RAMESVAR SUKRAM sammat devi pitambar ANJANA PARMAMNAND JAGDEESH BANJARA NIMBU HERALAL BABOOLAL NAVAL SATYPRAKASH GANGAVAKCH BALVANT SINGH SHREECHNAD KOYAL DYARAM GANESH RAM SHREERAM RAMCHNADRA BINDRA BHOODEV KAMALKANT GULJARILAL DALIP GOPICHNAD LALCHNAD DABAR VEDPRAKASH YADAV DYANANAD MADHUBAL daleep singh ROOPCHNAD CHANDURAM RAM SINGH CHAOUHAN MUNSHEE ANEETA DEVI MAHENDRA KUMAR POORN MANGERAM BANSHEERAM SUNEEL KUMAR SAPNA DSEVI BHATERI mannaram TOOLERA santosh yadav KAJJI RAM DUBAR SINGH bimla bai maksudan isab khan subekhan batti ruksar begam kasam khan HAJRA NABLA usaman khan husain khan kundan yadav muktayar singh pancho rustam khan bhoundhu RAHMANI MORMAL barkati nasib khan meera saini ramphal saini guddu ram CHOTELAL YADAV BASNTI DEVI BHORELAL PARWATI DEVI PHOOL CHAND YADAV BEECHPURI BANVARILAL thavar mamadeen guljari lalaram yadsav baksiram dhramveer prathvi chand jagjeevan dariyav surat munniram bhani sahay savita gaur rajesh kumar gaur jai dayal chitar prasad sawita devi tek chnad bradreenarayan BRAHAM KALA hardawari lal chimman giraraj ramsran nitya nand dalip kumar hukkam chand netal MAMCHAND bahroo surta rohitash kumar bhati mamgal ram shyosahy jai pal sanjay kuamr kalish chand ANTAR DEVI aliman dina khan chitru khan sundar yadav deveesingh virma devi ramchandar moharu dhappi ghutmal JUMMAL KHAN ABDULLA suraj devi RAMNIWAS SAINI KHARATI puran chand yadav girwar singh harisinhg bannu KAPURI RAMSVRUP ramwati MAHESH SAIN RAMCHANDAR KHAMCHAND BHJANLAL dhupi devi sohan das gangaur devi yadav gopal kumar kothari kayal devi amrudi juhardeen kiranvati narbada yadav heera lal yadav sahan lal chotelal puniyaram nihali panno fannu khan vajeer amjad khan SUSHILA YADAV BHWANI SINGH sakila faruk taiyab girraji laxman saini rajni saini yaderam saini indar BUDDHI DEVI KHILLU RAM TUDU SUBHANI channo polya ram fojee shorab imam khan BHGAWATI BALARAM hasmal khan jannit gugan khan RASMINA KHAN AARIF KHAN ALIMOHAMMAD ASHU TAHIR URMILA YADAV FHAIMAN SHER MOHAMMAD KHAN ROSAN SOBAK SINGH MANNI HASMAL BAMBALI KHAN basmina kasam manniram GANDI khatija isak khan GULBI BHAJAN DAS HARIDAS meena yadav rajesh yadav sarwan gainda ram SUNNATI JAFARUDDIN SUBBI KHAN hameedi gafoor khan budsingh SARBATI SUKH CHAND JIVANDAS birwati JUBBI JANGI RAM deveeram sunita saini dalchand saini lalaram hoshiyarvi asaru tajula SABUDEEN GHAMMAN MANGALI DEVI RAMBAKSH haruni rajak farid ULFAT UMARDEN DEENU dayachand kunta saini nahani laxman ram sanjida bano mubin fariyad manor nonharam LIRAN YADAV ANGAD jalsingh prabho    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ harsahay mangalaram murti yadav Laltesh jangid chandar sumari samasu deen khyalu lilavati asamina isalim fulsingh tundal jagan prashad surgan muthree rubad BASSI hasmal khaddi tahira shri ful kainhaya lajvanti guru dayal hakam ram masidan rahisa khan katula khatuni NURJAHA santar khan sabakkat BHAGAVATI isharram rasmina rashid khan RESHI HAKAM NURDEEN sundar singh buiddha SAPANA sapana yadav afasana arshad nur mohammd assi khan urf asin mohammd mouj khan mangya ram RASMINA MUBIN DINU khyali BISHAN HARI SANTARAM malata buddo ram HAKAMDEEN ALAMEER DIWAKARI sugriv puspa devi ravindra kaur karam singh singhram RAMDAYAL MEENA lalta girraj prasad sharma balvindra mukhatar singh khairati lal chhajju ram prabal pratap NIJAK lalit mohan babu shersingh kanshiram harbeji keshu ram rubi rani ramratan raman lal chhajiya ram puspa rani SIGARI CHIMNYA brijbihari SHITAL ranjeet kour jivan singh surata BASTI KHAN chhabbu ram kashamir singh chandarshekhar CHANDBAI HALDEENA phoolavti subarati kishan devi rambihari yadav sughan singh liccho bhajn lal soni jagmohan jatav mukesh kumar jatav chhoti sunatee safi mohammad naseeb khan deveelal anita kumari yadav rahmati juhara kha budadha kha raveena khatun fakharu sataveer yadav jummi juhuru khan chahat khan rajo ramjeelal tejaram rukhasad nahar kha heera singh bhukkal sarvari subhan abdul latil dilip singh yadav sabana khan rasmudeen khan hanif bimla devi murari kishanlal jhamman munesh yadav udham singh goradhan yadav begharaj kalavati yadav yadaram yadav khurshidan sabu khan dinu muthuri reeta devi bhupendar pratap bhata prasad CHUTTAN mala devi singi lal narbada sain ramgopal surjeet kour jasbeer singh mahendar singh harisaw savitrai vijayvati badluram mahendar kour bacchu singh barkat khan jahur kyhan amarjeet trilok singh deelip singh meva ram jaituni risal khan jassi khan surendar singh gokul chand khurshida sahabdin budhda singh rambax bhwar singh gangal rashi jagwati lallu ram mitthu lal gyan chan rooplal sharma mela ram KALASH CHAND GURDAYAL sahiram paro devi dhappi devi taini ram kailash chand jatav jaggi pyrelal asha rani nakochand navaldyi gangasahay rajvala kushama devi shantra rambharti paramjit kaur balvant singh nagendar singh sai ditta PARSADI LAL sonbai jeetu ram kabjuram ramnath singh ramprit singh dalli simmi gund surari raj bahadur PASOBAI harla nanki kaur baldev singh jainbati totiram tekchand gyarasi ram BHAGWAN BAI kamlesh rani HARSAHAY vandana devi bechu ram SHIV LAL ujita devi suresh goutam panni lal mohandei mavasi ram rani devi attar singh chitaru DEVANTI SHIKHA NATTHU RAM balyo gyan devi bhagavan das PISTA DEVI MANSINGH lichho devi buddi lal kishori BEERVATI BABLU RAM NATHAN RAM nathiya tikaram JAGDISH RAM ahsok mangal sharma SOHANDEI KUDI RAM RAMRATAN surman bhagavana BHOLA RAM ram khilari balji PAPPU RAM JATAV rajnesh bhanwar bai than singh RUPAL CHIMOLI NEELAM SHARMA VINOD SHARMA RAMJIDAS SHARMA RUJDAR CHHUTAMAL natthi devi mavasi shyamveer ghisya singh mulkharaj asubi navab rahim khan son devi prasadi lal randhir singh nathiya devi sua ram SANJAY SHARMA panni gadpat RUPLAL SHARMA MALARAM SHARMA sameera matwal singh prasadi bhgwan das natthi satnam munshi lal lakhu ram shashi sharma vishvamitar jeet kaur bacchan singh acchur ram begraj ramprit yadav ramashrya yadav balveer bimla rani fakir chand radheshyam prabhatilal chhajjuram madharam gangadeen < hakiman hakam juhuru bhagwan devi makhakhan lal gopaldas sushama sanju devi rajendar meena ralkhilari chanchal chnadar prakash santara devi leelaram mohara singh shiv ganesh vishnu beena rani rakesh kumar premlata nagarwal durga prasad nagarwal poonyaram motiya rani indarraj devilal shani devi gurudayal heeralal anguri prabhudayal jodha satyawati shiv prasad gomti ramsawroop indu devi chandra kishor ramakbal singh lalta sugana ramsingh lalluram panni lal nankchand puran ganga devi ambedkar shobha ram LICCHO RAMSINGH LALURAM sabana ijrail emamudeen santa manohari lal bhullu ram meena devi prabhu dayal roshan lal sarsvati amar chand ramvati tikaram renu ram prasad surjeet shrirap ramdayal khayali ram kewal ram deep chand foolvati ganga sahay ramdhan lalita sharma purushottam radhey shayam sharma mariyam dalla kha NIRMLA DEVI KISHORILAL manju lata karan singh lalman singh rama devi sarvesh chand khub chand manjeet kour jigendra singh seema rani parsadilal meena sharma subhash sharma bannu sharma sahabram narasi KIRANA DEVI RAMKHILARI CHIRANJI rameshvri kushala ram SHRI CHAND GOVINDA mamla ram shadi lal RAMKHILADI KIDU DESRAJ KAHNDURAM narendra kour koushal bhima ram KANNI RAM BHAGAVAN SAHAY anant kumar anad singh sali baju khan samalu khyati ram aasha devi kartar singh ram dayal mihiro atamal tivani pancha daulat ram mishro mavaji makko ishak imarat vahidan hakamdin samsudeen SUPHEDI fajaru jaituni jumma khan kamlu sampat janno sher khan rampyari paltu ram natthu chandra arasida hakki khan jallu emna nabi khan isar BASMINA jamshed khan bappu magaru khan ibaru noorajanda asu khan hatin sulandri devi lala ram rishapal singh rambai lallu ram rampati devi raevti doeji anita saini shriram saini gurmeet kaur sarvan singh CHOROTI PAHAR panbai kishna ram naya chandf hardei sullad kanha ram tejo BHONDU inayatbi hakan deen hameed kha savtri nand lal saini ronaki lal LAHORI LAL bahori DHAKPURI darshan kour PRITAM SINGH DARBAR SINGH emana salem nursingh babulal dholi chhotelal mukti devi shravan bardi prasad amanath ramadhya shiv devi ramkatin devdhari machhal RATAN DEI harbai devi lalluram rampati vikaram bhagavanti prahlad rajkumari baldev parmannad sunita od anaro baladeen deevanchand sevaram CHANDRO DEVI JEEVAN RAM bhonduram SHARDA kasturilal reshami nurdeen lallu shyoki vedprakash bijendra singh supchnad channa lal chuunnilal suraj prasad pyarelal ramsahay sukharam bhajanlal NAVAL KISHOR BODA RAM JAGANI KISHANA jagani rukamani jangid manohari tofani babalu subah singh RESHAM SHIRIYA RAM MEENA dheeraj baldhar MAITHNA LACHCHHI Laxmangarh BADKA DEENAR bhavani singh GHAT chuttan NIZAMNAGAR CHHUTTAN KISNA KESAR pat ram MAJRI KALAN Reni DERA MAGANI DEVI RAMKARAN MEENA NATTHU LAL RAMKARAN MEENA MOHARPAL MEENA RAJNTI DEVI RAMKESH MEENA TEJRAM RAMKESH MEENA REVAD RAM MEENA DINESH CHAND MEENA KESHANTI DEVI RAMNIWAS MEENA RAMPATI DEVI NANNURAM MEENA LAD BAI HARIKISHAN RAM AVTAR PRAJAPAT JAMBURA KALURAM MEENA JAMBURA RAM MEENA AASHISH KUMAR MEENA MAHESH CHAND MEENA KISHOR MEENA NATTHI DEVI REVADMAL MEENA SHREE NARAYAN JAMDOLI shimbhu dyal BHAGWAN SAHAY SANTO DEVI BHUDARMAL BAIRWA ISHWARMAL REKHA GUPTA GOVIND KUMAR GUPTA KRISHNA AVTAR GUPTA VISHAMBHAR KOSHAL KISHOR ANITA BAI MEENA INDRAJ MEENA PREM DVI GHANSHYAM DATT SHARMA Tijara CHAWANDI KALAN annsar sahab deen fajaan khan mensa juhari mormal khan kosalya devi gabadu ram memuna begam rajjak khan sirdar khan SHREE MATI KISTURI shree amar singh unasbi bhutta khan chahat khan punya ram ANIKET ganta devi dhanpal PRAKASH CHAND MEENA GANTA DEVI KHYALI RAM MEENA shiv ram jimmo UTTAM LADBAI NEEKACH MAKSUDAN RUDAR JANNI oshmohmmd aas mohmad janni doulat KHURSHID BESAKHI RAM ABDULGANI CHAAHAT KHA RAMGARH raphikan hariph khan ishu KANETI batto devi girbhar KEELPUR bato devi BAKHTPURA hariyaram MOLIYA viram singh BINA DEVI BHURYA RAM Bansur KHERA imarti devi bheem singh yadav teema ram RESHAMI rang lal Ramkala devi Jairam Ramdayal ROSHANI DEVI PATRAM SHREERAM mithlesh devi meva dhuda ram teeja basanti banarsi devi dedaram NARBADA DEVI BANSHI RAM MAMRAJ bhagwan sahay ROHITASHV MURTI DEVI ARJUN YADAV DAYALA RAM shyama devi sugada ram kaphi devi maktool baphati krishana devi badrang singh RAJBALA GOPAL YADAV bishambhar KAILASH CHAND SHARMA KALURAM kailash chand saini kripa ram dholi bachchan singh BALWANT NITA NAND BABITA DEVI SATYAVEER KUMAR madhi devi natha ram sanjya devi umrao yadav jadeesh suresh devi indraj UNAD SINGH urmila GAGAN DEVI MUKESH DEVI GIRWAR SINGH BIRDU SINGH SURMILA asha SOHAN LAL SHYAMPURA partaram mayadevi bastiram sudha sharma naveen kumar rohitash sharma sarvati devi jaila ram koyali devi dhoodaaraam pinu devi rotash javahar singh jito bai harbans singh nirmal kaur gurucharan singh bhajan singh surjan saini SANDEEP SINGH FUMMAN SINGH maya bai jogindra singh krishna bai mangel singh sunita bai darshan singh gurnaam kaur jogender singh surjit singh SHEELA KAUR SATNAM SINGH radhuviro bai nanak singh sant singh bhagwani bai bhagatu ram harichand phalavati harkishan viro bai KHILORA SITA BAI JUMMARAM EESAB KHA BUDH SINGH khairati adisal rishal reena kanwar kanvarapal mithlesh phula ram savtri phul chand nanchu ramawatar bhiwa ram sawarmal rajo devi rajo mamraj singh shinguraam bhanware lalati barfo devi beerbal UMER DEVI KHYALI RAM FATARAM prahalad yadav omkar bharpai devi badri prasad MEVA DEVI BHOURE LAL MANGU RAM leela ram jasoda samundra singh birdu ram manna lal tara devi jai chand pareek champa bhagtawar singh SONI ANUTA RAM GOPI YADAV rameshwar habala devi gori sahay vinod chandrahas bhouri devi sardara ram ruda ram shyodan uganta devi BHAIRU RAM MAYA BHANWARA CHIDIYA chhota mangat ram rajendra prasad har sahay ugam devi vishal dhanpati gulla ram chandali sushma devi pappu singh manesh rajenndra prasad VIDYA DEVI RATTI RAM YADAV HAR SAHAY phusa das jaggan nath das DHUMA DEVI MEENA KANWAR badrprasad surajban bato devi guljhari lal ramchandr singh menaka ful chand santa ram richapal tejapal singh seema devi hansraj yadav shyam lal yadav prabhati devi manna ram banto mukh ram harsay kamal chand suraja ram umed devi mehar singh dhaphli bhagoti bhagga ram arjun lal saini jaydev dharambeer< seturam gulli devi bhare lal chouth mal mala ram gindo soratan banwari devi tejpal singhgari dhoopsingh mamli gariba karansingh shrda leela singh chandi devi sundar chhitaran biraju santras devi mundari devi harimal rupkala beena devi ramawatara anand pal singh mangej jagdev singh CHIMALI mukata ram surgyani gada ram jagmohan kumar khyaliram bhadri OKAR BHART BANSIDHAR BANY SINGH RAchana bhadar surji devi mangata ram ghanshyam yadav timma ram rohitashav saini raghaveer nanchi devi naresh devi manni devi ramkawar oma devi namo har bai sharwan devi gori sahay birabal banshidhar kuber devi sawatri devi umankant tailar mohari devi vishambar ruda ram asnita devi tula ram mewa devi prasadi ram vikram singh yadav mukhram jagnatha das kamali devi papudan singh sawat singh kripa devi pitram badami devi giradhari GHUTHA RAM lilu khan alavkhas bhambhu ram sardara ram sagara ram parali devi ruda ram saradara revati devi prahalad ram manguram dodi devi uganath jagdish prasad parik harbaksa devakaran khairu ram MAKHKHN LAL NANCHU RAM DHANKORI DEVI rajbala devi khamosh devi munim yadav ram chandar ramsavrup chhitarmal sawami sondas makkha JHNJU sarda devi BANBARI JAGRAM YADAV SUKH RAM YADAV KRISHNA DEVI YADAV CHOTU RAM PATASI DEVI BANSI DAS BASANT RAM SARMILA sawal ram govinda geeta devi pareek raghubar dayal pareek Santosh devi Pabudan Baksu singh hemlata devi harnaryan anju yadav natvar singh fulchand yadav SNTOSH DEVI RAMSINGH YADAV OMDA RAM umda ram BACHAN SINGH lakkhu singh MUKESH YADAV RAJBALA DEVI UMRAB Matadeen JAGAN NATH NIHALCHAND gadsi ram gangour nannua ram MANHORI surja bhan MANEE DEVI JAMAN TODA RAM Kailash devi Mahendra singh Surajbhan dhuma Sunita devi Om prakash singh BABLI DEVI DHARMVEER JAT RANDHEER BULKESH DEVI laali devi Ram singh Okar MUNEEM UMDA RAM Krishana devi Ramshawaroop Prabhu dayal mahesh yadav risal devi haripal singh kham singh jhutar ram JAGAT SINGH RAMNARAYAN SINGH MEWA DEVI SHYODAN SHRWAN DEVI BINA DEVI RAVINDAR SINGH PAPPU RAM SAVTRI DEVI AANCHI DEVI SURAJ RAM RUGGA RAM ANOPH DEVI jay dayal foola ram PRASADI YADAV GINDO DEVI JAHBBU RAM ANOKH DEVI bansi ram jahwarlal SUNDAR DEVI kitab devi jagdish yadav SATISH SINGH RAJVIR SINGH UCHHAB DEVI koushalya devi narayan yadav MISHRO DEVI GOKUL RAM banarsi devi khayali ram supati devi MEHAR CHAND manhori lal HARNAND mansa kanwar kanhyalal lichhama devi niranjan singh KALLI DEVI DEVISAHAY JEEVA RAM BHEBAD RAM KALAVTI DEVI BUDH RAM PHULI DEVI HARFUL JAT MADA RAM JANGA RAM rudi devi asha ram neetu kanwar rajesh singh udami ram PREM DEVI BACHCHAN LAL FOOL CHAND KISHAN SAY vinod devi badri singh mukhram tara chand saini bhura ram surendra kumar khamosh sahina bano shubhrati roshani devi pramesh savaatri sugan chand ARTI DEVI SHIV NARAYAN JAYDAYAL munshi lal chand devi BANTI DEVI SAHAY PALARAM priyanka devi seduram Meena devi Radheshyam Babulal SAJANA CHANDAR RAM ramshap GISARAM GADARAM GHOTI JAYNARAAYAN mohruram TEJSINGH MANGE JAGAN DEVI DHARASINGH SADHU RAM MAFI DEVI PRBHU DYAL LAHARIRAM MANNARAAM vinoda devi dungarsingh sardaara pala maman rohtan SAVTRI CHANDRABHAAN BHAGWAN SHAH anari devi MANOHRI jashwant samsher HAJARILAL meenaram MONGI mohini devi motu MANGI RAM uday pal ramrati devi kanwar singh sagar ram mishro devi yogesh jogen nirmala devi kailash chand yadav mahesh kumar ramvatar yadav shrwan devi ramkuwar kavita kanwar sumersingh mangesingh koushlya devi chet ram chhitar ram chalati devi bhoura ram jaisingh subhash chand yadav bhanwara gyarasi devi gaindi devi indra singh babli devi krishan kumar radha yadadv mahendra yadav parwati devi neki ram jaidayal niranjan gajendra savitri devi leela devi chhanga mahendra kumar gita devi mewa devi sugga ram khamosh yadav suraja brahma devi phusa ram okar kiran devi mukesh singh gendi devi suraj kumhar prabhati devi madan yadav basawan ram saini bodan supyar devi rupnarayan ashok kumar yadav rajbala devi ratti ram yadav madhubala motilal pareek goma devi BHAKTAWAR banbaree sohnath kausalya nanchuram vishambhar dyal MURTI IMARTI DEVI NANAG HEERASINGH geetadevi banbareelal jagdish parik kahaiyalal mamta gupta buddaram PUSHKAR MAPHLI DEVI bhauta devi bhaurelal NANURAM SAINI MANNALAL DHUDARAM KHAIRATILAL chwand singh JANGHARAM daulatram VINOD DEVI KISHOR RAMWATI MADARAM asmita devi amardeep KHAYALIRAM DHOLARAM maNNARAM TINKU DEVI SUALAL BIRMA DEVI SHIMBHU MANGIRAM banthi devi rmkuwar krishanchand jaydyal PHOOLI DEVI macktul dhundha devi ghadsiram bhagwanaram SARTI DEVI DALURAM SAGARDEVI BIRJUSINGH BAKSU SINGH sadhu ram banshidhar kolya bashir kha timaram banshi patasi devi beerbal yadav chainsukh roshan lal saini chhagana devi sayar devi gorvadhan parbhat kokali devi bharata ram ramniwas mahaver chmeli devi ram shran shankuntla devi gabdu ram tima devi hardev imrati devi sanita devi sumna ram mithlesh devi ompal singh prbhati ram surgyan devi makkhan simgh anchi devi girvar singh agadi singh anita kanwar bhgat suhana purn chnad hukam chnad savtri devi mangeja singh shyopal singh rama kanwar raguveer singh lila singh prhlad ritash suda ram mamn singh koyli devi ramsawroop urmla devi narendra singh gangaur devi jaisaram VIMLESH DEVI KOYALI jagrati devi DHANKORI HAREERAM gyarsi dev i NARBDA DEVI JASWANT PARIK RAGHUNATH PARIK MAYADEVI Ranjeeta devi satyaveer kumar shriram anoph devi prithvi singh kansingh mana devi raqmeshwar bidadi ram girdhari singh shish pal subhash chand hansraj shrawan devi bheem rotash Badri prasad mamta devi harisingh basnta ram puran chand suga ram raghveer dharmendr duli chand beeddi devi fattaram gorisahay ranveer singh rajveer singh Phuli devi Harchand laduram chotelal bhoure lal kaushalya devi chotu ram SADHU RAM Shankuntla devi Rajesh Yadav madharam girraj yadav bhur singh papita devi dhanna devi gheesa sumitra devi hanuman das gindo devi prbhati bhura ramn bishmber mothu banshi singh arjun sigh leela yadav tejpaal bandot devi mehnda devi sapna devi ramchnadr bhiru deep chnad ratto devi dharma devi roopnarayan Deena devi dharm singh chhima devi shyo ram bhora ram mali devi kabool singh kanji maman ram bhgwana ram shyodan singh mousam devi ROOP SINGH ALAMPUR TEEJA DEVI SAGARO supyar devi suga ram jatan singh gora devi vedpal singh keshari devi omkar gurjar phoosa ram JATAN SINGH AJIT SINGH HUKAM SINGH RAJWATI DEVI MADAN SINGH CHHAJU SINGH DAL SINGH BUTERI HAMEERPUR DHOLI < chote lala har ful anjubala sarjeet bansidhar reshma devi mahipal jangli ram dholi devi mulchand kela devi girraj singh kalu singh munshi singh puran das bhagwana ram meva devi chajuram banshi ram deena ram krishan yadav keval ram gyarsilal chitar ram shriram yadav jagan ram rukmani devi mahaveer prasad rajpal fakeer bhagwati devi changa ram somta devi prabhat birma devi balu ram satish kumar bharfai devi jai dev chintu devi sundaram bimlesh kanwar jeet singh hathi singh reshmi devi jyoti devi chandr singh imrati surji bhartha ram raghuveer yadav premlata sharmila devi bhagirath saini virendra saini ramkala ful chand ajaypal singh girraj pareek raghu nath savtri devi chirnji lal gyrsilal gheesa ram changa ram suresh singh bachan singh gothi devi puran chand monu devi bhagaram GIRAJ bahadur singh TARA DEVI RANJEET SINGH SANTARA DEVI SHISHRAM YADAV NATTHU RAM babuji SANWAT RAM SUGGA RAM prakash devi ANAR DEVI PHOOL CHAND koka devi PHOOLWATI DEVI RAM LAL MAHESH KUMAR YADAV OMKAR SURMAL SAVITRI DEVI INDRAJ KUMAWAT sudesh devi tejpal singh SANTU RAM shiv ram satyaveer singh ARJUN SINGH billa devi rameshwar saini kishan saini shakuntala shreeram singh gaju singh chandarli devi nirsaga ram jiwan singh kailash kumhar buddhram SHRWAN DEVI RUDA RAM PATASI DEVI SEDU RAM DEEP CHAND SAGARA RAM sarli devi bodu sarita devi madu ram MUSI RAMJILAL CHUNU kamali devi moola ram BANARSI DEVI LADU RAM RAMESH SINGH SAMUNDRA SINGH LATOOR SINGH HAJARI SIGH LEELA RAM JHANJHU RAM SURJA RAM POONAM DEVI GYAN SINGH SHYODAN SINGH KALAWATI DEVI PRATAP SINGH sharwan devi dhannaram ASHOK YADAV munesh devi har lal bhagawana bimala pooranmal SAPANA DEVI roshan devi gopi chand birbal SOMATA DEVI VIKRAM SINGH YADAV SARDARA RAM raja devi omprakash singh mathu singh vikarm bhavani singh megha singh shitan singh moji ram jara ram bhoura leeli devi lekhu ram bawant shyopal kripa nathi devi dhalli khamba pintu devi chhote ram ompraksh tulla ram monu singh surendrasingh tara singh basnti rajwan billa ram sanwat munga ram barphai shakuntla shyar sardara umarav ekata devi abhay bharat ram sagar holdar RUDI DEVI choth mal nunda ram saini rajkanwar kheat singh hanna ram subesingh suresh kumawat fakir singh janak shravan devi mannalal chajuram keser shawai singh kilana ramnath dharmpal singh giradhari singh raj pal singh matadeen singh mahendra devi bhudharam suneri devi phoolchand saini hemraj yadav birbal yadav shyokar sharfi devi hukmi chand parata ram tulo hardhyal singh bimla kumawat hajari kumawat prabhu kumawat umrav lal sarti devi bularam pisti hunman nan singh bhagat singh vijendra singh rohatas habla bharfai devi uganta devi dalip shripal singh bhagirth mahesh singh shekhawat mintu devi dataram yadav gaindi devi dhungaram hunmanprasad sunnaram dhunaram bhava ram mira devi patasi devi sagar netaram anchi BHARTHA RAM mukhali devi kishanu RAJu saini RAMDEVI sawlal prithvi singg ginni devi vikram kumar ghothi devi suresh chand yadav shrawan devi changga ram bimal devi ratan pal ramnibash uday ram bhaggo dhupali devi bhup swaisingh umrab singh hallu budh rasm ramkaran saini suragyni bugali amar singh yadav ganpat ram yadav ramnath yadav madha ram omkar singh hanshraj ANARO DEVI UDAYA RAM JI hat ram shedu ram hiba ram naryan kamleesh devi megha ram bhagbati dhola ram rakswarup monkika devi rang lal yadav harbhan banbari BHAGOTI DEVI $ DESHRAJ RAMNARYAN SIMA yadau singh prakashi sarvesh subash chand yadav bansi sugla ram Omvati devi Bachhan singh Madan singh RANVEER SINGH SAJAD SINGH gyrsi lal TEJ RAM SANTI DEVI musddi jadiya devi kalla ram syonarayan ramniwash yadav bula ram nihal devi DINA RAM baghawan sahay FATTA RAM kalavati devi shayamlal CHHOTHMAL PRANA sataypal chanda ram gokal giraj saini bhartharam surja ram bhagawat singh tija devi ramsvarup saini surja ram ishar mal saini data ram rajesh devi sagar das SARIYAM phoola chidiya devi misaro devi tathu ram javararam bhagawan sahay dungaram gurjar pooja meena lila ram meena sagararam urmila devi jaypal balli RAMBABU YADAV rambilash harshya anchhi lekhuram surmat devi ramavir purn KOPLI nawalkor sardar yadav KITAB DEVI mevadevi birdu bodhan lalu prasad harshay billo devi sanjy jassu udaybhan sabatram rajulal tasvir devi murilal purnchand rudaram santlal barpai sharwan jhawar chabli juglaram SUMERSINGH ATARSINGH DHARAMPAL kamer chand nunda ram ghisa singh dhapa devi bisana devi bhagirath yadav reshma devi pala ram narmal seeta singh MAAN KANWAR SHYODAN SINGH rajna devi dheer singh chandra kanwar bhanwar sin gh MANA DEVI kamod devi jaipaal singh gopal ram musadi singh CHHAJU RAM CHANDRA RAM goma ram BHORE LAL narsi singh ishvar singh sigari devi kabul ramshwroop Bimla devi Rajesh devi Dharampal singh Chotu singh BUGALI DEVI Parita devi Tara chand Mansingh ramali chhaju Manoj devi Ramkaran Indraj Banarsi devi Dhunaram Moolaram dinaram havasingh puran ram leeladevi chooti devi tofli devi hablaram krishn mothuram SANTURAM RAMKWAR AHAVEER haduman surajmukhi makhn moharpal uday Singh balai singh murliram jhabrilal GULJARI CHANDRAM ISHAWAR chandram SURJA mohandas BHEEMSINGH manidevi bhairam kehari manaram BANBARILAL BHAURARAM amersingh puranram gurudyal sunaram lili devi chander papi devi suna ram uganta devi mansingh sher singh bhagirath singh jamdei baktawar singh guljari krishana chandar singh bahadur mal ramswarup bugala ram udami moudi hanraj jairam mayaram ghoti sudaram somoti phulchand rewati devi sawat ram raja ram yadav umkar sagara ram jokhi parichht singh sedi devi brajpal shishpal bai devi maharam khyali ram ummed devi banji sundar singh Bhuteri devi udaypal singh gheesa singh Sona kanwar Khadak singh Shimbu singh bharpai devi dshimbhu dayal Bimala devi Gheesa ram GANGASINGH saitan BHIMRAJ GYARSARAM Chhoti devi badri pradad Gheesaram Mamta devi Mahendra kumar Umrav mojiram utshuk gyansingh savalram phoola ram bhupsingh Krishan Chandraram mikshri devi Sunita devi Rattu singh Hari singh chotaram makhni devi johriram medharam puranchand budharam sunil devi jasshu singh jhabarmal badriparsad pappuram chuunilal dyal singh bhairu ram chawali devi santu ram manohari devi rajbai jugal singh kanwar singh swami shyam singh devisingh mona devi doulat singh < attar singh ramgiri devi topali dvei roshan lal saini shimbhudayal suneri devi narsi rakesh singh fakeer singh sajana net ram pappo devi makkhan singh ramnath singh amichand kushma devi jagmal singh kumedan singh lekh ram hanuman swami shivkumar singh basanti devi sedu singh nirma devi suman yadav attar singh yadav bhagirath madan lal saini bhagat ram chunni lal sedu singh sajana meena ashish kanta kanwar shri ram singh shyobai biddichand ramnath kabuli devi sundari devi banarasi devi poonam devi maktul singh mangej devi kailsh moolchand brajraj devi mahesh singh ram sharn chandr ram jamman ram bhrpai devi sampat ram amit singh gokal ram pooja devi amit kumar ishar singh harfuk johri ghoti devi gharasi ram khyali billu singh bachchan yadav sandhya devi BISHAN PAL surendra singh yadav tara chand yadav lakshman singh prahalad singh jaggannath gyarshi devi makkhanram sugaram laalaram rambai kishanlal saini balaram bhagwanshaya priyanka devi nand kishor yadav ramsvarup ratanlal saini bhartharam dhud singh ghanshyam saini shivram jhutha PARBHU daya nand mada ram dimpal sedhu ram suni devi surjan ricchpal suna ram babudi devi devendr VILENDR ghandhi surendr shayar devi mangat singh har dev singh mool chnad bugali devi banwaari lal anokh devi indr kanwar prhlaaad bhrta baudh ram bhgwan sahay baiyaa suwaa lal dud singh nanag ram shyon raajpal virendr prhalad jitendr kumar gowardhan gandhi ram goma devi prbhat hai ram prhlaad bhgoti itraj kanwar nudaram indra devi raju saini jhajhu resham ramavtar singh prahald singh bhagtawar nekhram bharatalal prakash chand ram pratap shyodan daulat fularam bharpo devi shimbhudayal saini baiya malla ram richpal anchi devi bheeva ram hetram phooli devi gararam bularam krishan singh pala singh yadram birbal yadav mausam devi hanuman saini ramshwrup mittu devi ishawar singh suraj singh sapna devi deepak kumar swami roshanlal ghisaram kanaram murram devi bhawar singh onadsingh ramsingh yadav ramsharan niru devi ram kishan prithvi singh raj kanwar banshiram hanuman prasad neelam devi indar singh birju singh seduram sankutla devi fula yadav brahma devi mukesh saini malaram shukla devi surjbhan singh budhram rajna devi devraj kamli devi ramchandr saini puran saini sunil devi narpat singh bishamber dayal muli devi tana ram baita devi narpaal singh om raj singh bhwani singh bijani devi mintu kanji PHULLABAS alam jumeri asarpi BASARAT KHAN chutnu ramesh singh brij singh baluram balwant saini jagpal singh lakhu singh sugaram dharmveer singh rotash singh jaswant Anokhi devi Ram singh yadav Sundaram sajna devi narsi ram saini savatri devi ramesh chand saini bhagaram bhoutha devi jawahar vidhya devi hardayal papita devi deenaram budha singh devi sahay moni devi bodu singh shanno devi shimbhu dayal gadaram fusaram shrmila devi bhojraj CHAJU RAM KHUDIYANA fool battu ALAWARA beg raj dhapa dedi sankr singh ramswaroop meena GIRDHARI PRAJAPAT JAGDISH PRASAD MEENA PRASADI arfina manju ali rajjaf MEMAN SUBAD mohammadi mhatab muhrbi idarish kadkali SANTO BASIRI HASAN ASARAF fajarudeen kanni jafarudeenb atiman ayub sadraml HAKIMAN SADDIK JAGGI RAM DAYAL HUSAINI GAFFARI yunis ali ibarhim hanseera jakir sulman KELASHI GUL PRSAD RAI KHERA KESHARPUR NIRMAL KOUR HEEMAT SINGH JAMNA kanhya CHHOTI shabbeer rahmat rajo devi ghuteram batto umarkha sudaro TAHMANO MAHBUB ISAB JOGINDRA KOUR ANITA KOUR DHANNA SINGH begam hansira hakam khan kali bhagmal aasharam RASIDAN ASLAM MURKHA LILAWATI GIRRAJ phoolwati meenu brajlal DHAMENDAR Taro Ramratan pratap gujari asin Thanagazi HARNER kanhaiyalal BEELA DEVI BODAN Chota Devi Prbhudayal GOMTI DEVI bANAWARI LAL gHUDARAM Hemlata Dharmpal Kabul Savitri Devi Laxman Prasad Ramotar Koushalya Devi faili ram Kajod Prabhati Devi Chunni lal Panchu ram Mamta devi Prakash chand jAGDISH MANNI CHHITAR MAL Chandrkala Devi Nanagram Bhagwan sahay Syonaran CHANDO DEVI GOPAL MEENA KAILASH CHAND MEE KAMAL MEENA PARTI DEVI KANHEIYA LAL SHARMA BODAN LAL MANGALRAM DHOBI MOHARU TIJA SATYAVATI DEVI RANGAD DHAPA DEVI BUDDHA LAL BHARTA RAM PARBHATI DEVI DANARAM BHOURELAL BHARATRAM SHARMA BHAGWAN SAHAYA PYARI DEVI RAMSAHAYA RAMKISHOR SOYDHAN RAJJO DEVI KAMLI DEVI CHHAJURAM SHARMA PRABHAT RAMKISHOR SHARMA RAMPRATAP SHARMA LATU MEENA LAHARI VISHAMBHER PRATAP SINGHQ BHAGOTI DEVI JAGNATH BALAI BHURARAM BHAIRURAM SHARMA SANTOSHI DEVI BIRDU NATH BABU LAL SHARMA GANGASAHAYA GANGA SAHAYA MANGE LAL BHAIRU SAHAYA GYARSI DEVI BHAGIRATH MEENA BISHANA DEVI SOUNATH CHHOTE LAL SHARMA DEVI SAHAYA BHARATRAM MISHRI DEVI TULSI PANDU DHRURAM SANTOSHKUMAR BRIJA DEVI SINGARI DEVI BUDDHALAL RAJALI URF RAMLI DEVI RAMDHAN SHARMA RATAN LAL GUPTA SAWALDAS CHHOTA NAVAB DHARARAM KAILASH GURJAR GYARSA aasim khan manbha devi panchu ram bhagwan sahai SONA RAM KRIPA DEVI SHRILAL SHARMA BHAGWAN SAHAY DHUNILAL BACHCHI DEVI RAM LAL MEENA CHIMMAN HANUMAN SAHAYA MEENA SUSHLA DEVI KALYANSAHAY MAHADEV MEENA JANGLI ARTI BAGAD BALLU KAMPURI MEENA RAJO HARSAHAY MANFULI DEVI KAJODMAL BHURA RAM ROSHNI DEVI WAJJIRAM BHARTA NATH GOTHI DEVI BHORELAL NANAGRAM LAXMA DEVI SHUSHILA DEVI DHUNA DEVI MAMLA SANTRA BALAI SANJYA DEVI KHAIRATI LAL MEVA DEVI VINOJ DEVI BANSI RAM KASTURI DEVI BALDEV SHARMA SHIMBHU RAM GOGA RAM SUNDRI DEVI HARPHUL PANCHU RAM PRABHAT MEENA SASHI SHARMA RAMKISHORE SHARMA GOMA DEVI GEETA DEVI SHARMA MURARILAL BHAURI DEVI HARFOOL VERMA SANTOSH KUMAR SHARMA BHANWAR SHARMA CHANDI DEVI BHARAT RAM MEENA NAHANA DEVI RAMESHWAR DAYAL GURJAR LACHCHHU NATH GHASI mohri Moolchand lodhi devi JAGDISH SHARMA PYARE LAL PHOOLI DEVI MANJU SHARMA SURESH CHANDRA SHARMA REVAD MAL SHARMA HAJARI GULLA RAM KANTA DEVI PAPPUDI DEVI BHARAT RAM ROSHANI DEVI SHARMA KAML KUMAR DHUNI LAL BISHANA MAKKHAN LAL SHARMA BATTO DEVI MANBHARI DEVI KAJOD MAL KAUSHALYA DEVI GULLI DEVI HARBAX RAJENDRA BALAI BHAGWATI DEVI SHILA DEVI HANSA SHARMA BRIJMOHAN RAMESHWAR DAYAL GYARASI LAL MAMTA DEVI GURJAR BHOLARAM GURJAR BANO DEVI RAMSHARAN BANSHIDHAR SWAROOPI DEVI RAMLAL MEENA CHHOTE SUMITRA SHARMA LATUR RAM SUNDA LAXMINARAYAN MEENA PYARE LAL PRAJAPAT BADRIPRASAD RAMAKANT SHARMA SHYAM SUNDAR SHARMA GORADHAN SHRAVAN LAL MEENA BANARASHI DEVI ISHAR MAL BHAURELAL BALAI SULTAN RAM GURJAR GOTHI DEVI CHHITAR MAL PRAJAPAT KESHARI DEVI RAMESH CHAND GURJAR KANHAIYA LAL MAMALI BADRI PRAJAPAT MAMTA DEVI MAHADEV SHARMA ROSHANI DEVI RAMKALYAN KAUSHALYA DEVI JANGID< LATTU RAM GURJAR MANGLI MEENA OMPRAKASH MEENA SIYARAM BARJI GIRADHARI BHAMBHUDI HARFUL rinabai narngi devi dhuni lal damodar lal dapha devi dalli devi suman sharma lakhmichand meenu devi balkrishn koshaiya devi chouthmal kajodi devi mul chand gindodi dhobi bhambhu ram kusum rajendra sharma chandar gurjar lalli devi bala sahay gaindi POORAN uganti devi gouvardhan PHOOLA RAM rugnath ANANDI LAL JARA NATH BHAIRU SAHAY KESHARI JYANA DEVI MANNA LAL GYARASAI LAL ram vilas SIKSHA DEVI SHARMA NARENGI DEVI CHAGHAN LAL bhauti devi SHKUNTALA DEVI SHKUNTALA MANNI DEVI ROSHAN LAL SULTAN KALLU PHOOLO NANCHU RAM RATNI DEVI GIRDHARI PRABHU DAYAL PINKI DEVI RAMKISHAR KAMLESH DEVI BHAGOTI RAMPRATAP CHANDAR RAM RENU DEVI SEKURI DEVI LADA DEVI BUDDHA RAM KESHRI DEVI SARDAR MAL HEERA DEVI LAKHA JADAV DEVI KAMLI DEVI NANCHHU RAM SHYODAN NAIHNA DEVI CHAMELI DEVI MAMTA PANCHAL SANTOSH PANCHAL RAMKAWAR KOYALI DEVI KHAMBHA RAM DHUNDHA DEVI GOVERDHAN SANGARI DEVI BHART RAM BHGOTI DEVI PANNA RAM LACHCHHI URF LAXMI DEVI PAANCHU RAM BHAGGO DEVI SEDHU RAM ANOKHI DEVI DEWARAM MANNALAL YOGI ISWAR NATH BHIMA RAM gyarsi lal sharma gopal meena heera lal shimbhu gurjar anita sharma mahadev prasad sharma manbhari devi badri ram bharta gopal sharma keshri devi shimbhu nath rewad ram jagdish sharma gyani devi ramnarayan saravani devi susa ram sona ram chhaji devi devisahay kushum sharma jagannath rajanti devi hanuman sahay bhagawan sahay satish kumar sharma khyali ram meena chhotu ram sultan gurjar shyonath khelanta devi raju meena narayan sahay kamlesh sharma banarsi lal jairam gurjar rewad ram chhota devi hanuman sahai sharma panchi devi bharat ram surji devi bhambhu ram tulsi ram ptasi devi chhuttan lal ramawatar sharma buda ram bala sahay sharma dataram gurjar soni devi shyobaksh bhagawati devi narayan sahay dhapa devi puriya meena rohitash meena vidya devi ashok kumar sharma lodhi devi kalyan sahay gabdu ram jagdish gurjar bhura ram mamta devi kamli devi bhoma ram girraj sharma ramlal gurjar ANGARI RAMKURI PRABHAT MEENA DHUDA RAM bardi devi MALLI DEVI ramchandra balai PEMA RAM SHRWAN PRABHATI BHOLARAM GHAMMAN BIRDU RAJANTI DEVI JANSI BADAMI RICHHPAL RAM SUGA RAMBAI BANSI CHANDARAM BARFI BHART RAM DHUDARAM YASHODA DEVI SHARMA SAVITRI SHARMA AJAY SHARMA DAMODAR SHARMA RAJJO DEVI POORAN MAL GORI SHANKAR BRIJ RANI SHARMA BRIJ MOHAN LAL SHARMA KALLI DEVI SUVA LAL JANGALI SUKLI DEVI SHRWAN LAL BHANWAR MAHADEV PUNA RAM MAHADEI DEVI JAULI DEVI SIYA RAM MEENA RAMKRIPAL KOKILA DEVI GAJENDRA SHARMA HANUMAN SHARMA HARIOM SANJYA DEVI SUKA RAM BHURA LAL MISHRO DEVI OMKAR SHARMA BHAIRU RAM HARBAI MEENA BADRI PRASAD KALYAN SAHAY RAM SAHAY GYARSI DEVI RAMSAHAY GENDA LAL SAVITA DEVI KAJOD MAL MAHA DEV KOUSHLYA DEVI SHARMA NANGA RAM RAGHUNATH PRABHU NATH MANJU DEVI PRAJAPAT RAJANTI DEVI GHAMMAN LAL DULARI DEVI NARSI LAL CHANDRI DEVI BODHAN SAKUNTLA DEVI POORAN SHARMA SURAJI DEVI MAHADEV PRASAD TEEJA DEVI ANGURI DEVI JAIRAM BACHHI DEVI PRABHUDAYAL MAKKHAN KAMALI DEVI SHARMA SWAROOP SINGH JAMMAN SHREY KANWAR MUNSI SINGH MANGEJ SINGH SEDU RAM BISNA RAM BHORI DEVI NANCHHU DHADKI DEVI SAWLIYA RAM TULLA RAM BAI DHARM CHAND RESHMI KANTA KANWAR JAGDISH MEENA CHHAMMA DEVI KAMPO DEVI SHRVAN RAMJIVAN SARPA DEVI RUDA RAM RAM SWAROOP PALA RAM SIYA RAM BABLI KANWAR KAPTAN SINGH nahnu laxma devi jainarayan bachchi bodanlal babulal meena mahadev prasad aanchi devi kalluram bhouri devi bhoti devi harli devi jansiram chhota devi gyarshi nandu devi meena ramswroop meena salga ramsukha ramoti devi khairu achraj kanwar JAGDEESH MEENA KHYALI RAMOTI RAMPHOOL jagnnath chouki aanandi lal phooli devi ramphool meena SUKHBAI GANGADHAR MEENA girraj prsad meena revad mal chandi sona balai buddha ram RAJANTI NARASI MINA SEDHURAM BHAULI MOOLI DEVI SURJI DEVI SHYODAYAL BHARTARAM MANBHA NANACHHU DHAPHA KHAIRATI BABBULAL SUKHAPAL RAMSUKH DAPHA MANGLRAM CHHOTA DEVI BUDDHI DEVI DHAULI GYARASILAL MARUTI DEVI HARIRAM MEENA MANPHOOLI GANESH RAM MINA KANHAIYALAL MEENA BHARATARAM NAHANA SUDARAM jagga ram BHOVA RAM janki kanwar govindi devi susaram gangali devi biradi devi budha lal ramsuga anop kanwar sayar singh jagannath singh jambo devi sawla ram kaura nahna devi dayali ram narayn bodu meena hardev meena ganesh meena LAKHURAM mangli devi narsiram narsi tofali devi gagan devi maglu narayni devi devbaks pappuram raigar GEELA RAM JAMBURI DEVI PARTA RAM BUDDH RAM kesari goda ram jairam meena jagadish prasad gordhan lal laxman prasad bothi devi kishana ram umrarvati devi tejram hanuman sahay jamman sahay gomati devi lahari ram chandi devi nanagram lafari shyopratap nanchhi devi sugad bardi devi revad ram mooli devi jamburi devi bhoure lal dhouli devi prarto siyaram jyana devi sunil gangabaksh noularam kabuli devi hariprakash bodanlal dungarsi RAMBAI bheemaram HARIKRISHAN BARDURAM buddhi devi gokulchand sharwan lal sharwan lada devi PRABHO harli bharatram BAI DEVI BHAGWAN MINA MANGI BIRADURAM GHAMMAN LAL MINA RAJENDRA PRASAD MINA MANGL RAM POORAN MAL MEENA JANGLIRAM RAMKISHOR MEENA LACHCHHI DEVI CHHOTURAM MEENA BAKSARAM RAIGAR SHRAVAN DEVI SATPAL HANUMAN SAHAY MEENA JAYAN KUMAR MUKESHI DEVI MEV RAMSAHAY PARTARAM BISHANA DEVI MEENA RAMSI PRABHATLAL HARBAI DEVI SHRIYA RAM HARLI DEVI KESHI DEVI RAKESH SHARMA SUNITA KANWAR PRITHVI SINGH PAPPUSINGH sonanath JYANA DEVI MUSADDILAL NAHANU RAM ISHVAR BHAGLA RAM TAKON KANWAR MADHOSINGH LASANI DEVI BHAGGU RAM SAYONARAYAN KISHOR KANWAR ROODSINGH nanchhi devi bhanvare lal randhan rajabala phoolchand shiv dayal manphooli devi salaga ram khelanta kamlesh meena kalli devi rampratap bhagala ram jhaju mangali devi ramphool sajana devi jagadish prasad rampyari dvi ramswaroop kanhaiya lal prem kanwar kishani devi narayani devi bodan lal dhuna devi mahadev ramli devi gangadhar BUTYANA KISTURI BUDARAM BHORYO MAHENDAR KUMAR BADDLRAM PHULWATI PARMBHATI GIRAJA uma KESHANTI SVITRI bal bir RAM BHAROSI HEMCHAND PRAJAPAT KHYALI SAFEDI DEVI BHAGWAN SHAY JUGRA LALEETA DEVI JOHRI LAL KANTI DEVI KAJOD MAIL MOUSAM DEVI MEENA PAPPU RAM MEENA LOUDA RAM MEENA dinesh kumar hotilal BHOODIYAWAS MANGEJ BAI MALASINGH siradar farmina aktari isaraial nuur mohammad samiri sushama bane singh sanjida jahid isara miskina juned khan mormal akhtari asarudeen mallu jaludeen mahabib klhan fajartu adim akabar jummi Aalamgir mittu< saharudeen chjju PAPPU MEENA MADAN MEENA MITTHAN LAL jamsida islamudeen rahamati sufeda imarati devi haralo BICHHALA Khairthal banbarilal JHAGDURAM HARSWROOP BALLOOWAS ramajani eisak vakila asharaf chandu CHHINDO BAI Satnam singh KAMLESH KAUR sukh bai kantula khddi rajwati KHEM CHAND SANTO BAI KARMCHAMD BHANDWARA MUNDER AASUDEEN CHAWALA HEERELAL KANHIYALAL SATISHKUMAR MANGALSINGH bundu ram munsi RESHAM KHAN MEMUNA DHANNA KHA lalsingh SARASMAL FIROJI ANDU KHA JAY KISAN SHIMLA FARMINA FAKRUDEEN ISRAIL katturam lajwanti dhaluram jaybai indar lal chhagaram udaysingh yadav jhunda ram amrsingh godaram amer singh vandna devi bhuduram radheshyam yadav harchand shadhu ram pavitra dhermander jagmaal tejpal prajapat narander bhavani shankar kanvar singh MISHRO RAGHUVEER MHER CHAND dholiram JAFARINA AALMDIN AASHU SOMOTI DEVI PUNYARAM MONIYA ramwatar dulari devi satish chand kalvaram nahanyaram jetuni suka kha RAJESH DEVI MAGTURAM bhuriya JASMAL khudabams handu ram vdya sukali devi badri prshad EMNA BHAJANLAL MAMML kaniram RAMVATI pavitra yadav shri chand yadav dayavti kadya RAMLAAL SUMRTYA RAM kshamiri ishe khan anju kumari krishan lal sharma padam chand BAIRER manju kumari meena vinod kumar meena PRAKASH KANWAR KISHAN PAL BAJRANG SINGH ayub khan laharu PRITAM SINGH GULJAR SINGH jeman ASARUDEEN mahamub amirchand birmati devi maher chand nisha jham krishna kumar narayndas MUKESH CHAND MEENA RAMCHARAN MEENA ayyub PHAHRI SARHHETA HAMIDA SAHABUDIN CHAWKHAN dolaram hamraaj sukhabai bhmboli KHOHAR DHANPATI kaluraqm khemchand asri tahir NASIRA asiya bane khan mukarm hamshir ayyyub sarip andhu sakara hasmudeen bashir mahamud shahabudeen SHBBIRE SAHUNI MOJ KHAN ASMINA SAHUN SIKHA SHEKHAR laxman kumar jaiman taiyab khan munna kha KRISANA LAL SAINI MANGATU SAINI sumantra girjar SANTOS rattan singh mangalaram sharma PAPITA LAKHAN SINGH RENU JANJID GANGA SHAHYA BANE SINGH CHAND BAI BACHU SINGH ramkishan singh VIDHYA JAMASHIDA KASAM DEEN NATTHI KHAN KAILASH CHAND SHARMA CHETAN SHARMA chandrabhan milkhi ram DURGA PRSAD sayna bano sakir khan dinu bismilla sherukhan juhru sanjay khan bilkisha aamin atlab rajanta GANESHA ramphul jibbo nasru deen prhlad singh mammal gangaram bairva chhanga kha angura atipyari devi bhagirath singh jagan singh ghisya ram beela bhudar ram RADHIKA NARENDAR RULWATI BHOVAL BANTO BAI JAI RAM bina bai takur das veer kaur sewa singh BHOONGARA AHEER kanhiyalal JANAK DULARI dhasrath mage lal gayatri GARMIT KAUR mahnga singh asi pappal rahmani Bhiwadi GYANAWATI DEVI NETRAM BADLU pannilal kirshan kumar bhimpal jayapal gela ram hari am ramratan vinita PATAN ramkhilari rukamani devi shoba ram USHA bai kamal singh bhu devi vijaysingh jagmohan meena harsahay meena shankar ram somoti devi mitthu ram tunda ram koyal devi lixaya ram moti ram Bodan lal meena Mool chand sawaysingh imarti devi vishram meena bhoriya ram jalbai hargovind meena rameshwari devi kishor singh gangotri devi ram kripal sharma kaniya lal roopram murari lal meena chandar rameshwar meena mannu hansraj meena latur ram ramsingh rajput tulsi devi mannu ram harsahay haru ram mitthu devi mukand singh devisahay gangabishan ramkishor meena chhutan lal phoolbai khilari meena kesho ram hetbai jai lal sodhan meena parbhati devi mansha ram meena ram phool meena magli devi harla ram meena galli devi hariram meena samrath lal manna ram gheeshi devi ranjeeta buriya ram suraj kanwar moti singh gyarsa ram leelya ram dulichand pacchi devi harlal anop devi rajput richhpal singh radheyshyam BHORI DEVI indr meena ramratan meena chmeli devi nand ram ghanshyam prajapat dpuniya ram kishor prajapat fatiya ram janki devi dalla ram panno ram rashidan nurdin khan kalan fajar bi shahjad samay nath SOMVEER JUHRU NATTHU KHAN PHULSINGH PARTAP SINGH kedar singh MURAAR bhupendra singh MANOJ KUMAR SAIN KUMKUM GHANSHYAM DASS SAIN KIRAN VERMA HARI NARAYAN BERVA MITHLESH MAYAA RUPSINGH ravindra singh nepal singh paachya ram ram dan MAN PHOOL chhotkya sarwan dherma devi sodaan chirji rukasina sube din nasir kha har bai SUKLI DEVI RAM PAL debuli devi ram heta ram bai jamurya simbhu dayal ram sarup DIMA DEVI SAMAD KHA GUNA kamru dhin taj kha MURARI phool bai sawal ram vimlesh devi jank singh avdhes singh kavar pal kherati anandi devi rabdya ram magi lal shuk ram tayav kha moji ram kali bhajan lal prabhati lal har sahay nirjari devi subha kha fadar kha jay dev tika ram savaliya ram bholuram RESHAM DEVI RAM JI LAL iran kha OM PRAKESH RAM CHARN imala devi gyasi chaini devi vishan shirya birj shikha devi laddo devi om kaar gamandi PRABHATI DEVI PARTIYA LAD BAI BHULYA RAM anokhi devi jagan lal RAM HET SUGNI DEVI NAHNYO RAM SAMAY CHATUR BADRI MEENA MUNNA LAL JABHAR LAL phool wati johari mallo LALATA DEVI RAM NIBAAS MAGANI UGANTI DEVI SAMPAT RAM ramveer singh shimla devi ganga lahri ghishyo ram SOMOTI DEVI CHHOTE LAL PUNYA RAM chameli devi misri lal kammo devi rajni devi top singh manohar lal ram kilari bhora nath pema JOHARI LAL ram sahaya johari muthari devi rameshwari devi ramji lal meena kayali ram MANBAI hargovind nonndo dhan pal ramewar GAMALI ASHUBA DEVI AJAN KHA MALE KHA PAPU RAM chaju LALA RAM om prakesh nagama devi manohar kha gutei ram RAMOTI DEVI SHUKH RAM khemraj meena RAMKO DEVI BIRDYO TOFI DEVI GIRAJ PRASAD PUNYO RAM bhikham singh BABITA DEVI om prakesh magni ram khuni singh hoti ram ram phool kaila devi NET RAM ram khilari kanchani devi sonya ram ano devi HARUNI DEVI AAKUV KHA ISLAM shri kanvar prabhu singh so ram KAVITA DEVI DIGAMBAR bhadni NILAM DEVI JABHAR nabab singh bhaver singh rampati devi ratyo ratnayo rasa maib kha RAVI KANT bhart lal ram sukha RAM SARUP PHOOL WATI PRASADI LAL MANGAL RAM bassi devi bal veer singh ram avtar SURAJ BAI prabhu dayal magi lal SARVESH DEVI SUBDHAR SINGH MAL KHAN SAPNA DEVI SONU SINGH SOBHRAN rahmati devi fajru kha sawat kha bansi ram SHISKALA DEVI gudi devi kashi ram RAM BHROSI mohar pal chutni devi deepa ram ram dhaan so bai so vax hariom ant ram bhori devi khilli ram gyarsyi devi bhudhar memshari devi sabu din sumer RAM BABU pirayaa Kalli devi mukesh chand Kamla devi HANSIRA NAJAM KHAN Shanti devi chutan Shkuntla devi Somoti devi chander ram har deva< Rukmani devi chottu ram chotya Hukam bai Jalpati hotiram AJADI JOMDIN SOOKA KHAN basanta ram Bimla devi harya Lalata devi harya ram Keshar devi ramji lall tunda ram Usha devi Rasamina jaykam kamlo sayani devi ghayarshya ramhet nattha ram puni devi balram meena choykyo ramkhilari meena raj bai KAISHANTI DEVI PRIBHU DAYAL GAN SAHAY sarvan meena malkhan singh shiv ram meena jay lal RAMFUL BHOURI DEVI MURLI ramhet lal meena PANNA DEVI RAMOTAR hukam bai bhujpal din mohan ramapyari devi harful ram swaroop meena ram jiwan KAMALI DEVI BAKSHI RAM samarth lal meena KUNVAR PAL BASMINA DARI KHAN AMRITA SURENDR KUMAR SHRI CHAND dhappo devi chuttan lal sahina monommad slem bachu ram sampta DIWAN CHAND CHOTA RAM PANNA BHOTI DEVI RAMDHAN MEENA KALI DEVI HARIKISHAN MEENA MAGAN KHAN BABU KHA BARFI DEVI MAGAN LAL KALYAAN DHOKDA mulya ram lalita kanwar jeetendra singh resam singh KAILASH SINGH KEDAR SINGH NATTHA RAM FUL SINGH CHAWALI DEVI GILLURAM NILAM chhutan lak Guddi devi sulla jagbir singh MEENNI SARIF KHAN JAIN KHAN Chatar bai genda ram Sangita devi Kishani devi Natthi devi Buddhi devi dholya ram Batto devi nanak chand Lalli devi mukand lal Chameli devi kampoor Shila devi Chhoti devi kabul devi rajput Santara devi Prem devi bhulla ram Babita devi Uganti devi bharu Lixma devi ladbai mohar rati Dholi devi Resham devi Nasibi devi hammal methab Reena kanwar JADAV DEVI RUP NARAYAN Mamta kanwar ANUP SINGH Galli devi Durga devi Chutani devi chhutya khan susulo Nanagi devi shiv lala Kali devi Urmila devi Sahiman esmile mamura rupvati bhamboli Jashoda devi ravinder Amina devi jakardin husan kha moolsingh KISHTURI DEVI SUKPAL Prerika Anguri devi bhutto moji kha Hemlata devi Amarudi taj kha Bhoti devi Dhan bai manori Pushpa devi jitander maharaj singh Poonam Santra devi jhandu bachchu singh rambharosi Bhagwanta devi Anar devi Dhanori devi jaylal jangli ram Sanjay devi Gulbai karatar singh madho singh khiniya Bhouri devi man ful Nijarbi handa Ratni devi puni devi sukhdev meena Sona devi Seema devi Bishni devi fali ram harpal Mohani devi Asha devi Lalita devi jansi ram Hura devi kale kha Hema devi Mariyam begam ashru kha rudaar Birma devi vishan Sumali devi shukla ram Bel bai Bhaganti devi ram khialari ramkesh sukhlal Hajara beganm alimohamad fajru Subhani devi momadhin karimo phool devi rajput udaaram Kali bano jabur kha chota HANSI DEVI Keshanti devi Samdar devi Rajani devi ram ful Usmida fajru kha Puja devi narayan sain Haseena khan mazid sukko Fulvati devi gazu ram Mahisa bano deen momadh Nema devi allu singh Dhana bai Babudi hariprasad muuni devi ramshri devi meeda ram Bassan nashru kha kala kha Parmala devi Bhori devi jubami Mishro devi kripali Choti devi Santosh kanwar Kiran devi Ram dulari Lalta devi ram bharosi Saroj devi pHOOL BAI kahari salam Goma devi har chanda Kalavati devi Manju devi bhikharam MEENU DEVI BODAN SINGH CHHUTTAN MANOTI DEVI SOHANDAS DHOULI DEVI MANIRAM MEENA SUSHMA DEVI TUNDARAM DEVIKINANDAN NANAGI DEVI MAHBOOB KHAN SAVAALYA KHAN MUKESH CHAND BALLU RAM BHOMA BHUDDI DEVI RATANSINGH MUKESHI DEVI HARPYARI SHIVCHARAN BHAGVATI DEVI BHAJAN LAL SHIVNATH JALBAI LALLURAM GIRVAR SHRAWAN KUMAR KRISHNA MEENA CHETRAM MEENA SAVALA RAM BILYARAM LILYA RAM HARCHAND DUNGAR SINGH BINADEVI MAGTU RAM JAGAN LAL DHANYA RAM VISHRAM SINGH VIKRAMSINGH DHANSINGH GHISHI DEVI RAJPAL DEEPA RAM PUNAM DEVI RAJPAL MEENA SAYARA DEVI KAMAL KHAN JAMAAL KHAN KANIJ DEVI MANGHTU KHAN BHAGWAN GODILAL CHHUTAN LAL KAMPOORI DEVI BIRDA RAM PACHARAM GILYA RAM Mousam devi Krishna devi surjan jitendar kumar KHILARI umedi Vimla devi Manno MAYLA KHAN PARTAB KHAN dhammo devi roshanlal mamoro toflo Manisha devi Savtri devi ram pratap Rekha devi Geeta devi BANVARI LAL MEENA DODYA RAM BHOJRAJ BAIRWA SAMARU MAL KAMOL DEVI JAYLAL KISHAN LAL MONA DEVI HEAMRAJ MEENA CHHOTYA RAM RAKESH MEENA HARPHOOL AMINA DEVI RAMKISHOR KHATUNI DEVI DAVAD KHAN JAVANYA BHAWANI DEVI SHIVNATH SINGH SHIBHUDAYAL RADAKISHAN RAMPHUL HARBANSH PAANCHI DEVI MANIRAM DHANORAM SANTRA DEVI DHANSHI RAM PAPPI DEVI PUNI DEVI RAMSI CHUNGAL KHAN BHARAT LAL BHOURI DEVI UMARAAV SINGH MAGAL SINGH LALIT RATIRAM FARMINA BANO SAYAMAL LAAD KHAN VAHIDAN BANO ANISH KHAN NABI KHAN PRABHATI LAL IMARATI DEVI PAPPURAM KALYAN SAHYA BIJESH RASAL DEVI PRAHLAD SINGH KANCHAN SINGH SITARAM KUSHAMLATA DHARMCHAND MEENA GALLI DEVI NARYAN MABALRAM DOLI DEVI SUGANI DEVI RAMHEAT JAGANI DEVI RAMSAHYA AHMANA FAJARU KHA KALE KHA RAMOTI DEVI RAM SHAYA BABLI DEVI SUKRAM MISHRA DEVI TUNDA RAM MAGANEE DEVI HATYA RAM KHERUNA BEGAM HARUN FAJARU SAJAN DEVI MANGESHI URMILA DEVI RAMKHILARI SUJA DEVI CHENYA RAM MULI DEVI RAHISAN BANO LLIYAS KHAN NABBI KHAN RAMBHROSI UEMA DEVI LALLU KHAN CHHGANA RAMDHAN KAJOD RAM HARGOVINDH CHANDRKALA DEVI DILEEP RUKAMANI DEVI PARMA RAM KISHANI DEVI HARYA TEJIRAM BHURI DEVI JHUMMRAM KALAVA RAM DHAULI DEVI GAURI SHANKAR CHATARU BATTO DEVI RANGLAL MEENA HARYA RAM shreeram meena heeralal ramhet GIRVAR roopram DAYAVATI pem devi avtar singh matina ikramdeen mislu kha CHAMELI DEVI MANGELAL KAMPURI DEVI VIRDARAM BHUDAR RAM SURESH BAIRWA ashok meena vishasher rohitash singh shokpal RAJJU HARIPRASAD PRAJAPAT GUDMAL KISTURI DEVI REWADRAM MEENA ANAR DEVI MULSINGH BHORSINGH BHAMBALRAM GIRRAJ SAIN LIXMAN SUKHPAL BANESH DEVI SHIVCHARAN MEENA RANADHIR SINGH RADHA RAM rupa devi narayano sahanaj begam najar khan mubaarik reepa RAMDIYAL RAMKISHAN MEENA BARFINA LIYAKAT KHA ISMAL shobharam KOUSHLYA DEVI SHIMBHU DAYAL CHHNYARAM NATHOLI RAM MUKAN DEV MAAYA DEVI KENAHYALAL RAMDAYAL KILANSINGH BALA RAM MAUSAM DEVI SANJAY MEENA HARPHUL DEEPA MAYA DEVI GYAN DEVI RENU KUMARI BITOLI DEVI RANGLAL BATUL DEVI GANESHI DEVI LAHARI RAM SHUKHLYA PAN BAI SAWAI SINGH CHHGAN SINGH SANJIDA DEVI SAHUKAR KHAN ASRFI DEVI DHANPAL SURJYAO DEEPARAM BACCHU NANNU RAM KENHYA MAGLI DEVI KANIYA LAL LADDEVI NADAN SINGH jyoti kanwar PAPPI DEVI SOHANPAL DHAKHA DEVI HAIYO RUKSEENA ISLAM shanto devi bharosi mudi devi GOKALRAM bharu rametlal MAGNI DEVI HANUTYA RAMESHWAR DAYAL MEENA GINGORI DEVI JOHARI LAL ghesyaram rattiram harbati satish chand basjari khan PHAKRU KHAN SUSUKHAN tulsiram RASULI DEVI SUBANKHA MALEKHA bholli devi nandya LALVATI DEVI BACCHU NATH sarmina sahamat islam khan khamosi devi vishaser MOUSMI DEVI RAMBHAROSI MEENA KAMPURI RAMDEV MEENA SHIVRAM MEENA GANGA SAHAY arjan singh SANTARAM MEENA< atiya juned rahimkhan susila devi PRIYA DEVI BHARAT MEENA RAM PRATAP LALIDEVI JALDHARI MEENA RAMLYA handuram SADYA RAM manohara singh KALASHI DEVI jaldhari meena subani bagem sabukhan juma kha partap ram bai bairwa sono LIXMANRAM REVDYA PAPPURAM BAIRWA CHOTELAL BHUMITA DEVI BHAMBHU RAM KAJODA RAM ajmat singh bano devi SARIPAN AMIN KHA ROSHAN KHA KHUSIRAM JUHI DEVI RAMKIRPAL sukhbai devi chajjuram RINKO DEVI MAHIPAL SINGH punyo VISANLAL ANISHA AABID KHA BHUDA RAM kishorilal RAMKISHPR DHANI RAM kedhar gyan wati rispal KAJODI RAM lalli devi prabahati mharaj singh dhansi hattya RANJITA DEENU KHA kariya devi MITHLESH DEVI kavarpal JAKRU DEEN KAMLU kallu singh SAPNA DEVI SAMYA SINGH BISANLAL panna lal khanahiya bhaggo devi dhundi ram BHIKAM RAM DODA SANJHA DEVI ROHITASH MEENA NATTHI RAM siyaram sharma SAVLI sarasida sahukar CHHUTANI DEVI MOJUKHA BADAL KHA SHORAM MURLI SINGH MALLI ashi devi bhola khan jasmal FAILI RAM CHOTA RAMJILAL MEENA jubeda devi afradeen tularam KAMAL KANT GUDDI DEVI MEENA JAGANLAL Shaloo kumari pawan sharma budhalal HET RAM RAMLI RAM IMARAT KHEL BAI siriya parbati nanak PRAKEH SINGH ROSAN LAL madhan lal gila ram har pati ram ratan dhan pal rubina bano JAFARU nasir kha PHOOL BAI DAVEKARAN bansi MOLI HARI CHARAN MADHAN RAJJI DEVI FHARUK Rampati devi hatti lal saravan ASHINI DEVI CHAHAT naryan singh PURAN MEENA MOTHIYA kesanti devi hatila rajnti devi barj mohan bhika RAKSA DEVI hemant kumar ganga shaya sodhan natthya ram todawal SOMOTIYA SUKLYA SUMERBI CHATE KHAN RAM KIRPAL kesaram bhudya ram DHANSYA RAM GAMLI JAIMAN DEVI ASUDIN HUSAINA vintesh devi dhani ram kaushlya jhohari SATISH CHAND KISHOR MAGE LAL MUKAT HARPAL SAMY SINGH NANDU RAM BHODAN kirodi lal puniya ram RAMDULARI SHARMA JAMSEEDA BASARUDIN HUSAIN udesh HARFUL MEENA PRABHUDAYAL KANNHIY BHOTI DEVI MEENA RAMKUNVAR MEENA DODYA RANJIT SINGH SADHU SINGH BIMLA DEVI MEENA JAYLAL MEENA MEENA DEVI RAJPUT OMPRAKASH SINGH khelnta devi bharoshi ram ramsingh meena ACHANI BAI SVITRI DEVI PRAVHU SINGH RAJU MEENA KANHAIYA SINGH SANTO DEVI MEENA SURENDRA KUMAR MEENA KAMLA MEENA BANWARI LAL MEENA SEEMA DEVI RAJPUT DHIR SINGH CHATAR SINGH BELBAI MEENA PREM PRAKASH MEENA BODAN RADHA DEVI RAJPUT DHOMALI DEVI GILLURAM MEENA CHANDAR HEMA DEVI MEENA PRAHLAD MEENA RAMSUKA JAY BAI RAMHET SOJIRAM THANDI RAM MEENA GHANTHOLI VANDANA SHARMA SURYA PRAKASH JAGAN KANVAR santo devi punya ram yogi suresh bhalai ramshwaroop mosami devi meena surajan meena puran mal meena rasal devi puran singh ranajeet singh gulab devi meena sitaram meena gopal chand chhote lal meena mankuri devi kishan lal meena harbakso kailash chand meena ramjivan meena dhan bai devi harfool meena pachya ram madan lal bairwa giravar singh mul singh suraj devi keshar singh dipti ram meena uganti devi chhote lal jangid somoti devi meena ramvatar meena bhola ram meena chhaya devi surajan singh girraj balai rajbai meena kishori lal meena harya ram lad bai bhikam singh rajanti devi shaiv dayal meena mithakesh meena jagya ram naresh devi bhag chand meena latur mal suk lal meena hara ram dhappo devi dhani ram balai punya ram durga prasad sampat singh fulli devi ramjilal meena resam devi babulal meena sumarati devi harlal meena sedu ram amar chanad lichchho devi pappu ram meena dhanpal anop kanwar chhajju singh madho singh BILETA meimuna devi NIJAR KHA jasu CHHILODI DINESH KUMAR BAIRWA shailanta devi santosh kumar jinsi ram SIGARI DEVI SARINA SAMYN DEEN BAKA CHET RAM JAI LAL Ramesh chand Omkar Rajanti devi Kalu ram Koushlya devi Bhagwan shay Bhulya ram Soma devi Kendr singh Gulab devi Hari kishan Son bai Keshyo devi Bodan Kendar singh Prahlad singh Jai lal Bhuri devi Sardar singh Mahveer Santo devi Thinda ram Ramhet JAGMOHAN DEVKINANDAN JELI DEVI JANSHI KAMPOORI DEVI BHAMBU RAM MEENA RAMYA LADDO DEVI LAHRI RAM MISHRI LAL MEENA BANARAM ANGURI DEVI YOGI NARAYAN YOGI ISAR LAL RAJANTI MEENA KUSHIRAM SHRIRAM MEENA HATILA HARIPAL NAHANYARAM GINNO DEVI AJENDRA SINGH UPENDRA RAMESHI DEVI Dhapa devi harbakas NATTHU Chain bai Ghanshyam DHAN BAI MEENA RANG LAL GOKAL KESH DEVI RAJJPUT GOKAL CHAND KAMLESH KUMAR SHARMA PREM DEVI RAJPUT BATTU RAM MEENA SAVLYA MISHRO DEVI MEENA SUKHDEV MEENA HAR SAHAY guddi devi meena bharat lal meena bhamali RAMAVATAR MEENA MADAN LAL MEENA PINKI DEVI RAJPUT MANSINGH RAJPUT SAVALI DEVI PUNYARAM MEENA REVDYO SANTRA DEVI MEENA SUNITA DEVI MEENA BHAGCHAND MEENA KANHAIYA LAL MEENA BABULAL JANGID ANITA MEENA BRAJ KISHOR MEENA MANNO DEVI MEENA SAVALYA VINOD DEVI MEENA RAM DAS ANGURI DEVI MEENA LALJI RAM MEENA YADRAM MEENA MALKHAN GALLI MEENA SUKLAL MEENA UGANTI DEVI MEENA RAM KARAN MEENA JAGANYA RAM JALLO DEVI banwari lal meena gatholi MAGANI BAI DEVI GUMAN DEVI RAJPUT lokesh devi bina devi bhuda ram ratan lal bhabli narangi radha bai deep chand murari lal sugrya revd ram ramkesh banwari lal mohar pal ram bhrosi nanak chand naathu lal gyarsa Vimlesh devi Umed singh virji devi asha koli Jagdish prasad hari charan Maman singh Jano devi lilya ram jaldhari ANUP KUNVAR DURJAN SINGH Parbhati dhanshi brihma devi ramkripal Omkar Aani devi Prabhu Maheshi devi Rajendra prasad shiv dayal girver Harphool meena Harnarayan Mange lal chimman lal Meera bai Vijay singh bashanti koli chhotkya Anokhi devi Mansingh Gyatri devi Umedi lal hari charan Shyo chand Rup singh Bhim singh Pappu ram hardeva Ganga bai chhote la Magan devi Ghan shyam singh Laxman singh JIVAN RAM MEENA SUKLYA moharu ram Kailashi devi Manni devi Puran mal kripal Neetu kumari Vishram Mukeshi devi Jairam parsadi lal JAYLA RAM Phooli devi uddaram SUSHILA DEVI BALAI MUKESH CHAND BALAI Sukantla devi Babu lal Mukesh prajapat Muni ram Pushpa meena Phool bai Murari lal Ram rati meena jagan lal Chetram mishri Tijjo devi Jagram rabji Suresh chand Ram chando ramkali devi kalu ram meena chotelal meena rekharam meena kuwar bai haripal meera devi meena manoharlal rinki devi govind singh RAMSINGH MEENA debu ram bhalai ramdeva naval bai rajpoot ghashi singh santosh kanwar pyari devi ramsahya gilya mamata devi yogendra singh sudarshan dhannibai meena shivdaya samarthlal mukaram dharma bai rameshi devi suvalal moharpaal babusingh itbai dana seema meena sodan RAMAWATAR LATUR RAM shimla harshi vishram mulyaram gulab bai harbai laxmi narayan nihal singh savai singh kisni devi nabbo devi lajji ram bodan lal Gangor devi anokhi ram chand ramswroop narangi devi janni devi kailashi devi amart lal chandr prakash < fali ram sukali bai sarvati mithlesh munya devi dhadhu singh jag roop Phulanti devi nihal chand govandi jhilya ram indryo ram jhabli devi Guddi devi jagan prasad magali devi suklya ram banna ram PHULI DEVI RAM SABRUP SOMOTYA RAM Kishori lal Laxmi Manna lal GILYARAM SANTA DEVI SEEMA BAI NATTHA RAM RAM CHARan MUKESH MEENA RAS PRATAP LILI DEVI MAMTA BAI CHHIMAN LAL TOFIL DEVI KIRPAL SODHAN JAGYA RAM chhota lal SHAR SHING SONARAYN CHHOTERAM MANNU RAM MOSHAM DEVI RAMSABRUP KILAN HATTI DEVI MUNSI RAM KASHARAM PIMKI DEVI BISANTO sawat singh JALBAI SONA BAI KANCHAN RAM BANTO DEVI HARNAM SINGH RAMBAI DEVI DINESH SINGH PAHAD SINGH CHHITRA MAL BHORA LAL PUNYA KHILARI RAM NATHO URMILA GHPTA SHARVANLAL punoi devi suklal setan singh lalita devi meena chote lal devisahya biddya sarshwati devi ramawatar mhutari devi jaylal muhatri devi shivji ram ramsukh ramalya MAMATA DEVI KAYAM SINGH BHWAR SINGH BHAJAN LAL kanmpuri devi lilya ram moharpal DHANRAM tijo devi brijmohan khirati lal KHELANTA DEVI MUKESH CHAND DHOLYA RAM UDYA SINGH MUNSHI SINGH kali devi meena binda ram meena sanvali devi mohru bhagwanya ginno devi sukh devi magli bablu singh sita am payare lal sonaya ram hema devi kehari chetan meena barjmohan sunil kumar ramwshwar hardewa dhansi ram jagmohan ramjivan surja devi par prasad har sahya nannu ram mooliya ram ramnandi anjali devi kannu ram kaveeta devi chagan singh bodhan dhappi devi mojiram panna lal shakuntla devi jhabbu koli BISHNI DEVI jalbai devi pappi devi nanag suresh chand meena MAGALAL rampati meena RAMLI DEVI SHRIMAN UGENTI DEVI ARAM SOCHAND HARBALYA JAMNA RAM kumari khelanta devi PUNAY RAM MUTHARI DEVI NATHI LAL DHANPAL JAL BAI DEVPAL GHISO GILA RAM BINU DEVI BHAVANI jugalya RAPAL HARGOVUIND bhikaram gulya ram SUNDYA RAM RAM DEVA SUDHIR DEVI INDAR SINGH KOSHLYA DEVI SUBH SINGH RAGHU VEER MENPUR kabul devi ramjas saggi devi phoolaram rajabala devi fulwati devi bidadaram satish bhawaliya bhart singh parasadi bugli devi shrwan devi pradeep kumar yadav bhagwat BAMBOLI PREHLAD fulvati khilli ram ugenta lekh raj ramshevr LAKHAN DEVI PRAGPURA rashami surmakh Pappu darshan jubba husaina tundal RAM CHANDRA SINGH SANNA SANTA satbhama devi virpal SUSILA KADARAM pappi ram KHERLI SAIYAD nannu ram kisan lal kavita kumari savliya meenu sain simon SEEMA devi jai ram meena ram dhan govind sahay ginno ram shuki devi banawari fattu ram ravindra ramshay jaglya ram timmo bai sedaram dharm raj nando devi dana ram mage lal bijendra rajan devi sadhu singh bhadhar singh VINOD KUMAR MEENA MANJU KUMARI MEENA kisturi devi harikishan revda sajana bai richpal singh rajpoot anar devi ram sahya jagna ram reena devi balbeer ramswaoop sagra ram sheeshram ram giri rohitash matadin amilal omli devi jhabar javitiri devi jhuthar shakuntla devi balwan sihng bhart singh gyarsi ram bodan ram sapana devi anil devi beguram sarbati devi jagjeevan gokal devi chimman lal karmveer jasram ugendra singh phoola devi bhagmati devi imrati devi baswan ram mahatab singh bohara ram hansa devi brajmohan sadara ram dhara singh anarli devi ramjeewan nanda ram johari lal rajveer yadav mana singh shisharam saradararam shyochand singh yadaram kandanlal banarshi devi dharmendra kumar bidadaram sheeshpal mina ram chandagi ram chhta devi ommeshwar ramvilash durga ram shrmila devi ramawata ammisingh krinta devi manjeet singh VIMALA gurjar MAHAR SINGH JAYAMAL DHANSI RA DEM TEJ RAM foosaram sarla devi bheem sharma vishav nath vikram singh bhagvan shay santram jagdeesh parbhu dayal gindodi devi jaggan ram bhuru ram lalee devi sersingh MOOL CHAND nitasha devi subesingh CHIDIYA DEVI PAPPU RAM SUNDRI DEVI jaggaram SHONARAYAN kalavati devi parbhu ram jangli narayani devi ramnivash tularam prsadi lal kisori lal umrawali ghadasi fatesingh rajjo devi rewati devi bhartsingh minu devi sarvo devi mahadaram praves devi sandeep kumar bhupsingh karmveer siriya devi dhansingh jagadish jahar singh parbhu dayal kanta yadav sawasingh jangali gulbo chhangaram sahuram dhupsingh resami devi changaram koushal kishor sharma raguveer bala ram yadav lichaman kundan ram sarvesh devi sham sher sarti devi pras ram sumer devi meena ram deepchand sowalal guarsha dhadram bisna devi sajan pal buddh ram prathvi singh sukha ram dansingh sawatram hawasingh mosham devi charnji lal desraj bidda ram iswanti devi kurda ram vimla deviq pramod kumar yadav shila devi juljhari omprakesh ramchandr bhourelal rasaran BARPHO DEVI KRISHAN SIDA RAM gyana DEVI vikaram singh sethu ram shriya devi savtri devi DHARMSINGH sarati devi ramajilal SUMER DEVI VIKARAM SINGH RATI RAM pani ram sumer topha devi bahadar singh chando devi jalesingh partaram SAVAL RAM BIRAMA DEVI dip chand bhupandra singh bobar ram surajo devi toti devi hanunandah gokal ram prem chand prbhu ram bhateri devi sallar ram kanaiyaram ramniwasz dhundha devi sagriya ram ragunath sutaram ramevsar dyal vikram swami kavita yadav yogesh kumar yadav vijay singh partaya girdhari lal gayarsi devi naryan manisha devi lilu ram ashkok ramgiri devi koshyala devi surgana devi khyli ram prabhudyal giraj prasad devisahaya vishvnath titar dhanvanti devi rajendra kumar yadav KARTAR SINGH VIJAY PAL sumanta devi santosh sevi bhagwanti sana devi dina ram hawa singh nirmla devi raj singh yadav umaro chand bhi khyaali ram chandr gyan devi rajabala devi ramwatar rajendr prasad rajendr gandi devi rachapal BABLIDEVI rajejandra prasad mahabir chhajuram manu radhasyaram sulthan sadakaur devi keharam sulthan moorti devi hetaram banavari lal rajandr puran chand hrisingh gyrasi devi latur kubal chand johari ram daya kour balbir lakhram ved singh sunnaram banavari preathi chhoturam ramshavroop bhaver jeet parasadi ram kinosh devi roop chand chhoutram chapali devi nanak ram sonanarayan dinaram ani devi ishro ram ramvatar shrama chlaram minti devi rugunath sunder lal gori shaya prabha dyal megha devi bhagwati devi suraj bhan shila yadav ajit yadav dinadyal banwari lalz chander dayaram yadav babulal yadav bidito uttam singh jagdush BODANLAL raj MONU purshottam meena chaman singh dropati ashok kumar gupta TRJRAM GITA KAMLA DEVI laxminarayan rameshavar indrabati chemeli devi hetarm gyarsiram CHAMPA SOH LAL BAHRAM BHAWAN SINGH MUNESH KULDEEP PURAN CHAND < subhal datt TOTA RAM JHAHARMAL HUKAMCHAND BHAGPATI RNI DEVI GAEDARAM JAETSINGH BHARTI BRIJESH DHARMDTT SHARMA BHAGVAN DEVA CHIRANJEELAL ABHILAL RAMKRAPAL BEERAMATI BHAWAN SINGH SATYDEV MAHANAND SRVESH MNGERAM BANWARI LAL BHURA RAM SARITA JAYPAL RMUTAR BALWANT BHAGWANI SURAT SINGH RAMKALA DEVI SUKHJINDRA HAFIJAN SHOKAT DEEN MOHAMMED BEHROJ bhagvati devi bhomidat kasturi devi kanwal kumar vishnu agrawal netrapal saini bholui manorilal krishan kumar meena balaram meenai achhana devi randheer naval devi gupta mahendra kumar gupta basantilal bhajanlal amarpal babusingh lakhami chand rakesh kumar gupta chhitarram sonu gupta shree ramphal salni ratanlal gupta shivani jayprakash sharma yogendra santosh sharma brahm prakash kedarnath balveer saini jaivinder yadav janedra kumar ramshankar dhappo yogendra kumar harishchand mahaveer singh yadav sabanam arti devi bhagvan sahay pradip banarasi devi magaturam sunhari devi rahamati idukha jhavarram sarvan devi harphul Sunita Vedprakash Mukesh Shaitan singh Sarsvati satto HAARIOM kusumbala dhyan chnd kaelash chnad RAMTAR lakkho lalchndra blkishan bnsheedhar CHNDRAKANT RAMESH XCHNAD jaimal singh CHANGIRAM rishika barji devi kaelash devi NAZIR SHYOSANGHAY JALLU SINGH bhagavti bungdiram gourishankar kanti DALIP KUMAR SUBAN MAHESH CHNAD GUPTA muniram harmendra bachhan singh POORN SINGH anup kumar jaganram anop singh sansa devi kannuram mistha kiran singh kishan datt pinki gupta sohanlal gupta vishmbar dayal meenu pramod singh ramasare surjbhan urf soorajn singh ghamman singh rajender singh yadav ratan soni brajlal vishmbar manju devi varma kailashnath varma bhanaram jagadu ram mamju devi archana gupta mam chamd jhutaram upama shispal banes ingh bhura lal nirnjan rameswer suniol indu devi shri ramkumnar rambir singh gurunath bhaghwati devi saher singh kudiya ramvatr satyaveer meena rambhuteri buli devi girdhan purushattam padam singh bari mukundo savalia kamal malu ram devi prasad darshan kumar parasram BIDIYA shukhram GAYSA SINGH naha rsingh rajrani nirajan lal KOUSHAL SHARMA RAMBABOO SHAMBHUDAYAL BHAGAVTI ramesh chnd khati kisan sahay RAJWANTI DEVI GAGAN SINGH DEEPCHNAD nachita jagdeep yadav rajesh meena shnkar sajna SUGANA DEVI KANHAEYALAL maharum phriyad jamal khan MAMLI DEEN DAYAL DURGAPRAASD SUMAN GANGVAR AJAY GANGVAR TIDO MACHAL rakesh kumar yadav banawarilal kanheyaram budram ghamandi tija devi prakash singh kisorilal gajmal ritu ghnshyam jagan ghanshyamdas gupta sugar singh sagari chunilal geeta saini jitendra saini kanchan lata bhorelal jaya gupta jay prakash laxmi DEVI bhigawansahay naveen sharma nikita devi ashish SUGAN CHNAD BHANARAM bhani sahav NILIMA devi pramo singh suraj prakash veena devi harendra kumar yadav ram janm yadav mangtooram satra randev gyanwati devi omprakash saini kishanram jaybhawan bakjeet pahalu ram pritan singh meena bhereu singh kaushlta inder kumar dharmendra singh bhero singh bal krishan nisha devi mahadei BALVIR SAINI somnath singh inder singh meena rajesh saini krishankumar pratap singh chauhan BABLI DEVi pkool singh pawan kumar goyal chajuu ram angad nimala devi veerpal saro ram saini jagmal saini MEENU KANWAR SINGH LILURAM SAINI GANESHI BABU LAL YADAV SUBHAS MUNSHI RAM NIRJAN SUSHAM DEVI SATISH SINGH YADAV SHIV SAA CHOKH RAM CHOKRAJ RAJNI MOR PAL BHUPENDRA SAINI HUKAM CHAND RAMNARAYAN SUBEH SINGH SAINI rookmani devi ram karpal suraj mal ji RAJ BALA DASRADH RAJU SAINI NATHI SHUBHAS ROHAN LAL SURESH CHAND JAIN RUGHANATH DAYAVANTI DEVDAT BODEN SUGHARD RAM NATHI BHUDHARAM SUSHAMA MEHATO RAM JAY KUMAR MARVEER FAKIR CHAND KAILESH CHAND ISHDATUT SURAJ BHAW HIRENDRA SHANWATI JAGLI NANDU LAL RISAR VIMLADEVI SHAYAM LAL BHODHU RAM BABU LAL SAINI DHAN SINGH dhooma singh bal kishan rahmani shariph makhmul FAJRI NURU SUBAAN KHA snjita jardar janu vahid nurdin ASAMINA aalam DOLATRAM BOORHWAL omvakar GANDALA ramkuvar musha ram KANKAR DOPA udmiram jhabhuram RAJWATI KISHAN CHAND SOHAN LAL PANKAJ MURALIDHAR RADHA MAHENDRA KUMAR GANGO RAM PREM LATA ( ROHITASH MUNI LAL RESHMA SHARMA MANISH KUMARA SATISH SHARMA PREM KUMARI SUBHASH CHAND INDRA PRBHU DAYAL SANJAY PRAVIN KUMAR SHARMA MUL CHAND SAVITA GIRRAJ PRASAD BHAJANI MUKESH KUMAR VIDHA DEVI PRAKASH CHAND HULASH RUCHI ARORA ANIL ARORA MANOHAR LAL SUSHMA RAJ KUMAR GANSHYAM SHASHI BAREJA AMIT KUMAR GIRADHARI LAL moli keshav ramvtar GARIMA SUBH SINGH SUSILA RAM PARSAD HAR PARSAD ROSAN LAQL KOSHALYA chunni lalq USHA LILA RAM hukam SHEESHRAM EANDER MAL namepal chiamen SUBE SING SHAVA RAM punam devi ram fal SHARI RAM BHUDH RAM bemla parkas makkan BHAJJU RAM KASHMEERA JAHJJU RAM BHAWANI Navita Devi Manoj Kumar Lakhera Ram Phal PREITY RAMVILAS FAKIR CHAND sunitadevi LALJI JYOTI GAUTAM SHASHI KANT GAUTAM BRIJ MOHAN OM WATI DEEPCHAND shireechand PARMOD KUNDEN SHREE CHAND menu rani sunil kumer PREM LATA HARNAYAN PARMANAND KUNNDAN LAL LALITA SAINI DUSHYANT SAINI DHARM CHAND mangiram parmananad KHAJANI PHOSA RAM JHAJURAM mukandram RAJNI DAN SINGH dullichand RAGHVEER SAINI NAVEEN KUMAR SOMATI BALLA DEVI LAXMINARYAN baliram AMar shingh lalchand saini GUDDO UMRAV GIRRAJ PRASAD SINGH DINDAYAL RAMRATTI RAJESH SAINI VIRENDRA UMROW PHOOLSINGH SAINI CHANDER RAPRAM SAINI LAXMINARAYAN SAINI KISHAN BIHARI GOPAL SAINI MANJIRARAM PUNAM SAINI ANCHA DHARMPAL MAKHAN SUNITA DEVI RAVTI BHUDA GANGORI DEVI JAGALI RAM RAJANI SAINI ISWAR SAINI GIRIRAJ BUDHHI OMPRAKASH SAIN BHIM SINGH SAINI PURAN SAINI KAWAL SINGH VEERPAL SHOJI RAM NISHA SAIN MOR SINGH RAJENDRA SAIN RAMESHWAR DAYAL SAINI BUDHHARAM ROTASH KABUL CHAND GANGA RAM OMPRAKASH SAINI RAM KUAAR SAMAY SINGH HEMLATA KRISHMN BISMBER MAL CHAND SAINI MOR SINGH BILLU RAM REKHAA DHRAM SHINGH MODI DEVI SHRI UMARAU UDAYPAL PATRAM GHISHARAM MUKHARAM aasini tariph SHISHRAM PRALAD MANOJ KUMARI MHI PAL NAVIN JAINAM SALEMA ARASIDA ASLAM ALIF MAHMUD ILYAS ISHAK RAHIMI DALSHER CHHUTMAL rukashina sakir unnas hansira rahmu ROOKSINA SHOURAB MUHRU SAHANAJ AJMAT AJMAT MAVASI KALLI MAUJ KHA VIRAMPUR KANTA RAM SING MHAN SING GHANSYAM SAINI mahender vedparkash heamnt MUNSI ANARO PREAM CHAND SHRI RAM sulatan NARBADA dinesh kumara Santra sundarlal Sundarlal nand kumar parbu kalash nurela DATARAM JANGLI RAM MISHRO KHANARAM sukki devi fussa ram saini shobkash MADHAV RAV ranbeer PINKI KUMARI LILA REAM PHOKHAR MAL WARIYA BHAVANA MUKESH SAINI MADANLAL SWARDEEPAK YAD< AV fathe singh shabhu dayal KOSHLYA DEVI PWAN LAKHNI ANIL SAINI ramratan pal MAHDEV MAHENDRA SAINI NANDARAM LILARAM VANDANA DEVI BHOTA RAM ramshingh rajendra kumar saini puran mal LAKHMI laxminaryan LALITA DHOLYO ROOPALI AJAD KHAN ILIYAS WARISA AABID ASRI TAIYAB DHUPLA jabbaar KATULI AISA VARSEED KHAN EEMNA NOORDIN JAHIDA TAYAYAB saharuni tahir husan JAMSHED NOOR MOHMMED sameen sirajudden FHANTA SAPHARU FULBATI HARIYA ATIMAN ASLUP KHALIL RAHMAN KARAMVEER AYOUB KHAN SAKIRA BANO SHAHNAWAJ ASRU ALI MOHMMED JALLI JUMMANRAM jafida AASUDI FAKRUDIN BAGI SAJIDA MUSTAKDIN SUBAN KHA KOLE KHA MAHTABI ATARKHAN MOHAMADI SAHABDIN WAJEER KHA jakiya khalid ASUBI khurshid rasiman jaleb kha SAHABI chander kha KARSHID SADIDAN RAHMATA DINBI UMARDEEN rukki maggu salamat HURA SHERMOHMMED JUHURI salatun shahjad attahula ANITA RANI SHRICHAND NASIBAN BASHIRI HAMEEDA CHAND KAHA chadbi umar mohmmed ALIMAN UNNAS NOORMOHMMED MISKINA ISTAK RAJBI SHIMMU ASIYA LALLU ISAB KHA VAHID SUMARI SARVARI ARASAD SALAMUDEEN WAREESHA AAKIL MAKMUL KAPUR BAGDU ramjano billu mohmada RABINA MAJIDAN DANI KHA SAMIRI MULIYA RUSTAM hammi PHAMMA ARSHIDA HASAM JUHURU BOHATI BHAGMAL MULIO FAZRI NIHALA sabiya samsu subaan ZUBER ASARAFI AARIF REHMAN AYUBI NUR MHOMAD UNSAVI CHAWKA RAFIQ NUR KHAN ROSHANI SANJEEDA FAKRUDEEN SATTAR maozi WASLIMA ASRUDEEN SUBEKHAN ARSANA MUBARIQ DHARMVATI MUNIR HAKKU noorjahan khalil bhagmal RUKMDEEN FAZRU AKTARI ASIN ASRAF UMRBI samun pattu tamun ASARFI KASAM SAKUNT AAZAM SALLE KHAN ASMEENA JAHID ANISHA MULFAT ALAMDEEN SAHISTA RAHMUDEEN JANGI EEDRISH ARSAD HARICHAND ASARPHI SHAKINA buddhan BALVIR UMARU MOJ KHA BANISA SAHID sahruna asmina paramin IMARAN YUNUS ARASTUN SAHJAD sameena kmar kha RASAMINA AKBARI ARASANA JAMMI SUBBDI SADI AASUBI JAKAR FAZARI SAHBDDIN RUSHDAR SAHOOD SAHAJABI MOHMMED KHAN JUHRA TAYAB KHAN SUBBAN JUBER JAMIL JAUBUNA MAKAL KHA MOOMTAJ MANFUL JUBER KHAN ASHARPHI HEERU RUGDEEN arshida SITABI NISA AKABAR SUBINA KHALID HAKMUDEEN TAIYYAB RASOOLA SAJJI KUNDAN AAS MOHHAMD NASRI KHATUNI KAYAM ABBAS SAMINA ABDULKARIM NOORU SANTA RAM JILAL ISALAMI BUDDA MANGE RAM MAINAVATI MOHAMMADI JIT KHAN GUVATA SABRA SAUKIN AZMAT KHURSHAD ASARI haneef SIRDAR TARA BAI CHARNI SHEROO UMRI DIN MOHAMMAMD tayab SAMSU hasan baseri idrish HALIMA HABBI SALLA taslima waris shajan PAPPI TUNDAL aman khan makhmool PHARUKH LEHARIYA ARASINA SORAB NAVAL KHAN WAHIDA anaro SAMPATRAM RAMCHANDER sahidan dannu kadkalli henni JETUNI ALI MOHMAD IMAM KHAN sahnaj irfan ISHAQ HURMAT mahti akup dhotali SUNITA RANI muzahid SUBBI SOUKEEN zakir SABANAM AKKUDEEN khurseed nisad phirdosh irsad BATTO JBBU SODI ANIS MAMDEEN anisa abdullai asgani sayam chav khan jafaran ali mohmad israil NURELA SABANA AASAB NIYAZ mazida isab sabara safi mohmad SYONARAYAN liyakat khan rehmat EMANA ZUHRA basid mamla DINDAR mufrida kursid AHMADI SULTHAN ASRFI SUBAANA CHHUTTA JAMASED HATER KHA ASHU RAHILA SAMSHU NOORI HUKAM JASMAAN MOJBI MAHTAB KHANA FAZARU MUSTKEEM SANJIDA ASGAR DINA SHARABATI TUNDAL TASLIMA MAMMAN AYOP SAHRUNA MUNSARIF SHAHILA SUMYA MUNSARIPH NASIRI SAHIDAN AYUB FAJARU HAMIDI FARAN SOKIN FARANA SAHIDA AYUP AASMIN SAHABUDDIN MUNIRA MADURAM KURSID HUSSAIN MAL SUMRI GAFONDI AAKUB BHUREKHA ISTAAK KURSIDAN UMAR JAYDA ALIM RABIN JUHROO HALIMAN SHODAN EDOO SABILA YAKAT RIKSHPAL PURANMAL RAHISH AS MOHAMMAD ANJUM JUBEDA SUBEDAR DINAVI JAKIR MUHAR KHA KAMARU TONI VIDYA SINGH MAMRAZ MANNU CHANDOO ASARU RAMZAN MANDEEP CHANDOO RAM SUVITA DEVI ASARUDIN TOONDOO RUDAL MANGALI HAMMI RAHAMUDIN SUBAAN KHAN SUBASH JAMILA aabida jafaRUDDIUN hurmak DIPCHAND SUKHIRAAM katuli chahat SUBBA HAMIDA JUBAR NASIYAT SHITANBI DHUP KHA DHANDU ASLOOP TARJAMA WASIM BASKARI IBARHIM NASARI KASHMIRI NASROO JASHMAL ZAKIR HANEEF ajim VAKIAL metab KUR SIDAN MUBARIK FEJAL IFROJ MISROZ MOHIN MUJAHID SWANA JANNATI ASHARAF SUBHAN KAMAL KHA MAHMUDI JAMAAL MALHA JAVED ALLI RAM AVTAR KUNDAL LAL PALHU AASINI AMRUDEEN SAHHABUDIN SHUHAN RAVENA BHAGGAL SAHABUDEEN RAVENA SABHUNA SARUP ASPAK GAFAR JAHUAL ISARAYL BAHIDAN ANNU SULMAAN KALLI KISAN LAAL RUDIA SARJINA SAWAI SUBEKHA MUKHTIYAR BHAPU HAMID DALPAT DHAUTAL SAFIYA NAVED KHAN TAYYBA SALMA BEGUM SALEM JUBEEDA NASRUDEEN RAHMATI NIJARU HARUNI RELA SAHROONA SARFUDDIN HASHAN SAJIYA JAKAR HUSAIN ZARA TOTI BHAJNLAL PIRMOLI UMMAR KOKAL SAHOON nasiban hasan RAMJANI BADDAN rahisan aas mohmmad deenu maksudan JAFARU IMDAD NAJAMA VAARISH varisa begam jalla husain MAMMAN MAMMAN KHA basnati bhudda shyamabati jay raam AFASANA SAPHI MOU sirdar RAYEMAL satyavati ramvir sakila ajmat aarifa noormohmmad ramajni hurmat majid ramsarup majidan jamil mahetab chunni laal hardyal KHURSHIDAN TAYYAB ILAYASH SUBBA RATI KHA miskina aakub majidan din mohmmad chandar bhan hamidi TALHA jayfa abdul kayum shahid isalami ali mohmmad bakshi mohammad akabar asari SUBRARI anjum begam rafik khan sahajbi idrish ratbhan kasamira samin sawafir aman kapura hanumat vakila mubarik sajida aasif umravi imrat shajmal islam rahmoddin TAHIRA AKHTAR CHANDU RA AMIA UMDA samina alijaan anjum HABIB FAJRU haliman juharu sahina saddik SARAPU bir singh purand subbi KURSHIDAN ajru asagar LILAFRI NISAAR makasudan jaamun kamruddin MOHMMAD KHA voda dharambir musa husein khan matari abdul khan bagdan asru fajru KHUSIDAN RAHISH aaSU RESHMI jafran ikbal aliman sarasu rustam sabila neta NABBI GENI huri pahelu begam rugan hidayat eebbar yakub harbhajan SOBAI fajroo rajaudeen fanna fajrudeen sabina suban khan sahuni as mohammed jormal tunnek fakru khan majeed shadi ram aashiya murad phajji sarapudeen sumeri mange ram arashina rujmal napisa mohamiddin haseena dayat tasraj dharm veer andhuram yunus kanva sapat khan lakhpat jabida SHABBIR ISHA haradoi khemachand fool wati bhajan chote laal SAMUN SIRDAR basari sakrulla fajjar muheta arasida abid mormal sabra sajid jafaru sanji tofik shabaana shabir fakruddin rabina isub SARIF < aimna paltu khan rehmani ishraf fajri risaal sumana hamiri haarun jumman ismaeel sushmat hafijan mohmmad kha pacharam anisha asmeena yusuf rukseena raahil OMWATI GHUNGI ZARINA KASHIDANI RAHISAN shabbir sorap raphikan sharif AKTRI chataraji bhagat amana muhar khan peeroja jamila nabab irsaad sarjina farookh jumma bashiri haakam cha hat RAHAMVATI joum khan bhudda lila billuram radhey ruksina lukman ishriyal irshad daal kha ajadi sabbir raseed sakunat nashru aashu saphida rafiq gulsana bhabbal kalicharan rahish kaushalya arjan somta sumrat bhaggu bisamilla phakaru subdeen fakhruddin mamman khan asila ahmina yunush sahun rahima jasmina samaydin sarju aajam khan mahmud ramila dilavar kurshidan gafodi tarif varis kheruna samir navla wahidan isha khan jaibuna hajar dhupu paramina hobla badarudeen liyakat umar rabiya shahid khan hakmuddin shrimal jeevna jukura rukseed asloop roshani bano raheem khan noor khan mojabi umar kha JORMAL CHUTNA asastun ataulla rujdar rudaddri rahmaan petal mishkina mukkaman sibban samant chandra kha arsad fakru gatu jamashida iqbal faruni fakaru deen hameed jamaal nanji phirados nasarudeen jameel dhupla aashram najjam mulaphat Baskar nijum moz kha afsina atamohmmed rudhdhr jautuni shushila chhajjan ataiya saddaam sahun khan toona khan fakira faata aktar gheni SAHRUNA BILLU KHAN NURDIN RAVINA maksud karim kha ishaq chahat akhtari gulsher garib shah ayasha irasad NIJARBI chhutamal hamid aalam din jaan mohmmed SAMMAN shaadi munshi hiru RAHIMA ibhraim jebuna ummar belu miya JAMEELA rukhsina maharadin asgar aphsina sahabudeen soma rahamudin hajarka sukhdei khusaal asgar khan subaana rasamina ali mohammed ramsarup sarupa sahabdeen aayeen phulwati basanto JAUTUNI ashu mohar khan kariman noor mohammed nakhta warisa nayab menavati tota parmina jafar khan akbari sahid naki khan rajbi jumme khan juhuru usmani sumer kha sumardin ishab sariyam subbu saharu kursidan maujam siraju ramdei khemu chajju munfida sahib khan khursid rasula hemalata tofik bhure lal ASGAR KHAN SUBANA nawal kha shabdin chuttu rahmat ali sabnam najma kamil hasan jemuna hanip islup mamrej mariyam ompakas sarif RAHAMAVATI JOM KHA BUDDHA hasan basri vasima saddam husin saliu din ISAB aliser lilcand mandli parmita fatti OMPARKAS napharida imran sube kha rosni JAMSED rajvati vedram KAMRI JUHUR KHA samsudin marjina dinnu rahman SHAKIRA mosm ayasa fatah mohmmed majjo suban kha balleram eemana phalwani maimuna dalser JAYADA MUKHTIER JUMMI dhramver ruksena din mohmmad majeid marium kosaiya parabhati faramina samser pharamina asaraph harilal unnaskhan mohmmed deen aarif nurmohmmed varisa jakir SALIMAN ASRUDIN SUPEDA aasmo ESU ESU KHAN JAITUNI CHUTMAL KHAN dhoopi badle isa KURASIDAN SHOUKAT CHAV KHA anvari kamlu nisar jumma kha DHOLI JENA PHARIDA SUMARDIN ISA asmudin dhanmat JALEB JHA mafiya bhouji tinni SUKA CHANDARBHAN juhuri munira BILLA RAM SUMMAN LEELU BIBBAN JATUNI MAHBUB MEEN BHEEM SINGH RAHAM KHA naphisa sarasudin kurseed magari MOUSAMINA SAJID NEEJRA charnjit indar ban janesh VARISA RAHIS RAHUL KHAN shemu abdulla farajina arashad isak SARAJINA KURASED APASINA SHAHID sonarayana sahila SUKMANTI CHANDU mehapal SHER MOHMMAD KURSHED JAIKAM IBRHAM AZAD KHAN sawaliya neeru TASLIYA IKARAR RUKDEEN RUSMINA IMRAT BUDDHI heere lal ameena wahid baskari atru KASAMIRI GHUNDI firdos umarsaid MAHMUNA YAHAYA CHAMMO VIAHAMBHER nasari valda khurashid hadees SARMINA JAMASHED SABNAM JUNED IMRAN SAMI MOHAMMAD asgari nuru noor mohmmad manbasri devendar jaunam savai AJAD BADDLA khemi isup FAJARI SABAR KHAN PHAJRU RAVATI SHOUKIN saripan gafur khan subba huramati sarjit kalwa PALTU jahul SARJINA KHURSHIDAN KURSHID SHADI dayawati daya kishan SARIF CHEETAR maimubin deen mohammad sahatabi ikramu istak fateh mohmmad munaphida junida rahamit kalva pharida sahab JAPHARUDEEN CHHUTTU BHAJANVI SAHI RAM PEMSUKH BEENA ARPHINA NAJMUDEEN IRASAD RASSO KHUSHI mohammad rajina BASAMINA SADADIK ARSINA VASARUDIN KURSEED RAJENDAR SAPIYA HAKAMUDEEN SIRAJ RAJAVATI DALIP SINGH sagir nassar JAMANA SIRIYA NIWAJA KALI CHARAN rup ram barfina ROTARA HARUNI AALAM RAJAK ARIF NURAN jam sida erafan SUNNI BAGGA RUKMUDDIN DIN MO RATTI RUP RAM EDARISH YASIN SAYERA BHURE KHNA 9  PARSADI JAFIDA lichcho devi HEMARAJ PHARMINA JAHUL KHAN MISAROJ AKIL AHAMAD NIJJAR samsiri aas mohammad IMRATI DEVI BISALALA BHULLU shakira sokina SAYAMA TOFIKA PRBHATI nafis jarin kha nabila akarm JAL SINGH KUNDAN LAL DYACHAND ANSAR mbarik khan isaka DIGARAM atrabi jomu NASRINA SLAVADEEN USAMAN atar kha TOFIK NASHRU ikabal akhtar fajaru hajra AIMANA GABUDU jafari sokat shajadt JAGTA SINGH isaryal aamsher ali HAKM AASIN MAMRAJ SINGH SUKHANLALA bhurmal hasam kha aas mohmmad husen kha koyal prbhu phajroodin mammu pharid shampti shosingh ruddaarvi buddu sahjan ashila arashida mushtak tophik inus aajad sadik ali mohmmad rahmata mahmudi hakmudeen jekam rukseena rusatam saahid jambu chhaggga ismayal runni ilayas asmeena phajroo sher mohmmad ashari rahim rehana yakat manim jumma nasiba dhutiya chaman devi munphed jamil shahruk nijar kha hajardin moj kha phaiman japhroo ballu japhroo din vasim israieal kasim hakiman arstun salekha huriya umrau piroji barakt barkat ali misludin phajri nivaj kha laharoo samman noor din mom bai chhagga miyad kha mehamudi sahjad moharbi samad kha chhuta asrudin aphdal jeetram SAHMAN DAYA CHAND akhalima haasam PIYARI LAL hakimudin sibli rudar kundal nafisa begam batuni genni inath bilkesh nijjar arjhrudin noman lallaram sayra israial asalu nasib kha sallu taslim abdul jabbar chanduroo daraji mohmmat mullad hakki chhatar kha paramjit malhad shakunat kammi mangat karimbakhs juharoo jafrudeen mohammad kha phirdos jamil ismaial sukar ali muslim pharmina phajru aneeta aasin kha jit kha muphid shimmu sahabi phakrudin juhar kha jaanu arphina japharoo sarpu dharmapal aasiya muphsed apsana mahmood kudus phiradosh SARSVATI kintu devi baljeet brahamdat prakash DHARMA DEVI BABU Lal DOULAT RAM PANI LAL< THOFA DEVI GOVERDHAN KASIRAM BIR MATI BHORARAM keshanta devi VIRENDER KUMAR BODANRAM JAYA YADAV SHEESARAM SHISH RAM TARACHNAD ROOP CHAND KHUB RAM ROOPBAS mohammdi hasan mohammed SANTHALKA apsina amin apsari asroodin japhreena khushi sammi khan ali momhad kapoora sajida aslup SOKAT islaM ramsvroop kanharam chhutani kadar aabida sakkul pharook allu khan suban alhamadi sule kha kalli bhagi jayada sarasmal gafhuran sir daar haphijan buddsingh REWATI DEVI JAGMAL KISAN LAL gyarsee devi pop singh RICH PAL RAM JI LAAL GINDODI DEVI HUKAM SINGH ghsi prabu dayal DATA RAM syolal SUJAN SINGH CHANDR RAM SAJURAM DULLICHAND RUPRAM NEHA VIRENDAR MURALI LAKNMI SUMAN KUMARI RAHUL KUMAR RAM JAS SHYOLAL babina degram HIMENDRA SHREE RAM kusumlata devi nirjan ram chander SANITA DEVI DARMPAL RAMGILAL NIHAL KIRMATI INDER tarcand SUNIL DEVI SUSHAN LAL MAHENDER SINGH LAKHMI CHAND RANNARAYAN dani ram SURENDAR BHOOP SINGH sumet devi TARABAI SHYO CHAND DAYA RAM BADLU REKHA YADAV DHIRENDRA SINGH PHOOLAVATI DARMVEER cheyarramen shiv dayal KHUSI RAM CHANDRKALA SUBHAASH TOFAN SINGH YADAV LAKKHO DEVI SURAJB HAN RANVIR RAM CHANDER BHAGRATI UMESH DEVI NARENDR KUMAR KARAN ABADURAM gur dayal BNE SINGH GHDSI radhesyam KHILVANTI DEVI CHANDA RAM NEMI SINGH LOK RAM RAMKISAN JAGUNATH SARITA DEVI UDMI paramjeet singh sukh veer ramesnwer RAJO DEVI revti devi PARSA JABLU PRABHATI LAL HAR DAYAL ASMANA RAMKUVAAR omvati devi baddu ram jugla ram dan singh LAKHYATIEVI DHAN SINGH HEERA LAL atar singh yadav hanuwat gamandee ram GUGAN RAM balwant rudmal DHARMENDR KUMAR DALIP DHANKOR DEVI JAGLI nand laal hajari laal ATARI DEVI NARPAL SHALAGRAM krisan lal butta ram RADHESAYAM BHORE LAAL JASWANT HARFUL SINGH dharm veer mukh ram dharm pal isarmal dharamveer SHIREE RAM GANESI LAL JABURAM RAJABALA RAMSURUAP KARM VEER SOHNNPAL MAKHN LAL DHANPATI DEVI NETRAM SURAJ BHAN PARKASH JUTARAM rud mal CHHAILA RAM MAKHAN LAL MURTTI DEVI KHEMRAM SANJU KUMAR BODAN RAM MAKHAN LAL lekh ram NETARAM SHKUNTAL YAD RAM RAJPAL YADAV PYAR LAL BHUTARI JAYADEI NIMBO PALTU RAM RAVINDAR KANHIYA LAL BULI DEVI BAGAVAN SINGH JAGDEESH PARSAD POOJA BAI NIRAMALA BHOGAD DEVI JORAVAR gunita bima singh magat ram HEMANT MAHAVIR DULLI CHAND HARENDAR ramprashad SUMIT CHANDGINATH JAGAN DDOLA doula ram makhanlal VIJEY ASOK THAWAR SINGH RAM PHOOL hem lata laxmi ram sarawati devi uday veer umraw singh mantara NATHUTHU KABOOL SINGH LALESH KUMAR BHARTO HARDYAL ramagiri shaadi ram bharapai thawariya Rajbala kasi ram LACHHMI KAMALESH DEVI MAHA VEER RADHAY SHYAM hosyar singh MEM VATI meher chand murliyo ami kaur budha ram prameela LALMAN RAI SINGH LAYKO VATAN DEVI SULLAD RAJENDR gangadeen satees kumar MOHRLI FUSA RAM BHIMA SINGH MANKORI RUPCAND MANPHOOL fatuni hola JAHUL niyaj mohmmad jakar ser mohmmad gaffari bharatlal palaram juhrabi sahun kha nasiri akhatar kapurkha abida ghosi VAKILA JANU MOUHAMMAD IDRISH NAJIYA UMAR MOHMMAD HUSAIN KHAN BALA BHAG MAL SAKUNAT RUSLAM APSINA IRSAD KURSHE HIMMAT jainam khillu chav kha SAKILA JANU KIROI MAL sumrata CHUTAN LAL BLLO himmat devi BAAKLO SUNITA YADAV MANIRAM BOBADRAM SAVALIYA SUARAM jai dei dharam chand baksha ram RUDMAL manbhola HARSI RAM biramati RAKESH DEVI SARTI brahm kala jabbu ram SINGH RAM maktul devi GHAMANDIRAM JUHARI LAL DAALU RAM ram deva BIMALA ramkavar mangatu RAJNESH YADAV karataro bai jaranail singh sajvara singh asarad sale khan JAGRU kamaru ameesha JAGBEER PARBHURAM AZAD hasan deen ajamal asu bee chando asameena arasad isamail usaman muhar khan NIJAMUDEEN isalam asharafi sallamdeen chandru MAGARI SIRADAR parmeena fakaru ibbar naida faridsa jamshida KASHMEERI AAZAD vareesa imaran HASTI DDEN MOHAMMAD ammi lal appi durumiya asagari umari bissi khalid khan imarat Mfiya begam din mohmmed fetha mohmmed mubeen khan naseeb shyaamvati ramjee lal shahruni saddam ALAUDEEN nabab nassar kha yaakub khurshedan jumme kha jamsida jubedsa sitab rukseena bano sarver khan naseeb ABID KHAN AALAM DEEN SAHABDEEN mubeena mallam mojbee hakam kha ISHA KHAN IMAM KHA ALI MO hajara sahbi mev kha veervati pyare isalamudeen BAGHOR ikabli sahood TUNISA AASKARAN NATHLA MEERAV jmshed khan bhadmal jahira hoori najab kha BISHAMBAR GURJAR jahaj chothe kha SHIMLA RAMAUTAR GURJAR aayubi tayyub ratikha ratiman MAFI RAJAN NATHAN NANNU ombati misroobi saubt GAHANKHAR sneh lata sardari lal HASANPUR MAFI sameena fajjar juhardeen LUHADERA RUKSAR IKABAL bassan idaris sapat akhatar kha rukaiya fajaru khan fajaru kha UMAR BEE juhari sher kha DALDAR HAJARA GHUGHAN varis mohammad badalu battn andhu kha akabari raj kha deen bee SAHAJI jamseeda rahamanu CHHUNA FAJARDDIN SUBANI JAN MOHAMMAD SUBEDEEN SHOUYAB FAJR DDIN chote kha chhindo bai patel sing harnam sing eido JEN KHAN reshman anwar khan sapi mo SABBAN SUBEDAR aneesa TWYYAM BAMBU risal taz mo SITAM rahual vishvinder RAMJEET TANISH RAHIM BAKS aandan RATIMAN ASIR BUDSINGH PRDEEP RINKI jisan ISUB muskan yasmin SAIJA abdul baseer khursidan juhar SUNERA NATHALA FARMINA UNAS mohmmadi ASAMINA IANAM FARUK sulender hansa susala RAHAMMANI BADHDHAN CHITER JARUR JAGITA BARKATI MUBEENA MAKHSUD jalima ubekat SABBIR SAHABU DEEN SARAJUDEEN FARAMINA SUBRATI JAGVATI BHIKHU israyal RUMALO bati devi MUVINA ATAMOHMMAD FATA GAPHUR jakariya abdul rahim bashiri BTULI IMMU ajmat mauj kha lahar khan nijaar kha monu rupan raja raam ganggi SAYRA RASHID CHAJJO raam singh guta raam girvar parhlaad jabbaar sakir budhsingh RAAM DEV makina rujadar karim bakas FOOLPTI KISHAN LAAL RAAMJI LAAL aabid sahid mishra khushi raam rihana jamashed haneef sarifan samasu JAFAR HAAJARA NURAMO ramjani bhabban rallli chur kha FAJARI HASNA MOHMMAD KHA shakina aatika sarajuddin nabbu SHILA DHARM PAAL netraam MAINA MUKIM KHUSID mubina taarun hajari laal SARATI purav asamina irashad ganga raam tuta raam shaahid sattar changa SAKIR MAMMU mamuna ibrahim papita RANI bassan habbib bhuru hamid isab KAVITA NETRAPAL jahida jaan mohmmad dino hanifa lachcho sundar gordan daramvati rati raam aajad bundu kaukuli tahir budhi singh bahtuni safi kha isamail RAAMDULARI HATTI RAAMCHAND HAFIJAN MIJAAJ CHAJJU abddula BARMAL kailash chans< hargyan chunna chandu sarawan baadami drampal aasha raam VAHIDAN MURAAD MURSHIDA jubeda cha nd kha juma RAJA RAM SARIFAN ramesavar LIKHE BHJANLAAL hamidan shuban chandraa rohetas ram chanddra gapundi jaan mohmmad gabdu ram dehi poru rames chand bedu ram atila hanifa arabdhan abdul gani bambal rashul kha shruna rukmudin mahmuda KLA DEVI SISRAM RAMLU ASRRI SHAHUKAR SHUPEDA SUHALIYA SHAHUN KHERUNA NISHA ABDUL RAHMATI lilo jannti jumman khan subhani kala amardeen hafijan rahamuddin illi raphik ata mohammed rate singh kampuri rammi dallu basakari juhur kha sulemaan manphul daljeet dibban beera dhulichand najrana ukil sarvati nassi mamala aumawati ram jeevan harsukh jhamman KHAURUNI phakru deen lacchi mauj khan subina gafundi rahamaan sonadei mamman ghisoram AKABARI KURSED SARJEENA TOFEEK ALADEEN SABBA khutaa fajri hasana mhommad kha AMINA KARIM reshm har gvan subeda HANEEP MAIMUNA MAJLAS sher mohmmed VARISHA MOHMMED RASHID MANNAN zaituni subedeen bahidan sirazudeen mohmadi mahta savat barfi devi ratan bhimla BHIMA SAHZAAD BHAGSINGH battodevi shisram razzak budh singh VISRAM SINGH MOHMMADI ISAK KHAN NAJIV KHAN FUL DEVI MAAM CHAND MAJI varsed bilal akhtri zamsed ilihas rosan zava noor mohmmed aasir AKHTRI SHOKIN FAJJAR MOHBATI ZEET KHAN UMMED sarida razak ismaal hazra fatma abdul mazid rizwana ayub khan sakira fakrudin fatah basru husena abdal ramsauvrup ram raj HARIYO hasan basri kapur mirkha gamochi chetram kussid rotas sumal sakam sherdin vahidan DAYAWATI BAJAN LAAL ram chandraa RAMHET CHETRAM sabdin SAABARI NIWAJ KHAN shiri ram jesingh CHOTE LAL RAHAMU RAMPARSAD mursida jamsed MEHMUD CHANDDU indaraj SHATABI ARAJAN saarada jafarina teyab NOOR JAH ISHAK NABAB KHAN PARMINA bassr INAS KUSHYARA RUKSINA SAHAJU KHaTTAN NUURI JARDEESH SUGDA mustuka ahamd MULTAN JAGU RAHSIN DARAB MOHAMAD khtija sahaun JAMSIDA BAKKA sunnti sona narayan JUHARU REENA BAI SHIVLALA AKHTARI ASALUP MHAMUDA GAFURAN CHAVSINGH dharmwati jagali ram bona chanda kha BUGLI NANAGI GANDO aeman basira RAJARU RAMVTI kurseedan HEMWATI banesh ramsrup INSABI MAJID SATAR PHAIMAN HAMESINGH anavri isamaila PAHLU MOJU badan dhpayo mosina hakamdeen asalup somi KARIMI moju siddi SAPHI KHAN harmeji sukeda aimana KYYUM makhmuli nanhe kha chavar kha pahlu ghaniram saymir charni sodiyal usamani aimad parmila rudiya ruma chhottali atimanan ravindar saina kanvar singh mundri rahmudin asalupi sirdara shukantla sukpal parsari chhitra fulam jalli KASIDA MUMTAZ UMAR SHED KHAALIL AKATARI ASAM BHAJANI HARASU HASAN BASARI KALE KHAN sibbi ram markhan ddula AFASANA ALI MOHMMED JEBUNA CHOTAKHAN SHABANAM MAZID SARATI CHANDI HARASUKH USHMA CHANDR VASHU usamman FARMEN saliman maharam aas mohmmed KURSIDAN FAJRU KHAN FAJRU KHA nijamudeen prasadilal jeeto kour vishan singh rahamadeen gujri amin khan maman mutari sukhpal muliya ram bucha khan kithharayo ratanlal lal man RAMNIVASH BHAVER SING SHOMTI SHIMBUYAL SNEHALTA chand kaur umare girraj prasad saini prahalad saini para ram kokal jarmal charngi banshin shyonarayana GOPAL SHINGH rampayari RAGHUVEER GAYSHI SATPAL SHINGH SATVEERNA TEJPAL SOJIRAM PRITAM SINGH SAINI CHANDRA KALA BHURIYA darem chand RANSING MUNSI KOSHAL DEVI bittu jatav dwarka simbu dayal BURHI BAWAL BABLI DEVI RAMANAND RAMSWRAUP ANEETA Rajgarh sharbo ghanashyam omkhar NAVEEN TATI RAM khushi mohmmad kimman lachhiram rasid kha ibar isar alim kursed jetune nabbu kha natthi kha udamiram juber khan israila baskar sube kha abdulli NATTHU MEENA RAMSAHAY MEENA PIRANI DEVI CHMELI DEVI SUKH BAI MEENA MAGHA RAM CHUNI LAL KISHANI DEVI BAIRWA CHUNNA RAM ram swrup BIND ADEVI MEENA KAMLESH KUMAR MEENA MOTI DEVI CHANDAR KISHAN LAL SHARMA MALLI DEVI MEENA HAR SAHAY MEENA KHAIRATI PRABHATI BAI MEENA DHAN PAL MEENA HATTI RAM BHOORI DEVI KALU RAM BAIRWA SAVAT RAM RAMESH CHAND BAIRWA NANNU SHIMBHU SINGH RAJPUT KISHAN DEVI BADARI SINGH SANTKALA KISHAN LAL MEENA GULLI DEVI CHOTKA NANAGI DEVI MEENA JANASI RAM MEENA HARI KISHAN MEENA BODYA JAMANA LAL SHARMA VIJAY RAM RAMJI LAL PRAJAPAT CHAVANDA UMMEDI DEVI PRABHATI LAL BAIRWA NANAGRAM DAULAT RAM SHARMA BHAGVAN SHAYA SHARMA RAJESH SINGH PREM SINGH ASARAFI DEVI DWARKA PRASAD SHARMA RAMKUNVAR NANAG RAM MEENA SANJANA DEVI BHOURI DEVI BAIRWA MULCHAND BAIRWA SHREECHAND MEENA MULI DEVI MEENA SURJAN RAM MEENA MURTI RAM SONPAL JAMANI DEVI PRABHATI LAL MEENA BHOLYA RAM RAMDEVI RAJPUT SUMER SINGH RAJPUT GANGA SINGH MANA DEVI MEENA PAPPU RAM MEENA BHAGVAN SINGH SAMPATI DEVI MEENA HAJARI LAL MEENA RATANI DEVI MEENA INDRA DEVI MEENA NATHU RM MEENA SURJAN JAGAN LAL MEENA MITTHAN CHOTI DEVI BAIRWA BHAMBHU RAM BAIRWA PUNYARAM JAGGANTAH SUNITA BAI MADARI RAM PRAJAPAT KHAYALI RAM SHOBHARAM BAIRWA KISHANPYARI PARASADI KAPTAIN SINGH SHANTI DEVI SHARMA JAY RAM MEENA MANOHAR LAL PRAJAPT RAJPUR CHHOTA PURUSHOTAM SHARMA NASSI BHODIYA manoharilal omkaar SAMPAT BANAWARI SAVITRI KAJOD RAM PADA parbhati devi gheeshya ram siriya ram hemant devi yogendra pal singh sukhram meena moharpal meena chhote lal prajpat kaluram meena kalwati devi panna lal prajapat ramdulari devi ramswaroop singh sugan singh ramsingh rajpaut ghisya ram yadav ramsingh naruka phoolwati devi ramniwas meena nandu ram rahamti bano chhote khan jaggu khan nanki devi pappu ram prajapat parbati lalta devi KAILASH CHAND YADAV ghamandi ram moti lal yadav nanag ram chandrakala devi ramkhilari prajapat bhorelal kishan pyari manko devi meena suva lal meena tunda ram yadav turaampi devi ramkaran yadav bhagwan singh rajput uganta devi rajput dhan singh rajput suraj devi yadav bhagwan sahay yadav krashna devi buddha lal yadav bachchu ram sain sushila bai malli devi pyrelal yogi anita devi sain ashok kumar sain ratano devi dhanpal meena ramcharan prajapat somoti devi bairwa ramhet bairwa manfuli devi kailash chand bairwa amri devi ghisa ram prajapat jamana ram jaiman khan chhuttan khan manori devi radheshyam jangid chhuttan bairwa sonya ram jai lal meena ismaila khan harfool yadav devlya jadav devi kajod mal yadav shreeyaram ram chando bai meena mul chand meena chahati jagdevi krapa devi kailash yadav ramsahay jangid fuli devi meena birbal meena mohar bai devi gouri lal meena KAJODI DEVI shreeya ram yadav soni devi bairwa rambaks bairwa miji ram jalo devi nemiram meena keshanti devi meena bholu ram meena < ladbai sonnya ram revad ram durgi devi laxman ram meena bhima ram harbai bairwa ram khilari bairwa umrav bairwa RAMA DEVI RAJPUT JHUTHI DEVI MANDU RAM MANFUL MEENA khaila devi SUKHI DEVI BAIRWA SUKHRAM BAIRWA BALLARAM SUKHPAL MEENA NANAG RAM manphooli bai ramkishan yadav BABULI itbai devi mulya ram vishram prajapat holya ram SANVAL RAM NANGURAM SHIMLA DEVI chandra sain gobindi devi hariya ram ghudya ram kanhaiya ram magelal sonpati DHAPPO DEVI REVAD RAM dhansi ram kampuri devi thanda ram savli devi balyaram shshi bala lala ram sharma manno devi mulya SHARVAN kalpana devi BARKHANDI rambho devi kripal bhalai babulal bairwa keka ram JANKI DEVI HARSAHAY MEENA HARPHULYO MEENA NANAGRAM MEENA BHAGOTI DEVI PRAJAPAT KHAIRATI LAL PRAJAPAT KANHAIYA PRAJAPAT GULAB DEVI YADAV RAMKHILARI YADAV PRABHUDAYAL YADAV BISBAI DEVI DHOULYA RAM MEENA GANGA SAHAY MEENA BASANT KUMAR MEENA KISHAN LAL MEENA SUNDARI DEVI DHANYA LAL BHALAI RAMDHAN BHALAI PUNI DEVI BHALAI PANNA LAL BHALAI BHERURAM BHALAI SHYOSAHAY KHATIK SUJYO KHATIK RAM DEVI YADAV RAM KRIPAL YADAV MANGAL RAM YADAV BPDYA RAM MEENA GORDHAN MEENA CHAMMO DEVI BHARBHUTYA RAM PRAJAPAT KISHOR PRAJAPAT JHUTI DEVI DHANA RAM MEENA TUNDA RAM MEENA NANAG RAM KHATIK SHIV LAL KHATIK LADDO BAI YADAV KISHORI LAL YADAV MUMMAN YADAV RAJKUMAR KHATIK SUKHRAM KHATIK BALLA RAM MEENA BHOLI DEVI MITTHU RAM BHALAI NATTHI RAM BHALAI MAKTOOL BAI RAMJI LAL YADAV MANYA YADAV DEVKARAN MEENA HARELAL MEENA BALI DEVI PAPPU RAM YADAV HARYA RAM YADAV LADBAI MEENA JANSI RAM MEENA DHAPPO DEVI RAMJI LAL SHARMA BALOSAY SHARMA KANCHAN LAL MEENA KANCHA LAL MEENA MANNO DEVI KISHAN BHALAI KISHORI BVHALAI RAMBHA DEVI RAM CHARAN YADAV BHORELAL YADAV CHANDO DEVI CHOTARAM KHATIK SHADURAM KHATIK HARBAI DEVI KHERYA RAM MEENA MOHAR DEVI YADAV ROOP NARAYAN YADAV SALAG RAM YADAV bachchu singh rajput huraman amaruka khan ismal mangati devi dhan bai prajapat sukh ram prajapat hasaini devi mev mosam khan bharatu khan keshanti devi ram narayan meena chhote lal yadav sohan devi raghuvir dalchand hariom meena kaptan singh rajput shkuntla devi shyamu harijan hari bai gopi ram meena shersingh rajput jagniya bishanti devi kanhaiya lal meena RMJIVAN MEENA RAMCHANDR MEENA punni devi rampratap meena jagna lal har bhajan buddi devi ramji lal yadav bacchu ram meena madya ram nattho dhanno devi harikishan meena isharmal yadav jawar lal meena ganga dhar laxmi narayan kanna lal pawati devi kokla ram uganti devi indarpal vishram tofali devi sugan devi moharu mangelal mitthu manni devi hariya ram shkuntala devi suresh chand sawai soingh hira devi nanhya ram chet ram raghuveer singh kilan singh kishanpyari devi gomti devi shnati devi kana ram deepa ra fulwati devi lila ram may ram ramswrup sumrati devi liccho devi mangatu ram basnti devi ram krapal jaymal keshnti devi dholi ram gan dhar fulbai kundan lal ram kishor sukh bai bhamnhu nahani devi mannu prajapat LATUR MAL BANSHI RAM PARATYA DHOLI DEVI BAIRWA KALURAM BAIRWA BHOTI DEVI JAYLAL MEENA HARBAKS MEENA CHHANGI DEVI BAIRWA GEDA RAM BAIRWA PRABHATAI LAL MANORI DEVI BAIRWA RAMJEEVAN BAIRWA DHARAMAL BAIRWA CHAVALI DEVI HARPAL MEENA RAMSUKHI DEVI NARAYAN BAIRWA RAMKISHOR BAIRWA SUKKI DEVI BAIRWA GYARSA RAM BAIRWA PHOOLCHAND BAIRWA RAMKUVAR BAIRWA ANANT RAM chhutttan lal bairwa pharida devi samasudeen rachandra jansi ram RAJANTI DEVI meena prabhu dayal meena hathi ram lad bai devi mangu ram bairwa chhutalli prajapat chand bai viru singh balya ram kishor devi anbo devi kajod mal bairwa chhotkya ram muthri devi lala nath sevya nath bila devi bhablu ram lila devi patwa babu lal patwa jagan nath sukh dev ramesh chand meena rameshwar dayal gurjar mohan lal yadav lixman dakkhi devi prabhu nath tunda ram meena soudan koshlya devi patwa kajod mal patwa pira ram banwari lal meena chaju lal nangi devi jagdish meena jailal meena pawan devi ramnarayan meena mange lal gulab harijan sunnya ram sosahay meena dhandu ram meena mange lal meena chain bai bhagchand meena manohar khatik jai ram meena bai khatik chranji lal babu lal meena bhambhu ram prajapat shrvan lal pooni bai girraj prasad meena ramkishan bairwa natholi tofa devi ramlo devi ramcharan bairwa begraj lixman ram bairwa moolchand sain KAHNAIYA LAL vinod singh rajput pachi devi amar chand meena jugli ram ganesh ram meena ramswroop yadav ameena natthu kha isahb kha ramjivan yadav harnarayan gyarsha sanjha devi devi nath deepa ram bhudha ram srendra chaju ram bodan nath habdu ram dhir singh daler singh sakko devi dholu ram kedar nath mitthan lal mani ram khairati lal revdya ram kampuri devi braj lal har narayan soda devi hatya ram indora parasadi lal kapuri devi omkar prajapat bhudram CHITARMAL bake lal prajapat mimmo VIMLESH KANWAR MAHENDRA SINGH RAJPUT PRHALAD shivdei tulsi rajput bhouti devi kailash chand meena pujari ramjilal meena HARIYARAM badri gurjar chandarwati jagdish sharma sarswati devi babu lal jangid RAMJIVAN BAIRWA ramlal meena SHYORAM GIRRAJ MEENA MOOLCHAND MEENA BADLESH KUMART SHARMA CHIRANJI LAL SHARMA LADBAI MEENA KISHORI LAL MEENA NAHANA RAM BHOUMA RAM MEENA NANAKRAM MEENA ULFAT DEVI KAJOD KHA RANA KILYAN RANA GHANSHAYAM RUPANTI DEVI KISHAN LAL GURJAR BIRJA SAYARA BEGAM ASEENA KHAN KISHAN LAL PRAJAPAT GHUDYA RAM PRAJAPAT KALYAN SAHAY MEENA GANESH RAM MEENA KISHAN LAL GURJAR RUPANTA BUNDI KHAN LATUR KHAN HASAN KHAN LALLURAM BAIRWA HATILARAM BAIRWA PARATYARAM HAPYARAM RAGHUNANDAN MAHANT KANARAM MAHANT LALLU KHAN CHOTU KHAN KANHAIYA LAL BAIRWA MANNA LAL BAIRWA ITRAJ teetaram shantee rateeram bhourelal MAMCHAND sankar udaibhan ram kuvar udaibhan dharma thawar har chand ricpal GOOGAL KOTA GORA BAI GOKAL SINGH MATAB SINGH SHIVCHARN TEKCHAND SHUSILA TAK CHAND KABUL ragveer singh sankar HARI PRASAD BODHU SINGH CHANDRO DEVI DHODARAM jhabbu BHAGVANI DEVI REMJI chenya ram ramprasad bairwa mram ramesh chand sharma ganga bishan bairwa leela ram meena gillu ram prabhudayal jangid ram khilari meena phoolvati knihya sigh vimla devi meena khilari ram meena seduram meena ramkuwar meena nihali devi chavli devi shri chand meena shmiri shri narayan chitar bhagwan sahay meena ramvatar jangid radhakishan gurjar sodhan genda ram bashanta ram rambali gurjar ramswroop meena keshanti devi bodhan lal jhuma devi BHAGVANI SARJEET POHAP SINGH BAHROORAM CHHAELURAM PHOOLPATI DLEEP SINGH soorajbhan JITESH SHUBHRAM SAMAKOUR kahneya kitab devkala AJEETA IMARATI LEELARAM danaram foujaram PRAVESH RAM SINGH YADAV BHANISAHAY snehlata< KAILASH CHANDN YADAV JALIM YASHAVANTI SYOLAL SUKHVEER NIKOORAM ROODARAM SATYMANJAN JASVANT RAJBAI UMED SINGH suneel kumar kahneayalal MANEESH KUMAR KAHNEAYALAL satendra RAMSAVROOP RAMAGIRI KAVAR SINGH MAHIMA PUNEET YADAV sahab kour subhram RAJVALA RANGRAV VEERMATI SHAHDEV abhaysingh hasta devi TANISHA MITHLESH RAKESH ISWAR BHUTERI PRHALAD RAVI DUT BHARAT SINGH SONI KUMAR JAVATRI CHANDRA SINGH JAINARAYAN MANJIT DEVI SURAT SINGH SURAJ MAN BRAHMANAND HAWA SINGH SATYAVIR SAMMAT MAGERAM HAZARI LAL SUBHASH DEVI PAVITRA BRAHAMDAT DHEESA RAM SANYOGITA DEVI DHEER SINGH VANDANA YADAV MUKUT anup sawatsingh doogaram RAM SAVROOP chander prabha mahendra yadav laljee MADHARAM beermati satyvan syobkas SOORAJBHAN MANROOP suneela devi SHASHEEKANT SYOCHAND PURSHOTTAM ramjeelal boolaram JALDEEP kahniyaram jvaharlal dharmpal yadav sumarta SONA RAMA VATAR BRIJU SHYOKARAN SHEESH RAM BHAGWANI BHOTA DHARM CHAND MANGTU RAJNISH DEVI AMIT KUMAR VIDYA NAND RANGRAO JAGERAM MAKHANLAL SETARAM priyvart CHHAILU RAM SATNARAYAN MHOHAR ROHITASHAV SAHADEV SINGH NAVIN DEVI JAILAL BHAGESH DEVI SARWATI PAYAL PHUSA RAM VIRENDR KANIRAM AMEE LAL DHARMVEER CHOUDHARY JHAMMAN SINGH VISHAL YADAV navin nishchal sumit yadav KISHORE HIMANSHU HABALA RAM challo devi chuni lal JHANDU RAM JHANDURAM ashok kumari INDERPAL CHEMLI SHISRAM pirumal SOMEDAT SANJAY SANJAY KUMAR MAKTULI NANDA PARKASH CHAND KASHIRAM GUDDO SHODYAN DHURTA RAM CHANDAN REVATI DEVI BIRJU DATARAM SUNERI DEVI JAIMAL DEVENDER satiram shiv charan gindodi chandrasingh yadav roshan lal yadav sunderi sushi prithvi singh HAVA SINGH VIRENDERA PARVEEN KUMAR MULE CHAND sunderpal OMPAL DHANWANTI MOHAR SINGH POOJA CHIDIYA SHOYDAN surekha munsilal ISHWARI LILU RAM BABALI RAMAPHAL KOYAL DEVI TARA WATI DEEPIKA BHARULAL ASHVANI VEERSINGH KIRODILAL BHAGBAAN SINGH BRAHMDATT BADARI PRASAD rinkupuri ramoti NEERAJ DEVI SUNDER SINGH rashiraj SAJANA DEVI SURESH DEVI DILPAT HOSIYAR MAHA SINGH manisha yadav MAYANK BALA DEVI dayanand choudhary gaje singh LALEE LOKESH KUSUM SAYWA RAM SITARI VEER SINGH BHAGWATI SHRI RAM SNEHLATA NISHA YADAV NEKPAL YADAV SURENDER PHOOL WATI DEVI JASWANT SINGH SUMAR SINGH RANDHIR BOOP SINGH DHRAMVEER ROSHNI KANHA RAM karan jaitram SUBHANTA SUNIT KUMAR RACHANA DEVI NEPAL SINGH jayati devi sagra singh VIKASH KUMAR JYOTI MONIKA DEVI AJIT JALESINGH UDAMIRAM RAMKUVAR SHRI KRISHAN LACHHIRAM RAVIRAJ PUNAM DEVI SUKHBIR PRAMILA KUMARI JAGDISH ASHRFI DEVI Savitri devi SANDEEP KUMAR RAN SINGH SHUBHANTA RAMKALA FULSINGH RAM KUMAR MEVCHAND BISHAMBHAR DAYAL BADLURAM    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~ PEERUMAL sethmal sanwal ram KIROSATA OMVATI DEVI SARJIT HARPHOOL SINGH HASKOR MEHARCHAND POMILA CHHITAR RAM ASARFI DEVI MUNESH KAPTAN KHEMARAM bhutaram MEHAR CHAND DAULATRAM KISHORI gajesingh BISHAMBHAR HASSO DEVI GURU RAM jagdev SAMSHER KAPIL SINGH CHANDGI LAVITA DEVI RAHUL CHARAN SINGH SUKHPAL YADAV KRISHNA kusumlata ugrasen PRATHVISINGH SURTARAM EKTA DEVI DEVENDRA KUMAR HARBIR JAIVEER BHOPAL SOMWATI DEVI PRAVEEN BHANI SAHAY JHABHAR SINGH PARMESVARI TARAVATI BHOOR SINGH AMITAB MANVEER GOMSINGH MAKTUL RAMOVATAR HARENDRA OMVATI DHARMCHAND NITYANAND YOGENDRA SARTI PARMILA PYARELAL ASARTI BUNNI DEVI ARJUN LAL prashraam KOUSHLYA GOVRDHAN RANU DEVI TEJKANT udai singh TULARAM RAMSHAVRUP SAWANT SINGH BANSIRAM HIROBHOJI KRISHAN KUMAR PRBHU DAYAL SHAKUNLATA CHAMELA RAMKARAN GURJAR BHAMMU FAJRUDEEN ravi imrat lal CHAJU SARTENA DEENMOHAMMAD MAMMAL GEETA GUPTA padam chand SAHUDEEN SAH NOORMOHAMAD banshidgar yadav BHAGWARI KHURD imarti devi motilal omprakash yadav bastiram KALWARI buddhi ram rekha kumari yogi raman sunita yadav gayarsi lal BIRENDRA BHODU satbir roopchand HUKMCHAND sal ram bablesh udhami dharm pal brij lal sajjn singh bittu gokul ram tej pal singh MAGU RAM gisak hari prkash mahi pal tek chand badamali shiv charn ami chand padam singh chandbhan chandr pati banbari lal ratana devi minshi ram sua lal CHHJURAM RITU DEVI PRBHATILAL ROODMAL CHINTA MANI MAKHHANLAL janga ram SHIVNRAYAN POORNCHAND YADAV JEETENDRA JAGAN SINGH SURENDRA SHRMA PREMNARAYAN SURESH NARAYAN KAELASH DEVI RAATIRAM KANHARAM JUGLAL KRISHN KUMAR BALVNT SINGH BHAGPAT SUNEEL SHASHIKANT SHRMA RAAMKALA MUNIBHAR PHOOLBAI GAHAD SINGH MAMLI MUNSHIRAM sudesh kumari ladooram SUSUNATH Chandana sugna bikanath biro devi chhangaram DEEGRAM rambilash kirosta devi HEMLATA SHARMA SUBASH CHAND SHARMA ROHITASH SHARMA makhaan jayprakash chandrapati durjaprasad hosiyar bharpo devi lachhuram dilkor satyendra birju ram bramhnand rabir binod neharimal bhagwan deva gokala chand bewanti bhwani munshiram jagish hemant ramdulari sujesh ghandi chandrawali kanhaiyaram pratibha bhagtu nawal jay prakash jagdish dharamveer yadav nand lal yadav kaushalaya devi rohitashav taravati devi kundanlal jhabbal ram mansingh yaadav krishna devi paramjeet devi surendra yadav basti ram ratana devi JHABAR MISRU santlal SHIVNARAYAN arvind kumar sharma youdhistar manfool murari laal sitaram kalawat kesori muniya devi deep chand yadav muniya kumari hem karan ramsrup mistri bhagavati devi MURLARAM SALOCHOANA PARMANAND DHARAM PAL BABLII DEVI DHURGA PRASAD LEELA SINGH SAMITA SAMLI MQALKHAN SINGH JIWARAM KAEAR SINGH ARATI RANDHEER BHARTA RAMAWTAR OMPRASPKASH SHOYDAYAL RANBEER SINGH NIRU HEM RAJ JOURUIMAL LAXMAN SINGH THABAR HETRAM nagar singh kavarsingh dharampal rohitesh shukh ram goiti sahay shubhram jhootharam sangeeta devi premsingh ramotar om devi ranjita bhaght singh dhramsingh kerodimal mangturam dataram moharsingh somdat lalidevi rajbir singh gyarshi llal sunil dat budharam pranshukh kailash devi chandrapati ramovatar DEEPAK KUMAR GUGAN singh yadav DHYAN CHAND vikash kumar yadav GUGAN shalu ram chhutn ram dharampal yadav gahad singh rinku devi balkrishan rajendraa devi bhana ram ramvatar prathavi singh samundar mirchu ram mahada ram foolwati devi bhagwani devi ruga koushlaya devi satyapal singh veer mati bhompal su priya devi pyare mohan molad ram shankutala devi shivcharan ramsarna jawarlala ram nayan satyveer singh yadav bhagamati vikash yadav vishavnath mukhtyawar singh chotu ram roodi baheya reema yadav sushan singh raju bhahdur dev dutt salg ram bhanwan bintu kumar parth singh ganapati radhveer jawar shankutala devi munshi ram gyarsi devi ramawatar kehar roopkala ram chandra rani devi virendra kumar ramananad chhitarmal bablu < kalawati devi shashibala har phul gurjarmal lalita devi bantram munsi ram umesh devi babulall bihari lal gandhi ram jugal kishor chameli yadav lalram harkesh bimlesh khushi ram somati devi shakti singh kashiram sampti devi som datt brahma kulla ram man phul meharchand shiv naraayan ramesh devi chandu ram vidya sunil kumar shaarma omprakash sharma jhandu phusa jale singh bhoop singh savita devi rekha sharma mukesh kumar sharma sursati devi surj bhan rajveer sartaj yadav suresh yadav kuldeep som dutt chanda ram leela wati devi budhd ram dinesh kumar yadav bhani sahya salgi surat singh ashok kumar yadav jay nayran jagaram subhadra parsuram rambhros yadav mukha ram rudha ram ramniwah reshmi devi gaida ram nancha ram rashmi chandrakla ranaveer madanlal meenakshi nayak kirodi devi virendra kumar sharma bahadarmal deshraj jayprakash saligram sadasukh bhagwani devi chhaju mathuri devi rupram ved prakash rakesh kumar yadav renu kumari bhagotee devi nandram kaushalya devi shoyaram somwati devi ramrakh balkrishn balwant yadav jalpai devi dayanand balkesh devi virendra singh virata devi bhagpati devi kaval singh jaykaran vijay kumar sharma gohari sahay ashok yadav rohitash yadav mitash devi chandan singh prmesh devi surjbhan bambu lal bhursingh manu devi shivram havaisingh balkishan pinki sharma parikashat yadaram rajendra saini dasdf jaaguu indrapal safed singh pradeep sushil kumar balwant singh gindo devi ppusa ram kripa devi phoola pramanand mansho bhalkori jay dayal gaje singh jitram shrichand dinesh kumar radha kishan buddaram bhanaram patram sain sajjan singh yadav nitya nand sapana yadav prakash yadav gajraj singh phoosa ramanand yadav shyonarayan reshami devi suniyo yadram sharma revati devi akheram ravindr jhabbu ram manisha yadav satyaveer yadav kripa ram yadav DULI CHAND gyarasi lal indrabala krishan kumar yadav chunni laal gajraj singh raamrati ramsharan ramkishn swami kishn das saavatri devi jagdish parsaad dharm pal yadav lichhami devi ram kishan yadav prahad indrawati devi sukhi ram josta devi sant lal ramdarshan Aasaram Syobai devi sarjivan lal bajrang prajapat mahadi devi banwarilal neeraj devi murli devi GUJARWAS dipanshu leela ram yadav shiwani nangliya shochand rishal devi anil yadav bhoopsingh bhoopsingh yadav asharfi devi jagmal yadav sanjay yadav poonam kumari yadav satvindra singh kisori laal banarasi ramdutt yadav jayanarayan babulal sharma naagar nanchi nirmala basant lal hoshiyar singh mangana ram anju bai rakesh yadav gajraj saraswati devi pramila devi lok ram neetu devi billu mangeram megharam ram raja devi kailash chand yadav saroj nayak subhash chand nayak dhan singh rajapal indr singh virendra oma bhagawana ram manju bala shakti prakash chalti devi kanhiram pooja rani BALBEER bhateri devi kailash chand soni subhash kumar anoop kumar chiranjee parahlad bhagwana ram dhanpat singh bodan singh silochna shish pal bhagawana ram mausmi devi papalram himmat lil singh aganaram rohitashv dhahad singh chadr nath sant lal yad ram sarjit rud mal chirnji birsingh bhagwana sahay sishpal malsingh gyasaram janki hathusingh renu devi satyanarayan soni rukamani devi jasvant singh mallaram hardavari mukharam antr devi kismat singh mage singh supar devi bahdura singh gayanchand gulka devi dhanram bhadar surta ram gajanand totaram dhananram ghisharam anup devi madhan singh omvati devi gokal rudhamal nimbo devi gopal yashwant singh phula singh ramshw roop santosh ghaghad singh vinita devi phakirchand roopsingh gindi bodanram misri arun kumar mahawar anof devi purusotam MALI DEVI narbadi jamni sahay narsingha sulekha sharma surendra sharma ghan shyam kartar prithvisingh hajariLAL CHALTI DEVI baidh nath OM DEVI GHEESHA RAM maha veer prasad poonam yadav rahul yadav parmali latuya RAM KHILARI anjali meena radhe lal lokesh meena radheshyam meena chandra kla shree narayan para kla urf bula gile kamoda braj mohan ram pati naaraaan bhgawan sahay sharma keshula jouhar mal ATARU kishanpyaree chhotulo mangli ganglya ram sarjeet kour nindar singh KISHANI BAI RAMSVROOP JASSURAM HARKA JIVANLAL asrafi devi beghraj bismbar sanogita dipendr singh dharmendr singh RISHI GHITAPURI samita devi kothyari radha vati ragunath RAM DULARI ram prshad JOHORI NANGARAM AHMDI GACHAHA SNEH DEVI PRATHVI manisha kumari JOGENDRA SINGH ANTPURA muni devi maherchand narayan prasad ravina devi muni ram hosiyar manita devi dilep shivkumar ramdai devi bansi dhar garib ram rud ram karana ram jagaveer pahlada chhota devi dhuna ram jodha ram RAGVEER sarvesh devi Babli raghunath yadav prem kumar malkajri shalgu lekhram jhuburam hardhyan rajeshvari basati ram gani ram ramsingh yadav falla ram jaryan jodha singh asha kumari bishmbar dayal NAGAL KHODIYA munni kanwar nangaram hheesa ram bhagtawar radhu nath sapna kawar pavitara sunita kawanr dasharath singh pachuram bhutri kaila ramkumar singh daya nand kanta kanwar balbeer singh dhaniram sunehari devi sohanlal ummed singh prabhusingh babulal bangali pirasram umraw singh chat ram tara urf savita vijender singh gopiram bhartlal savatri doulatram indrawati atarsingh rajender sushila hiralal parsuram murli ramesh kumar timaram navalkishor bholaram sadiram rangrav ajay kumar krashna deepchand ramprasad sanobhata madaram kalluram thakur singh sharli bindar ballaram kirosta satender vijay singh rajkor devi visambar bhagat ram ratan lal prajapat basant lal harfool jalesingh balbeer singh parmila devi jhutha ram phoolvati rajender prasad balwan singh yadav lilawati jagar jhugadu ram bishambar anil kumar yadav ragveer phursal shrmila naresh yadav vijender singh braham prakash maganmi daleep jhabrsingh girna jasawant dhadsiram ashutosh bugga jhalar kedar singh yadav dhankori shrwan kumar paramanand chokharam soudan khubram sunarpal dhudaram barfi manniram ajay singh surji mahadev prasad revati shaduram kunnan puspa vishamber jaydayal kirodi koushliya NATHURAM YADAV hosayaar singh ekta bai subhanta madaram parkash mahesh yadav murti dhramveer masaram balaram baidru shyampal pharbati DULICHAND PRABHATILAL udmi ram gisharam SONU KUMAR MAMAN sardar sahhu ram BEENA DEVI tejsingh bishamber dayal khem chand jarman darsana Kavita devi manoj kumar yadav kokar mannaram < rajani devi sant kumar pappusingh umraosingh ghudaram som datt suratsingh jitaram ajit kumar shyodayal mishra lal purnmal hera lal shyodal singh gyarsi lal omprakash yadav prabhu lal hawasingh balkesh bahram shkuntla hushyar birmati randheer singh fool singh chand bai devi bhuru sugnarayan ramadin bilas devi jagdish yadav nirshaga somavati vijay kuamr manjubala seema arya menaka nirmal harendra singh bhupendra singh prasada dilapati pharbati kirodimal udmi brejlal ANKIT KUMARI yogendra kumar SAVITARI kallaram jodharam puranmal maman chand banwarilal shankutla muktyar pachi motiram poonam kumari chokha ram vishambar daya sangita vikas kumar dhnpat ghadsiram babina kumari saroj parwati devi hathiram hardari ganishi vijay pal jogendra anarkali jhakhal gyatri devi jhaburam sushila sain narendra kumar shreeram indra sharma suresh sharma simbu banarsi kedar bhagwani dhrampal taravati rajveer yadav prabh yadav kishna bhagoti eaghuveer imarti devi shyokaran nanad shankutala amarsingh sushma sharmila bodanram somdatt chanya ram khemram manjit sonu yadav devdatt sujit sonam devi sajjan shrwan kumar lekhram deeapk shishpal jaishree jagat singh daleep bhagwati dharmvir mahveer vidha sodaram chinrajilal aarati devi harnarayana veersingh sumitara devi devaki jgadeesh prasad surajkan sanji devi sumitara beeje singh jasaram balabeer bhipal ramshwaroop foola devi kirodimal jeetaram sarabati devi suratab pinkee kirapa devi umaraw manbhavati joharilal parmila satyaveer bhimsingh lubeen jhabar ravi prakash mahendar rohtash surender kumar sabita vishambar rajvan devi singh ram uma sharma govind kumar sharma roop ram randheer homwati bisambar shree ram chimma devi savat singh yadav babali devi birendra rohitash singh sarmila syodan koushalya devi rajendra kumar sant kumar jawahar lal dolatram nagen keshari bhadur singh chitr pal sanehlata yadav ramher singh ashrafi devi prakash walmik banesingh bhanamati richhpal omprkash ramwatar prajapat devishay bimla bai jawari kamal nayan sharma bittu devi dharmveer singh yadav barfi devi mamanchand jodaram anaro devi dalip singh bhani sahay premprakash sagnaram guljhari lal ghnshyam manhori jainarayan mani leelawati devi bijendra silochna kedarsingh phoolsingh phoosaram hoshiyar rampat biharilal JAYKARAN YADAV KRIPA DEVCI bhagat singh kitab devi shyokarn roshni buddram jindar chinna ram satyaveer singh charan singh sigha ram sanotsh rajpal yadav rampat yadav manbhavati balveer singh umdaram sunita kumari raju sunar mila chandgi ram shigharam mahadanath indu devi raguveer balavnt singh murali shyo chand ramgari shyo narayan chandrawali lata devi tara guddo bhagvati harnath santosh devi mahatab manphul sushma bai prem bai ratn lal deewan singh kishansahay sandeep yadav kishorilal subhashchand chand singh nirmla umrao singh supatra devi bamman ranjana devi naresh kumar chmeli gori shankar omkali srichand jailaram gulabsingh sriram umrawati sonaram lekhu ragbeer sarti leelo devi bannaram hemlata ashwani mamanchand mukalesh tula ram MANOJ DEVI satyanarayan singh naresh singh sanjay kumar sharma jawar lal sharma savant ram % babli bherpai bhopal pyari lalji naniya chandrakala sawant bedvati parikshat sodoram balvir Rinku kalavati rohatas banawari omptrakash mankori lakhpati devi kesri devi gyani shyoday jasvant sadhuram bhuri devi chhaggan suprim bhupesh kumar indra raj babita gaur mahendra gaur triveni RAJ BALA devi parmeshwar supar devi mange ram bhawar nath sumrari mukesh devi suman bala neeru devi birendar kumar parsaram vijaypal jiram anoop yadav karshn pal ramprakash fateh singh naharsingh bishambar gugan ram sudansu kaushlaya devi shishu pal Daya devi vajeer singh chandravali mamta sharma harish kumar sharma chandrakala devi hariram yadav dhankori devi vilasha ram gud dayal chandravali devi bhusa ram satish devi Kabul devi gokal chand ravipakash yadav rajni devi sawet singh mehata shakti singh yadav shyordhan JAT GAONRA SUBE SINGH narpal surupi devi neeru kalji singh shishu pal ashok kumar yogi birendra singh piru ram sajogita devi umesh kumar sharma narbda devi khemchand yadav mamnram manhor manju yadav pushpa deiv sundralal praveen devi suchet singh prem yadav piruram vidhadhar begaraj shamada ram pradeep kumar yadav sanjay yadav khaliram rajendar shotaj sarswati devi dharmchand prem prakasha phool maya durjan asmata devi sima devi sabha ram krishan kumar sharma devender kumar satypal kushamlata TAPESH YADAV ramutat nisha devi nirmla devi krisana devi banshi lal sanjay kumar garib das mukhtyar jelaram vedkala devi maha ram harkan ram khema ram natthu singh mangal arm sanasaravati jaman ietraj chandra kumar yamuna prasad bahadur mal devraj yadav bhur singh jorawar singh harbai devi bhavar singh arun kumar BHAG CHAND gindodi devi dhrm pal nilam devi nav kishor nihal chand papu singh kabul chand sukantla suresh chand yadav sawal SUNDER LAL YADAV ramesh kumar sharma raghveer sumera singh billu ram hariom yadav HUKAR SINGH sordhan kuldeep sharma gajana devi prem pal bhagirath mal jhutra singh ramesh chand rishipal suman bai chandra prakash reetu devi vishvdeep dharweer shishupal hoshiyari bhurali devi rajbala ramnivsh champulal jaidayal maniran jugal chandrawati lilaram sartoi santra devi kainahiya naresh kumar mehta anita devi ramkala yadav sagan ramkala devi godharam nathulal meera koushlya devi nathiya devi natthuram kamla devi abhaysingh silochana devi banesingh iswar naveen devi praduman kumar sweta sharma shyamsundra ramkala devi poonam devi meer singh bhimkor devi jaluram vimla devi jaidev krishna devi kisan singh bimla devi santosh tiwari rajesh sharma updesh manphul devi nityanand umravti devi mukesh yadav sheela yadav hameer dhansi mangalram omkala devi karnsingh maduram mukhytar sundaralal sarwan devi gangaram sarswati khushiram sochanad gayarasi devi anupsingh ratan devi chunilal mishra gindodi udami ram hukamchand asarphi devi revti devi dhanshiram neeraj kumar yadav shankuntla devi vivek kumar atar singh sojiram lilawati devi anupama phoolpati satvir singh bullaram chirajilal KHIRUDAS ramsavroop vipin kumar< rushtam surat singh sochand nanadaram rohitash verma bhawanisingh sudhakar yadav kamlasingh sahendra kumar bugla devi virendra singh yadav yashawant singh bhagwandas virender hemlata yadav bhati devi seko prem kumar kalicharan chhajuram mehta ranveer yadav jit ram hemar chand jai prakash yadav sheeri chand surt singh ashok kumar kawar singh ramovtar biddaram dara singh kanhaiyarma renu bala salwant kumar pinki yadav surendera kumar ramrtan om devi ramchandr kumhar surasti devi bharma devi rajveer nirmala kumari deshraj yadav ajeet singh bhagvanti devi narendr kumar yadav pawan sharma dayanad jagroshani kahniyalal lalman manwati devi omprkash tejashwani devi navin kumar kachrulal sugareev singh guljhari madha ram sona devi jisak minnaram SHAKUNA DEVI ram nath hardev ramakant sita ram rajkishor cirnji dedraj mahjipal umrawali risapal ranveer jenanarayan pinky devi pawan kumar deendayal misarli jouhari lal jibali devi munshilal vishmber ishwer hariram verma udamiram jaiprakash harkan nitesh devi sahiram anu devi sameen devi papulal rajaram yadav sumanbala surendra kumar yadav jhutharam ramsawrup chandarprakash mahadaram hansraj yadav harnaram sudha devi satyavan sawant singh kanhi ram harish kumar ramshwarop chuni lal shrvan devi hemkaran maina kumari giraj prasad chhagan lal jank singh shri bhagwan pooran mal solanki shri ramswaroop dayala ram pravin kumar gopal krishan yadav biml mula chand maniram shyoraj singh ram bhuteri devi rakumar yadav beerbal yadav monu kumar rang rav saroj bala guru dayal omvanti rameshvar bamndi sangita devi shivshnkar bir bai devi bala ram tara chandra khajani devi sawant devi bimala devi soml datt budh ram gajju devi sahdev singh man mohan misrali mirharam phusa ram chhanga ram nait ram ramchandra yadav ramashawar fatesingh mevali devi sutan brahama devi narayana Anju devi sanny balwan singh indravati devi neesha devi shreekant jaipal thavarmal bhambhu dayal Nriranjan singh bhhem singh gauradhan shavat ram sedu ram shradannd subesingh yadav pokar dala ram debi sahay manmohan sajana devi parkshit jag mohan hanuman chand net ram jivan ram kulda ram chandgi simbu ancha devi moharsingh moti devi dhanshiram thakarsi inder raj lado devi sualtan ekta devi jay bhagwan hardari dholi bai basanram mahavir prasad goruram surma bai bajrag singh surta singh ishvanti devi ram sharan kitabi devi kantaram dhurga bhani raj bala devi gyarshi sakuntla devi bhawani prajapat divan chand dilvar singh gori devi indrawati ishwar singh yadav reshal devi basanta singh jeeram sanita pavan banisahaya anuradha ranchandra mansha devi laxmi narayan sharma nanaha ram purn mal prbhati sasiya sada ram kabool chand jayanti ram neelam yadav sukhveer singh balwant singh sanjay singh shiv dutt sariya jutha ram ram phool gadsi ram rakesh kumar yogi gyanwati ramswar singh hina devi amar bai kalavati kailash chsnd rameswar dayal surya devi bhadura prabati lal banashi dhar chhaju gir vishnu duut koshlaya devi gauri shankar murali lal lilo devi gad singh resam jashvant brham prakash naresh kumar yadav shubash chand surjabhan ramawtar meena dhurga ram naragi sagru shashi harish sharma lilasingh RAMGIRI DEVI darshana simbhu sartaj devi ram savroop chinh bihari dhamli nathutam kanwar devi rajusingh NATYANAND mitlesh dhanwanti devi shribghagwn jeevan lal chandr singh chashma devi shiv pal singh kalayan singh RUGNATH giriraj singh sbbi gyarashi lal naurang angoori devi shibhu dayal lokram chandrasingh KUSUM DEVI RAKESH KUMAR SHARMA DHRAMPAL PURANSINGH JASHWANT SINGH anita yadav dayanand yadav somdatt MANGEJ DEVI pawan singh raghav nagar mal ramchander KARANSINGH jitendra kumar soniya kisanpal shree bhagwan jayveer prakash chand yadav ram kunwar prabhu sharma rishpal amitarani shree bhagawan nan bai ramu singh manjesh devi satnarayan deepa jivan ram devindr bheem bhadur ravindra kumar mahender pista jalmram sundalal bhateri kharati ramfal kailash prajapat suwalal gyarasi nokash ram jhutha ram satnarayan pavitra devi sunil kumar yadav shyo ram shishram singh vasudev daya harpal singh SHUBHLATA INDERJEET SINGH JAIDAYAL khushbhu amarsingh raghav bhagchand dhanshi ram arti devi baburam indrsingh choote lal shushila devi premlata devi bishian dayal DAYAWATI DEVI GYARSARAM rameshwat nathusingh pokhar mal giraja devi murarilal jaysingh shivdat kheta ram prama nand dhira ram niraj rajbal devi balvan singh gulad devi narayan singhj suresh kumar sharma chandro devi netaram patmal om pati raghuvir singh nityanad gudiya devi gyarshilal mularam balsingh sawalram hunarpal soni chunnilal lichhmi bishmbar manhor lal rinku kumar sawal prita yadav veerdath yadav ramdev prajapat rav sahay prathvisingh balwan singh ramutar hardwari dharamvwwr hanuman parmesh devi satyapal harpal brahamprakash ramshingh vikram singh nayak gugal devi pusapa devi jaybhagwan dayananad santolal shashikanta devi subaisingh shyo bai sundaram sajan singh bhamdev parbhu dholaram satwant mangaturam chamili devi phulmati devi kailash devi shavat singh pavan kumar manoj devi paip singh hemaraj singh dharam pal rajkumar yadav kusum devi murari phuli rawal sarwati devi pokarmal shilochana puran singh yadav chhaju ram yadav prabhat singh sarjeet karatari baljeet singh foolchand sona bai RABHANA SAMIN KHA asu khan AFSARI ALI KHAN AAS MOHMMAD sundaro kaur jaymal singh hariaram bhagguram raveena begam abbas TAYYAB HUSAIN SALAUDIN paramjeet kaur RENU BALA MANPAL SANDEEP DEVI CHARNJI LAL SANJAY NAGPAL BHEEM SAIN CHHABRA DEV SUNDARI MUKESH KUMAR VIJAY WARGIYA madhu MADHU VIJAY WARGIYA KIRPA RAM SUSHIL JOHN RENU JOHN SHRIL JOHN RASHMIT KAUR AMAR JEET SURENDRA MONGA mohamadi daanshay bachan lal mamta saini MANOHAR SAINI Sarupa devi seta ram jaikam khan kanti devi rajendra prasad singh indra deo singh shahidan mohammed sandhya yadav devnarain yadav babli rajput rajendra singh rajput DROPATI DEVI RAMNARAIN YADAV JAGDEV YADAV ANNU KUMARI ANIL KUMAR ARYA ajeet singh yadav jhaman singh anjana chetaram kaushalya ramanad murlidhr ravindra kumar kasha jawant basudev vachan singh cheja ram sarwati devi shosay dhirendra kumar mukadm surender singh ganesha ram yash want vidha nand CHUNILAL pala ram ummed kumar chirnji nandlal kumar hasan khan krishn kaur baldev singh abdul rahaman balwan payal bagga singh aisa < tahir khan mahamudi yasin khan rasul khan hajarbi mohammadeen alijan jan mohanand nasri sher mohammad farjina alim husain ajam yakat ali eman manjeet kaur kulwant singh jarnel singh hurmat khairuna rakmudeen daliyal nurdeen umru sirdad sasul khan saharun badaru pappu khan sundara kaur kashmir singh devidayal shahidi samsudeen ujir akbar husain liyakat ali asmohamamd VASEEMA TAYYAB HUSSAIN MAKSOOD MAZIDAN JAAN MOHHAMMAD KAMROO mohali SAFEDARAM MUKHLID HASAN MOHMMAD SAHINA RUBISH SAHBU FAROOKH LADO BAI UTAR SINGH ASU FAKROODIN UJER KHAN KHUSID PINKI BAI SHRAVAN SINGH JANGIR SINGH SAGIR islamudeen KHALIL HURMAT SAMSU DIN RASUL KHA DHANNO AKHTARI NASARUDEEN MANGAL KHA NAJRANA MOUHMMAD SHARIF JAIDA JAMAL MAJID JENAM ILIYAS KALVA BASSAR NOORDEEN HALIMAN SAMMAT ARUSTUN AMEEN KHAN KAMAR KHA RASMUDEEN NIJAR KHA toti gilaram NATTHAN BASANTO BATANRAM islalm rafikan kaldu pasho devi rahila sakar mohammad jagmal khan suman devi rahamana dhamman chhindo kaur surjeet singh santa singh deenmohammadi samini alimohammad nurmohammad nababdeen abdul ajij rashan umar mohammad kanesingh chutmal ramsher singh iliyas mohammad basir khan hayat khan sanjaysharma sharipan musha joru malkit kaur resham singh jwala devi fatama saluki samela parno bai khansingh arsina amir khan CHHINDO BAI AVATAR SAINGH ISRAIL NOORU VIJAY LAXMI LAKHMIRAM RAKMUDEEN RASID SARJEETO KAUR GURMEET SINGH ASIYA RAHIM SHAH RAMJAN BASKARI BHURE KHA MANFOOL VEERA BAI SATNAM muharbi mardan JAFARUDEEN SUBHAN KHA DHARMO BAI CHANDU RAN HAR BIR BACHAN KAUR TEK SINGH EEMANA HASAM ATARUKHA KAKO BAI KRIPAL JANGEER SINGH HAMIDI ASIN BARKATI RAFIK RAHAMU DEEN KARIM BAKAS FAKARUDEEN KOYAL DEVI BHORE LAL BHAPPU MISKINA RUDADAR FAKARU DEEN NASARU PHOOLLO BAI KUL DEEP MOHOLI ALI MOUHAMMAD YAKAT ALI RUK MANI BHAJANO KAUR CHRAN SINGH AVATAR SINGH SUKHAVINDRA KOUR BUTA SINGH SHRI TULSI RAM PISTA MAVASI MUNSHI BHAGAWANI YADRAM YADAV VINA BAI VIJENDRA KUMAR NURAJA JUHAR KHA BHUDIYA RINKU BADALU APHASINA SAHUN ABID BHAGU MUHURI MAMMU KHA CHAND MAL ASLUP BHOTI TULA RAM GANGA SAY ALI SHER LAL MOHMMAD AJIJ KHAN SATTAR ISE KHAN DEEN MOHAMMAD ABDUL RAHIM AMRO BAI JASPAL MAKKHAN SINGH FOOLVATI BUDDHA SAVTRI SAHRUN ALI MOHAMMAD BASIRI RUJDAR KHA IDA KHA SAMASIDA SAHJAD ILAHI BAKAS JAYADA SORAF HAJAR KHAN KALO BAI KASHMIR SINGH GELSIL MUBIN KHAN ISHRODA RANO BAI LYAJ SINGH RAMDIWAYA SINGO RAMRIT MAYA BAI HARBANSH SINGH BEGHRAJ KANHAIYA RAM JAGWATI DEVI sumitra DEVI CHHUTTAN LAL BASRU CHANNO BAI BHAJAN SINGH KALA SINGH BISHMBHAR DAYAL NAWAL KISHOR CHANDRABHAN ATRO DEVI KUDIYARAM MANOJ CHAJJURAM BIRMATI BUDDH SINGH RAMPHAL RAFINA RATTI KHAN SURENDRA URF HARI satpal yadav updesh kumar yadav shree chand jagmal roshan devi om parkash utmi bai gujarsingh brahm singh poliya bhanmati devi devishahay sushila DEVI MAHENDRA DEVI SUKHA DEVDATT SHYAM KAUR AVATAR SINGH SAMIRI LAHARU RAY KHA UDAMI RAM RINA KOR KAKA SINGH ilyara mangturam chitra tullaram subera shivdayal jita ram kala singh prabhudyal sagriyo mindo succha singh pohapsingh asrafi devi gheru mitru mangt sukesh devi fusaram nobat anjali vishwajeet magghd rajindra kour shirchand murli ram lili santu govrdhan DHANPAT SINGH SALAGRAM SEEMA SHYAM SUDER RADHE SHAYAM JUHURABI SHAUN KRISHNA KUMAR ISHRO BAI GHANIRAM BABITA SUNDARAM BILLATRAM JAHBAR DIGA PURAN SINGH YADAV chhindra kaur SWARN SINGH OMBATI MISRO PARVIN KAUR JANGIRAM PRAKASH KAUR ANIL KUAMR YADAV JITRAM SINGO SWETA PANNO ROHITASH YADAV HANSO MALKA DEVI RAMKISHAN SHARMA SAWALIYA PRITHVI MOTA DEVI HAS CUAR PUTI raviender mahender yadav khavar singh SUNDARRAM laximi narayan kashiram mona sakun RAMEHAR YADAV timuram juhar khan meena bai satender kumar sunil yadav surat ram CHARPAN veero kour bud singh Tej singh sadaram SULTAM rasid khan vijay devi digram utmi gujar singh bariyan singh karan singh mangl NASARU SATYAPRKAS INDRRAJ JAHAR SINGH MUHARLI MUSA MANSA JHUTAR FATEHA SINGH UMRAV SINGH ANOKH SUKHDAI DHRMPAL KANWAL SINGH GEETA DEVI BIMALA KAUR SUKHWANT SINGH BAKHTAWAR SINGH SULATAN BHAWANA THAMOS BISAMBAR MADANPAL SAWLIYA PINKY MOJI KUDIYA SARITA YADAV KALU KHAN BUGALARAM GANGADAN DALEEP SINGH SHIVDAYAL KUSHLTA JASBEER SINGH SHRIRAM YADAV DHARMO DEVI JAIBUNA FATTU GURMEET KAUR KALASINGH CHUTTAN LAL DHANVAT SINGH NEETA CHANDGIRAM NARSINGA POONAM YADAV DEVINDRA KUMAR YADAV MANJEET GOVIND SHARMA SATBEER SARBAI MAM CHAND YADAV NEERAJ SHRMA CHAMELI KNHAIYA LAL SURNDRA SAGRIYA VIDHA RAMPRSHD CHADR BHAN KIRODI DHAMMO BAI BAKVAN SINGH HAMSIRA NUUR MOHAMMAD MONU DEVI INDRAJEET SUDESH dhoili BHGAT SINGH harumal JUHAR KHAN BILLO DEVI NIRBHYA RAM KHUBARAM jasvnt PERM SINGH SANTSINGH bimla kour VAJINDRA SINGH BANGASINGH JUHURDEEN NATTHAN LAL VIDHA DEVI ATAR SINGH SOHAN LAL brjalal sonaran MAHASINGH RAMPT ARASIDSA JAMALU MUSADEEN kewli SUBHASH CHAND BIMALA DEVI HANSARAJ SANJAY YADAV GAJARAJ KRSHNA MANJEET SINGH KISHAN LAL YADAW JAINARAYN sahindra LILAM JASAWNT POPASINGH SANDIP DHANPT VIJYARAM neetu raghvir singh kirshina mahendr tarachnd ROTASH ILAIBAKS AMMUKH mulachand DOLATARAM RAJVIR MISHRMI RAGAVIR BUDHDARAM VIDAYA JAIMAL PRABHU DAYAL PARBHATI SANTOS GANESHI DHARAMVEER PAVITRA DEVI ANTIM BALA shair singh SHEDIYA JHUTHAR sufedi NAINA RUKMUDEEN NISAR RAYA KOUR BHUBHATIYA JEEVRAJ sukhvindar kour preetam singh deeva singh BIR BAL RUBI PARMJEET KOUR JASVINDER SINGH KAR NAIL SINGH LALO KANTADEVI AJAY PAL KUSHI RAM DESH RAJ TOTA RAM RATTI RAM BUDDHRAM VEDAPRAKASH JHAGGAR SINGH FOOSA REKHA RAM DEVENDRA YADAV RAMEHAR BEENA SAVLIYA kesu ram RAM KALA RADHA KOUR VIJAY MONIKA DAYA PRASAD VIRENDARA SINGH BHAGAWANA SHASHIRAM KALLA MEDHA SINGH DHARM PAL DAYA NAND SATBIR YADAV PARMAL SINGH ARSIDA MOSAM SIMRU HAR NARAYAN PRABHU RAJ TIKRAM PURN UDAY RAM HANNI MADAR JAMINATA MAMAN SINGH NAPISA TAHIR KHAN AKTAR RAMKAUR RISHAL JAYMAL MANIJ DEVI MEENA YADAV SATISH YADAV ANPAL ANCHALI SANITA SHIV SAHAY LAKHBEER gouri sahay rajkour BHUTERI BAI RATI KHA bansi vram SAROJ BAI RATA LAL CHANDRA BHAN JALKOUR DEVI KHUBRAM PREETO BAI balvindra singh SUKHVINDRA RAMBEER RAJAS YADAV RAMSHWRUP SONU RAM LAKHPATI SARDA DIL SUKH hanslata krishan yadav keshuram narpal yadav raj keshav kumar rajnesh devi OM BAI bhagdawat singh mamandeen daud isri khan< anjum husain muttal surjan khan meskeena imamudeen huru khan raghbir dharmo devi bhagawati devi tukaram mam kour jhmman indresh rattiram nitu yadav naresh yadav BADAMA SHRIRAM PRAMOD DEVI RAMPRASAD YADAV MOHAN BAI SURAJBAHN TEJRAM GHAMANDI LAL RATI DEVI DHANNO DEVI GOPIRAM SHARMA MALTA DEVI BRAHAM SINGH HADAY SINGH MANDOR BHOMSINGH premlal godawari devi biraj lal jagt singh chanderpati chhajjjan lajja devi rajbir singh rajendedra pnnaalal ramsaran chhimmo dharmu bai jagmalasingh deenadyal jamsheeda akhtar ishwar singh yadav ramsvrup daya chand sokran mohani bai jabid hajisarif khan sanesh ramveer yadav pinkesh jogindra kumar satybeer chandrawati habdu manju bai gagandeep fulsingh MALHAD ramehar singh tapan kumar THAVARIYA RAGBEER KIRTI CHANDR VISHNU PRIY RAJSINGH SHARMILA SANJAY YADAV RASHAN LAL SHITAL DEVI lachchhi somdat bhonta lalkor devi ramju singh med singh shiksha dhanajay hasanbasri phulbai kaml singh shyomram susa devi padma devi bhairo singh sama kour nangram santosh singh hitesh devi irfana LAKHMICHAND doli devi lahsuniya noordeen nasrudeen hundal puppuram tabssum jahir chhota DHASIRAM jagapat shri bhagawan bnshiram SHAYAR DEVI CHAJUSINGH BHURABAI BASANTARAM lali devi ramprsad SANJOGITA DEVENDR SINGH prem devi ratan singh uamraw MINU OMBEER RANSINGH ATTAR SINGH lakhpati SHAMSHER MNSHIRAM NUURIDEEN krapa devi sonapal KARISHMA DEVI KARN SINGH KAMLESH DEVI DHRAMENDR SANTRA DEVI MADAN LAL ranbhir SAMAYSINGH subisingh ASRPI SEENA ISUD KHA RAHMUDIN kamlesh devi karn singh ANJU DEVI MILA DEVI SULEKH BHUPASINGH ANGOORI CHHAJJAN saroj devi amit kumar chhota devi mahon SHRIMAL hukama devi UMRAW shyamlta PRBHUDYAL LALWATI hemkaia devi sarita devi naveen kumar seema rani sanjit singh ramshran MURALIDHAR MANOJ KUMAR DHRAMVIR SUMANLATA BRAHAMPAL LALITKISHOR SARSWATI BUGALARAM HARDWARI CHNNO SUSHILA DEVI PURAN CHAND NAWAL SINGH SHNKR BIRAMATI VIKARM SINGH BHAWAR SINGH RAKESH PRTAP SINGH SHEETAL DEVI SARIYA UMAR MO MAMUDA vinta devi shomender rambaksh SOBHAG DEVI ANVER BUDHARAM SUNDRA LAL saiman NANNKARAM JUBERKHAN SUMER SAMOT DEVI DHAMERNDRA SOHARAM KISAMATI DEVI SAMSHER SINGH BAGSINGH MOHARBI ILIYAS KHAN PRBHATI LAL NANKA CHAND UMARAW sabid mahbub sarati DEVI GURUDAYAL SINGH DHNASINGH RICHPAL ANITA YADAV SURENDRA YADAV sholu CHETE LAL INDRAVATI LILURAM sehnaaz ayush ramlala NANKARAM bhmman raten AJAYPAL YADAV chtra singh CHOTA DEVI GHUDIYA sishil kumar BHUTARI DEVI NATTHURAM JAGDISH PRASAD YADAV SHRI BHAGAWAN SATYWAN SHAKUNTLA JAI KARAN PHULVATI RAMCHANDR parth yadav matadden MARHAM KURSED KHAN AMIT PAL NIJARU MOHAMMAD SURESH KUMAR LACHHI RAM NEELAM SONU SINGH URF KALU RAKISHAN SHASHI RAM RAHAMATI MUSTAK KHA PRATHAVI SINGH MUBEEN ISHU SAMSHIDA SHARIF KHAN SALE KHA ARVIND BHAGAVAT PRASAD YOGESH KUMAR YADAV KARIPAL SINGH SAMPATI KUDIYARAM INDARAJ KRASHNA RATTIRAM SANPAT SUJAN JAI PAL NANVA RAMGIRI AAKUB DIG RAM SUKHA PAL SINGH ABDULHAMID UNNAS KHAN RAMAVATAR YADAV HANS KAUR GANGA DEV SAWAT DEVI SURESH KUMAR BHAKAL SAHID HUSSAIN IKBAL MOJIRAM PHATIMAN ABDULKIRM SOMVATI DEVI HAR CHAND ASHWANI KUMAR SUBANI ISHAK CHUTAMAL SUNIL DEVI BALAVIR SUKKANRAM MUNNI DEVI BHAHARU SINGH KRASHNA DEVI RAMSINGH YADAV SHRI LAL SINGFH BASSAR UMAR MOHAMMAD BHURAKHA PRAMILA VISHNU DUTT AHMRSINGH PINKI RAMRATI DEVI DASHARAT BHWAR SINGH LAL MAN BALBEER SINGH SOHRAM AYSHA AZAD ALI DAYA VATI AMAN LAL BEERMATI AMAR PAL payerelal DHRAM SINGH AMER SINGH RASMEENA TASMEENA YUNUSH ALI LAL SINGH YADAV CHOKH RAJ IMRAT DEVI GHEESA RAM JAGNESH KUMAR SAYARA BEGAM ALI MOHMMAD LAJJA RISHIRAJ DEVDAT deegram BANWARILAL AMI CHAND ITBARI RAHMU DEEN KOUSHAL CHAND GINDODI DCEVI DOLAT RAM BIRJU SINGH gunni SOHAN PAL AYUB KHAN INDRO DEVI CHOTE LLA NEETU YADAV RAMFAL ASIN KHAN BURA HOSHIYAR MOHARA DEVI GANGA LAHARI BUDHRAM khemi chand firdosh jahul hak najar TEJPAL mithan ali mahommad HANSKAUR SHREE MAL mustkim AJMAT SINGH RAMADHAN BASTI RAM dhandhuram GOHANI JAIKAM DEEN GOBAND RAM GIRI ASHU KHA MAHUVA SHANTA DHEEGRAM hakam deen ryddar DHARAMBEER SINGH CHIRANGI soban GOMATI DEVI RATMA DEVI MANHOR SURENDER KUMAR BIDDA RAM SARTI DEVI SHUSI JAI KISHAN JAGDEESH PRASAD ltadevi birjichand rudmal bhamho GHANNARAM HAMEEDPUR pramod kumar shalini sharma jitendra sharma yogender KELASH JATAV GHAMLI BALVEERA HUKAM mukkho gujari devi JAMUNA DEVI MAHESH CHAND SWAMI DHUNI RAM khiro lila wati LEELA KUMARI ganesh singh raghuvir LAUNGA PHOOL MISHIRI bhoopsingh kainyalal SADHANA KAMLESH KUMAR NASIVAN KAMRU KHAN JALEB KHAN PASMO BAI DALIP SINGH KISHANCHAND CHARAN KOUR Harapritkour pramjeet prashottam MISARO MOHAR CHAND BUDDHO ramchran harveer Sahimi SAHAB KHAN BHURE PARMALI BHARATIRAM bhajan kour mukhtar singh rudsingh SURAJI Mukkho SEEMA KOUR GURADEEP SINGH TASLIMAN NADIM KHAN SUBDI OLA RAJKOUR BHOLA SINGH JAKHEL SINGH JASVEER SARDUL VIRO BAI mangaram santosh kumari HARISINGH BODHAN BHANOT dalel singh nilam jagmaal buudaram MANGLI RAM KHUNTETA KALAN jaleem fajru khan RENI GHOTYO rambhar isamil aliya bakhati PHOOL BAI PANCHURAM rasmina umardin male kha BEBI KOUR GURDEEP SINGH DARSHAN SINGH banbari sudaram singh moolchand verma hardei devi parsadee chiranjee lal sushila devi sharma ramesh chand mishra meba devi surenda kumar kaniya lal bodhuram ji cheetar sonuram saini devkaran saini girdhari saini pooran gyarsaram dharmachand ranjilal bihari ram heetram kalish devi bharirath teejpal anokhe devi badari ram dhapali devi surjaram GUNGARAM RESAM DEVI JJHUGLA RAM BANARSHI DEVI BANARSHI gangori devi bimlesh devi DEENDAYAL bhansingh GHANSI BADRI PARSAD GANNARAM airjun BABITA KAWAR BIJENDRA SYAMSINGH KEELASH gangaden ghanshi keilash doolatram fakira ram keero RAMBO DEVI sawtri mhendar neetram VIMALA DEV I SATESH richhapal LALITA KAWAR SURENDR POONAM KANWAR RESHMI DEVI prem devi MAKHKHAN RAMKUWAR gheesee devi SUNEHARI DHAULA RAM reena meena BHAGGA RAM BIDDI CHAND granaga ram dhauli devi GANAGA DEVI BIMLA DEVI RAGHBEER BHAGGARAM pinki devi Prahalad gangal ram sibbanram kannaram sooraj bhan sumrataram dudaram surgyan kanwar anachi devi jootharam jagdeesh kumar papaiya beerabal babulal saini nanju ram sou narayan salochna devi rajesh kumar saini shyasahay bhaururam biddya ram sunita meena dinesh saini keriya sagraram virendra singh shekhawat imarti devi jagdeesh kumar saini shrvandevi prabhataram sardarsing< h sundi devi sugdaram tijadevi gadaram kaushalyadevi lekh chand asmarsingh keladevi naharsingh kamini devi musddilal dhrmvati devi hargyan chhunna nirnjan bheruram anaro devi noma ram gullaram ANGURI DEVI SUBHANARAM mahesh singh makhkhan KALA DEVI SARTI DEI chandra saini soonda ram kashmeera devi RAMAUTAR GAYRSARAM BHAGGARAM manni choutmal chunnaram hemvati DURAJAN SINGH prabhu dyal kalooram MEWA SOHANRAM sualal chhimli devi mangoo ram juglal BASANTI gaurishankar SAROJ KUMARI ladurami bali devi jugalkishor umravlal ANAR BABBU MAMLARAM BHAGAVAN KALEE DEVI BISARAM BANVARI JEEVANARAM KRISHNA KANWAR SIMAN SINGH VIJAY DEVI BUJEE DEVI NAGARAM DHAMBO DEVI SUNEHARA OMVATTI HARKUL Santosh DEVI ANCHI BISHAMBAR ANJANA DEVI RRAMAVATAR MANEERAM mohit peaveen sundri devi prabhata ram sumandevi khangaram ROSHANDEVI kamleshdevi santuram kanhaiyalal rashmi devi lalidevi sonaram chuno ram bhaiyaram bhaggaram dhruv shaNTI DEVI NARAYANSAHAY virendra kumar manish sharma satish sharma navin MANIKALA BISHAMBARDAYAL PARAS hemraaj SACHIN poorn falluram lakki natthuraam pokarram jhootaram NEER SINGH SADHURAM MEENA mungaram GURUDAYAL BAHADAR RAAJESH KESARI DEVI chhotA DEVI NAVIN JAVAHARLAL BNAARSI tilak ghogha devi dataraam dhannuram thakariya PAHLAD rajhesh PINKI MEENA MUKESHKUMAR MEENA LAXMI CHAND MEENA BHAVRI DEVI SURJA RAM SARBO DEVI BADRIPRSAD poorn chand SHER SINGH MEENA SARDARARAM MEENA DURGAPRASAD kumkum vinay SOMLATA HANUMANSAHAY SHIMBHUDAYAL dhapli devi richwal bisnaram ANITA GURJAR SUKKARAM INDARMAL SAINI INDARMAL bhagvana satis basntaram hava singh beyaa devi sallaram beya devi sagarraam bhura lal kamladevi MUSA RAM KARISHMA JELARAAM ASHISH URMA MAHESH MEENA hariraam mukeshi devi DAYARAAM chandraram lalluraam krishn singh chhimma devi CHANDAN MEENA PRATHI SINGH DHAPLI DEVI mularaam buraraam MULADEVI SYOS SYODAYAL kusbu bhagbana fuliyaram megha satyanaarayan arti bhavesh shubham bhambhu jitesh ghudaraam satynarayad giita devi KABITA BHvani rameshwardayal ADITYA NARARAM shuman natan vivek kalaavati shivlal dhanka abluram rameshar ANJU SAINI RAMAVTAR SAINI ARVIND POOJA SAINI amri devi bantiram sugriya himanshu kumar janvi kusum devi GADAARAM HANSIKA HITESH KUL SINGH BHIKHA BHIKHARAM NARMAL JAGJEEVAN JHAMMAN CHANDRARAAM GODARAM CHANDA BAI nomaram chaMELI DEVI pistadevi shyodaram deen dayaal kamma devi nanda bhuteridevi baiyaram jitendra kumar rajuram amla ram hardeva ram SULTHAN RICHPAAL TOFALI YAADRAM BUDAARAM SHYOBAI JELARAM BHAVARSINGH CHAND PRAKESH SHIRCHAND jagnram BISDA RAM PRABHTI PRIPA DEVI MAKHANRAM DHANSEE bansee SURENDER BANSEE DEENA RAM JHOUDHA RAM SIMBU SOBHOT RAMNIBAS BADAMI DEVI PURURAM MADHI chamelidevi khayali SUSHAMA DEVI VONIDLAL FATTARAM ankit kumar dhoop singh shomatram hriraam stnarayan dinesh meena SUSHILA MEENA jyoti meena kesarbai sushila saini bhoreram naththu ram jhammanlal payalat bles ! mkhan makhan ram aadhi ramu gurjar SHASHI PAREEK BHAWANI PAREEK MOSAM DEVI JAYDYAL BADARAM SAHIL SUBHAS samapat basanti rameshwer dayal HEERLAL lili devi kehrsingh kesaridevi ramesha veerbalram subaisingh deendayal harpati vinodi meeradevi dhansi patashi dataaram bimladevi bhagirat khimaram gulabdevi shrinarayan pappu kumar jairamsaini rohitash meena kanhyalal meena shardadevi tejraaj bebi anita saini monika bai prince KHETA hriram ompreksh kwarsingh behram syoram tillu srupa moti saltaram pushpender devkared devpreksah khairaram rameishwar ankit meena pooja meena ajay meena MKHAN CHINTU sundarlal HRIRAM PRVEEN SUNERI DEVI anil singh kusam devi chidiya archna kanheiya yougesh hwa singh chadiya chandram kanhaiyal arihan lal kanheyalal jaypraksh rekhasaini monu DEVEN ARUN SHARMA NMAN SLOCHNA RAMAVATER PUNAM SHARMA MUSDILAL BHARURAM KAJU KHERARAM SANJITA PURAN AWANA SAVITRI BAI KESHRI DEVI RANJEET GURJAR prehlad partarav suresh meena santtosh meena himansu meena virandra chatru ram hripal kamlish himani pavan kumar posti bheemsingh badri prisad badhriprsad chirujilal subash mala ram bhagban shay mahaveer saini badri prsad CHHEEND bhathi devi BAIYARAM SHARVANA DEVI SHIVJI lixma devi suneri devnarayan cheetar pisata devi jamoora MISHIRLI DEVI DOLARAM parbhatiram KIRSHNA DEVI PARBHU DAYAL NANCHURAM iswar mal nnachuram molaram garibaram GHISHA RAM subram patashi devi basawan ram RATTERAM GADSHI DAS ramesawar SRTI GRIba griba prdeep taro devi jagdish ram hrful taro devi JAYKRAN hiro jaykran KUSAL UNNATI RADHASHYAM sukhbeer gutiyaram virma preetam premdevi tinku MADORAM dlip sukli SHRI MANGTRAM JAGDISH PRESHAD karishma bai mukesh bai sarita bai revadram PHOOLARAM BAVLA SADURAM BIRAJU SARADARAM SARBTTI DEVI SUNDERI DEVI BHARPO DEVI KASHMIRA GAYARSO HARBAI BHAGAVANARAM BHAGGANRAM SARALI JAVAHARA RAMRATAN GURJAR MISHARALI DEVI GHADSIRAM BADAR GYARSO LAL roshan DEVI jhammanram maali devi JAGDIS BHAGOTY NATHMRAN bhouri gurjiram madiya karishma CHHEETARMAL PHOOLA RAM se duram ram hsing BHATHI JAWANRAGAV chatru ram phal rankaran fula ram ram avtaar vishamber peeru ram raveena parem devi ghudi devi dhalliram singaram manko keshanta madhoram mausam dhallo devi chhotaram DHAMMA DEVI RAMNAATH sobli barpho devi veerbal bikharam himanshu nimodevi sarli devi sarlidevi bhuraram nimo dadakali ramnibas manisa rambati kamli TOPHALI DEVI HNUMAN GYARSA GANGARAM AMRSINGH HARTA DEVI SUKHLARAM sugarh sedhuram ANKITA MOSHAM HERO SYODYAL HERA ajay sukh nomiya govinda jwaram chota devi paia ram PALERAM SARDARAM SAdhuram SHUBRAM BHABRA NIRANJAN OMA DEVI JNGLIRAM kamadevi dhansiram baiya devi hemla jamadar sharvan vishammar bankaram makhan sharwati hareeram RAJJODEVI shyonath bhauraram sugala ram phoolidevi revadmal keshanda devi tambo devi BALAA DEVI GHAANSI samander devi ramji laal kaniya MANNO BISHNA nareshan karm veer raj dulari das gangabishan jagadees dhawry chmpa nandu ram thavriya isawanti jotar singh subhekhan ANOKHI DILAVAR NIVAJO KASAM KHAN patiya jumma jogi jemal RAJJI HUKAM DEEN niwaj kha kamraj PHUL SINGH KOMAL CHOUDHARY HARI OM RAJAK KHAN JAGDISH PRASAD GUPTA NARAYAN DAS GUPTA hatti DROPTI ANJALI JOHN PIYARE LAL chanda saini buddho chand saha SARUPA DEVI MEMNA JAKIR KHAN RUSHTM narindra kumar prashadi ram RAKESH SINGH anil kumar sharma babu lal sharma prakash singh suraj singh shyo prasad samta devi sharavan lalaraam< dhauli BAMBHU RAM KHATIJA HANIP SUMAN KHAN SARUPA KHA MAHAJAN ramchan diwan chand ramchan sumitra bai AMARI MADARI SARJIT KAUR SARWAN SINGH babli bai KHILLU JASAVINDRA KAUR SURAJIT SINGH SARAWANSINGH GOMARAM RADHUVEERI VEERVATI lokman MUKTI DVI TEJIRAM PARBHTI GUDARAM BHAPPO BAI DEVIRAM DARSHANA KESHAR DAS MADA ATARU KHA JAWANA HARVEER bhojaram surendar kaur harcharan foja singh LIYAKAT SHIMALO BAI KHIMRAM SUKHVINDRA KAUR HEKU MOHAMD KHA ABDULAI WAHIDN MUDADIN CHETANPRAKASH CHINTAMANI SHARMA SYAM LAL AKHATRI ASARMOHHAMAD MOMINA biro bai somnath kala ram surjit bastraj SURYANARAYAN RESM GGAL ISRA ram swarup sadhu dilbar singh GHEELOT UDAIA SINGH BHAJNI jumma ram ramkuri cevi panchyaram keshiya magdya ranjeet gurjar laadbai tundu kha rahul singh naruka PREMVATI chunni kha jameela bhure kha anand singh naruka anwar ali sattar ali anita dhobi narayan lal jogi nrayan lal jogi govind lal jogi sarupi devi harbhajan singh dileep jogi bhagvanti shuklya khilli gangla ram sonya sakuntla gagan dhandu ram MAMURI SAMYSINGH KHILURAM PARASHRAM FULI BAI BRAJRLAL BHOJA RAM INDRAM RAMCHARN MALLURAM PREMWATI BRAJRAJ NATHIRAM NATTHIRAM RAMSUKO SAMIBAI SHITALDAS SUNDAR DAS KAMAAL KHA SALLO BAI TEKCHAND RAWANDAS pawan kumar sharma ramesh kumar yogi ram ragbeer prasad devender yadav mahender singh yadav kanhaiya lal yadav narhari singh raghav krishna sharma SATISH CHAND SHARMA RAMSHRUP BHAWNA SHARMA CHIRAG SHARMA jeetram gurjar dal chand savndi ishvar sanvdi sobhu faili ram premkant sharma ramet roopram gurjar leelavati puran chand prajapat ramdayal prajapat virdi chand ramphool saini ghisya shishpal singh naruka ramdayal singh ramdayal singh naruka kushma bai sodan singh ashin kallan kailash chandra pana devi chhatarpal darmpal manju yadav bharatsingh rohitashav raghav jairam singh chawali devi prithavi singh puransingh yadav dhrampal yadav tekchandra ajay kumar dhaniya dinesh devi malaram yadav shyoram singh satish kumar yogi bahgoti bhahram rajpal yadav bhukun singh vikram singh raghav samesingh sarvar brirjraj devi purushotam singh krishan kumar yogi surender yadav jagmati devi saduram dhramveer varma bhanwar singh raghav kanha singh dayal chand menka devi mitalesh devi harfpool singh basnti devi tilak raj jashawant narender kumar pawan kumar yadav bishmbhr maganl ram bharu ram rajendr prasad virender singh bhgawani narender mukatar singh mina devi daru ram sarup singh sanjay sharma suganchand sathwaram ashish kumar gugansingh yadav siya ram jaynarayn jorasingh diga ram imarti shyosahay mamraj singh shrwan singh banwari sain lahari anil devi surender singh yadav ratansingh prathvi raj bhursingh manoharsingh suman bai kartarsingh nagar mal nirasha dharmender gopiram prajapat gopinath ranmal jaswanti prathvi rohitash singh raghav mukhtyar singh pawan kumar yogi babu lal yogi dinesh singh magani devi jagroop singh surmila chhote lal yogi ramchandra yogi radha krishan veer singh satyendra kumar mohan ram sarna devi ragbar dayal makkhan lal amar devi purn singh chitar singh amita devkaran yogi deepchand yogi jalvir rachana devi narender singh sukhpal singh ajeet kumar indrapal deshraj yogi mahaver prasad jagatu singh satayavir ami lal anara devi kanh singh rekha raghav ompal singh bhawari devi jivan nath pooran mal raj krishan brahmdutt jagrup singh ghaman ram chhatara pal singh vedpal yogi kabooli fuli devi durga prasad shishpal singh krampal yadav badam devi ramwati urfa ramrati bramhanand indrajit shriniwas shkuntla devi pahad singh satveer singh likha ram ramsala chandra kala ram nivash shedu singh gaga prasd sharma leelawati subhash chand sharma bidada ram govardhan singh narendra yadav banshi dhar udaypal singh dariya singh bhoop singh yadav tulla ram ramvatar jhanjhuram sahendra devi dyal chand dharmver yogi bhavare lal sardarli devi shern singh basanta ram indira krishana devi rajput satyawan singh rajput som devi krishan kumar swami lalachand parmeshwari maman singh rachna devi ramanand sain omveer chhanga ram singa ram jawar lal ganeshi lal vimal kanwar amit kumar raghav pritam kumari shyo prasad hanima harpal singh gaindi chtruram rama nand sula ram mana ram gajraj yadav dungar singh pingala rani ram das kunanram mitrapal nahar singh shimbu dayal rati devi manoj lkumar mukhla devi shyoprasad meghsingh dhumiram pusha devi sugna madan lal yadav shyotaj singh ramkuimar buglaram sularam POONAM DEVI ajit kumar yadav nagarmal narpal yogi kalawati asharam yadav menika devi jogendra singh hemlata sharma ghanshyam sharma thandu ram sharma saghat singh nandkishor neelam anil kuimar deendyal shyo bai bhadar singh gorkha ram shrikrishan yadav hardwari lal mahender singh yogi naresh sharma pan bai haresingh thawar ram narvada dulichand yogi bhudram yogi virender kumar rameshver seva devi jagroop singh latur ram deviki bhud singh ravindar singh anari devi balli ram ghablaram durga parsad dataram yogi deshraj yadav sanosh devi jagroop bharmdutt muni singh ranjit chhatu singh ramjilal singh buddh singh annu devi naresh sharma rajesh kumar yadav begraj singh begram sharma chhngaram devendra sharma premsukh satish kumar sharma basantaram madan lal sharma munshiram bagaram manbheer singh rishal devi bhurelal sugna devi tarasingh vishmbhar dayal shivdutt mamli devi mathri gorisankar kisanlal RUDHARAM shivcharn shonarayan jvahar lal RAJANTA DEVI GIRIRAJ PRASAD DHANIYA harkesh singh mishrilal jahawar singh virendra singh balbeer singh yogi umdanath namin kumar ramesh yogi brajpal bina rohatash chandravati devi dayal nagar dhanpati devi chandra bhan pradeep singh hanuman singh yadav renuka situ devi mahendra kumar sharma naneena devi thavar mal kanwarpal premvati munni singh ranjeet singh surj bhan kishan pal singh haduvari lal arun kumar yadav jagt singh bahadar singh yadram kharera dhrmpal yogi budhanath rajbir singh raghav shatrudhan singh hishiyar gokal chand sube singh raghv balbir singh gokul chand dharmpal kumhar suniya devi naresh kumar yogi prahald shivpalsingh mausam babli raghav ramaotar singh kamla singh jmesh devi devdatt minu devi salendra lumar satan rambeer yadav ramovtar yadav indraj singh poonam yogi bhim singh yogi harilal ragbir rambir raju soni asmata narsingh dal singh sahabira lalakha samsukha bas devi molad neelam sharma mukesh kumar yadav ram murti yadav shyotaj singh KARODA thavar parmila devi parmanand yogi babulal yogi atari devi < nanchi devi ramtar sharad devi magani ram kapur chand indraraj singh rudaram phulwanti shimbhu dayal prajapat poornmal keshar devi brhmanand omdatt papita devi rajkumar yogi niramla devi omdatt jai dayal mahad singh tar chand ghihsaram munni ram rajbir jgaram virsingh singa ram shashi kumar indrji mahasingh birmati devi sarmila narender kumar sujata devi misarli devi dhol singh virendar ramsharn yogondr pal ganeshi lal sabo devi hathi ram shri bhagawan sharma sirdarli daynand saval anju sharma vikarm singh nuna ram virendr singh rajkumar sharma surendr singh balavant sato devi manju goyal manraj rotan singh karmveer singh uagarsain savita yadav deshbandhu hukar ram chirag nilam devi rajesh dev kirosata devi sudhir kumar sumit devi prasado juglal phool vati laxaman ramnias sunita kumari surjee devi daya devi ratiram sharma bhyaram kirodi mal saravinta sama kor mahada ram koliman vandana devi rishi raj gunjan devi lila khan munshi khan nisha yadav satish yadav ishwar singh daryai lal diwan singh reshm devi rajbala devi satya devi gyan datt mata deen gheesaram manajeet singh bimal devi kalyani devi udaybhan indrajeet singh raysingh tej prakash santara hatriram suratsingh sheetal phoolvati devi savat singh ramesh anjana devi nishichant yadav mithan monu devi tejsingh yadav jagdiswh prasad babriram hasan kumar deen dayal santogita kabool devi madhulata manjit kumar nitin yadav yogendra bishambar dayal mojhar singh parmanand kundal lal kamaljeet soram braham pal snehalata anup kumar krishan kumar yadav pritam devi savitari devi harpal yadav nitiyanand datraram dharamchand angad singh yadav huliram phate chand kismat devi shrived birender jaypal singh urimila dholiya rakha yadav anjna devi jhutar daryav singh kirn devi shyo dayal virsisngh kala devi devendra singh sanjay devi ajish kumar varsha devi satya prakash bhati chaolaram ramanand yadav sahendra mahabeer shamsher singh sanjog devi prins nathuram pradeep yadav pramod kumar sharma bheemsingh devdutt shiv lal yadav kuldeep yadav kela jaitram ram rati kismat devi manoj yadav sarvesh vidhyanand kamlesh yadav koyal neeraj sarojbala randhir singh natharam vedprakaqsh bano jhabu kha samshu kusumlata LEELAWATI DEVI MAHAVEER PRASAD CHORDAS vijay yadav BHAKTAWAR molhad ram subhash chander lakhan lal bhogdi dundo shobaram hazri lal kailas dayanand yadav rajkishor riwala sursati manful pranshu sandeep kumar yadav somveer yadav rammehar ravidatt yadav shribhagvan bala kumari amit rao bhagrati balvant singh yadav gopi khan kondra jagjivan ram dariyav singh kishrori sumen devi balavat singh lokram soma devi shyolal anita yadav shri krishan singh mahender singh dhankor richapal bhpendra singh rekaha shishkaur garima devi sajay kumar harimohan shyam sundar lichmi ravindra rav jaipal singh veerbhan sondatt balburi devi sajjansingh rina devi hanuman sharma yudhveer koushlaya banshighar gainda ram GADHOJ divya agarwal dinesh agrawal virmati devi rich pal yadav lakhan singh jialal pradeep kuamr harish kumar yadav arati chandrarav vikramsingh dhannu omprakash sharma bhagwan das saroj singh rajkumar singh prmod devi manjita bhoopesh sharma chandrakla sunial parwat singh virendar singh chintamani omsingh jagtsingh rishal deepu dholiya sudesh subesinhg chunu pavitra devki prasad kusumlata devi narayan sharma barphi devi lahari ram kainhaya umesh yudhishtar birli dhanu shamsher singh shani devi sawat ram reeta bai omshadu puranmal yadav moti lal yadav dharu singh satyender singh yadav barsi devi ganga dutt nainsukh madhubala jaipal yadav pinki kumari jitender yadav albad shakutla devi lalvan sukarmpal singh mahrishi dev nibo manphool devi chandkor ghanshyam singh heeranand albadh singh dhamender yadav kavar singh deepchand yadav seeta yadav manoranjan moti lal singh hardev singh asrfi vijesh devi devendra yadav karmveer yadav jhagadu minaram kanwar singh yadav mukesh kumar sharma vijendra yadav bali ram sanjeev kumar manjeet kumar dindayal mahesh chand sharma somdatt yadav fool singh yadav nigender singh kanwal singh shisharam sudha devi mangatu ram yadav ptasi devi rajiv subhash chand sharma tekachand sanjay singh jasawant singh chandrkala devi rishapal nitika devi rangraw rajgopal vinod yadav annatisaw vimlesh devi rohitashv yadav meer singh sagar mal sanno devi vivek kumar bhan singh premdas uttam vishnu kumar harnam singh ankita daleep singh manalal chandra bhan yadav ranjeet singh yadav sawat singh krinti jagram yadav sonarayan chanderjeet yadav shadeelal yadav ompati rattan lal yadav ram dyal jagmati devi praveen kumar somdutt yadav dharm chand gyan singh sushma yadav rishidev yadav ravina jogindra singh ravidutt sushila devi sharma prahlad ram jugnu satwanti devi ghisa lal sajjan devi sarita yadav jaiprakash narayan sudhir kumar yadav sou baks shashi yadav resham yadav deepchand yadav prvin kumar eakta bai shitlata devi jagpal meena yogi prdeep kumar yogi munni lal kavita bai sudesh kumar chandrawali devi sandhya devi prmod narendra kumr jaipa singh bhgwan singh yashwant kesu narpal singh udayveer girni devi phusaram digaram rajbala dev ranbeer singh dhanak babaulal shyotaj inderwati nanadram prabhati sharma munni devi sharma pramanand sharma hasmukh gahad jhaman ram karansingh yadav chandaram surendra yadav rangrav yadav billu yadav santosh sunil yadav somlata devi ashok kumar yadav manjeeta jitendra kumar yadav yogesh kumarv yadav rajveer singh yadav amar jeet jagat singh yadav harphool singh rajendra prasad yadav vikram singh yadav ajay kumar sain vijay pal yadav sujan singh bhata ram tarali sotaj mamta yadav ajay kumar yadav harbhajan emarti chranji lal bramdutt narmada holdar Beena Devi devendra singh giriya devi girima devi shadu ram jaresh monika vikas dilkaur umaravali umravali shadiram satyprakash jalpai bhadur bishamber archana ram mehta rajesh ram thukaran kulda ram yadav pavita murti devi gothuram govindram sansar devi paramamand rakesh devi chesta bhurelal kasri devi kishnu rampyri shimbu yashvant sawar ram omkala saroj yadav ravinder yadav premwati devi dhanpat singh jokhi ram gilluram nirdesh devi vikash kumar sharma avdhesh kumar neha devi bhusaram jeetaram anupam ranbeer shri ram yadav prikshat vishmbhar jeewan ram vijendra singh bhrumal sudheer balwant singh yadav < anita sain jai singh yadav umeav singh bebi devi chandali SUNDA RAM bhalle singh satyavati devi anil kumar yogi tek chand aomali muralidhar purn chand manbhar nath santodh devi parasanda devi ramdatt samsher singh gurumukh sada ram chandrbhan pamanand yadav toda ram chet ram kundan sunita yadav anil kumar yadav koushlaya rambharos banshilal revti anand kumar yogi pappu yadav narmda sarita kumari ramdei devi netram yadav dhankori devi malta kashiram yadav kuldaram neetu mahesh kumar yogi indarmal manita jhammanram indrawati devi dharmveer singh yadav dharmchand yadav brahamdutt shyam prameshwari chhaluram jeldar annu yadav chando naveen kumar yadav sachika jaswant singh yadav jaisingh yadav thawarmal saman ram leelaram yadav ramphal surendra lal bhupa singh jaldeep bobad mukesh chand yadav avinash amrita yadav koushalya yadav sarvan devi pawan kumar dhank sudhir swami jouhari manpal sushila yadav rajpat priyanka yadav vijay singh yadav keval kishor surendra sharma ganga say deshroop suchita yadav anand ragveer kumar reena bai yadav arvind yadav dharmender yadav sube singh yadav prbhudayal ramchandar chandrprakash keshuram priynka yadav maha singh narmda devi bhgoti devi sabhachand pokarmal sanjiv kumar vedpraksah raghveer singh dharmendra kumar yadav balvant sumit kumar parveen devi birendra singh yadav SHERBI MOHAR KHAN SAJAN KANWAR VAIDAN FAJRU NIJAR KHAN PRIYA bhagmal chaudhary HARLA RAM SANTOSH KHANDELWAL MURLIDHAR KHANDELWAL CHITARMAL GUPTA AJMERI SAMAN SOBAKSH RAM NIRMALA KANWAR ROHTAN SINGH asagar BULA BHARAT LAL SURESH KUMAR GUPTA HARNI munshi khan naisa khan kallu khan usman khan jamshed khan sheru khan bismillla sejal arzoo pinky jore khan rokal sohila bano baskar pinnu MUSYA RAM RAJANTA RATAN SAGAR BADDHAN MAHSAN papli mahsan chnadrawati shyo prakash bhawar singh dilpat kumar daya yadav vikram sharma satbeer sharma poorn chandravali devi gajraj singh yadav pahalad singh netram sharma budhram sharma birama mukesh sharma ramvati devi INDU SHARMA PANNALAL SHARMA RAVENDR SHARMA bheehari HARKISHAN SAINI RAMSHRUP SAINI VASKARI MUNNA KHA BAKTARA hina solanki hemant singh khayali singh ganptram POONAM YOGI POOJA YOGI CHHOTA SINGH BABUSINGH krishna kumari TILKRAJ PREETAM CHAVLA TILK RAJ kirshna kumari RAMDAYL PANKAJ SHARMA BANESINGH KHAYALI SINGH REKH SINGH omi TISHA AGARWAL HARIOM GUPTA SEEMA GUPTA SHREE BADREE PARSAD seema gupta GANESH SINGH SANTOSH RAJPT SUGAD SINGH GAYTRI RAMESH CHAND KOLI INDR LAL SITA RAM SHARMA SHIV CHARAN SHARMA BHAGWANA TRILOK SINGH DEEPU SURINDER SINGH SATBIR SINGH DHISO GANESH JATAV rekha sain pooranmal sain narayan lal sain CHANDRAMUKHI RAJU KANWAR JAMSHIDA SATTAR KHAN NASSAR GEETA SAINI JAGDISH SAINI HARI RAM SAINI BRIJ LAL SAINI BAJARANG SINGH HARDEVI JHAMMAN LAL THAKAR DAS SAITAN DINESH KUMAR SHARMA RADHACHARAN GOSWAMI LAKHMI SINGH ROOPSINGH VIMLESH RAWAT RISHI KUMAR KANCHAN LAL LALTA DEVI JITENDRA KUMAR SHARMA UDAYBHAN SINGH NEENA DEVI SHARMA RAM BAHADUR SHARMA SIMPAL GUPTA RAKESH KHANDELWAL JAGVIRI DEVI RAMVEER CHOB SINGH KAMLESH AGARWAL MANOHRLAL seema sain mahendra kumar sain sundra lal MAHENDRA KUMAR SAIN rampartap LAXMAN KUMAR JAIMAN SANTHOS DEVI GOVIND SHAYAI MAYA KAVAR RAMSINGH RATHORE MAYAA KAVAR SHIMBHU SINGH AJAY KUMAR YOGI MANGELAL YOGI VIJAY KUMAR YOGI BAHBLYA RAM VIKRAM KUMAR YOGI DIMPAL SAINI SHIVLAL SAINI ASHISH SAINI SUSHILA SAINI JAGDISH PARSAD HARI KISHAN SAINI PRIYANKH SAINI radha gupta SARVESH KUMAR GUPTA BABULAL GUPTA ishu khandelwal SARVESH KUMAR GUPTA RADHA GUPTA SHAMBHUDAYAL GUPTA komal khandelwal budu singh devki rajamma prabhakar josuva PAPPI BAI KANYEA LAL CHHOTELAL SAINI PINKY DEVI CHHAJJU SINGH bhavra singh MANOJA KUMAR SAIN PARTAP CHAND SAIN kajoda singh RAMESVAR NATH RAJESHVRI DEVI RAJESHVARI DEVI FATHH SINGH SANJAY VARMA SUNEEL BARVA RESHAM CHOUHAN JAY SINGH CHAUHAN GOURI CHOUHAN JAI SINGH CHAUHAN RAGHVEER SINGH BHIMSINGH NARUKA GOVIND SHAYA ANJAN devi shree raghunath parsad meera jangid rajeev lochan anjan devi shree ganga prasada KANAYA HARIYA SINGH BHAYANKAR SINGH HUNUMAN PARSAD BALABIR shaid chitare sahidan sali mohammad surab UMARBEE FAREEDA KAIYAB mulla AMEENA SUBHAN KHA KHEM RAJ SOMVEER SINGH KUNDAL LAL SHASHI RANI MAHAVEER PRASHAD RAM BABU MANGLI DEVI JAHWAR SINGH ROHANA BHURLA MAJID KHAN NARENDR PRITAM LAL ANURADH JOGENDR SHIVALI SATISH KUMAR SAIN SOBHA PANNI LAL PARMEENA AKHATAR RAHAMAT ANITA SAINI robin DEVIDAYAL TULSI DAAS VIHARI SINGH BARKAT SABBU DEEN AMEEN JAHUR DEEN NANAK SINGH LAL RAM MEENA KUMARI HASIRA HAKAM KHAN SRAWAN SINGH PRITAM ASRO KHAN MAMAL KHAN JHAGIRA IMARATI DEVI SURESH CHAND SAIN moolchand sain SHALU DEVI HARI SHANKAR GUPTA ANITA BHASKAR KARAN SINGH TAVAR uma sharma NARHARI SHARMA PRABHU DAYAL SHARMA SHAHAB SINGH PRAHALAD SWAROOP OMPRAKASH SAIN KEDARNATH MISRO DEVI GIRRAJ PRASHAD MOHMDEEN KHAN ANNUPURNA SHARMA RAJINDRA KUMAR GHANSHYAM SHARMA MALLI SHITA RAM jeetram jaymal singh baliram dhobi munni lal antim alok kapoor chand geeta sharma vednath ishvar bhagwan ram kisturi shibbu battu amr singh ranmal singh itbari lal hari chand gunjan vipin chandgiram nekiram jamni ekta misram surto devi natthiram anarkali mansa ram kasiyo ghan shayam jagisar chandramani uamardin umesh singh rambhaj jailal kishan ram jagmohan singh muliya sartab yogesh agrawal kapoor chand agrawal fate singh khem chand sharma ramotar sharma kanwar pal singh khaim chand nimbo devi dharmvati vishan singh maktuli dhokal ram samoti ashi mohali poorn singh premjeet sadi ram aruna kumari hanumat vijay lata veerendra sheesh ram changa ram ganpatram priyanka kumari bharatraj pushpadevi lilu ram itraj khinno KIRAN hari pal ranmal sharma chandr kala devi gharm veer ran deer man phool gagan kumar bintoo deepak chand gupta om prakash gupta kannu ram dinesh sharma monika sharma devendra sharma jay bhagawan gyaso prasade indu sharma mahesh chand vashisth ramji lal sharma ram bhuteri begh raj bhuter netr ram ballu ram PINKI KAvar jatan pal lakki singh dya ram priya devi simaiya devi niranajan chandaro devi rameswaree devi bah ram indra wati madann lal yash veer sarala anand sharma narayan datt thandi ram ravikant rajkaran mithalesh devi mithalesh jitendra jasmer asha chouhan rajesh singh chouhan kanhiya singh maha dei bhagawan das dhokal moharam hari prasad sharma ravi datt asharfi devi bir mati chhotan miththan singh shyodaan singh roop vati devi krishan datt sadhulal habbad ram hire lal bhola shaav billu singh hanny gupta manish gupta kapil dev tmmo devi jhabbu ram< hemlata sharma uma shankar hansh raj SAMSER fakeera ombati ramjash ladhuram natturam rati shedu apdu suresh singh santa devi bunda devi nekiram kishn lal jummaram dhanesh devi beersingh ramdeva munish kaushik munish kaushik rishal singh sunaram asarfi soluram bharti hajra tajudeen khan edu khan majida begam fateh khan kanno khan ratto devi hansaram asro devi bhooraram sadhu singh dariya ram rotan singh parvendar tejpal singh sonu maktur deepak yadav vipin singh chand devi mahar chand anju sukhaveer ramkrapal sita sharma tarun sharma padam chunni devi fateh chand bhata ram bhavani ram murli singh sunera devi bhupesh kumar bodha ram kaila devi laltesh sharma raghuvar dayal sharma SHOBHLARAM dhanesh padamlo ajeet umrao cheema devi banbari lal surta suneeta devi roodaram mamla suneeta prbhatiyo urmesh devi IDO BARKAT GAFFUR KHAN sirdari suneel khub ram lila ram sharma indu jangid satyapal yadav nanuva ram shntosh devi sadda ram har phool singh siramat tuleram bidda gahad singh atra devi chena ram sant kala rikhi raj subban ram apadu bhag devi anju lata fusiya jhagadu ram tuhiram anoop devi jaldeep asarphi mohalad ram sharma abhaya singh shankuntala ajay pal bhura singh imraj parabi krishna singh dhouli devi yashapal minaakshi jag ram dya chand lakkhi ram ram rati shobha ram chandr bhan sandeep devi hari shivalal rishiraj shanti yadav tirakha ram devindra dhan pati pudiya ram bhagoto devi surendrakumar dil kor prthavi nirmila sundera devi latoor singh bakhtavari bud ram satish sain cheetarmal karna vati jagadeesh prasaad mosam devi ramaswaroop rina hishiyar shayar khan gyani ram haralal chhuttan lal sapana devi bal vant ishwar lal satapal rinki devi shibbo devi virama devi kori lok ram yudistar chhuttanlal tirth ram asarafi devi angrej devi vishambhar dayal matu singh mohalad ram saroopi devi gaurav kumar niranjan lal yadav chand kaur makhkhan lal hariom dutt bakhatavar vijaylaxmi balesa biraju ISVAR RAMUTAR ramji lal chhaaju ram mehar chand yadav nanagram shadi lal saradar singh beermati pooran singh ramkavar himmat singh kavar singh brhampal haraphool kavita bai DAYAKISHAN LALLI DEVI CHAJURAM PRAKASH SINGH PRADEEP KUMAR KUDIYA RAM jagna devi CHHANNO DEVI BHAVANI JEETRAM sat narayan raysingh magheram phatesingh jaypal prajapat balbeer prajapat bhagwansingh ramher billuram bahal singh sugansingh ravinder kumar minta subhashchandra krashnlal surtab nagesh mayachand satypal yadav ombati devi mula singh navalsingh lakhmi mamnsingh reena devi priyanshu kumar uma bai amali devi anish kumar manoj kumar yadav shreebhagawan ishar raghvir kamal yadav sarmista devi bhavana hansaraj aditya tanak devi dhanvanti jaipal manbhavti kaliya kripu KHAJAN SINGH prabath muniram sheelchand mangheram bhagatram maharchand aneeta mahadeva bhurasingh bhikkhu neelam kumari manprakash yadav kishan dutt omvati rupsingh beermati devi brahmajeet singh darshna jhunaram balbant bhatesingh parvesh ghamandilal anagpal samakaur kaliya subban subhash chandra purnsingh dharmendra kumar jagrup mahendra sharma surendar kumar ramautar vijaypal yadav maman chand veerendra kumar neeraj kumar rajendar singh dharmsingh ravendra deewan chand sateesh sarsingh satyendra ramehar ramlakhan munsiram savitari ramsavar kirpal madhu jangid narendra kumar jangid sesram ramesh gupta rajpal gayatari devi ragrao sonu yadav ghamndilal kabool singh praveen devi laccho hiraman suraj kour laxmi devi sateesh kumar surjan singh sulladram karamveer sanosh devi sanju kumari hansraj singh surindra singh pushplata hitesh leeluram jale singh yadav sunel kumar subhash chand gupta lilu singh vedram yadav vahal singh bhrmprakash monika yadav ganeshilal ghamndiram udayveer shri bhagwan gugan singh shadi ram yadav shadi sakuran naveen kumar surydev bhagyrati beerval aarti devi murta devi manjubala bhagwati prasad monu vai thavarmal dahiya yashveer singh madhubala jangid jai bhagwan omprakash jangid kanoj neeru devi dharmendar singh rajnivala kuldeep singh satpal singh ranju devi shri krishan dilsukh mangan prdeep kumar lekharam varsha kumari ajay gothwal mahaveer preshad bimlesh devi jaykaran singh jal kour bhadur singh tharvermal sabita devi SHUKANT POOLCHAND pavita shalu veer arjun jyoti rani surajan singh b rajpal singh yadav joni chohan sataypal yadav dharmver sri kumar subhash chand yadav juttar dhrmsingh bhagvaniyo abhumanyu chaman prakash sammi amarlata sanjogta devi raghu yadav gyaniram bhagvan singh loknath malluram shrikrishan hasati vedsingh nihalsingh naharoo prajapat babali devi lekhraj vedwati chhtrapal pawan devi sanjay kumar dahiya hariduwari rohotashv sharma dharoo ram usha rani sharad yadav prathavi ajay kumar dahiya jogindra mukesh yadav pravesh sobharam layakram anoop singh mangat ram bindu durgasingh jagdish chandra sahendra chandraprakash amrat lal phoolchand sharma dhrmraj reens devi dhanni yadav sharmesh devi anita bai budwa singh dharmveer singh gabdhu ram kanwarpal singh sudarshan anuradha devi neetu kumari yadav rubi brijesh singh mahadeva ramphal yadav sulad nath ganesh kumar priyanka sharma jagna ram kashamiri PARSA KA BAS NIJARI IBARA barli chotte lal sarati ramjevan har baks syoballa SAHEERAM SHAHPUR akabri asaaru samoti devi shube singh satendra shukha ram TILAK RAJ meera kumari mam chand hemant kumar shukaram maya devi pat ram gotam gyashi ram SARJEET SINGH ombeer singh sanesh thavariya gaurav kumar suraj kumar phulvati ramniwas sharma bhudev jogi udal yadav kale khan eshab bhavalo PARVEJ AALAM SUBEDIN LEKHORAM JANGIRO KAUR PALA SINGH Aasini samay sinh kamalya asamdeen subedin RAHANA LABBU KHAN FATSINGH sumri hasira badari kaltaro vajirsingh salem khan muttar AASHA YADAV LICHHYA RAM RAGHUVIR SINGH SHIBBU RAM sahuri JAIKY VERMA RAMBAKS MAL KHAN KHUSHIMAL kishn devi shahabano kalu ram yadav rasmeena kalo khan juhur khan bhulu rahisa jummo jhabu HIRLI RAM SUKHI soma bai pal singh KUDI sappi khan nivajo MORAMAL pappal khan aamchar ali KADAKLLI hai kishan khurshidan aalamdeen alikhan JAFAR KHAN SOKAT KHAN ALIYA KHAN UNASABI CHANDAR KHAN BHURE KHAN SAMASU NASID PAPPU KHAN RESMI CHHUTTANA HAR BAI SHIV DYAL BHAGAWANSAHAY SHIVDYAL janno sarsmal mosami harbaan sahidav aasin khan hatmal kelash jatav dila bai chhabega singh tirth singh saiju sher khan imamoodeen pista rishpal jatav ladma lacho de< vi mathura hussaini rajju chavsingh ram prasad jatav ismail khan kanni ram gabadu gurmeet asini ruddar khan amaari bai bhutta khan phool kha dinu khan fatmi samyadeen jubban asharu husaini bano ali sher maksedan janki jatav ghantoli jatav nangyo mahatab khan harmina asru deen nabaju khan sodani mevkha imamudin bhikhari rambaksi guttal ram rahmat kha bahram khan mahaki sorab kha sahajat sarpi kishor chand yadav soranlata nav bharat battu ram hurmal khan alikha nijamu deen icchi kha basiro mitra chhodlal TASALIMAN AALAM KHAN maksuda deenu khan nivaja hasamal SUBBO JUBEDIN SARAMEENA JHURU nur mohmmad bako sabideen baka nath dhansingh gagal ram mubbi allu khan rajju khan makasudan pappu kha basira prito bai jagsingh harnam singh rahamani sarsu nurkha rassi nabbi khan kahida mavasi chaval rasidan hari kha rahamat jummo kalli nivaj khan rasid kha gafura kalla kha nijaru nijamudin subbe kha jumme kha isamal assar ibra kha sokat sun kha navab ayyab kha basir huliman huru khurashidan savahi deena isalam sammi kha shravan singh sntara bagsingh imarbi nabbu bhagavti kasamiri jamaldin nuramal jannu ram yadav misakina akatar haruni roshan kha aladin aaesa aashu khan asar kha narasi paltu shnti pachcha sapana kalaram kailash kaur bakhtawar singh krpal singh kamal khan toontal phool prhalad bhullaram rafeek khan rudar khan lichcho arsad khan pahlvan nijji handu mohamdo sapat khan tipru sonbai dayachnd hanifee ajmat urf lala bacchu singh bhagu khan bhori bhudada ram husain kha chavala mahadi baksi mano gurdeepo satanam kour mala singh gappu khan thillu aivaj khan chandaru khan muhursingh shaukat sumoti devi kudi manohari lal hameena dulli rashidhan mormal khan nurbaks lakakhiram anuprekha fattu ram khurasidan ajad khan rahmuno KOTHEYARE HAKAMA DIN GAYAN SINGH MAKSUDI SALEMU RAJMAL RAMKESHOR KANHIYA LAL ALI MOHHMAD CHHOTE KHA SAIRYAM MANGAL KHAN NASIBI BAMBAL KHA SALEM KHA CHAKMAL HAJJI SATISH KHAN SUKA KHAN MOHHAMADA ALLI KHAN MAHATA SUAA LAL AKABRI NOOR DEEN SUFED RAJ BAI ANIL JATAV MANI RAM HARMENDRA KAUR GURMEJ SINGH THAKUR SINGH ASANI SAMAY CHAND BHURMAL KAPPA KHAN SHBE KHA URAMILA SAHADEV KUDIRAM GABRU DEEN NOOR MOHOMADI SULMAAN KHA BHAGAWAN SAHAY ISAMAL KHA SARSMAL kammo swarn kor gurudev singh kapur singh maluki deena khan aas mohammad sher khan mahamudi sammi dalli gyan kor kanvar singh harchandi sonlal hasamal hasan kha khushi kha taiyyab asagari mubin hansira fakarudin rusatam nur mohammad nivaju nijari mammo nyala isarail samaydeen munabar kamru deen rasulo nari nat gangabans jagganathji harbansh hulad nabi khan subbo mishan kamar khan memuma jakir khan nabbi khan samey deen manu khan chhuttu minu mantu ram fool bai taiman resham jatav kamal khan suka dhanadi khan shadi khan hajjo lalta yadav rasmudeen AMAR KOUR gogendra singh juharu khan gadar rudadar chau singh nurjaha khurshid khan karma devi yadav malli arajan kelavati mohamdeen mangali sanjana chandan saleman taiyyab khan gore lal murakh sima mandrup karim gutiya ram surjeeto bishan singh shharuna saddik khan shibbhu ram papal barfeena fakrudeen umarbi devshay asnabi meerab khan jakharu deen bhurbi norang khairathi ruki innas sesuri firoji dina khan rudo HAJRA sagaru nasiba khan saiyed khan kamli jhanjhu karimo sakur kahn chhtar sarif khan ashukha atri subhe kha meman rujdar khan umar deen mohahmdeen sumerbi bashir khan batak dhola khan dhundhal khan paltu abid khan katula nur jahan asar kha nablle isarail khan sosay sahuna jamaludin gorkhi dhundhal undu jamuni himmat khan hasan kha paludeen vajir sunnati sarjeena hatila ram roopsingh mnshi sorab khan rassi sadi khan mustari danu khan salla suppan heerabati bharosa hajarabi jal kha nurbaksha mohini jatav dojiram hamshira russi khan divan ramkishan jatav nihala nur deen sampat khan rahamo imarat khan faiman jannu khan husaini kumamram jamaludeen sakuri NIWAJI IMAM KHA umrudden KHUSHIMAL nabbi rajjak kha radmal AASUBI saleman ayyab khan samyasingh aladeen mohammad kha rahis kha aham kha jarra khan hnif bhullu malli sakur nijar sussi devi bajrang singh yadav fooliya ram yadav nura kha aashudeen KATTU CHAHTI biru masruna barkat subedar farida MAGELAL saripan kamru babl asarafi mamman khan kidu juhri asalam kajod hurla rukmina asalam kha husaindeen maluka nuru kha jhuhu kha chhummo devi ayup pooniya nangiya devki devi hajara suban khan gafur SIRDAR KHA KALLU KHA jumma kha bajanu chhotto samikha RASMINA SAMYADEEN KAJUOD sharipan tundal kha ghamman khan nijri gafoor kha kadar khan islami ratti kha nabi kha JUMMO husaini sarshamal gurudual banno habib khhan bhawati chutiya sarjit khan gissa saladeen khan ismarat munir khan sarasi rayeshva samesha hakam deem fouji phooli bai lichchhi ram misaru subba taiyab kuramat rupchand sonpal bhure khan topali mangali rahim baks rukki jumme khan juhar khan rohitash jatav jumma ram indri mangalo hakki subana munasi bachno kour janaral singh fatta singh bahru ram DEENVI BADDN budhi devi dhanna lal yadav CHOTU RAM SABU DEEN AASRA sharifan ishu khan chaitram shahun khan chhitar khan amli bai harban singh sadora singh sativeer kalam MOSAMDEEN KAYAM DEEN HURMAN suban kha khushidan farukh KHA subbo sukhalal ramju PRABHTI akatari israil jormal sardul singh aashu kha niwajo moji khan hamidi kamlya khan harisingh sarfina innas khan kasam SALIM neebu mamur isak CHANDRA sahjad KHADDI khursidan kurshed yakup MAKSUDAN RAHIS KHA RAHMAT nijari nijaru khan MOJABI SARMO sahrun muneer noor nisha kalekha bhupan kha dhouli chaw singh chunni chutiya JORMAL DALMEER aasu JeBUNA salman khan abdulrahim SAJANBI LABU KHA mamuri boddi kajlo budhan ghyani kudiram mamraj MAJIDAN jabbu TAIYAB KHAN MILLU baseeri gurmali kajla NATTHI LIXMAN RAM NANNO palli dudharam SUBHANI CHAND SINGH KINGRA MAYAVATI kanyaram PALO BAI KALTAR SINGH ISAHAK PUNIYA RAM khemra ladki bai kishan lal yadav narayan lal yadav manta paltuu BIJJO SANTO DAVI KHACHERA kala saini bhagwan saini chitar ram BHWANI gafur kha phata sabu deen roban khan asaru khan< ajamat khan isamal khan JUHRI MANGLI BUDHIYO dhanesar mungi devi panni RAFEEK GAFFUR manisha bano aasamohammad akhatri suko irshadir balveer yadav buccha ram ishlaim nandu kha aakil moja kha shahila mohammad shahrukh mohamda shaina ajamat doulat ram kesha ram aabida bano jomu khan aslam khan faruddin khan ikbal khan sakur kha dinhusain din husain narisha baniya narisha bano ilyasa munaj bano SHOOKI BHONDO MAIMAN sappi niyamat avaj khan DEEPA DEVI papu ram gurumukh singh rajrndara nareshkumar labbu ram kirpa ram sumer khan imrana bano rahmudeen mohammad asif mohammad rakib hasina begam inna manisha kour sishor singh maya kour chima koar mithilesh heerchand alarkhi arasad khan aashkli rukdeen arafina juharu deen afashana supedi mushtam bhavsingh BHEHRU RAM nuru khan chhutta khan sunni manmohan HAZRA KALLU KHAN NANNE KHAN chunno satnami kour BANSU ATARA BAI EASHIR SINGH MOR MAL KHAN DANMAT bina saini lala ram saini mamraj saini KISHNI MANGYA RAM mammn guttan muthri braj lal saini dhuggan FAULCHAND NATHI RAM jarifan ramahat HANIF KHAN HIMAT SAWATRI MAULCHAND SALEMI SARJUN JUMRTI CHAWLO JAWKHA chandiyo SONIYO kanaya ram nankidevi sangu singh nanki devi uttam singh himansu irfan khan tara saini bachchu rudhar mahbuba sheruna saudin nurnisa shakir chutani warish iqbal sahab khan bismlla bhagwani kour daya singh gangal saini navlesh girraj saini khem chand saini seva ram vakil singh tirath singh satnam bai prabhu sing kharathi lal rahul verma patti ram karan saini ramjilal saini arun kumar saini dini chuttan khan deen mommdad deen shivram yadav anjali yadav mukanda nijamudeen mustakin rabina bano saabeer buddhu khan asri brgam majid khan nikhil kumar lallita deepa kumari habiba juhradeen a vali mohammad fajrbi musai khan rihal syorab farmana samsu deen sohil khan inasara rahaman khan talim khan vahid khan bilkisa huramat khan serlli sarif ahamed gurmit singh THAKAR SINGH nanki SARUP SINGH NANKI GULLALAN SINGH sidhdhu vindya tufani basana gangalahari bali devi inado aasam samsu alihusain firdish budhu vikash abhisheka laddo bhambhau khusiram resi bhora kha aameen aasu khan kamru khan amir kisori gopalram bhupendra saini sanjay saini girraj prashad kalli devi ramswarum ISAMAIL RAJINA BANO CHANDRU JAYAD ISARAIL FIJA mishruram girdharilal saini rahman khan AMRITA SHARMA JOGENDAR PAL NAMRITA SHARMA NEHA SHARMA ASINI JALLU SUBEENA BHURJI SUNDERI ANITA KOUR GURAMIT BABLI KOUR ESHR SINGH GHUD MAL KAINYA babulal yadav RATEEMAN SHAMBHU DAYAL RAMU popari surajeet svarup singh DIJALA KOUR SAVAL SINGH SUMA SINGH haphudi jamuna rup parvati toula ram rukaseena shabudeen kemaru farija thakar singh DHUNDHI BHURU RAM MANGALU manjeet KOUR kar nail singh darshana singh jamana kour MOUSAM ballu lakhan RAHEEM CHHOTE KHAN CHUNNI AKUJI ganga kour fundu singh arfeena sooki noorsha aasu kahn munfed mahesh verma dinesh verma ram kisan bhagnee ram saini bhagnee suresh chand saini jasvindra kour inderjeet jhakku singh badal singh sangeeta kaur shashi kaur jumla singh RAHAMDIN IBRAHIM KHAN mamuna RUKASAD KAJODO JITA RAM SURESH CHAND SHARMA ASHA RANI SHAKUNT KALU RAM GURJAR MUNI RAM GURJAR BHAMBU RAM DAYAL GURJAR BHAGWANYAN GURJAR BANIYA BANJARA MONA SUKA RAM TARAWATI SANNU RAM SAINI SANNU RAM SANNI SINGH SURJEET SIMRAN PRIT KOUR TANISH SINGH SURJEET SINGH MANMEET KOUR SANGU SINGH GORAKHI ESHAK PAYRE LAL SUBE KHA SANJI GHILLA KHA BHURMAL KHAN PHOOL KHAN KANI RESHAM DEVI SAINI RAMCHANDR SAINI JAFRUDEEN SALMAN KHAN JAFRU DEEN ELYAS KAHN HOSIYAR SINGH RANI KOUR DAHERA SINGH CHANDGI RAM PRADEEP GURJAR RAHUL SINGH GURJAR PALTU RAM GURU DAYAL FILLU CHANDIYA HEERAALAL MUKHREAM RUKMANI gangor devi JAYRAM sada kanwar NARBDA subbadi bussi KALLO DEVI JAGANRAM surajbhan saini bulaaram ramesh saini KARTA manjeet kour SUGANI BAI SUGNI BAI SWRUP SINGH KIRPPL SINGH IMARAN KHA SANEYA IMRAN KHA FAJRU KHA ARJU SAHIN KHAN CHANDRU KHAN AAYSHA GAREEB SHA AFRANDEEN ASHPAAK BASMEENA JUBERDEEN FATTE KHA SHERKHA MAHABUB AMIR BARSINA DEENU KHAN AASIR AHMAD JAYBUNA BANI NABI KHA SUMER KHAN DHUNDAL KHAN FAKRU AASHEN FAKRU KHAN SAHANAAJ SULTAAN KHA RUPANTA MAAN SNGH BANNARAM SHIBBI KHAYLIRAM AASHIF KHA DHAHALAWAS mukti gurjar dhumli ram prashad aokar RAM KAWAR bhaggan BADAN RAM CHANDAR suva ram meena SAGARU SHYAMSINGH LATTYA RAM DEVKASYO BHOLIYA RAM budaram kripa gurjar HARGYANI DEVI CHITRU RAM RAM KUVAR sonyaram bhuravla bhursha ram ghisha BHAGAWAN tina shardha dhuva ram SARBATEE BILLO BODYA vikram gurjar NAVLI DEVI HARBEER kirshan chunnu kokli devi NIMLESH kahaiya sedya ram chuha ram BUBAL RUPI CHHAJU RAM THAKRI nawal singh khana singh mahmadi baljeet kour trilok singh shital singh sarja butto vidadi devi mahada MANORI DEVI BHAKAR kabuli rammo dhanni ram kabu lal baeya dakhli SARAVATI CHUNA RAM DIMDARAM jay chand chidya devi SOMA JHANA RAM magtu ram doli buli ram RUDI GANGAVISHAN OM KAR SUKDEVA NANGI JAY RAM BHORI DEV BAKSH babudi bhamman SHYO RAM BHAMBUDA BIDDAYAA DANYA ramakali harbata bugal koushaly sunda KAMABO BHOTU RAM JEETU jagu amrsingh bhonda manti bishambhar KALAVATI JAGRAM BHAGWAN SAHAY chandriyo SONDA RAM AJI RAM sonda ram sundya ram mevli devi prabhaat gangori gyarshya ram chavli prabahti birjya ram devi sahaye gayarsi devaa surti syo ram ram swauroop kisni santo ved prakesh laxmi sharma tara chand sharma bhabbad ram sahab singh khachera lichhama gyarasya ruga ram lichhama devi ram saran payare lal foola omkaar buglesh kisor maha devi parta ram kanhiya ram kama devi batesh ramkisan mukkhi mishree devi fate lal solya iniyo sis ram heera rani bidya pream devi chhotya revad bhoda ram pralad sharma baney singh bisshu ram JOGRAJ KISTURI RAN JEET GILLURAM pannalal PAACHI BHOLYARAM GINDOLI RAM SHAYA MULAARAM MEWA DEVI MULAR RAM har baks surjo CHAAND BAI HETRAM DUSRA bhambhal pebendra pribendra kambho devi heeraalal ma nta KELA BALARAM SUKH BAI KAALA RAMKUWAAR PATAASI GHISARAM BIRBAL saarali bisna ram KOSALYA KALLURAM LALLURAM MANGYARAM GYARSI SUGDARAM devishaaya patasi ram SUGAN DEVI BALVEER PAPPU RAM MOHINI PANNAARAM bhomaaram MAANGILAL lichman badree prasad harshhaye jay mal molya ram prakesh narayni bhrat ram hemla ram hem raj teepu ram dhunda rugoo buda ram rudo jaara ram babul resam devi rudi har hega kammo dharmi< javara babbal badlu CHHAJURAM KANHAARAM MOTA DEVI baksi ram dulli chand sedya BANE SINGH AMRA DEVI SODARAM SAMAY SINGH kailasi jaykishan jay kishan prabhaati KISANALAL RAJVATI BISHAN SINGH CHHIMLI NATHAARAM lajja devi LEKH RAM tejaaram om kaar PRABHO PRAHALADM chirangi meena BHARPAI KEHAR SINGH HAR LAL BUBBI RADHAY SHYAM RAM BHAJAN radhay shyam bubbi bir dayaa gopalram in der ANITA SHARMA MURARILAL HARKISHAN NATHIYA bihaari bihaari dullaram SANGEETA PHOOLCHAND bhulli ram YOGESH SHARMA LEELA DEVI KOYALI MADHO BIRDAYACHAND LICHHMAN PAPPU RAM MISRI CHANDU LAL PATOLIYARAM CHANDU LAL RAM BAI RAM JIVAAN MAANSINGH ROSHAN VISHAMBER BARFI SHEELA DEVI KANAARAM BIR DAYAA CHANDER CHHOTURAAM MAHADEVAA AMARSINGH kripaaram magana magana devi NOHARAM PALAYARAM SAADURAM PALAYAARAM POLO laadu ram rohitaash RAAMA DEVI tota lado devi madan laal sulltan kala babbu ram chhaangi dhallaram buru janata ratan laal dulla ram kaushlya ram kanwaar omakar mathuri dalla birval shivlaal raamasaran raamaavatar magtu raamaphal budnram bhaggo jhaman roopanta ram ratan jas ram bhagaga sadi ram lalata sedmal sursasti devi shriya bhajni banarasi jhootha har bhajan virjesh jagni SANTO DEVI doli ram mohan laal uganta RAM SHARAN CHHOTA RAM saanjha dayaa ram sugraya umado naththi dhani ram harbansa shiv laal ramsi sattu kishan laal mota bharta sohanlaaal raamaphal BANWAARI KHUBA kesanta devishaaya ramchander kedar devi BANTI PACHHARAM lichhman JAGGA RAM BHARLA RAM SUSSI KIS NA MULYA BINTU SUNESH DEVI DATAARAM BIRBATI arjun lichma KANHAIYALAL KASMIRA MANGAT LALLI SHOY DAAN premeshri rohitasa ram fal bharataa ram dholya surajaa pyari ramjilala chaandbai bharataram bharata jagana prashad bhajani sudesh gujar ram khiradi makhanalal dharamu kainayaa dharmu nanagaram harfulo bintu kishanalal bhamaliram baljit khemla bishram ram shay raam het sibalal kisno uban chhote laal har bira kishb pataasi kaanha laalaman bhaagirath ami chand buddi devaram devi sahaaya bhukl brhma bhobl ram chimman shiv narayan dayaa paal shri riya tejya ram pati RAJJO PRBHATI madaaram ramahet dulli sharma kaahana ram chataro tijo devi DEVA RAM kampo sibba hira laal gutaram moolaram durgi bahdur bhori mora parmaram ramvilas bhebla gulkandi javahra bhure parbo bhairusaay rajan devi thndaram kamali sulataan somati siya mohrali chand ram fularam umdo ganagori punyaram chandri devi ram kawar shivaji ramji laal syodaan maggat keshanti murthi basanta patwari havaaram bandaram jamoti bulla chhallo dhansiram challo anaari rajan sambho sagru ram mangilal habda ruda atul nodram dhammo samma nondram lily harkho ramroop saavata bhatto rampratab chhote bucharam baabudi baniram tijali foolya keso amirchand mulyo foolaram noma chavali shiyaaram chatarsingh mulo chimmi shyroram rudi javani badansingh kallo datarm babaita ghasi shripal sharbati shibba dhupan bishnaram kamod sukal mantri daakhali rohetash badari prasad shubha meena jito sanato khalli ram RESHAYA SANIT tasveera devi lekhram gurjar chhoto firoji KAMALESH tulasa susyaram kailash ram muli prabhati ram gurjar pareva devi harsaya vvikram chhotelala tulasi lichhman magelala DAYA RAM GURJAR bana singh risipal ranjita radhe shyam sharma shri kishan anguri sharma hari ram sharma surajan SAJHA DEVI banti gujar GADA RAM makhan khera ram manglo kishanlala kamalesh devi mohanlala badam palad rekha meena lichhmi devi chhota ram RAM SURUP lali devi meena palada malya ram LEKHA RAM jamani devi dhadhu ram suderi rupanti CHANDOLI AASIPA SAAHID HUSSAIN DEEN saarup sher mohhmad saabir RAHIMSHAH ISRAJ AMRUDI SUMER KHA ISRAJ ATIMAN BABLU RAM SANT RAM JUMMA RAM deen mohhmad bhatla ajru deen umrdeen sannu AASIMA AJAMAT CHAVLO rahmahi sahasmal hobad chhote kha SAHUBUDEEN MAMURI KHUDA BAKS sabbeer mubeena hurla PUSHPA NAND KISOR RAMCHANDER SAHUNI JAMSHER ALI MAMAL NIWAJ KHA CHHALIYA BAGJI SABU KHA RAHMAAN HANSIRA MUBEEN JAHURDEEN RAMPAT GURJAR DAVALLI ABDUL HAMID MAKSUDI SIRDARO SUMER KHAN GHOSI saajid khan umer deen mahtab kha mal kha apsaana nafisha MUSHTAQ AHMAD SALATUN KARIM BAKS NASRUDEEN SULEMAAN GAFURA FAHIMAN SHERMAL MOHHABAT CHANDBI NIYAJI KANTI RAVI HAR PHOOL AJAY RAM DAYAL KHAJAANI KHAJAANI LEKHU isaro ram bhajan pachaya tando rajesh kumar meena balya ram tophali mohamod saarij khan bhikan anjuma bano deenu kha SAMMA KHAN ASUNA talim wasim akram julfi suki saudhan JAVED MUBINA SAKIR KHAN ASMEENA KHAN DEEN MOHAMAD SARIYAM BUDHO ANISH KHAN HAARUN KHAN SHER MOHAMMAD SUNNATI UMAR DEEN MIKASINA JAMSHED KHA ABDULA KHA SALE KHA KARIM rujdar kha mayuri ray mal mayuri rujdar kha iliyas khan jagrup kha kanni khan MUBAARIK KHAN SHABU DEEN MAJJI SHABUDEEN KARIM KHA MOHMAD FAARUK tahir khan sabba isaak sahrukh khan sarfaraj vajifa ABDUL KHA JUHARI ASRAF KHA SUMERI NABBU SUMER RUDDAR KHA JARSIDA KAATULA MOJA KHA MEHMU SIKANDAR MOJA KHA SITU KISAN DEI BAMBURAM KISANDEI KALLU RAM bhawani das om vati SAMIM KHAN ramjan ali miskeena sampat kha nasima sakeel ahamad ramjan khan vaseem khan javed khan kamla devi gurjar HANUMAN GURJAR CHADU RAM MAWAASI AASINI JUHRU KHA HUSSAIN KHA JUHURU KHA nawaab kha reshma mahtaab kha nawaab allahdeen SHAAHEED KHAN AASIFA SAHNAJ FAARUK HUSSAIN DEEN hind paal makhhan khanhiya ram khubo KRISHNA DEVI FAKRU DEEN ALI AHAMAD HAJRA KHAN YAKUB KHAN samay deen sukki bai budhdo mohamod ajij nuriya ram jaan nivaj khan laru kishmiri kalu khan chhote khan kantuli hasnu mavaasi ram jor mal atarbi nur mohamod afsar SOHIL nagina KANHIYA kishori laal ali sair mal khan rahishan taaju ekbal arbaj khan vakina ilias irsana mustfa hanifi budhhan MAKULI FAJJR KHA SAMMI JUGRU issak dal kha chakmal sahiba mohamod deen soyab naajira ayub kha ato emna makula gatmal nura khan khursdhan umri husan shah sakil mainaj husain deen mavaasi kha saddaam husain sabbi isaak shajad nijjam sayna noornisha bundu gafor maksudi kathula arbaj kha juharbi juhrbi fajra harsh kumar kallu kashmeera sube khan fate khan rakiba kaiyab sahrun AASA RAM CHANDINI SIMRAN ashru khan jaiban kha jaiban bano< sumair mohamdi natthan HASINA KASIM amar kala ram rakh dhammo bhoriya bhamlayo bheen singh phooli bhoriya SARLA PRABHAATI jafina sakul rabbi KISORILAL MENA DEVI BHAIRAM HARI CHAND MUSIMAN HUSSI HAAJARSIYA arshad tahira hussaindeen aarti VARISA RUKSINA NASIMA DINU JAMIL NURDEEN JAHURA HALLI KULSUM IESRU FIRDOSH ISRU AADIL KHAN NEERAJ SURAJ HURMATI SIRDARA CHAHAT JENAM BONA AYUB KHA MENEE CHAV KHA AASIYA NASIRA SANTURAM KALAVATI GYARSO UNJILAA BANO SUBABDI HUSAINI DAL KHA SALUKI HASNU JUNAID KHAN SENAAJ SARIF KHAN ZARINA FAJRA drab bhota nahni ghiso SAPAT KHAN BEDI SAPAT SUKAA RAM KISOR TEJ PAL juhara sabana juhra sarib SAPNA GIRRAJ PRASHAD RAJ RANI RADHEY SHYAM RAM SAVRUP KAATULA LRAM mansuka naveen jatav satish jatav hiramal manish kumar khushbu manisha kumari jagdish prashad jagvati dataaram kamal kha rehaana kamru kha raahila kallu kha chhutna apaseena salemaan fashion SARIFAN NAARANGI PREM BAI PHOOL KHA ARSHAD NIKITA PRITI SUNDARI MITTHU BASSI RATTI KHA HIMMAT KHA RAM PRASHAD KELA DEVI GYANIRAM MOJBI JORE KHA SHER KHA AASMA SUBEDEEN nabina ARSIDA RAHIM KHA IRSHAD TALIM KHAN rahim kha MAMMO CHHAHAT VIJAY PAAL KAJAL BABLI CHUNI PUNYARAM aasdin israil khan atarbi DAL SHER KAPUR MAHRUNI RAASHID KASIM KHA JUGRU WAASID navab kha chandr kha rahim baks mallhu hurali dlapat budho samasudin DHUBA MASANDA dhondha ataru nabakas sarabati buggar fulpati ramju ajina magaru sahiyad juhurabi mamlo mansukhi fajarudin chadu ram panne lal makuri badalu ram SIMARU imam kha sitta miru jumrat ahamad ali saeid anwar mamml makko juhurmal jinna safiya male kha KHURSEEDN JUHARDEEN gafhur ibrahiam alla baks kabiri susla mosam khan miskeena navala kha ajmat khan dan singh juhuravi jaffar khan shodan kha maksad supedi khadi mal chhutiya FAJRI HANIF RAHMAAN SUMMA NAASIR NASRU RASULA NASRU KHA BIMLA KAUR bhikkan ateri semi khan CHHINDO KAUR MANGA SINGH bhururam kishan baldev munya lajwati hoshiyarn singh kalidas TEJBHAN PEERE DHANDHU PATIYA JAISHI umar sed SUIOCHANA AMAR LAL AASIN KHAN ISAMAL SUBBI NATH asarpi khushridaalam biddi khan SAHJBI jagrup khan maya kaur ishmal toshi kaur jagtar singh supadi kudi khan sariya MALI KAUR har pyari devi VIRMATI umarv chholi kaur KHHARI CHAND ASGARI SHAHABU DEEN HURMAT KHAN BHOOGAR kajooda rukadi muharabi jalala barakat chhuta mal kosali sahabu din saras mal niyaji bdalu BARAFINA IKARAMUDEEN SUBHAN KHAN khima ram basakar giraj prasad patel jabar khan rujji bhambad SARIF KHA SALLU SATYWAN SINGH mangtukhan N AFREJ ASU KHAN SANIYA SHOKINA MUNFED KHAN ASUDEEN SAROOP KHA chringe GHANNU CHHANANO BHAJJU RAM ISHAR ALAKHARAJ BANTA JUHIRI KHAYLI RAM LAXMI NARYAN JAYKUMAR DHUBEE PARO MAHRM ASHUDEEN NAVAL KHA DHANNU RAHEEM SHAH majeed kha babbu kha KIROSTA DEVI DEEP KAUR SANTA SINGH SURTA RAM SUFEDI AASHIYA GAFOOR KHAN MUKTA BHAJU LEKHU RAM VISHAMBER MEHER CHAND GAPHURA SAKUR KASHMEERA KOR MUKHTAR SINGH bachhu singh pralad CHHAGGA RAM BATUNI SAPPI KHEMU RAM kuiwant kaur karnail singh mindar singh sufadi JEDMAL lado kaur PUNI BHORANATH bimal kaur KAKKASINGH bhagrathi ashok kumaar devkishan rohil aajad khan sokat ali amardin iiliyas i santo bai bhokalram rugan joroomal gogesh salmaan aajam ram prasaad subedar khan baddan shadhu ram prabhati ram kajal aasa seeme kumari rajabati tinku pankaj kumar khanu khanu ram jhadmal chanderman chandrabhaan c kamman subhas kumar fajrudin basso bai khanuram khandu khanduram surjit kaur santsing rajhasingh gurudevi santsingh fulsha bhullu mawasi ram PATELA SARPU NUR KHA bhuli samedin CHAHATI RAHAMAN KHAN DEENA KHAN hasno sumro tokil rooddar rashmina jamalu kamaaldin doolichand toshi ghanshyan hamid kha soraap misso bisna chahat kha SARLA harnaydas chiman janaki shayonarayan deepu mulki batula foolan dei foolan nabi supedo fakru ddin rashid kha INAS KHAN iddu SUMERI BAMBAL KHAN SUMARU dhannu SUBEDEEN KHAN BANDAR KHAN ashru khushiyo muhurbi kamardeen ghishya khan bachno kour makkhansingh INDARLAL GHAMANDI rupkhan PEDARAM FAUNDA HAAJRA PITAL johari laal huramat mohanalal thakribai mirchand khilluram harduram sriram sohrab soharb summa sourav chunni moochand hardat samsuddin medsingh alab kha habbi basarat jummaram jafruddin noor khan tasveer savatram jahuru amarvati pahalvi nivaj gyarsha rosani rambaks vishambar dayal anari nijarbi sher mohammed foju imrana SHER MOHAMMED SHER MOHAMMED IMRANA bhusaram rakhi tilakram bhagali mahatabi mallo chandegi khavaja kajjd chokharam sarina jasmal nakku ishub parbhudayal chatar jakeer jakeer chaaval khan ghisa khan gutari mousam summo farri rehamu sahib ronak sehram magri sahaabdin misroopi muhar kha sunna ajaysingh chhindo premsingh sumita deen mohammed hamida kha chutkal hasanbi chavalo girraaj hura dandad hasna waseem khan lallu khan isril tilakraj fool devi khayaliram kamalchand badleram habib habib khan bishani lakhu chokhala aashmin sadda aasmina sabudin mojmi mijaj mojami bhagwandas gendo sidallu sesudi amru din gafudi chokha ram noorjaha dhandhu simru bambu kha amira buccha jamaharu iliyash puniya maavsi peer khan banno sameydin rudi khan kamal kha dhiri mousami jagjivan devchand jamalludin darab deepanjali anshu hasmina fajruddin mohammed kha GAFUDI MORAMAL KHAN jakar khan juru khan SURAJO ramothar shahabu din khivajali bhoro fajji rahamu RUSSO KANO RAM chhutakal rudho kaihar bhagamal hamido GYANI BAI CHADAN RAM deenadayal resham yadav suresh yadav rusti JUMMA RAM ASHRAF KHAN KESHANTA MOHANIYA kasamdeen LAKHAMI CHAND ratidevi jhabaru bambu NAVLA KHA juhuri bano niki aas mohammd hurmal balkisha fakhrudin chhatra khan tatu khan ASRU KHAN PIRU KHAN sabruni mahamuda VIDHA KOUR LAKHAMIR hakam din fulu khan SUJATA matina bano usamaan gaffaar SONADEI ASARAM AMAR KOR garibi nathu khan CHHOTA MAL JHABARU ranjesh devi joni jagtu RAJKALA ilamsingh baharo jeet mammos sassikapoor sobhagy ghanshyam singh magansingh malka ramu HARIYARAM murti bai dalo nasib DEENI CHHOTA RAM FATEHRAM SARDARO KNHEYALAL GYRASA CHANDR KALA mahadewa bijju ITVARI LAL RAM KUWAR jasmat posta devi mankori BIRU DHAWANI chirnji lal chotkya pyarso PREM VATI< GANGA SAHY dhannalal RAMMO BUGALI BHOMLO BHAMBAL RAMET karan ram fulwati rajkala ramnam omparkas subesing mahado reshm bano sate khan ramanlal haridarshan rangu birjapal hirchand rajakuwar puti gudadi devi prikash chand gyansing omnarayan sispal ramakuwar debo buti chikaaro harising fulsing lakhan laal chand kran Lala ram Ramkuwar Rampyari Sairam jangli Aanand rekha Dilomangal Jangir Ruda Ratan Kishori Sultan Tara wati Satpal Vir singh Gurudatta laxmi nath nur singh ranjeet devi mukhtyar Murti Devi Sitaram Daulatram Mohini devi langadaram Bahar yashoda bai Dhup chhaya Vijay Singh fateshyam Pammi Satish Raslla kripa Devi Bulli Laluram Shashi Saradar Anas khan dalchand khan Sumitra Rajesh Mamraj gangabakse rajan laal chatro devi Shayam lal Lilaram Anandi Subedar Sugana devi Shriram Shyoliya sabbo ramet Sobha Ram Ram chandr Pakija Ramdas Om narayan gaja Ramswaroop Mangtu ram nobhar gangu Ramkishan dhupi Devi ramajun bhauri lal Kiran Devi Natthu Singh Rudi Devi Suwa devi santo Devi Khemchand Mullu DHARM KAUR NUT SHODHAN chameli jatav kaachan devi pratyam bhagewati burda FHALLU SOMARAM chaniram haniram KALA SONVEER omprasaad bhajan sunitarani pappi kasmeera v harkishan batuni devi rabadram SUNERA DEVI MADHU SAINI MAMAN KHA VANDANA SINGH RAMNARAYN sakaru rusatm manhori niyamat khan surti devi banwaari rukmi sabdalk rajmal MUNDA RAM bhambu ram munir ram basanta patil harpyari devi CHUNNA RAM BALBEER SINGH SHAYMA DEVI jaysi ram son dei jalam suraj choudhary AKBARPUR gyani devi shrvan devi bhal katar brajapal gyani bai bakelal ladya gori ramlakhan shyam kali GURUPREET KOMAL SANTRAM RANG SHOBHA ramawtar kallya shoran ramkuaar gangli chhunilal chandar kala pyara hema devi karama Ham singh harigyan BISHAN DEVI DHANDHUMAL vinita dakhlani shiv meeman das Hareram dharmpla bane sinh dullichand rachana gupta vijay gupta nunkaran dimapl rajendr kapoor seetaram RISHIRAJ magalram sangeeta rani laxminaryan rekah kashyap indrraj manju rani gulshan kumar maha devi oma devi kanniram laluram ratnlal maheri tribhuval KOUSHAIYA KANHIYA CHANDR PRAKASH CHIMAN LAL KOLI RUKAMNI DEVI MAIMVATI THAKUR DAS NEELU VISHNU DHIVAR TULSHI DAS SANJAY DEVI OMI KAMLA DEAVI THAKUR MUNNI LAL HAR DAYAL GIRRAJ SHARMA TILAK RAJ DHANILAL VISHMABAR DAYAL BANASILAL VIDHA SHILPA SEHGAL KUNAL RAMESH CHAND BIJENDRA DEVI NAVIN SHARMA SHILA RANI CHANDRAKANTA DEVI PRVEEN KUMAR PRADEEP KUMAR JAIN NARESH CHAND ASHA JAIN GANGA BAI SRI CHAND NEVADRAM SONAM SHUBASH CHAND VASHU DEV VANSHIKA JITENDRA SINDHI BIHARI KISAN LAL SIBBAN PRITI JAIN ANKUSH JAIN RATNESH KUMAR PRBHUDAYAL SHAJAD SHYO SINGH ANJUBALA GULSHAN JAIN PADAM CHAND KRISHANA KUMAR REKHA KUMARI YOGESH JAIN MOHAMMD SADDIK ITVARI KHAN SALAMU BATTAN PRAJAPAT PRABATI SONIYA DEVI ALIJAAN KHAN IKBAL KHA ROHTASH KUMAR mudri faiyaj khan bilnada CHARN SINGH AMITA KUMARI PRAFULYA RAY nanakchand nihalchand SHADI RAM BHARAT BHUSHAN SHUGNAMAL RINA NAKIRAM RAHIMAN ANARKALI ARIF KHAN sunita jain SURENDRA JAIN PHULCHAND JAIN CHHAMA JAIN LAKHMI CHAND JAIN MANGTURAM KALWA PANJUMAL chandra bos VARSHA DEVI RAMDASH antiram CHUTTUN LAL LAKHIRAM PISTO DEVI GUHAD rupi RAJINA BEGAM VIKRAMDEEN MOJAM SULMAN KHERUNA GHSITA MOMAN DIN resam kha KHUSI TOFIK KHA AAJAM SAKIL husen khan SHARIP RAHINA SARIJ KHAN ROJ KHAN alisher SUBHSH CHAND JAIN BHOREDAS GURUCHARAN RaHAMT SHOBHARAM NANAK CHAND drapa devi DILAMAL THARUMAL kisto devi PARATA RAM TILUMAL parmeshwari devi JUDIYA RAM PHAGUN MAL ram pati suman dcevi JASVANT SHIBBAN LAL VJENDRA GIRRAJ SEN LAXAMAN DAS ROOPCHANDRA KHUBRAM SAKILA MUKUND DEVI BADDAL KISANGOPAL PARSURAM SHASHI PRAKASH PUNIYA DEVI SITAL PRASAD ANURADHA GANSHYAM DAS ANITA AGRAWAL AJAY KUMAR AGRAWAL URMILA SAIN YOGESH ASMINA ABDUL VAHAB NEHA DEVI VINODI DHHAMAN CHAKRESH JAIN DIGHMBAR JAIN rahana jafar yay kha sarayam aarif khan chajiya guttaram ram ji lala ANJUMAN AHMED ISMALU CHUTMAL Leelaram mishi anjuman aahadeli sahab kahn SOKET JAAN MOHAMMAD farmeena jaikam ISI KHAN rasuna sarjeeto kaur FOJA SINGH LAKSHAMAN SINGH umer GAFAUNDI MAGRI TUNDU umer mahommad SUMER BI PHAKARUDEEN SAMI ULLA JuhRU SARSO samsudin alisaan Mahmud RUNA mubin khan HANASI likhan BILAND KHA JAIDA JAKAR KHAN SAHUN KHAN jilsana JALAUDIN ARSHEEDA NIJAR MOHMMED AFSAR SARAJUDIN rukmudeen VARRISA SUFEDA SADULLA SAYARA KANIHYO FAEEMAN majji aklima VARSID KABUL SHAH ASIRA hansir SHAUKAT KAMAR aamin shah nur mohhamd SAHRUNI AMILA MUBINA ROBAD nafisha BADDAN ishara ISAB SHAH BHOPA BAI KAKKU SINGH BHARA SINGH SUNDRA TARA SINGH MOSAMDDIN RUKSIDA DOLU MISHAKINA MOUSAM FATIMAN MASARU GURJI RUKKI SHAUKEEN KHERA KHAN LALLU SHA GORESHA AJIJAN HA PAL SINGH ARFINA SAMIN MAHABUB KHA NAJRA AKTHAR KHA SAHUDI AASINA RAHISHAN KAYYUM KHAN AAMIN KHA PARMEENA BEGAM ASTUNA khubi muniro juhurdeen BASARA AAS MOHMMED AMENA SAHIN SADDAM HUSAIN saravari isan mubinabegam fakarudeen nabbi namina bano ABBAS KHAN MUHURU FOUJIDEEN AMI KHA JAMALUDIN NIVAJU shehruna aatun supat khan hasnnu HARI kashmiri akhtar husen hansi saddaram rati khan jahur khan FAKRU DEEN GEETA devi VISAKINA ahmada muhuru TEYAB DAL KHA SAKIR ALI AAS MOHAMMAD CHAVLA USAMANI DIN MOHAMMAD MAGLI SAHARUNI MOHAR KHA KALURA BASNTARAM AYASA MOHAMMAD KHA JEKAM KHAN AMARUDIN KATU FATMA HASMUDDIN MOHAMMDDIN SABLU PARMIN KAYUM ALI HUSHEN tarif mohammad UMAR MOHAMMAD MANJEET KOUR MAJENDER SINGH PALVAN SHER KHA RISHALABI BAMBAL GURDEEP KOUR SUCHHA SINGH HUSANI HAMSHIRA MOHAMMADA HUSEN MAUJABI NIVAJ KHA ASHMUDIN RAHMANA SARASINA ISAN SAKUN MOHAMMAD RAHESAN MUSRAF KATULA NIVAJA NOOR NISHA AJRU MAHISAN saymal ISRAHIL RAFIK MOHAMMAD MEER SINGH SABANAB NUR DIN BATAN MAHMUDO RAFTAR KHAN BAGGA SINGH SUNARI MITTHURAM JHAMMU RAM ASARMAL RAHEES KHAN JUGENDRA KOR KASHMEER SINGH SUMARABI KAMAR KHAN DAL KHAN KHAIRUNA PHAJJJAR SHADUN MUHAR KHAN KAMARUDEEN BUDDH PHARAMINA HAKAM DEEN KASIM ARAPHINA JBBAR SAHIDI ALIJAN EMDI SAMAR SINGH budhi ATRI APASAR RISAL NYAJUA JAMAL NURABI SIRAJU AARASTUN HASIM SULEKHA BASAN KAMALU RAMINA HAMMID BASASI AASIYA JAILE KHAN HAMIDAN CHUTTANO ASARUPAN NABABA DEEN JAPHARINA NUR MOHMMAD MARIYAM UMAR DEEN NOORJHAN SUPEDO ASI SAJID KHAN IBRANIM HAKUMUDDEEN APASARI IDARISH APSARI UMARI RASULI GABRUDEEN BARASI NIYAJU SATTARI RASULA AMANDEEP RUKSAINA< HASAM KHAN NISAR KHAN JANU MOHAMMAD MARAYAM JUHARI ATARI JAFFAR KHA ata mohmmad mosam idho ajruni mislu modiya anita kour AMARJEET SINGH sakarulla MAK SUDAN ISARUDEEN AJANI KAMARU DEEN AKAT KHAN SHER KHNA SUBDAR MUNFIDA VARIS KHAN MUNKIDA NYAMAT DESHASHI RAM MAHATAB ASAR KHAN fate mohammad AKBRI RATI KHAN HANIPHA RUJADAR MEJAR ALI ABDUL RAHAMAN SAHABAN JAGANPATI JANGALI DEENU SARAJU DEEN JOR MAL AMRATA MOUHAMMAD MAJLISH KHAN JUHARU ALIMUDEEN SAKUL PAHALU RAKBEER JAMNA BAI MATINA adei kha DHUNDAL SAHA NOOR MOHMMAD PHAJARI CHATURU MANIYA SARI HARUN KHAN MOJABI IDARIS NURI JEENAT JAHIRA ISSU salmudeen TOFANI SAHJORE MISKEENA ASHALU BASEERI TODA BADRU HURMAL NADEEM VAREES jaybuna farukh shabnam lyash JORAN swaliya ramjana jammal islaami dello tayyab sapiya sitab kha mohmmad kha jallu kha pallu kha khuddi rikha ram nurala KEJODA juber kha bhavan giriraaj GHATRU afaroj basaru haji islamu asarafi gani kha farrudeen kapur sammu kha juhri ginnu arbina kayyum suman rani sundar bai bagga singh zakir husain bharatu MOMIN hurani chau kha hajar khan JAVANA vanisa khushid adhi kha jarjis phaiyya najam farukdeen salamudeen durga bai kehr singh mansha singh nasra sumardeen anis najeer husain bi akbar kha aamini asru kha faij mohmmed mandri atar khan aakup MEDI sabban JAMALUDEEN CHAO KHA hasar basri anish kundan kha ghundal sha AIMNA JAKIR HUSAIN JAHIR chandar kha bismbar dyal deenmohmmad gorkhi nabi kha asagri abddula makad jakir husein hani sufiya chaman isha mohmmad Farjana NABABDIN deniram salemi samlayo juhuru kha PRATIBA rahiman rahishdeen chausingh mahendra kour balbir singh jagtaar singh rahmatbi CHAJJU ramparshad ratbhan kherun fatu amarjeet kour gurdeep singh channa singh ghamn bhulla gurbachan singh tarasingh memnuna fajrukhan jagrup lahru jasvanta bai pradhan singh sho singh warisha salmu javed ali mohmmed nijarmohammad nurmohmmad aasifa rachna akil shyonarayn sajji bskar jhdmal sahiman jore kha fakru kalsuma nasruddin nur khan gulapsa mulkiram kharuna surjeetkour fakir mohmmad bahar ali KAMR KHAN ibro aasu mohmmed subhina rano kor bejendr singh sabruna g   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqrstuvwxyz{|}~ulfasa nooriya ramjan kha sammi kha irafan islam kha samat kha shitab ali mophmmad AMARO BAI MALA SINGH SUBBA KHA APSEENA anavar bhurani sahinas jamita hurman guragi murfeen chhotemal sheeri ram mauhamdeen nanko bai nanko bai ataiya bano ummar mohmmad SUBAT HUSANA chhote kha sarmeena bano aasu kha chotani JANNIT sunnat mallu kha hasir lekhchand balvindra kaur mahram isariil munsib junisa insaf khan nooru nasibo amarjeet kor banso dalipa singh shahuni deenmohmmed mohammad ali ibahim DAUD AKRAM jabar kha NURJA FAkru SAMMAL RATBHAN APSANA MANSHA SEHRAM RUTAM NAWABDIN GAFUR JAMALIDIN RASSI GHURCHARI HAKAMUDIN SABIR rukku MUFIDA MISAKINA GYANWATI ASMMEENA IDRIS SAHAVI KAPUR KHA DHANNO KAPUR KHAN KARIM KHAN HATTI AJRUDEEN KUSHIRDAN KHURISID DUDAN SADDID KHA RUKUMDIN FAJARUDEEN AABRUN KIDURAM ASU MAGRUDEEN sarija bhondu nasiban kasm abadal SHAMSHAD BEGAM RAJENDER SINGH GHYAN SINGH asrafi jhadi mah ram iarasad isarahil BALVINDER KOR afasar nabir kha parmjeet kor parmjeet singh gafondi arseeda aarik AKAMINA NIJARVI SORAP MUNSHI KHA MAUSAM MUHAMMAD ARBI ISAK KHA SADULA KHURSIDAN ABDAL MOJU KHA SWARN KAUR AYNA RASEED ISLAM KHA BAISAN VAJIDA MUNFED SALAMA munshe HANIS SABARA KYUM ASIA SUBIN KHAN MAKHMUL NABJU JAIBUN RAFI AHMAD KABBI ISRAYAL NAJAB KHA DINMOHAMMAD NANNURAM JANISHA SAUKAN ASAR MOHAMMAD juhurbi juhar bee sirajudin amar singh ASMUDIN nur mohmmed shahabdin hasmudin RUKASINA SHABDIN GALHAD HAZAR CHIHANI LILU MOHAMMAD ALI URF JAMSED NIJRU MIKHAN mustak khan mamludeen mundar SHELA aasima baseera AAKUP KHAN kamruuddin hakam PAWAN KUMAR SHARMA MANILAL anwari deen mohmmad mouji KURSEEDAN TASLEEMA SHABBIR KHA MAJ KHA APHASANA JAMALDEEN simran kour malkeet singh kashmeer singh sahruni jakriya shabudeen saddeek ABDUL AJRRJ SUFEDA KHA remla jafri saheedan mohmmad idrish juhru kha farid khan hakeem kah jalaludeen sajid khan ANVAR amak deen DAULATI kanaha ram jafrida abdul lateef taseera aasdeen YUSUF SAHJO banseer JAMASIDA BASSA HUSEKHA JAN MOHMMAD BISAMILLA BHAGGU BASSAN DURUMIYAN FATEH MOHMMAD nasarbi MANBASRI sanjeeda mubeen suvalya mohmmad murid SAREEP KHA sayda KHERUDEEN SAPINA MAMMAN DEEN jamrudeen LADHIYA RAM sarasmalk solu kha tofik khan umar mohmmad hafija gulkho SAGRI DHIRI NAVAB KHAN AYYUB ALI maniya asruden IKBAL AAMEEN HAKI ESAMOO RUDDAR KHA MAGRU DEEN BASEER SHAHIR HUSAIN hayat rahmit tasalima asudin KAILESH MUHARBI CHOTE KHA khurshid kha SARVATI MAVASEE SUBBE samedeen khaleel KASIM ALI bhur kha TANFEERA Irasad khan abbash KIRANVATI INDAR PAYARO MUBARIK KHAN RAHMAT KHAN RAFIKA BHAMBHULI mhamudi JAHIR KHA phouju sheela kour swaran singh sambhu rahamani UAMR rahimu amarina phoji magga shiprab muhamdi kapoor kha GURI BAI BARIYAN SINGH DARA SINGH AYUBV CHAHT MAINBI BASIR KHAN DARAB AARSTUN NIYAMT AKBAR HANASIRA shitabi SIMRU RIYAJ MOHMMED INSAAN ALI himmi chand kha ALIJAAN MIRCHI MOHMMAD ALI CHHUTTAN KHA KHIDU haippi RAMBHUTERI NASIB KHA NASRI DALMIR mahmoodi hanif mohmmad AALIM ISSA noor deen chuttiya dandu MOHHAMMDI CHHUTANA aasu deen bhabhbal bagguram RAFEEK JUHARA RABBAD SIPEDA JAINDI KAYAMU DEEN KHADDI busra HANSHEERA sabba JKUBERN KHA shakila VASIM JABIR LATIF JEET KHA JuBER KHA kadir muhur khan ilyas AFASAR NABIKHA RAJIMA JUMME KHA FATTE muhur rajji ratti khan dhani singh BARSEENA NIJAKAT GURGAN dillu SADHIK samsideen mohhamad KAMRIDIN kayyum khan maluka sadlli akhatari kasam kha hanni aas mo selema jogendra bai surajit sih indar shing bassi bai pinnuram emna nasi shatru din mohamd gajo kha prakash kour manjeet sih pritam sih jafrina abdulrahman chawa kha hakmina npisha fateh mohahmd jume kha rhisan hajr kha fejela NOOR MOHAMAD bskina nabilo khajju nuradeen shajid KABBAL aasu kha sakarbi rahamd umad kha BARPHINA ASURU sallam nabi kha PALATU shimla devi saidas RADHE fulo bai rohitasav mahaveer yaadav ajesh devi shamasher singh joni NATHYA RAM gokal gul bai GHMMN daryai KRAPA birval juala HARGYANI BANDA RAM jay kishan kenyalal PALPUR ASROO HARDAT SINGH UTAMSINGH SADIK narani REDU varshina MUHUROO SADDAM guri chhina singh noor jah FIROZA< ADIMAL SULLA FAKAROO DEEn najama samim khan SULE KHA MAKULA JUHAROO ISHA KHA huri aaisa MUHAR KHA hUSENA sukha bai kashmir chand LACHHO RAMSNEHI JENYO chhajyuram IMARANA GUGGI FULAN BHAMBOLI KRISHNA GUJAR RAMVEER GUJAR JAGRAM GUJAR MINDO BAI BHIMSINGH ARJAN SINGH SHARDA BAI BHOUKAN KULAVINDAR KOUR ramhans SAGI CHOTHURAM JAGARAM khillo SUPEDI BADALURAM NAKOLO SHANTI SHARMA GOVINDA lakhami ismlam BAJI SUBE KHAN JASAMAL TARI BAI samla GURMIT KOUR CHARANSINGH MANGALSINGH HARVANSH SINGH hajarudeen JAGAPATI BUDDHSINGH DHAMMAL KAILADEVI LACHCHHO LEELE HEERE LAL BHURNGA RANJEET KOUR MUKHTARSINGH GURMEJ KOUR KEYAR SINGH JASAVANT JAGGO PARVINDAR KOUR BIANT SINGH SUMITRA KOUR SANTOSH SINGH SHILA BAI madhusingh BEERBATI PAMPI KHACHERU gogal SHANO BAI BHAGAVANDAS BHOUDA HARIYAL HAJARU BHURE KHAN devsay KALLO SUSI SURAJPRAKASH KAILASHI VAJIRCHAND jagir kour nathaa singh swroop singh phool dei atar chand sundri bai mori ram machhala idu paanchulal geeta bai roopwati maya beva bhim sen mahesh sharma RANJIT KOUR jaswant kour asina jorekha rani kour deedar singh badaava raja bai ajjir jaspal singh buddhsingh GULLA KHAN BANSHO BHAGAWAN DAS shitla das amara singh khaheriyo MUKATIDEVI ASAMEENA SAGGY RAM RAHMAN KHA BABLI BAI DAYAL CHAND MOTARA SEYARAM SHRWN KULDEEP KAUR SURENDAR SINGH DARSHAN SINGH MAHARAJI ISARA RASHAMEENA BHAGWANT KAUR BHANSINGH laji bai HUSENI SABU KHA JIKAREYO jawali jogendar singh JASVEER KAUR SUKHAVINDAR SINGH DILBAG KAUR iliyas ASMOHAMMAD KISHAN DEI SHIBLAL BALAJINDAR SINGH mukeshchand JAGWATI bhagavan mi baidas bannu singh budadiya rahtas DOLA GUJAR jasavindar kour nishan singh vajida foji NATTHA jaychand moharilal CHIMKARA fumanram TARO BAI JETHA LAL LAD KHAN MULI hardai sarupa BUDLA pooja kour chhindar singh GURDEI PALLIRAM KRISHNA BAI SAIDAS BACCHU SADI KHAN radhelal dharu pahalvan PARMAL tayyab nattha khan JAYSING SUKKO JUHARU KHAN CHHOTU KHAN jagvai ramotare daviram DHARMO BAI DAYALCHAND RAVINDAR KOUR TEJVANT SINGH SARABJEET SINGH SUKAVIR CHATK DRASHNA YANCHAND JANNO SMARU PIRMHOMT DOLAT nbab keval CHHGAN MAHENDRKOUR BHGAVAN RAJ KOUR SUCCHA SINGH PHULAN BASANTA MUNSHILAL LHAKRAJ sukkan ramsnehi IMRTI BHAJAN FJARYA harajit kour charanajit bhodram DOULAT SINGH sorang pars ram doulat singh gomti devi GANPAT NATH NOORSHAH GUNDU prakashi devi CHIRANJI SINGH BUDHSINGH SAMALA HARBHAN HARKISHAN PINKY SAIN ashok kumar meena pinki jatav phool singh jatav dinesh chand sharma govind kumar sharma hariram sharma KHERA MAHMOOD MAHER CHAND RAM MUKHI DAYODAN SIBBU ROHDAS charan kaur natha singh garibsingh SIKANDARLAL DARMCHAD chandarpar MANTA BALJIT HARSINGH karm kaur manga singh tara singh usha bai mushi ram CHAMMPO BAI JUMMA SINGH BHOUNDU shalo bai chanduram harvans singh GULAKANDI RATTIRAM JUMME KHAN MIR KHAN ALADIN ISARO MILAKHIRAM JAGANA RAM GUDDI BAI TULASIRAM DIVAN CHAND HANSIRAM SHIBAMI BUDDHI KHAN NANDURAM SATYARAM ANITA KUMARI GEETA BAI JAY PRAKASH ishwar bai INNAS SIMLA BAI MUNSHI RAM KRIPA MUNDAR kamlarani subhashchand amarchand beena kour MISHRI BAI GOPAL DAS MOHARI LALL jagadis munna lala HUKM CHAND GUPTA chander wati mahadev singh danasingh padama singh jasamal RADHESHYAM GUPTA matadeen gupta ramjit singh GIRNAJ GOGHEN DAAL SINGH sunita saini suresh saini MAHENDRA GUPTA DEEN DAYAL GUPTA BUBAN sasrwati devi arjen HARI KRISHAN SHARMA HARANRAYAN SHARMA sonu ram sohan paal DEEP SINGH jyashi ram jyoti goswami RAJAN DEVI ANNAD SINGH HANRAJ LUNIIA jeevan singh rameshwari sharma sompal sharma kulla shila saini shankar lal saini mohanlal saini KOKA BAI vidiya devi KHANDA RAM kharati singh JAMANA koushal kumar sharma uami HIMMAT SINGH YADAV radheshyam jangid kailash jangid beena gupta KOUSHAL DEVI URMILA RAJNI SHARMA PRITAM SHARMA MANJU YADAV SATISH CHAND YADAV MAHAVEER YADAV VARSHA RANI SHARMA DAMODAR SHARMA CHANDRASHEKHAR abdul rajjak abdul majid BANARASI HOMA DEVI CHOUTELAL kusidaran eslam dinu kha gurpeet kour banbu singh eslami ghyan singh dalkha hari kisan SHER KHAN hnif abadul karim charanvati kisan pyari shree ghamman shree maange lal barja devi raana esalaim chaahat ajji gfur jag maal har govind navab din dhanni lamal kuamar mha dev bantto kor nathar singh AARASTUNA ARSAD KHAN samad kha jani lakhdeero AABID KHAN ali husain atri titti janekha mija kha JANNI DEEN MOHOMMAD mojbi SALEMAN PALTU KHA arjan rahis UMREN LACHMINARAYN ASHA BANU DEV SUNDRI SANNI MANDAL shubham vijay wargiya saurabh vijy wargiya SASHI KUMARI CHAMAN KUMAR GUPTA alladeen SUKHA SINGH BASAMEENA Rajina saladeen NAJMA BEGAM hamid khan isakh mohammad SAMBHU SINGH mamaraj hukam chand saini shiri narayan mamta pareek subhash pareek NUAR MOHAMMAD RUSATAM sarajina akaram jamalu deen GEETA KUMARI CHEVANLALA sharda devi gupta giraghari giraghari lal PREM JANGID RAVI JANGID OM DANT shayar bai rajpoot MANOJ SAHU GOPAL VIJAY PYARE LAAL SUSU RAM TARA KANT PEERU RAM VIDYA SHARMA ASHOK KUMAAR SUBHAAS DOLLY SHARMA BUDHA LAL GORI DHANEE RAJENDRA DIXIT POONAM CHAND SHARMA BALA SAH JOSHI BHONRE LAL kalas chand narayana das BALVINDAR chauthi devi arachna ashok sharma harishchnandra nanabai ruqiya mustufa NARAYAN SAINI SAHIRAM suman sharma sant ram SUSSAN phoolo devi KHEM CHAND babbu KUNTA DEVI chhajju shareejan pumme patalu ANNU SHARMA satapal aasiya abrahim KURASIDAN nannekha bhoum singh INDR SUBARATI sherabi bano subekhan sake khan muahar khan saleeman dar sher rahimo saheedan robada HASEENA gani mallad sareel khan sirdar khan ujir khan mavasi khan ful shah jaan kha bali ram sabdin rsidan esab kh mamd din satanami asuda sadora rubana sher esmail mahesh chand sharma kishansavroop rajni jaiman pooran chand jaiman satyanarayan soni ratan lal soni madan lal soni neerja bhardwaj devi shankar RAjendra kumar gupta pankaj sharma sheela mudgal ASHOK MUDGAL sukha dev prem leta sharma vijay sharma GANPAT GAWARIYA TEJ RAM SAINI VINITA SONI SAHARA DEVI DEVI SHAYA SAINI SUSSAN RAM SAINI HEMLATA sharma SUSHIL SHARMA BANWARI SHARMA BABu lal KAMALA SAINI GANGA LAHARI SAINI LAXMI NARAYAN SAINI BRIJ GOPAL NIRAMLA JANGID DEEN DHAYAL HARI NARAYAN SAHU HARENDRA SINGH RAM PAL SINGH KANIYA LAL TOFA SAHU GANGA SAH PUSHPA SAINI SARVESH KUMAR SAINI GANGA RAM SAINI LAXMAN DAS DIN DAYAL KAMLA SHARMA GHAN SHYAM CHAND NARAYAN RADHEYSHYAM KRISHAN SAHAY NEERAJ GODAWARI DEVI RAM KUMAAR TARUN BALA SANJIV SEEMA SONI HANS RAJ magatoo ram laxami narayan TEJ PRAKASH VYAS RAM PATI DEVI BUDDA RAM GOPALEE LAXMAN RAM kailash sahu mangee la< l sahu SUMAN DIXIT RAHUL DIXIT HARI KISHAN SHARMA TEEJA DEVI SAINI LICHAMI DEVI MURARI LAL SAHU SUSHAMA SHARMA PRADEEP SHARMA NIRANJAN SHARMA PARAMJEET KAUR JOGINDAR SINGH HAJART SINGH CHOTE LAAL GUDDI GUPTA RADHA SHYAM RAM PRASAAD SATISH KUMAR SAINI madho prASAD muthri devi JAMPU RAM SAINI MEERA DEVI DHANAKA RAmDHAN DHnaka SONIN DEVI ram kishan saini MEERA DEVI raghu veer prasad saini kanta khandelwal rajesh kumar khandelwal duraka prasad HEMALETA BHRATLAL SHARMA munni khandelval murri lal SAVITA SHARMA VISHNUDATT SHARMA KHEM SINGH ARYA HAJARILAL SHARMA CHRANJILAL SHARMA DURGA PRASAD GOD CHAMPALAL SHARMA TULSHI RAM SHARMA RADHA KRISHAN GOPALJI RAMESH CHAND GUPTA RADHESHAYAM JAGANNATH SHARMA REETA MUKHIJA SHIVSHARAN NARAYANDAS GHASIRAM RAWAT rajendra kumar sharma DROPATI DEVI ROHITASH RAMAVTAR GUPTA nisha gupta padam chand gupta MITHALSH SHARMA GOVINDSHARAN SHIVPARASAD INDUBALA VIJAY MANMOHAN VIJAY NANAK CHAND GUPTA ghanshyam tiwari gyan chand panjabi godad mal KRISHNA SHARMA PREM PRAKASH SHARMA shankar lal sharma HARISH CHAND VASHISHTHA MUNNA LAL SONI BRIJMOHAN SONI ramesh chand gupta babu lal batwara GANGA SHANKAR VIJAY JAGNNATH VIJAY REKHA SHARMA KRISHAN AVTAR SHARMA PYARE LAL SHARMA madhu bala devi RAMSWAROOP SHARMA SHIV SAHAY SHARMA MANOJ KUMARI SHARMA DILIP KUMAR SHARMA JYOTI MUKHIJA RAJESH KUMAR MUKHIJA LOKESH SHARMA BHAGVATI DEVI BRAJBALA PAREEK AJAD BABU PAREEK MOOL CHAND PAREEK ASHOK KUMAR GUPTA NAROTTAM LAL OMWATI DEVI BABU LAL VIJAY MITHTHAN LAL GUPTA SATYAPRAKASH VIJAY SAROJ SONI MADAN MOHAN SONI REWATI PRASAD SONI taruna parik dinesh kumar parik salesh kumar banwari lal soni ghanshyam gupta sohan la gupta sita gupta rakesh kumar gupat LAxmi rathia jagat prakash rathia narayan mishar usha devi shrama sureshwar dayal sharma kalanyan sahay gupta savita sharma hariom sharma ghanshyam datth tija devi dhanka mahendra singhDHANKA jagan prasad CHHJU RAM SHIV DATT MADAN MOHAN MISRA SUMEDHA SHARMA SUNIL DATT SHARMA RAMGOPAL SHARMA ASHOK KUMAR SAINI RAJ DEVI SATYANARAYAN SAHU RAMAN LAL SAHU MUNNA LAL SAINI PRAKASH CHAND SAIN RAM CHANRAN SAROJ TONGADA SUBHASH TONGADA MANGAL RAM SAINI GHISA RAM SAINI RAMESH CHAND JANGID PARBATI LAL PUSHPA GUPTA OMPRAKASH GUPTA RAMKISHOR GUPTA KHYALI RAM SAINI KISHAN LAL SAINI RAMKISHOR JAGA madhu saini neeraj kumar saini HARI PRASAD SAIN NAVNEET KATARIYA JHAMMAN SAINI KANHAIYA LAL SAINI KHEMCHAND SAINI SADU RAM BRAJESH KUMAR JANGID KAILASH CHAND TANK MUL CHAND TANK BHAGWAN SAHAY SAINI CHUNNI LAL SAINI SEEMA AMARSARIYA RAJKUMAR AMARSARIYA LEELA RAM JANGID SURENDRA KUMAR THATHERA SUBHASH CHAND SHARMA BHOURE LAL SHARMA MAHENDRA SINGH TAROLIYA MOTI LAL KUSHWAHA droupti devi BEENA DEVI SAINI KIRSHAN KUMAR SAINI manoj kumar saini praladh saini dhappi devi saini netram saini lalu ram saini KAISHALYA DEVI RAJENDRA KUMAR SAINI mala devi sahrma dev dtth Laxmi devi RAMSHARUP ram sahay saini nanhna ram kiran sharma prem narayan sharma ram kishaor OM BAI ANITA RAMSHARUP SHARMA RAGHUVEER DHANKA LODU RAM ram lal sharma krishna saini prabhti guru datt pandey surya prasad apaki prasad megh singh gahlot kanehaya lal RAJO DEVI HAR SHAYA akharam hemshankar LAXAMI NARAYAN CHATRU RAM MOHAN LAL SAHRAM KALAYAN SHARMA BRIJI DEVI raghuveer prasad dhuga prasad MOOL CHAND KOLI DINESH KUMAR GUPTA SHRISHYAM LAL KANTA GUPTA NAND LAL BAIRWA RAMGOPAL VAIDH SEWAK RAM CHOTH MAL GWARIYA GOPALSARSAR SUNDER DEVI PRAHALAD NARAYAN BHADBHUNJA KABBU RAM NEETU SHARMA RAJENDRA PRASAD JANGID NIRANJAN LAL JANGID JAGDISH PRASAD GWARIYA RAMAN KUMAR KHANDELWAL TARA CHAND NIDANIYA URMILA SAINI KUNDAN THTHERA NEELAM SAINI SAUBASH CHAND SAINI MANGTURAM SAINI SANJIV KUMAR CHENDRAPRAKASH PAPPU SAINI LAXMAN SAINI CHENDRAKALA DEVI RAJESH KUMAR SAINI RAGHUNATH SAINI MANJU SAINI NANDKISHOR SAINI DARSHAN LAL MOOL CHAND SAINI CHANDER RAM UCHV BAI KUMER SINGH RAVIKANT SAINI TARACHAND SAINI PRABHUDAYAL SAINI RAMJILAL SAINI RAMESH CHAND SAINI KESHAV SAINI ANITA TONGRA HARIOM DAS THATHERA LALITA RANI SHAYAMSUNDER SAHU AMAR SINGH RAJPUT SUBASH CHAND SAINI RAMAVATAR GOYAL JITENDRA KUMAR SAINI RAGHUVEER SHARMA PRAHLAD SHARMA DHAN BAI SAINI GIRRAJ PRASAD SAINI SOBHAKSH RAM DEVISAHAY SAINI NIRANJAN SAINI CHANDAR KALA SHRAMA RAMBABU SHARMA KALYA SAHAY SHARMA SHIVCHRAN ARTI SAINI LEELADHAR NIRMALA VERMA SUBHASH CHAND VERMA MANGELAL SAINI RAMCHARAN SAINI LALA RAM SAINI SURENDRA KUMAR SAINI DEVENDRA SAINI RAMKISHOR SAINI TOTA RAM SAINI HARSHAY SONU LAKHERA PRDEEP KUMAR SURESH LAKHERA HUKUM CHAND SAINI CHHOTI DEVI SAINI HEM CHAND SAINI CHETU RAM RAM CHARN DINESH SAINI PHOOL DEVI JOGI GENDA LAL LALIT MOHAN ANITA DEVI SHARMA DEVEE SAHAY PURUSOTTAM LAL JANGID ASHA DEVI GUPTA RAMRATAN GUPTA KAPURI DEVI RAMWATI JATAV RAJESH KUMAR SHARMA KAILASH PRASAD PRITI GUPTA karodi lal vijay kumar sharma lekha raj charan das bijendra singh mallah MITHA DEVI RAMJILAL SAHU SUSHILLA DEVI daljeet kaur mangal ram jangid kedar prasad prevesh kumar joshi kalayan shaay BISHMBHAR BHAROSI VINSHNU KUMAR ROOPNARAYAN kanta gupta OMPRAKASH SAHU SHONA LAL jagdish soni PUSHPENDRA KUMAR HAWARAM ASHOK KUMAR SAHU CHATRU sunil kumar gupta lila devi sharma hanuman sing madan sing LATE KISHORI LAL JANGID REDRAM bhagwan shya KEDAR NATH GoKuL CHAND BALVINDER KOUR MOOL CHND HARIKISHANYA lalli deen bandhu joshi jagnatth DHARMVER JAGA REMESH CHAND GUPTA GUTAKA RAM mukesh kumar jangid REMESH CHAND BASTANYA LAL CHHANUNI LAL MAHENDRA KUMAR MATHUR BRAJNANDAN SWAROOP MATHUR OMLATA JANGID ASHOK KUMAR JANGID SURAJ PRASAD BAIRWA CHUMMAN LAL VISHAMBHAR DAYAL JANGID DEEN DAYAL DARUKUTA RAMJI LAL SAHU RAJENDRA KUMAR SARSAR PRAHAKAD RAGHUNANDAN GUPTA RAM DULARI DEVI PRABHU DAYAL KHANDELWAL RAMAVATAR SAHU SILLU DEVI SANJAY HARIJAN PHOOLSINGH HARIJAN PRABHU DAYAL GWARIYA KHIVRAJ THANA rupali devi puccya ram sanatra devi dharmahendra SHRI MATI ANITA DEVI NARENDAR SINGH CHOHAN kalyani SUKLAL bhajan lal saini kavar lal JAMADAR BABU LAL MINA LALI SAINI BODI DEVI RAMPRATAP MINA CHHOTKYA kajod mal gangaram meena chataru maktul shrwan ram kairiram kammodevi palya ram saini ganesaha ram fuliram chhoju ram meda ram harpyari devi badhri prasad shririya DHANYA LAL REWAD RAM SUGANA DEVI KHYALI RAM SANKAR LAL POORAN CHAND GHORDAN VISHANBER DAYAL PATASHI DEVI DULA RAM TANAJI KASHINATH BRAJBIHARI CHENDRAKALA RAJENDRA BATWARA RAMSOORUP SHARVAN KUMAR GHANSHYAM JAGA RAMVATI BALAI GIRDHARI LAL ASIWAL PUNI DEVI DALCHAND KOLI BHAGWAN SAHAI SUKALRAM MAYA DEVI SAIN GIRRAJ PRASAD SAIN KANHAYALAL NIRMALA RANI SURAJ PRAKASH RAMPAYARA MAMTA GOSVAMI MUKESH GOSVAMI KOMAL SCHADEVA SARITA KHANDELWAL GIRRAJ PRASAD GUPTA BHEKARAM SHRI CHANDPURA GHAMNDI UMARAV MOOLO SOIDAN BHAGVAN SAHAY RAMKRPIAL DHULYA RAM PARVTI BACCHU RAM SUMARTH LAL SIYARAM SONATH LADDO DEVI SONBAI SUKAPAL GEELA RUKAM DEVI KESHAR DEVI DHANYA RAM JAMURI SODAYAL LISHRMA MUTHRI DEVI GANGADHAR SADA DEVI RAMFOOL MOHAN LLA LALLU < HARKURI BHUDHA RAM GHASI LAL muthri singh lattur ram tabla ram ROOP NARAYAN budhi devi gajjand nattho devi radheshayam mohara devi MOHARPAL gunji devi kesr singh harabai kanhaiya maglya ram rasal devi griraj prasad shankar dayal ram phul soulal nang ram chatrumal sumarathi sumratya bhagavan sahay ram chanadra sariya ram sukhabai chataru ram bilayo ram sravan kumar balvir modi ram dhima dhindo sardaro shrravan ram jilal ram jivan galli devi PANCHURAM DHAPA MEERA DEVIU CHAVAD LAL SUKKI MOJ RAM JAMNA LAL BUDDI DEVI JAMANARAM JALLO DHAPA KAINA RAM GORI DEVI JHANDU nahru bhagawati harnya bhimaram naru nyala tundaram kesnti ratnya ghisi panchuram fulwati bhoti ramnarayn parsu ram gulbai gokulram chhangi devi ramswaroopn deva devi dashrth singh panchm singh ramoti ganguram fulchand gulli gulyaram jatiram mannuram ramful bidami rooplal bhurji sukhapal mulya dhanni mangya ram nawal devi jag nath singh kajodmal kun bihari chhitar ram samrt lal panchi ram bhikhyaram dhapa kilan buddalal bhagachand keshr devi ganga lahari gyaso jalendra bhgachand kampuri rajjo laddo chalan ram shriya ram jadav gangasahay kouslya datar devi nonda udhami CHHHAJI MAHORPAL SAIRTA SEWARAM MURLI DEVI HAR CHANDA SURAJA SAMRTH LAL CHHOTNYA CHAMMO DEVI MUTHARI aani MUKAT DEVI BISHANYA JILKO TULASI VIMLA BANEWARI MANA noratya ram RAMOTI krishn avatar NATTHURAM MINDYA RAM HAR BAKSH LADU NATH GUL B AI NONDYA KAISHANTI BIRADI CHAND MALUKI BHOMA RAM sonya MAHADEVI JAGDEVA BASANTA RAM HAR NARAYAN BATTO lalta devi MEERA BHAGGO GOMA JAYRAM MINA KAUSHALYA SANTHOSH JANKI BHOURI NATH NAHANYA GOBANDO MAMATA PAPPU RAM BAIRWA kisani DHANNA LAL TEEJA HARVDARI LAL MURLI RAM jamna lal LADDO BHAURE LAL PARS RAM RAMPHOOL RAJNTI RAMESHI DHOLYA RAM MUTHRI BHAUTI HARBAKS सत्यनारायन VISRAM SURMI dal chand siriram BHAUTI DEVI MITHTHN LAL RUKAMANI KAJOD MINA NANAGO DEVI HARDEVA KHAIRATI LAL indra kumar sukkaram MUKILA BHAURELAL BUDYA RAM HEERALAL Kamli devi dhaulya ram RAM MINA BEL BAI KALYA RAM KANHAILAL LAKSHMAN RAM PHAILI RAM DURGI HARABAKHSH KAILI DEVI KOKLI HARYA MINA LIXMI DEVI GIRVAR SINGH BHERU SINGH BHIKHA RAM GEETA BAI KOKLI DEVI NATHA RAM SHREE RAM REKHA RAM SHANKUTLA BHAGWAN SINGH JAGNI DEVI LICHAMAN lixma rameswer KISHAN RAM BALYARAM RUPA DEVI TUNDARAM GIRVAR LAL RAMBHAROSI BIRAJI TIPU RAM BIMLESH LALLI DEVI DHANNI BADARI SHRVAN MSAHAY HAMID KHA BHAVANI DEVI GYARASI RAM MANDU BANALAL GANGAL MUTHARI NARASI INDRMAL DHOLYA KESHNTA MANNO DEVI GIDHARI TUNDA RAM RADHAKRISHAN OUAKAR JANSIRAM shibboli SARUPI BAKHSHI RAM muni chhajya ram sugan chnad PURAN RAM DHAN SHYAM ramla BHAGWAV SAHAY SREERAM CHAGAN KANWAR habda ram PADAMA devi BISSO DEVI PRBHU DAYAL BHAGI RAM RAMBAL HAR LAL ishawar gyarshi devi khed ram BACCHI DEVI MANA DEVI SAJJAN KHAN MANGLI DEVI KESANTI TOFLI DEVI DOLATRAM GYANI RAM laad bai dev karan griraj prasad ACHANI JANGLI MITLESH RAM SWAROOP DEVPAL babudi devi CHUTTAN LAL gyan chand KESANTI DEVI MEGYA RAM DAKHLI LAKHYA RAM PHHOLWATI RAM KRIPAL BHAGCHAQND hatila ram NAYAGAON BOLKA BELI RAM MAGYA RAM BILA DEVI SURJI RAMJI LAL CHAMPA DEVI GANGU RAM RAMNYA pista devi RAMBHROSI SHRI NARAYAN NANDA RAM BENI PRASAD NARAYAN SAHAY RAMSUKH KESHNTI KALAVATI DEVI RAMESHVAR DAYAL SHIVI SAHAY RAJPATI DEVI BALDEV POORAN CHAND SOMOTYA SHRVAN FULLI DEVI ANGURI ARJAN LAL bansiram LALTA DEVI SAKAT mausami devi kedar KILAYAN nahanya bhulli devi nathe HADDARAM ramaavatar GOVINDRA BASNTI prashadi bhagwa JAGAN KHAN BANNU ram kripal TIMMO DEVI PANNI KISHANI BADRI PRASHAD mouji ram chndra ram CHAMALI baden lal CHAGANI BIDAD SINGH RM KISHAN BISSO SANTO BHRE LAL duraga prasad rewadram ramadevi shankar dayal ghirsi devi prasadi satyabhama ganesh nath bharatlal motinath basantilal parbhati pushapa devi sumanlata shambhudayal shivdayal rukamai jaganath sharma imarati shakarlal pushpa sharma govid sahay sharma dhanbai lichhaman vikaram singh mangi devi yganprakash KOUSHAL RAM RENU DEVI baini prasad radhakisan ram babu rajnti sorvan KEDAR PRASAD GULYA RAM KISHAN SAHAY PARABHO DEVI SANNA NATH SANATH laddo devi nonda BHAGAVTI DEVI RADHA RAMAN RAMESUVR KALAVATI DEVI RAM SVRUP KHERATI LAL RAM KALYAN SHIVA LAL SUSHILA DEVI KISHORI LAL SHARMA RAM KUAR SHARMA RISAPAL GOKUL RAM TOFALI BAI RAMKRPAL SHRI NARAYAN SARLA DEVI MOTI NATH DAYACHAND SAUNA KESHAV RAM CHHAJURANM GYARASI CHARANJI LAL GANESH KUMAR ISHWAR RAM BHAGWANI DEVI BRAHMA DEVI MALLARAM SURAJ PRASAD GULAB CHAND JAG MOHAN GAHNSHYAM KAJOD NATH JAGNNATH SHARMA TIJA PUNYA LAL SAVLYA GAURA DEVI SAUDAN HARBAKSA RAGHUNANDAN RAMJIWAN KAUSHLYA DEVI KISHANI DEVI GHANSHAYAM AWADHESH NAVEEN KUAMR VINAY PRAKASH MANNANATH VIDHYA DEVI KILAN SAHAY LAXMIKANT MEGHA RAM KAILASHI DEVI SAVTRI devi HARBAL DURGA SHANKAR BENIPRASAD imart laxmanram aaita raghuveer sharan ramkishor natthulal chaganlala INDRA SHARMA saty narayan RADESHYAM narsi ram kisani kailachachand shanka nathhu ram ramkrpal hardayl ISHVAR CHAND MADHURI DEVI GAUMATI DEVI RUPANARAYAN MAHESH CHAND MINA SUGGAR LAL jaybai KHEMLATA LAKSHMAN PRASAD kamli devi mina bablu ram mina jinsi ANITA SHARMA SHIVDAYAL SHARMA MOTILAL SHARMA GOVIND SAHAY BHAUTI DEVI HARDAYL MOOSYA NAHNI DEVI KEDAR PRASAD MANOHARI DEVI RAMKAVAR MAKHKHANLAL SUKH BAI SHRI RAM MINA SHIVLAL HATHILA RAM LICHCHHO DEVI POONYA RAM VIRADI CHAND SHIV DAYAL CHIRNJI RAMBAKAS BRAJMOHAN SHARMA NANGARAM PREMLATA DEVI SHRI RAM SHARMA BHAULA RAM POONI DEVI RANG LAL DHAPPI DEVI SARYO BIDDURAM MOTIRAM RAM mansha devi SRAVAN KUMAR NATTHI SHRWAN KUMAR MANOHARI LAL kochar devi UMA SHARMA mooli devi TOLYA RAM chhhoti devi JOHRA DEVI SHASHI DEVI JALKO SANTHOSH DEVI RAMENDRA GAGANO DEVI JAYLAL KISANI DEVI JHUTARAM SHISHI DEVI DEVI DAHAY BHAGVAN MAKKHANLAL HARIYA RAM BADRAI PRASAD DHAULI DEVI HARAPTI BHAUMA RAJENDRA PRASAD SHARMA JAMBURI NANGA RAM KOTHARI RATAL LAL UGANTI GOPAL RAM GYARSI RAM pachu joji RAGHUVEER PRASAD PARA DEVI ranajita JUGALI MANSUKH MANGATU RAM SHRI RUDA RAM HETARAM UMA SHANKAR KALAVTI MURARI LAL REVAD MAL BISHAN LAL SARAVTI SHYORATAN BHAGIRTH PURN MAL BHAGAWAN NATH ram sawroop kajod mal nima devi chagan lal hari narayan bhauri devi ram nivas uma shankar bhaure lal SUDHA DEVI anuradha ramesh chandra brij mohan mangni devi lilyaram < kajal devi yaadram koshlya sevi bhaure lal kelash chan kishori meena savariya bhaganti devi chuttan lal birjaram prabhti lal syobakash toish chand ramrispal nanagi MOHAR BAI KRIPALI RAM BELBAI MANJU JANGID HARPYARI FELI UMMEDI DEBISAHAY SHNTI DEVI VISHMBHAR HANSO DEVI GULYARAM PRAHALAD NARAYAN AASHARAM CHHOTARAM JARINA kailash chand meeena MANOHARLAL SUAA VED VATI DEVI ONKAR SINGH JAYLAXMI SHARMA SURYA NARAYAN SHARMA PREM NARAYAN SHARMA BALDEOGARH den baks yashoda STAY NARAYAN TODU MAL HANSHA DEVI rupavanti devi champi janshi ram hola nath mange nath krashan avatar hemanat jag mohan SYAM PRATAP laxminarayan jangid MOOL CHNAD samarth lal ANJU DEVI SHARMA LOKESH KUMAR NITYA NAND lichama devi geela ram gowardhan bhajni lila nath ssarawan lallya ram ghamman nath budda lal makkhn lal tulasha devi MANGE LAL SURAJ PRASHAD MANGALA NATH manya KRIPA DEVI SHREE SWAROOP MADHO PRASAD dulari devi chhtu nath KANCHAN LIXMADEVI mosham meena bhagwan shaya HARI DEVI MURARI LAL MEENA BHAG WAN SHAY KHANYA LAL RAM SUKHA kairati premka simaru asha mohammad rahuman Aashu najra KHATUN BANO ATRU BHORO meena saini shree ram saini gyarsyaram memuna memud RAMAWTAR SATYA NARAYAN NAVAL SINGH JAYDAYAL choturam krishan chandra kabool munsiram dhankor devi baddri prasaad mallo devi bhoora ram sarda mahedra singh yadav popsingh sesupal shishpal devi sumittra devi jaydevi hardyan BOSKUMAR bhawanilal suklal yash pal palturam PALTURAM ISAR BIRMA BASNTO sunderlal sateesh magan devi raghubeer chhedi singh misri devi fakeerchand DALEEP SINGH DHARAM SINGH UDAYRAM mankor mantu devi JASWANT SINGH roodmal bansilal DHARMANTA RAMJAS BISHAMBER ishvanti dilpak jawaharlal CHANDRAPATI jhamman lal banbari lal sumrati TARACHAND SONI sarmila dhanniram dilkaur gupeshah jaikishan asram nanduram samoti devi satyveer singh hajari prasad sadhana neeraj kumar premlata devi rishiram phooli gordhan singh chandrbai sadiram bhota devi jivno jagat narayan omkala gyasi ram pinkesh devi krishn khubaram jhutarmal ajeet kumar thavariya tara wati agajar bhag wati khem ram renu rani omveer singh guddo devi chanderpal lichhi bahadar reetu yadav krishna yadav ramavatar yadav mahipal yadav mitra sain yadav jagla ram jhuthara ram daya chand hardayar nangaram saneeta rajkaran bhagavani chandan JAGAT NARAYAN DIGRAM SHYOLAL musadadi DALEEP mangheram GYRaSA RAM MOKAM munnilal ramananda brhama devi shree chand balesh krisha kumar geesa ram devaki nandan jar men jeev raj rup narayan ranadhir kala wati samasher singh PRATAPSINGHPURA HANUMAN SAINI SALARPUR JAI SHREE SYO CHAND maha deva ram niwash mah deva vipin gora singh sambhu ram uderam kamla DEVI LAKKHI RAM sarabo jage ram jhabar singh SADA KAUR bisambar dayal gutiyamal JAGDISH CHAND umav MANJITA DEVI JAGANTA CHANDREBI DEBI SAHAY ragbeer bhullu ram jalkour tara vati SURJO KULWANTI DEVI giriraj prasad jalkaran guruji hardatt RAMKANVAR madooram BHAGWATI YADAV khaerati kiranta soluram NEETU KUMARI KIRORI MAL KRASHN NANAK RINKU DEVI RAJVEER SAINI SARJIT SINGH RAMAGIRI DEVI JAWAN SINGH HARDAN MAKKHAN LAL SAINI RAMJI LAL SAINI KOSHYALA UDAYVEER SAWAT THANARAM SHURESH DEVI KAMLA DEVI BHOOPSINGH CHOKHRAJ MINTRA DHANNARAM SAJNA DEVI BHAIRURAM AUMVATI DEVI NUNARAM CHANDER KALA BADAM DEVI muneem SATYAVEER SINGH YADAV RAGUVEER SINGH YADHRAM SUBASH CHAND MITALESH gori sahaaya pop singh VIERANDRA FALLU RAM chhitiar singh kahniram hoshiyaar GILLA RAM RATANI SHIS RAM um rao SARDAR REWATI LEKHRAM DHOKHALRAM pramanand saeni hanuman saeni saty narayan HOSHIYAR SINGH TRIPATI bed kaur pharruram gidhram mahendar AJEETA DEVI RAJKANVAR BADALOORAM kabool gyaniram pratp kosalya babban singh moongo SOORAJ BHAN beenu SHOLU KOSHLYA POP SINGH PRITHVI SINGH HARDVARI LAL PRAKASH LATA RAJPAL SINGH BHOUTRAM SHOMDAT BISHAMBARDYAL DHUP KAUR PHULI SINGH RAJ jaggu MANJEET DEVI BANSI DEVI sandeep singh dorata maharam gurjar VIJAY SAINI HARAPHOOL SINGH KAALURAM LAADHU BHAGAWATI DODI mauji SULTAAN BRAHAMA HARDEI MAAMRAJ mahe pal ram iswar lajwajnti devi gyrasi lal SAHIRAM azad BANWARI DEVI REMASWAR DAYA KABOOL solaram VIRENDRA SINGH SAYOTAJ DEVLI JAI DAYAL BISHAMBAR THANDURAM BANSHIRAM MADURAM SARDARLI RAJARAM JAILRAM DEEPIKA AKLURAM NEERAJ BAI SAINI JAIRAM MANISHA DEVI HARSHOK KHAYLIRAM BILLU SHUSHILA RANG RAO KHYALIRAM ASHARFI GILJHARI LAL GINDO DEVI Q GADARAM PANCHI DEVI ADISAL GAJRAJ SARLI KABUL CHAND PARBHATI SAINI NEERAJ YADAV BHAGWANDAS MALLI DEVI SANGITA DEVI ROSHANI MADU RAM RAGVEER SHARMA SHIMBUDAYAL JHABARMAL AMI CHAND INDRA DEVI SUKH LAL GUGAN ABHAY SINGH GARIBA HANSRAJ PRAKASH YADAV JAISINGH KHILO HANS RAM WEDPRAKASH JHAMAN LAL MINARAM ANJU DEVI IISWAR KISTURI DEVI IMRATI KISHNA RAM DAYANAND SHARWAN DEVI LALMAN BHUTERI MAHESH KUMAR SAJNA GUGANRAM PREETAM PARBHATI LAL MALARAM UKAR SINGH RAJENDAR HARBHAJAN OMVATI DEVI SARVIS RAMESH CHNAD BANSHI DHAR REENA SONA BALWAN SINGH CHOUDHARY GOKUL CHAND YOGRAJ DURGAA PRASAAD GUGANRAM DHANSHI RAM DALIP singh yadav SURAJBHAN SINGH GANESHI RAM SABALRAM MIR SINGH VIRENDRA SINGH YADAV chirangi lal VIAJY MAHA DEVI PIRANA SUGAN SINGH SANDEEP KUMAR BAHADUR SINGH KOKALI RICHHOAL DHIRENDAR SUNDERI DEVI RAM SHAY RAM KHILADI RAGBEER RANJIT JINOSH VISRAM UMDARAM SAGAR NIHAL SINGH SURAT RAMUTAR RAMAVATAR RAJARAM YADAV GULJHARI RAVI DAT MUNIM KHAYALIRAM DEEN DAYAL KAHNEEYA TARAMANI soorji malna raj pal radhe syam sgri ram kanhi ram tirpati sumanta jasveer brahmdatt todha ram parveen kumar ramratti jetram prkas chand richh pal charan devi seth ram man phul gauri devi jata rukamini ganga jiwan himmatsingh risi raj syona narayan anachai syolal RAGUVEER balwaan gugan HARDAN MONIKA DEVI RAM DEV RAMABTAR RAMANADH HUKAM CHNAD ANTPAL BHEEMSAEN HANSBALA KRISHN LAL VABELI MOHAN LAL MEENA JEN MEENA HIRA DEVI MEENA ARJUN RAM MEENA RAJULAL ROOP KANWAR CHOTAYA RAM KRASHNA BAI OMPRAKSH MITHURAM BALVINDRA KAUR JGIR SINGH balavant singh ruddar khan ISLAM KHAN bhaagirath gopichand KAPTAAN HAJAAREEMAL PARBATI LILAWATI BADREEPRASHAD SILLURAM RATI DEVI RATNA DEVI ANGAD RAM MITLESH MAHIPAL SHARMA NIKKURAM SARVESH DEVI RAJENDRA PRASHAD BRAMAA BHAGTAABAR RESHMA DEVI KANTIRAM ISHWARI LEELURAM VINYATA HUDAARAM HABALARAM SHREECHAND BANBAARI DAYA NAND GAGANRAM jagmaan KHEM BAI RAMOTI DEVI MEENA RAVAD RAM MEENA HAKIM SINGH AJMARI SINGH JALBAI DEVI JAYRAM MEENA chhoti dev< i meena SHAMLA NATTHI DEVI PRAJAPAT MALLA RAM PRAJAPAT RAMFUL PRAJAPAT HARKI DEVI JAGAN LAL rambai meena HARSAHAY lahri ram meena KAJODI DEVI MEENA HARLA MEENA DURGA DEVI DUAN CHAND CHOTI BAI DEVI MUKHRAM MEENA MOHAR BAI BAIRWA HARBAKASH LADBAI DEVI MEENA rakesh meena RATTI RAM MEENA DHAPOO DEVI rampal meena ramsahay meena bacchu ram meena KESANTI DEVI MEENA chaju ram meena khyali meena kharati meena KAMPURI DEVI MEENA RAMGOPAL MEENA MANORI DEVI SAIN MANGTU RAM PREM CHAND SAIN GYARSO RAM MEENA SWAMI VIVEKANAND MAHASHRI MENHI GORDHAN BAIRWA RATAN BAI PHOOL BAI MEENA RAMDEI DEVI BALAI MAGALAL BALAI GANGA SAHAY MEENA MULCHAND I CHANGI DEVI JURJAR BHORA LAL GURJAR PREM DEVI MEENA RAM KHILARI MEENA BHAGALI DEVI MOHAN LAL BAIRWA KAILASH CHAND MEENA BHOURI BAI PRASADI LAL RAMDHAN MEENA MANGELAL MEENA SUNADI RAM SHIBBAN DHANYARAM KISHAN BAI MANAGATU RAM GENDARAM INDRA RAM MEENA SARROOPI DEVI VISHRAM MEENA DHIRENDRA CHIRANJI LAL GHISYA RAM RAMPRASAD MEENA GABBU RAM MEENA KISHANI BAIRWA KAJODYA KHUSIRAM MEENA RAJESHWARI DEVI RAJPUT PANCHAM SINGH SHIV DAYAL SHARMA HARIOM DEVI MAIN DEVI GANGIRAM MEENA BANSIRAM RATA KHURD shila bai lakhamir singh uttar singh buddhi chand khan iseriya laxmi bai kishoriram batul bhupu khan banso bai mahan singh chhatarsingh amarjeet kaur karmo bai ranjha singh aachaki devi dulaji ganguram asina khan maujiram santosh bai jagir singh kalasingh rasso jafarudeen ombai birpal devi kalyanchand saran kaur dalbiro kaur malkit singh pachiya ram ghunnaram guman bai niranjan kaur kashmira umrabi moja khan bakhatwar sukhram raggo immu khan mamraj bairwa parbhati lal jhuta ram meena jaibai rang lal meena parsadi lal gangliya ram irodi lal siriya ram pache lal fabhuli devi praladh meena beerbal meena atar singh rajput pratvi singh vishan lal parasadi lal pemo ram bARFI BAI shivcharan meena achhan bai devisingh dhanjipal dinesh chand meena mohan singh rajput sardari jandu singh parma ram chandar ram bhachan kaur durgi devi natholi ram parsa ram kanniram HIRE LAL KUSHAL SINGH SANTOKH SINGH ruda mal shanto bai hanshira sarupo ganga bishan katu ram chet tram sumitra kaur ladika singh BANSHO BAI tahal singh chut mal RADHO juma bassi BICHHA KAUR narendra pal singh kushal singh dalbeero kaur kajodi ram kherati ram jagdeesh prasad sundu ram JAI DEVI BAI DATARA SINGH ISHARU KHAN GURDEV SINGH vis mohanai ram praksah JAMMA KHAN been devi jasvant devi dhhniram heera man ranniwas inglesh natram RAMPALI basti raam KESARIYA supyari kanwar sukant bala bai jeetsingh phoola singh jasmal khan shusla khan prakash kaur jummal mindro bai labh singh kashamiro bai jangir singh hardatt singh mahara singh lado bai mangh singh RESHAM BAI ASA RAM RAMBAX budha bai kakka singh CCHAJU RAM kosar asalam khan nijam khan jummi devi makkhan ram Koda kaur Kalyan singh Ajit sing beena bai santi ram NANGO bhagmmal sukhvindra kaur gurjeet singh BACHNO BAI DALBEER SINGH KARTAAR SINGH RAM KAUR KRISHAN SINGH CHAKAR SINGH mirja singh suren singh bhawaniram tundal ram sehumal param jeet kor birava bai ishaar singh sona singh safed khan rameshi ishar singh mohammad farukh kama khan gulabo devi aatumal gehimal SUGNA BAI indro bai bidhya bai lakhmeer singh nammo bai jagtar singh jakar singh timmi devi ghunna anju ram tosha kaur jeeto bai jogender singh munsa singh samita jahriya kammo bai dalsher banso kaur gurnam sinh gur dayal singh kripal singh RANO KAUR ramhari LADO KAUR MALKEET SINGH PAHALWAN SINGH RAMJEEWAN bhajan kaur raja singh satnam singh bhoru khan ajjo makhi buddhi dama devi savro CHANDRAPRABHA munim madhu goyal renu sethi o p khandelwal narsinghn shyam babu deepa goswami bhojpuri krishna chander shiv narayan banshi dhar kua mani SANTOSHI KHANDELWAL DULARI SHER GUDIYA GUPTA KARAM CHAND gulkandi devi reena gupta surjeet maheshwar PURNIMA DEVI RAM BRIJ DHARMENDER SUSILADEVI JAGAN RAY GIShA RAM lalita goyal AMAR NATH KRISHAN CHAND JAGAN bharbhutta GOTHRA SATPAL SHIMBHU BHOOPSERA SUBHE SINGH somota haddal dhanmanti badda bishan khillu ram magaliya ram BANDAR ROOPI prito bai chiman singh feju shumer kunti bai nyaurtya ram sumantara devi sholal LAAL MAN MAMMAN RAM Amro Bai Tara singh Varyam singh dhori sarji ghouri gabdu ram samare sirmohar gunna keshamata harvan kunti prebhu buddo shiv dev jeet bhawara jatan mangi ram sugar singh kadmeram har dei kari KUSMA kallo devi har chan d nemi rajan lal daryav sravean jagan sahajadi bachch singh gangadei bhambal ram beerbati patto loga devi dharmo dhakko nabal singh viro kallan devi heti ajaybeer gooradhan RAMVATI NANGYA sarji kashmira MIHALAL MAHENDAR SINGH mukti saoli shri ruggi dayavati daoji sukki summera mamman mundar soni ram lachcho devi maula ram jallo ram jaor mal maharaji heeri mahaveer singh gurjar shyamo shri mohar rajana chirmal dhadu poorna pancha DHOURA DEVI AJI RAM GURJAR JOHARI lakkho ram mukhan sethi gunga ravindra singh dayama VISHRAM SINGH GURJAR DINESH KUMAR DAYAMA VISH RAM SINGH GURJAR DHOOPAN DEVI BIS RAM DHOOPAN ramjeet harpata sukamana longa chrt ram LONGA DHODI BANSURI lAKHAN SINGH viram kaluva shiv dei shree chandr mohana nirmy sukachandi shyamwati dupti ram nihal tashaveera amarbati kamar pal dat ram ANTI dhaji ram LAKKHU CHIRMOLI sukko devi sarvat devi ruggipthl ANDHU BHUDR SHIBHU kla devi GYAN SINGH JHMAN suped smndr btn mniram nnng BARJ MOHN BLVT PHOOLVTI BHRT RAM BHULLIRAM PTLIRAM shivsingh ramsurup kishn lal kjori prmand THUNNDHI pream buthi balle chrmoli kirn dei sohn lal bugl rugn banshee lal girrj atri devi ramchrn bijaram RAMAN MANTI PURNA ajjo dhara HUKM lachho jorml JL SINGH sajani devi surj singh mohr singh tejiram pitambari suny bllvram RAMVIR DEVLA bharatee singh rtn mohn lal hukm singh ramkhiladhi teji goli singh rajendar singh MOHAN KAUR NOHABAT FUL VATI GRDHAN SOM harchandi KESHRIYA raugveer gangi jeevaram khushi raqm manco chirmoli doulat benee nannuram ram prakash bllo rashon singh harver mettu bijjo prema hukam veeda bugala fhool singh chatar singh VIRMA RATNA FAGNI baddan uganti prakashi devi HARBHAN SINGH KHILLU RAM BACHCHU GABBO DEVI GYASI BADDA RUMALI KHUNNO RAM KOJU SAMPTI AMARA foolan bhimi Neta FOOLAN DOJI DHARMI PIRAMA bhagori kailashi rotaani GINDO phul singh darab singh DORI LAL harbeera govindra gurjar shugar singh horilal BUCHA nangi kishanlaL saveeta rupsingh ganga baks MITHALESH BACHCHU SINGH < DEVISINGH mahatab SUKKI haret singh mahesh dayma buda nathiyan mabasi ATARI dhamatu ram kanghad KIESHAR DEVI karuram karan dei kashamira mukat badan heero mukhari kanna UPENDRA SINGH HAKIM SINGH atar jhandu ram tabbo ram kalua chamman phool chand sharma ramesh sharma aladi kelaram mundr vijendra gurjar ajab singh hansho barphi KESHR GAYALAL BIJRI bhgvan singh KIRNA lachchho devi GIRRAJ SHRAN SHIV LA L veero deviu PARASRAM BHAGFVAN SINGH RAMAL jaganath keshanta HAR SHYAM SINGH bajhan lal shibbu ram PYAR SINGH biravati tejeeram chamela CHAMALI DEVI chaRANGI kishana devi pream singh sunnadevi sunnadevi PRASAD ghanso mangtu n husmuk AJMAT SINGH supeda ram sakhi BHULLU RAM tikaM devki KRISHANA PURAN SINGH KALLO PADAM buddho mukat chironja papaiya padam HIRA SINGH PAIMA JAGMOHAN VIRWATI CHHATAR LACHCHO DHARMI IMARAT DEVI BHOBAL GURJAR dojiram BABULAL CHANDO RAMCHANRAN BALBIR VIJAN SARVATI RAMAVIR harwat jagdish bhati rambhrosi FULAN DEVI DEVEE SINGH GURJAR VIDDHA DEVI lokesh sukesh chand bhikhkhan dhammal kajodi DEVIRAM RAMPHAL phusiya kirori kumar singh BUDDHO SAVALIYA MANTA DEVI TARA singh KIRODI LAL SHIVDEI GOVIND SINGH rama alwar singh kistura sumrat mahar singh pappuram anokha mukkha manturo bhobli hatthi bhobal sabuti RAMAN NATTHIRAM LALANTI BHAJNI lachchho rugani KHAJJU LOUNGASHRI JAGENDRA SINGH bahuta badna lachchho devi gulla girral kamlashree maggo devi douji ram yadi prashant dayma mukesh gurjar ruchi dayma vijan devi shriram gurjar jalkan sukhiri mota devi rupanta bachhu amrat singh ghisi ram suka premlala lachchhiram gurjar lachchhi ram dayma ajiram gurjar yadu ram bugla ramjit puran SHARMA chhuttan ram SIRMOHAR SUSHMA DEVCI bijendar singh GIRDHAR ROONA BACHU KARODI MOHARA HUSYAREE BIJENDAR SINGH SHIV CHARAN rajavir GIVA diro devi tulshiram HUKAMSINGH tejo devi PACHYA bakgeet sUSHEELA sugarlal PRALADI HEATRAM GFIRRAJ KASMEERA rajjan rambhula channi ram AMARA DEVI bhasgvan singh shabbi deevaL BANNO DEVI PANCHA LEELERAM GURJAR bhouti ramdayal sharma gangadhaR NABAL KISOR DARAMAL BAJANTI GOIMA DEVI TEJA PATTO LOKA MAHARAJ SINGH BARPHI MOHAN DEI PREMSUKH DHOPAN BEEDU SUKKAN MOOLI BHARATI BHAGMAT GIRRAJI bhappa attho jugal ghysi hukum singh sammo bhagsingh pita surmor khem singh jat sorandei sanno lajja girvar kelasi dhauri bhakunti chemali kabula kummaram jaidai jaggi ram HARVEER SINGH kunwar phanti jaysiram samundra singh jugala ram budar hargyanee ratesh ramratee devala biraji rata devi nirbhay singh fulan HARMAN SINGH suaram bejayanti heta sumit kumar mithlesh dayma kinna hindal darasingh kampa devi prakash chand dayma ghoti DORILAL RAMHANSI PHULVATI PYARE SIBBO POONI BUGAL SOOKA PRAHALADI SUGARI SUMMI MOOLA GYASO SAMANDAR GULLE JAGGIRAM HARPHOOLA TANSUKA SUMAN SINGH NANAGO RAMBATI AKHAI RAM RUMAL SRIKISHAN FULWATI MUKESH KERAD DAMMA HARJEEVAN PUNIYA BOULA MOLA SHRI DHAR MAHAVEERI FODI RAM HARBHEJI HEERALA SONLAL BRIJWATI JAGBEER MITTHU VIRAMA DEV SUKH PATNA BACHCHU HARCHANDI RAMCHARAN LAL BHOOLE AMARKOUR SOMAATA RAJANA DEVI SAMMA KHEMU KISORI NATHYA VATUL ROOPRAM AMARAVATI HANS RAM NANDRAM SINGH KALUWA VIDYA CHANNI JUGAL MUNDRI DEVI BADLERAM VASI BACHHU har khyal smarti devi mordhaj phoolan devi ram vati sundarsingh malua SHIV GANESH MANGALIYA medi aatami pito karu atto KABULA ajeeram rajilal fatte javahar singh halli singh ghmandi rahua SUBSUKH kaMLA BAI BISSHU harbhan singh nanua machla BHULLI RAM cheti dhadhu sukki shyam vati katari raghupat amarvti siyayaram bohati gangabagas kampe devi banddhi ray prahalad sharma mikki BIKHARI sumendra singh KISAN PYARI MAHARAJ SINGH NIRANJI NANAGI SUGHAR SINGH JATANI BUGAL SINGH FATOLI GUTTI RAM PERBHATI GOONGA VIMALESH RAJO VIJAY SINGH GURJAR BHAGAL YOGENDRA hari singh kirad RAMU KIRAD RAMVATI DEVI PYARALAL DOGI RAm TEEKAM VIJAYA RAM phakira kirad PRATHI SOHA N LAL MA NGO ma ngo chha nga SUGA NI M A NGO N A NU JATAV badale NEMI phoosiya SHIV RAM NEK RAM birja MUTHRA banki mangali ram MANNGU RIBO ribo rajbati samandar singh hardeep samy singh SANTOKI SAMANDAR SINGH MURTEY BHANVAR bhikari bhabhuti kailesh chand rahul sharma KAMLESH sHARMA PRAVINA PEETAM katora kirori harmukh bahgmal phoolan dadveer chiro doji ram verma baishakhi chironja channi paravati tejan veero vijan seth singh sapita chatar machhala devi koju ram peetam singh urimla harvan singh BIRAKHO birakho natthi singh RAMVEERI HORI LAL MAHANDRA SHARMA bhagvaNSHAY summera PRIYANKA DEVI GOURAV suneeta raMKHILADI ABHISHEK KIRAD MAHRU BARAFI baje singh hemraj singh SHUKCHAND MANJHA HAR VER radhe harbeeri mula gurjar kumar pal SUKKI RAM puraN shree bhan bhulo devi kaila anuj sughad singh RAMDEI MALUVA PAPPO bhoura hansa ram RAMVEER SINGH sukki ram chand ram CHAMAN UMASHANKAR LISAB KHAN prashdi lal BARODAKAN PAWAN bhuri ram BHOOR SINGH SAINI JIVAN LAAL kannu singh ISHROTA ASHRIFI devi BRAJENDRA BAODAN SINGH harwan tanti ghasita sunhari srimati bhadie jasri ram banta khaladi dharami bata devi bharti singh dhammali magatu ramsho harbiri manoj kumari nabab singh kuntadave bain singh pahaladi rajvatee bhupan singh prasad otar shree devi matari devi bhanji ram jitmal javahar mohare phulan puinya bacchu MIHILAL nirpat singh ghanti samandar devi puni ram natthi ram sarvan kumar agana harvati bis ram bhikki ram sunita jangid bhagwat prasad beena agrawal ramkhiladi suhsila jain narendra jain amolak jain harishchandra chandra kanta sharma jamman lal kanta prasad devaki nandan poonam gupta rubi devi gobardhan prem prakash gangaram sharma angoori devi bholiram charan ramwati paanchi devi mahendra sain chirmal omwati devi meenu sharma arun pinki jain vimal chand jain pooja garg shimbhudayal santosh kumar akabar singh rewadi devi shilesh kusum jamuna prasad shri govind sharma sheela nath bhooli devi veena malkhan madu singh babita sharma shashikant sapana kanwar shalenra singh akhalesh bhagawan dei chetana jashavant singh rupavti brahamand fajji ram dvarka prasad tara sharma son singh kisan chand dinesh chand gangasahy praksh vishmdar dayal SUSHAMA devi anar devi chwan singh Ramsakhi payal lakhera banti lakhera narayanlal lala chand laxmi kant chirji asha mittal devendra mittal shri naryan kamlesh sharma driyan aruna< SUDHA JAIN SHITAL JAIN narmada devi SANJU SHARMA GORI SHANKER avnish jamana prasad hari mohan rej singh shakuntala sharma aatam ram neha devi santa meena shashi jain samunder sain ram hans devi sharma gendaram pren bati soniya kanwar JAGJEET SINGH maagilal gulto singh nitu kanwar raghvendra singh dawrika prasad raman sain inddal ANAUKHI KARUN SWROOP AJURAN dhaya devi VISHMBAR SITARA ahok kumar mohan shyam sadhna devi nirottam jouhari lal rahda devi pooja khandelwal rajeev ram mehndra kumar sharma indra jain sugan chand prremchand jamna lal kalpana sudhakar shyamsharoop daudayal devi prasad chottan rikmani devi mitthuram nitesh sharma mahesh sharma bhagwan sahay sharma kala sharma bishan lal naina jain dhupavati kamlesh kumari rameshwar lal lajjadevi vindavan das dwarka kusum lata agrawal dilip kumar kajiram manju agrawal rajesh agrawal meena gupta urmila jain usha bansal dinanath bansal mamta sharma rakesh sharma mithlesh gupta ruchita kumari beri devi ramdas premi meena gupta prakashchand gupta chanchal khandelwal mathura prasad mamta gupta subhash chand gupta dinesh chand goyal saroj sharma lailta avdhesh jyoti garg manju khandelwal buddhi khandelwal sushama jain vineet kumar urmila pandey ganesh shankar krishn datt dinesh chand kapoorchand rekha kumari shiv leheri amar singh urmila khandelwal ramesh chand gupta punam jain kastur chand nidhi mishra arun kumar brijbala bahadursingh rambabu khandelwal dule chand malati devi mithlesh garg kapur chand madhu gupta hari dant keshav dev vijay laxmi sharma kalayan sahay beena soni ashok kumar soni kusumalata meena joshi rajendra joshi kedar lal digambar dayal mangati ram laxman prasad sharma kamala devi jain dev datt sharma hari datt sharma rakhi goyal gopesh goyal reena goyal chhiddi lal thakur ram bhagvat prasad manisha sain prakashchand jamuna lal rupanti devi anshu devi bida ram bajrang lal nita agrawal vishanu kumar roopanti devi rooparam sarojdevi bhagawan dass lakhan lal gorilal laxmi devi gupta rmeshwar dayal gupta amod kumar amritsingh prem chand jain indu goyal ISHAWAR DAYAL JANTIPRASAD LAXMAN PRASAD shobha rani rawat ashok kumar rawat umesh chand radhavallabh khaju lal pushpa gupta brij kishor rajani soni paramveer soni vishnu kumar raghuvar taresh kumar shakuntala kaushik avneesh koushik vaasudev asha sharma sanjay mishra kailash prasad sharad goyal ghanshaym puspha agrawal mulchand goyal REVATI PRASAD lalita khandelwal neeraj goyal harish chand neetu jain pramod kumar jain paras jain purushotam mamta garg mamta yadav tika ram ganga lahari kusum sharam rama devi soni sibbal ram mithalesh laxmiprasad kamla jain sumat chand manju jain jinnendra kumar suman soni girraj soni naval soni shashi bala raghunath prasad rupkishor gomati dev kedar nath bhouri lal anatram mudari bakelal da sandhya ajit jain dropti devi dwarkaprasad badrai prasad Suman Devi Gupta puspha devi murari lal mittal babali dau dayal Babita Bansal keshab radhe shaym kailasi devi amarn singh ummedi hitesh sharma laxaman lokoram premwati goyal harishchandra kishan swaroop suresh chand patwa chandr mohan sawitri devi vijendra kumar puran lal usha agrawal joahri lal pawan goyal beniprasad sapna mittal brajbushan ramcharan premwati keshav dev girraji devi kalyan bhagawat prasad sawitri swaroopchand dev vaks beni singh chamar singh soniya soni deepak verma usha jain madan mohan nemi chand jain rajrani bansal anjana khandelwal lachho devi ramwati devi girdhar bhagwan daei brijlal ramesh chand sharma gangaram sahay mohan lata narhari sharma chaajulal chaitan kumar parbhati gurjar girdhar kampo devi duleram gopal sain rambharosi shivancharn kailyan keshnta brajvashi SUKKA DOUJI VIRENDAR SINGH AJAB SINGH shyama deepan tolu mahadaei radhelal chaitram ramdaei veerwati ataro harbheji nanaga samandar nannu hansa banho bhagsingh parts shiv shankar vimal kumar PINKI jain baba gupta priti devi braj bihari ramji kameswar govind sharan ugannta rajni jain deepak kumar jain manju devi prajapat laxmi narayaan suraj saini gori lal anita jain sanjay kumar jain bhag chand jain param sukh sunita bansal jagdish agrawal jagdsih manohar lal bansal indu jain maluk chand poonam chand kaluwa ram saini sakuntala devi rani sharma udesh kumar sharma suresh chand sharma nirmal kumar jain babulal jain lalita jain chanda devi sharma bughlesh natwar sitaram goyal dooji ram gunmala jain radha khandelwal bimala jain jinendra kumar jain kailaram sushil kumar krashna devi chittar mal samaya singh lachcho saini puran saini JAYA MUNIM jaya DHARA SINGH VIMALA KESAR DHAN PAL kesar gomati har prasad RAMKALI RAM CHAND PARVO DEVI LAAL JI MANGATI mangati hatti KISHANI CHANDRAWATI BAL RAM SUMRAT HEM RAJ hanso laharo mangliya bisso mooli MAGGU RAM dolati gabbu ram kallo bai gujar mal jvan singh douji fatte singh singa baraphi ram roop manisha saini ashok saini SIMO BAI toti ram bano SUGNI RAMLA radha raman dil sukh kanna ram mujaffar malli devi meena hari singh saini raja ram saini KINNO ramula ram moharkha veer wati gillo FATTE SINGH ramesh chand saini babli kumar saini banas ratan laal sain sushita maangiya mahak bano phariyad navi mohammad renu harijan indal seema harijan bhagvat indal ram kalua ram ANGUR SIRDARKHA kaisvanti kaishar singh HAVLYA KAJJU SUWA DOUJI RAM NATTHI RAM shyam dulari gungaram SHIV DEI PARVATI shiv dei mangya bhagavati bhula ram muli rekha meena DHANDOL sugar brajlal saini meghasingh RAMJUN kiran dei jeetu prem chand saini chandravati vijendr RUPANTI VIHARI gujar NAJAR MOHHAMAD MIYAJU KESHO KABBO BANO GHOSI villad dulari natholi SHRVAN RAM BUDDI balu saini raniya mohit singh sarman harprasad purushuttam ram kishor saini cheta ram saitun ratan lal saini ATIPYARI SORAN SINGH priti harijan vijay harijan kavita harijan SHIBBU BRIJ LAAL NARAYN BALABAKSH GINDA RAMDULARI panchi saini RATI SAINI shuvlal manjura rhmamt bhagwan dai KEISHAN LAL kohinur SUKBAY GHNTOLI SUKAB BAI KISANA ritu PUNYA LAIKU CHRNJI FATE SINGH RAM PATI AYJU PHODIN ANJU RAJPUT PHOOL BATI SANJU RAJPUT PHOOL BATI DEVI BADAN SINGH phool bati devi RANTN SINGH mohan dei CHHOTYA RAM grivar raami pratap saini ramrup baburam pappan kamrpal nepali hukamaa dhapa naval kishor yogendra singh NEMWATI budiram baijanti srwan singh dhupi allanur SUKI dhoji naresh kumar saini bhagvaan sahay ramshree natthi BACHCHU SINGH ghanshayam harijan kaluaram MAHENDRA KUMAR SAINI BADREE PRASAD PREMSINGH raju saini< vijay meena baaso devi JITENDRA KUMAR PANORIYA ajroodeen gani khan sahabkhan THANDI SUWA DEVI SUKI LAJJA RAM angur kha PHABULI DEVI NATTHI LAL GHUREI BEIMLA SHAAYAM AHRI SINGH JITENTR shayam KULDIP SHAYAM BNO SINGH RAMKISOR BHURIAYA baikunti devi bhaddi ram ramswoop nuramomt RAMKLA GAGGDHAR handali viramaa GUTYA virmaa SAVINA hurmt muvina manjo suman lata mukti devi punya ram saini bhamuri nandram saini dhanpal saini MAHESH SAINI KAILASH CHAND SAINI VIVEK SAINI BABULAL SAINI GHUDIRAM MEENA haridevi HARCHANDYA ASHOK SAINI MONIKA SAINI VISHNU SAINI YOGESH SAINI AJIRAM SAINI SHEELAA lavesh kumar KISHORE SAINI GULLU jeetu singh saveeta devi davendra singh ramniwas saini HANSRAJ KHADORIYA NEMA MUKANDA kumkum saini manju saini tejsingh saini vishshu saini ramcharan saini anju meena hariram meena birjo rupan devi meena rameshwar saini vinod saini bhagwan singh saini dhoji ram saini anjo saini gopal saini sanjo devi vishnu saini shyam sunder saini badree prasad saini PRABHU SINGH lakhan jatav balli ram jatav samanti SAMANTI KIRANDEAI UMARAV SAINI koshki rajpoot nandu rajpoot priyanshu rajpoot bevi jagdesh mohandeai jayram saini motilal saini ghudyaram chhuttan LALATA MANOJ KUMAR SAINI NAND KISHORE SAINI SHIV DEI veersingh saini govind saini HARDEAI JAGDESH REVATI RAM SAINI kayira VISHPENDRA MEENA lal singh meena jaldhari raman sharma keval devi raman lal singh shashish poonam saini beena saini REKHA SAINI PRITI SAINI ganga dei RAJAAK JAGDIN ASHIF KHAN JAGDIN SHADI KHAN sanai gutyari nandan jashram HAMEED SIKANDRA divya saini kaanha HETRAM SAINI niranji BHADEAI hardi devi SHER MOHMMAD SARRO GANI KHAN sarro BATTU sukhchand CHHAJJURAM KHEMSINGH MEENA kaduram meena SHEELA MEENA premchand saini PRAVIN BEGAM BANNEKHAN AAMIN HANIPH KHAN laxman koli GHANSHAYAM SAINI binod bai dharampal meena ghudiram meena jagram yadav ameer khan noorbano hasano jagram meena kishana meena dhanpal meena bhodi mangal ram AREEF ALI RAJU KHAN hifajat ali ijajat ali ANISHA BANO GULDEEN FODEEN hemant saini ravi khan sabir khan ramkishan meena GOURA DEVI LOHRE lohari BRIJESH SAINI RAMJEET SAINI VIMLESH SAINI RAMJIT shayam sunder saini chaina jivan lal AJIRAM VISHNU KUMAR SENI chhothi ram laal seni chouthi devi CHHUTTAN LAAL chetaram POONAM TEEKAM CHAND JAGANA BISSUU pharida bano asgar ali KANEEJA siraju deen bindu kha banni devi jivanlal MAYA KUMARI MEENA RADHA KISHAN HARI KISHAN manohari lal sharma mukti devi dalchand saini naresh saini chanadri LAXMAN PRASAD SAINI FOOLWATI FOOLWATI DEVI KAARE SUNDER LAL SAINI bhoori PHOTU RAM nirma devi brajesh kumar saini kulsuman jayad ali muskaan chajju khan shashikapoor panoriya rachana panoriya sataybhan guddi bai meena ROOPWATI BADREE doji HASEEN BANO HABID KHAN JUBER KHAN RASHEED KHAN ANAAR BANO BATTU KHAN sahil khan mahboob khan savra anguri devi meena lakhan singh meena dharme phulwati devi pratap seni choko phulwaLI DEVI paramuskh saini jafar rasid muhasiv muna amina sahab khan HArendr chohan mohan singh rajput SACHIN SINGH kirpa bai mohan singh rajput suraj singh rajput aavid asaraf irphan mushraf raja babu ram dulari kanta kumari baala ramesh saini ratani devi meena ramprasad meena chhotki CHHOTKI ANJEENI KIRASNA piranka sajo saini souna saini SHIRAM chhnga DHANVI JHOHARI suk lal RAM PYARI RAJ PAL suk pal jitesh dhudya gordhan lal saini GULbi devi saini hitesh khadoria par bhati praveen SUGAL RADHELAL SAINI HET SINGH indrwati INDRWATI jasavnt singh SITARO MUKH VEER LALA saveena nisar MUKH VEER SITARO RAM VEER RAM DYAL KRIPALI BATTAN mahndar kanhiya laal ratan bai IKALAKH BHARAT KHA satish kumar saaini pankja RAM PHUL pappu ram seni ramji laal saini rewati ram seni ramsukh seni hasano bano chhaju khan hasano itabai bharat lal keshanti soji NAHAR SINGH indal singh bhagvaan amari NANDU shavnam munshi ram seni prati munshi seni magal seni hukum JAMUNA BHOLAA sadhna rinki magani brij lal GENDA chhagani shriya CHHAGANI JAL SINGH longshi keshan bhgvan sing BHODU YADAV son pal jutya saniya ansar suhana PARBEEN hakim khan ansar parbeen fodin AJAK sahaju ajij sarif anil khan SAHENA BANO chandr vati deepa koli girish kumari joti karesh rajni koli DIL KHUS bodda aSHOK KOLI sukbai suk baI ASOK KOLI PIRBU devendra saini KAMAPYARI jagan urf jagdish phaili ram KAILA ATAR BANO MUHAMMAD HUSAIN MUSKAN PINTU RAHISHA CHHAJU bhabbu ram bhulli gobinda bhulli ram RIJVAN ARMAN MADINA NABI KHAN FARIYAD KHAN maya meena chamadya JAVID maksud rahaman kishan laal seni ramprasaad krishan gopal saeni dhanpaal seni tota ram seni RAMESHWAR SENI UGAM BAI GAURA DEVI gaura devi ajiram meena RAMESHWER DAYAL ram pal singh kallo PISTA PUSHPA KUMARI summera ram NAHANI DEVI RAMRATAN SAINI VEER VATI BHAGWAN DEI BHAGTI RAM AKASH BAHADUR SAINI NITIN BAHADUR SINGH SAINI RAMFOOL aalam khan fool khan rukmani meena ramkaran meena nisar khan sana sarukh khan jayda bano jayada bano VIJENDRA SAINI PUSHPENDRA SAINI RAJENDRA SAINI VIRAMA SAINI BACHCHU SAINI VIJENDRA SINGH SUSHEELA SAINI LAKHAN SINGH RAJPOOT DWARKA ANJALI RAJPUT PRASHANT CHOUHAN asad firoj haseena fodin kaJAL TANNU KUMARI YASH KUMAR BRIJ LAL MAYANK JANAK SINGH RAHUL SINGH SAGAR SINGH poonAM DEVI DIGAMBER atar bai HASARAT KHAN bavita saini yadram yadav gassi farjana bano sakil khan moti lal saini LOHDE BANAI SINGH PUNIT DHARM VATI chandani sumartya neeraj rama rani richa perbhati ravat jalav khan mafi jhariya BATTU SINGH gilo kanchan bai shukla BIRJI BHUR SINGH BRAJI MACHHALA teetar golu hukam saini gabbu paaram saini bhunesh radhe laal JAGDEESH SINGH GIRRAJ SINGH SAINI GIRRAJ SAINI RADHESHYAM SAINI SANJEEV MEENA rahul meena savita meena kanchan ram sher singh meena faileeram meena perwana sama namina asif rukhsaar jaitun bano fodeen MALLIKA NILESH NISHA PANORIYA ASHA PANORIYA SAPNA PANORIYA HARIJAN RAM chetan singh het singh bharo singh AAMNA SAWAT KHAN ANGOOR FOOL KHAN UMEDI LAL JAGNI RAM akash angad singh laxmi rajpoot shivvi shibbi KULDEEP SAINI DESHRAJ SAINI SONU SAINI SUMERA LAKHAN LAL KEDAR SAINI PREM WATI BHAVESH VIMALA MEENA PAPPU MEENA birma devi meena mohan singh meena MUSKAAN NOORI MULARAM SAINI BABITA DEVI SAINI HITESH KUMAR SAINI her deva ram pati devi chandra vati gagan singh sahariya sohan singh sahariya amar singh sahariya niroti jainul khan afsaana talib khan nagma bano rustam khan allaudeen sorav bikkan SOMESHVER CHANDRAVATI HARVANSHI MANNURAM fajal khan FAJARNOOR fajarnoor< nasrin BAYAD KHAN ramoli har pyari ram kishore ROOP SINGH SAINI lajjaram HUKMA nand kishore hansi devi kishan lal meena JALPUSHP SUK BAI MULA JAYVEER SINGH RAJPUT GEETAM SINGH BADAN SINGH pushpendra singh rajput arbaaj gajanpur BOHERA harprasad meena devendra meena har fool gheesya BARDI MEENA prem wati kishora ram govind meena prakash meena kajal meena jairam yadav bhutya ram mahesh kumar meena mohra devi priyanka meena sachin kumar meena anju kumari meena rewadmal meena bejanti CHHOTE LAL MEENA RAM FAL KHYAL BAI RAM JEEWAN ram wati OM VATI CAPTAAN SINGH najurudeen DAULAT meera kanwar om wati SAMA KAUR KALUVA MEENA TUDAA RAM bura MAAGYAA sakawat jahur SHAYAM SUNDER shayam sunder amar vati gangaram jatav om veer VEESHRAM ram suroop geeraaj pooran dei SAMITRA fool singh RAM KHEELADI son dai phool singh beerju chhotya ram KUSUMLATA DHUPA DEVI RAMALA YAAD RAM SAMPATRAM MEENA vishvendra SANNU KOLI BHIKKI RAAM hemlata saini veer singh saini pankaj saini SAKHI GANNA SUNIL RAJPOOT JITENDRA SINGH RAJPUT SABRIN PAPPU KHAN dhauli devi ram raj rehan SAMSURODHA DEVI LAL SHIVCHARN kedar saini DEYAPAL DHANI RAM GAJANND pratosh SAROJ YADAV GOPESH MEENA sama devi ghisoli ram CHATUR SEN yaad ram dival devi budhee RAM VATI JAGDISH YADAV kaluwa gheesyaa rashal JAL MAANASU moinuddeen SHOKEEN saahin MADEENAA NANDAN BAWAR SINGH jaganee RAN PAAL DULEE GHAYSEE PUTAR HUSNO KAREEM KHA MANGLEE PRBHAAT MORDHWAJ SUMRAT LAL NAANGA RAM suk chand ramaadhar dev paal vaasdev BHAGWAN SAHAAY BHORAYAA rajan kanwar varli yadav varli charani kanaiya daruva mohar shri gyasiya latura dropti vipati wipati mall ram bhagwan sahay saini riva devi Parsadi RAM SAINI PRASHADI RAM SAINI dayaachand suman saini reena devi seni takdir APPU appu khan sabano SABANO gyasaa hina JAFAR ALI jakir husn minno MINNO SHARVR JITENDRA YADAV NARVDA NARENDAR MEENA bhagvana sahaay parmod meena KARN SINGH SONDEI VEEDHA DEVI BADDAN RAM DHARM PATNI SAVANTA RADHE LAL RAJESH SENI SUGNA IMARATSINGH BHAGAVAN SINGH IMARAT SINGH SAINI dillu kha NTTHI SINGHA NATTHI SINGH MADOSINGH JHADMAL PHUL KHAN amar singh saini ramchand saini premvati saini kaare kasmairi birama KALLU SINGH KALLU SINGH RAJAPUT braj laal meena aarati abhishek kumar NATHOLI nitis vanshi shib ram jouhri PRADIP SHIVAM natthilal jagdishish NIYAMAT NIHANA hasin bano KOSALYA RAM KISHOR MEENA RAGLAL ROOP SINGH MEENA sodaso apeel irafaan guddiya rihan pushpendra singh mahadevi banya singh PFODIN DIL SAD fajaro rukshana parvo ratan dei ramkhilardi prem vati ram bhroshi bhadai sokatali phajannoor kaadu ram banyasingh dhan bai devi niranjn dhamoe surendra kumar saini ramcharn MUKTI sukapal lohore seni BALARAM MEENA MOHAR MEENA dineshi sahwag KANCHAN BAI hattti sunil saini jashoda fte PRABHU SINGH RAJPOOT TEEKAM SINGH ravi chohan gayatyri devi banti singh rahul saini sono devi laxman meena ramu meena kanhaiya ram saini birvati kamal saini kamal chand saini maneesh saharya rakesh saharya ravi saharya dropa jayveer chhatar singh thansingh MALLI KOLI sundr kishan saini feeroj alimohmad sameem ghisu kha AASAMA saHRA aajim kha AJAM SAHRRA DILLU KHAN najama bano nango niramo jahra navala anar khan MANGYO BEELA JHUTYA nyamad gulav bajaru deen momana ibraheen moto huro mahendi gajar chand saini dharama KISHAN PYARI revati ram chaida inmran intaj jasmeen tuheena madeen kha kamrun farman suvan khan khuviram murari lal yadav kaipa KAIPA REVAT SINGH kinno GENDA gajaraj saini amarchand saini hoti lal sona ram jivana ram sanjobai balvear singh sarmilya hatya kelash meena nattha Amin khan allanoor HANSHA bhagwan sahaya charan singh MOHAR DEVI SHUKHRAM sam pati bhurgi pala LOVE GUPTA khamani anand bai RAM KEDAR manako javatri NASEEB SATTO RAPHIK afros jamal uddin dhundi beerwati ghasida mukandi sattan saini latooriya cheti ram roopvati halima LALNIYA MUTIN KHA isarad gajdeen javarsingh jiyad vejaynti NASO hafij khan faruk kha mustaka hafij gobind singh rachana meena naim khan ibraheem kenhaya dhansing chamdya paramsukh bhyora amurul chhutana asha meena magilal kayra DOJIRAM triveni MUNDANWARA KALAN ramjash yadav shri ram yadav HARdyal PRBHAT JAMNA PRASAD savitiri devi sarjit singh iswer singh rupram yadav RAJBALA DEVI dalip kumar yadav karishana devi blwan ugantadevi ram rati devi satram hoshiar singh dhanvanti banesh devi saravan devi satyadev phoolmati ramkaladevi roop basant rajabala savan ram dali p rohahatash dipchand amilal HANSRAJ sada kaur jhuthar ram jagmala singh turakha ram sushila devi harish kumar sumarti devi buddh ram bal ram fulpati siyaram surajbhan banwari lal sunayana devi kuldeep yadav lala ram surajbhna krosta devi tara chand sultan ramniwas sohanlal satyapal sharma rajmal jagbeer maha ram ganga dan ramjilal poonam devi mukesh kumar syotaj rajesh kujmar nitya nand virmati devi bhudev chhote lal raghuydev kishan lal sharda devi maduram ramesh brhma devi madu ram chandram chandrass devi bankram rajendra prsad poosaram rajbir PRASRAM dharmveer yadav rambhot devi rajsingh udmiram thavar singh somvati devi prhlad singh manbho devi bisambar shyo pratap bhihari ram lakhan katar singh narabda devi jagdish prsad prhlad chandar sekhar ram vilash modi devi hardwa bhuteari devi gyaraseelal dyananda ganeshao anguri d evi maman yadav lali ram amar sngh SHYOTAJ SINGH ajari lal sanap devi ami lal makhanidevi manju lata devi yashpal singh sharma devi chandkor devi ramcandar arjun singh yadav natu ram makh an lal nitayand kamalesh devi begaraj sanjayyadav JAMANA PARASAD vikramsingh dharam chand shiram hagirath dalu ram hathesingh JALWAS thawar mal indrmani bhjan lal dhum chand mavasiram ramjilla jal deep umesh kumar saroj devi bgagwani anoop devi bablu sharma tasbeer devi JASAI devi charan rohatish ragaveer singh dayawanti uramila devi harichand thawarmal gangadan naval singh yadav lakhpati devi VIRENDRA SINGH ramgilal bhgwan singh shyotaj singh rupachand yadav basantaram LICHAMA DEVI jagamalsingh jagamalsingh ramprsad musaddi smay singh prashram rammehar bishmber maha singh yadav dungaram BHAGAVAN DAYAL LICHAMA rajesh kumar yadav ramaju koishyala jhamman lal LADO DEVI SURTAB DEVI laljiram haradev singh indrraj NANDO DEVI CHHITARRAM khillooram rudamal krshna devi shrigram foolmati devi sotaj singh KAVAR SINGH meena luhari bansi luhar sooraj bhan nihal devi< koshlya devi kaushaliya devi singha ram moonga ram krshan kumar BRHMA DEVI mahendar singh SHRICHAND ratna devi jagdeesh prshad shotyaj maujiram shyobax krishana DEVI chhallu bhohare nath ji bagwan singh shakumtala makakhanal lalita ravindra kumar yadav phul pati chandrbhan raj devi jitram yogi lalliram somdutt ashok singh kishan lal dhanka gendha ram kashmiri devi sarjit singh bagwana pramila devi suresh kumar sain jeetram yadav hajaarilal MAHERCHAND SURENDRAKUMAR hero devi subhash yadav har duwari HABE SINGH MOTI LAAL pramanand khutinath RAJBIR DAYAARAM SUNILKUMAR laalsingh RAAMAVATAR surandar kumar gyanchand jitendr manoharlal nandakor kanhiram subhsha chand balabir bhrama devi sardarsingh balabir singh dhanaram santsh devi murli dhar ekta devi anagnaram anoop singh yadav mani lalal sanju yadav shri kuldaram parshuram parvta devi rikkharam shibhudayal angnaram rina yadav raju deen HANUTA RAN remshvar SHASHIPRABHA ANOOP SINGH DHANTAR SINGH DHINDAYAL chendra bhupendra swami rohitashw muni ram yadav kiroshta devi ramaphal harphool singh PREMANAND dhermendra kushumlata bhomsingh yadav RAGHUBEER bhagwan shah nobat ram PARAMJEET BISHMBAR DHUMA DEVI RAN JEET durgaprasaad GIRDHARI LAAL sureshkumar PRAMANAND sanjaykumar sain ugr sen BEENA YADAV ramkuvaar AMIT KUMAAR MAHENDR HOSHIYAAR syaamlal govind kumaar ghaasi ram soyachand umraav singh urmil satyvir BILU SAKHDEV har laal rekha rani anil sain DINESHKUMAR HAR DUVARILAL sanjaykumar kundhan RAJA RAM YADAV ramjilaal DARSHAN LAAL KAPOOR CHAND GANDHI SAHENDER AMARNATH GYASARAM bhgoti DEVI JAVAHAR LAAL mithu ram HAZARILAAL devki devi LEELARAM YADAV CHHOTE LAAL GURDAS omparkash udami jaydhyal SANTLAL CHANDRAWALI mithi devi SUGAN RAM NOTRAM TARLI DEVI syotaj om kala devi amarsingh yadav HARISH SINGH ARYA banwari laal chalati devi KAMLESH DEvi BEHROR JAT mirchuram dalbeer singh wedram risal singh badri parsaad chhaluram sawatri devi sudheera devi bhura singh jogendra singh jat DHARMACHAND hargyan singh kitabo devi gyansingh gyrasa ram badlu ram dina natah surajan vasant ram suva devi barfi devi bhim shing risal singh risalo devi dhupwati gupta dharmvir naveen kumar jevaria fakeer chand mahasingh bhudu ram basnt sain sgru ram lalavati devi banvari laal rameshver dayal kuldeep kumar raghuvar singh upendra sharma harbhaji devi savalram chandrakalan sunatram raghubir singh jadavali ginnaram suart singh shashbala bhagavana ram ravinder kumar kaehnayalal banavari harduwari lal PRMILA devi bhratsingh prmeela kumari indrajeet ishvar singh ginni devi lakshminarayan ajad kor urmila devi bhagvani devi KITABO DEVI UMEDSINGH ARJAN DASHRATH mayavati devi krshna ram mahaveer prsad ashok kumar kailashchand lachhi ram dharm singh bisambhar anup singh dharmpaql mhasingh wedprakash anokha devi parbhatilal vidhayanand nirsingh thyonarayan satendra kumar shivrani satwanti chran singh bharpai badalu ram phulpati rohittash ram mehar singh dhramvir singh mohan lal sharma sobai narapat singh daya kour bhatri devi bhagvan ram anil mudgal ghanashyam das vajay singh dipchand kitabkour satyapal singh budiram rakam singh shubharam mola ram mahtab singh kitabo devi tejveer amardeep choudhary tijakor pokhar ram dushyant kumar chhankor sheochand pradeep choudhary chhuoturam jhutharam satyavir om bai kabulbai anandsingh natthusingh AKKADI KHA CHANDO KHA NANKA SINGH tuda MANDEEP KOUR balvindra kour tarasem singh LAKHVEER KOUR TIRILOK SINGH DHAKELI kanya kalvant kour kulvant singh mukat devi MAUKAT DEVI jaakar khan AMARJIT KOUR HARDEV SINGH JAGIR SINGH BALVEER KAUR BALVINDER KAUR surender pal RANJEET KAUR PRITAM KAUR PARMJEET KOUR JOGENDAR bhiharimlal mohammed AAZAD KHAN sanpati piranji SOBHA RAM SAMSUDEEN bimla devi gupta shiv prasad naresh kumar sharma shyam sundar sharma gita saini dhankour shramila jagadish singh devidayal premalat devi rajendr kumar mamachand buddhi kishan shaya surajabhan harchan sugan ram matnu satyandr dharampal singh balvant singh mangaram kitabho devi udayasingh durjan ram ashok devi satyavir ishwar nsingh rohitas mukhtayarsingh ishawar bana devi barakat khan taju din raman devi karmvir mangliram udaya singh chagoram nannu singh vijan singh changa kajodiram radha kanvar buddho devi magnesh HARGYAN shobhawati lallluram mammuram saramina lallukhan tillu singh suka devi daulatsingh SAMI KHA MAMMAL KHA ghudiyaram sukuntala BUDHDHARAM jaffar nabav TUNDA SINGH ANARA DEVI DHANASINGH birabati siradar khan ASRAPHI CHANDRA KHAN HIMMT harveji kundna lal SAnJHA CHAVDIYA bugli DIMA GANASHYAM SULAD UCHVA KANVAR SONALAL MATOLI nathya HARAYA kanrn singh kishan meena harbatta mansukha budhdiram SUGAN BAI OMADEVI GOPALSINGH BADANSINGH rajwanti devi RAGHUVAR PANCHA RAM bherusingh laxminarayn rambo RSHIRAM SEDYARAM pavan kumari gulav singh ashrfi rahmat kah NABAL SINGH sahjadi govanda asheeni jameeta buddh singh virodevi MAKHANI banto devi laxmidevi hemchabnd khajani jugalsingh MUHARBEE akbardeen jhagru kushma devi shripalsingh kada khan Rambai harmoon Ramsahay ajad prahladi fatteh ram ramkhlari lallu singh ajam khan ghamndi jasuram mukkha ombari keshriya kehari singh ramnarayan singh mohanpyari chhotali Reshmi jodha khan Jallu khan adisal Sarla Ramniwas chandari govindi natthu singh Vimala HAKAM SINGH NOORMOHAMD KHAN CHHAJU KHAN nabla hajinabukha viharilal mahata maharaj singh VIJAYRAM meera kavar LALURAM rahamat khan patyaram PRAKASHA BAI bhartiram rampyari manoharlal ramdhakeli mittho suva singh sahajad singh gudduram aajadi saran mundara fattesingh sooua manglal KHUBIRAM ramajhu atara gorakhi bhanvar singh bhagvani NABAL BHAPPU KADU RAM NAWAL DEVI DHANWAT KAJOUD SINGH BANNU SINGH FIROJI CHAND KHAN LAJJAN GHISI RAM SHIBLI JALLA RATMAN BAIJANTI DEVI TIKAM SINGH ASNI KALLUKHAN FAJRU KHAN RAJJO MAWASI RAM NASRU KHAN IDU KHAN BHIKKAN RAM SALLI KHAN AKHE SINGH mahtab singh ramkali bakhtavar singh dasharath babeeta khubi ram sohan bai mallu ram lalan singh sumant visharam girraj prasad sharma hateela phooldevi Vikram singh shyaula ram Kanhaiya lal Ramjani mahaboob khan Buddha Teeto devi SAHAITAN SINGH kale kha ranjan bhagvansingh mukresh hukam dei sunita kamlesh avasthi bhoro birma lalvati channi bhuri singh sanjeeda abdal jameel anar dei narangee mannu shahida aasam mohammad ramdei n shivdei KAMPURI keval jvala prasad sarevan bhikkan ram MANOHARI < BABITA GUPTA DESHBANDHU GUPTA LAXMAN DAS GUPTA kada yadav guljhari SHEELA BAI BHRAT SINGH panjabi ram pappa ram hasanmohmmad jasmeena anup bai chjju singh gysi ram JAYSHIV SHIVACHARAN KAMOLYARAM FOOLVATI pinki meena sukyaram ukyoto PHOOLVATI ANGANA GHAMMAN KHAN ramaji lal dipsingh rudakhan mankuri palatu jatav taj bai panuram bhaatraya chain singh JAWLI MOUJAVI LILA POORANSINGH koshalya devi harila meena SHISHARAM DHRMSINGH JAREENA ISARAIL DALBHODI KISHANA SHOUKIN UGANTA NAVAL PANCHYA RAM man kha SARAMEENA AASAMOHAMMAD KHANDI KHAN reshgami shadi kha BIJENDRA DASHARATH SINGH KIRAN VATI VIJENDRA RAMDEI SHIVNARAYAN SUKHAPAL PARAMEENA NABAN KHAN SUBBAL NANNUSINGH ASARAFI AASMOHAMMAD MOOLLA KHAN MAHESH CHAND SHARMA GANGALAHARI kilyan DEENMOHAMMAD RAHAMAT maheshchand bhavaniram RAHAMATI GHASITA samesha SULL KHAN MUHAR KHAN LAXMI BAI DAYAVATI MAMMO BANO SHAHID SHAKUR KALLU KHAN MAMMAL KHAN ASARFI KAMAL KHAN bhavlo dammu bansiram HEMSINGH RAMSVARUP GANGASAHAY bhoodarra meena javali maiman evisahay ramlata ShILA bhujpal kadu dhodyaram bhagvanshay govendsingh gourya isab kha MANKHA RAMESHWR PARATURAM snehalta lumsingh BHARAT RUKAMANI SHERSINGH BHABBURAM MANGATURAM OMBATI RADHAKRISHN BHIKKIRAM KISHAN SINGH PARABHATI aasi alimohmmmad BABUSINGH JORAMAL DAL KHAN PANNI KAJODA RIHANA NAJIR SARADARA NITU SHRI RAM SINGH RMBAKS TRIVENI AKABARI TUNATUN NURMOHABAT HARBATI DHAPPI NAVAL KHAN balbeera shibban SUKKA KHAN NAJIBA MOHANSINGH MAGANSINGH GHYASIRAM muraliram GIRADHARI KATULA CHHUTAMAL SALEMI AMIN KHAN KUMAL KHAN SARAPUDEEN samandar singh JAGADISHO BHOVALI DHANSINGH MANBHOTI BANNI NATTHU tasaveera dhodaram majid kha jasmal kha gaytri kanvar bachchusingh shankarsingh DULARI JEEVANRAM ALLANUR RAMKHILADI BATTAN GANGU meimuna asin kha BHAGAVAN SAHAY huramt VEERBATI BHAJANLAL UTTAM CHAND SHARMA BISMILA mamuri rasid khan SIDDA BALLA KHAN SAFIYO SAKARAVI hamid kha dhoji RAMSWRUP harban singh jagnnath SANJO DEVI TEJEE LALAJI deendayal sharma JOMKHAN KAMLO dafatar polo BEERBAL gajju GANGASAHAY majeedan malekha shekh intaf dhodi nahanu ram MANGATU MAWASI akka saradar kha rasal khanavi beerabal PREMDAT LAJJA DEVI MEEBHILAL SABU giradhari raseedan ramajani LAXMANRAM DOULAT veerwati savaliya gorisay CHAMAN GANIRAK rehamani shakur karimla KHUSHIRAM NANTHIRAM BHULLI brajalal rambhajan bhouduram harinnada MEHARAM SUBBA KHA SAHAB KHA rotas singh bhuraji prajapat chhotka amari dalsher RUGAN LEKHARAJ BALUA jahangir SHARABATI DEVI GIRAWAR ASHO subaddi ganjan mesana badrriprasad abduldarim jaugarlal chandradatta bradrinath ambadatt vaijanti ahalad gangasahya ramswarooop kirandei isub khan sukdeva chota mittan kada liccho subbas jhunnu chiroja nangya jagnaath shiya shabbir khan sanjeeta gaurisahya budhaaram kajod batan MAOJ KHAN harbeer ASHOK SINGH fujari nasaru mammal aseen deeno sudaralo dhujiram savaliya SHIMALA KISHAN SAHAY parasaram suraji kiran bai FATERAM murala yogi rasameena samay deen khatti baddal khan bundo FALIMOHMAD jubina hakam khan fajjar khan sebaj AJEET SHRMA BHRATRAM SHARIPAN IDU pushpa sharma asaluf sahavaj JAGAMAL asam deen haisuni nepal magan singh SHYOPRASAD chhuutan ghasi singh rekshapal singh sapina ashu khan rud singh chatara jhuri sau singh girrajprasad dhuji hajaro safei bano amin khan goopalram kadaram chandrakanta lalitesh manja khillu khan magani jalako karani tundu singh balasay fulbati saravariya bidadaya brajrani sularam ramkour hurli amrat shubbi male khan prem singh naruka JAGRAM CHOUDHARY MANGTIRAM baddlu RITU RANI BHAGWANSAHAY ASARA KARIMO YOGRAJ JAIMAN daulat singh rathore chaji CHIRONJA DAYACHAND BINDI SATRAR mojam chandabi NATTHO JAKKHAN SINGH BADAN DEVI MANGYARAM chutatan ram BUDHDO bhanvar lal birama devi shribakasa SAJANI GANASHAYAM SAMPAT KHAN SUBBAN khirati munddra devi SAIN GHUDA bhouti manyaram missar rajjak khan tundaram imamdeen sugriv singh bhappu jitendra kumar sharma pipriya ramfool ramlo kunvar pal jangi navab khan babukhan sagaru naval khan heere khan gulli pachchyaram anar bai mouharram umed khan ratani bai bariprasad nasiban beva ume khan chutamal keshardev ratnaram tofali samayadeen lachchho pratap khan jamura bhola singh aliya bisimlaha haakam varisha andhu khan asmohammad sufada amirkhan chhotalli chhutatan hukami devi rubeena alladeeen taju khan LAXMANRAM ravita harishankar khajudeen hargun singh gunc ram ISAQK manju devi gahlot mansingh tailor aneem sharu singh feldar bhrat singh yadram jatav AMBALA rajnarayan RASULI kalu khan akhey singh prabhu dyal tailor ganee khan sobi AASUKHAN HARILA nannji singh soprasad mauli RAMBABU nahnaya kamla khan bhago palturam ramkuvar jaiveer rabada ashu mohammad nirvati rukamina as mohammad fatte khan shivshankar taheera muhur deen rustam handu fata khurseed kha imam kha raheesan raheem kha baneeya juglee radhe lal hasim sher kha govind prasad bijya kirodi lal chhabeela natthu ram bhoundu rajkali harvilash kunwar pal raseedan nasru deen gulshan samsu den babu kha chandrkanta ramakant sharm nareesan gurmalli shammi bablee fakeera jareena hakam deen mahmud kha aaseeni imam mukti narendra sharma kailashee tofli jaggnath pnacha Rambati EESAK basheer Chanda devi suraj ram kishan sahay sharma Narayani Prasadi Radhelal Santa Koushalya devi angad ram tundu ram Bhagwati Tara devi RAMBHAROSHI Ramabati Rasidan NIYAJ MOHAMMAD Gyan devi Rahisan aaseena AMARNATH SIRYA RAM praladsingh pyaralal shiv chran LAHRU AKHESINGH kaliesh chand ramswraup jagdish prashed kajodram FATEHMOHAMMAD MANTURAM jafarina SAKAM KHAN gopalya rhisa ugant devi phoolasingh harikisna HBULLU KHA kanvar kha mvasi bambo GHJISARAM adiya mulsingh hanso bhikkan abban umar kha vimlesh nihali shri chandan singh manohari lal juhree sua tara ramphool NEETU omee ganga laharee muharbee munshee narangi KHATUNI sahab deen usaman samsher sumant kumar avasti durgadath rumali jameela nooru faheeman moto son lal ganpat singh hansera jaykam sabu kha radha kisgan sampat ram jano nijru batto bai prbhu singh jaldharee jeetu ramkishor v prem vati jagannath HARBAI shakuntalla gireeraj bhondu ram BHONDU RAM hamidan idu sai < mitthu singh baj kha sua puran ram ramdei omprakash avasthi lallusingh sonvati badiya shayan mohammad geeat khubiram rayaliram nijarabi lila kha malkha nadan bijya niravati roopan gullo devi magti GANI KHA DINU KHA chaman samaydeen DHRASINGH kabul kanvar madhosingh sunna kha ahamad kha toli kha naththu kha huseni miniro samasu nijaru vassi CHUTINA LALLU KHA SUMARDEEN BHULLU KHA gafru LATUR kushamavati kashameer narmada samyasingh lichhami sukkan samsingh jabel khan nabala tuntuniya jal bai asara jumman bhauti devi sami khan bakasa rajendra singh naruka mosam deen mmman jhabara latarani yogesh kuma jaiman harinarayan supita keprasad isturi multani meean hirasingh udal shanta narayan das sharma shreenarayan kajodi lal ummed kha jaibunisha javitri sukkhiram subbadi ashram bajan lla viishnu parmoli lativ bhomsing farajana shoukin rahim i joramal suresh dhobi ramswaroop sharma bisana ITERA bhulluram rambhuli rudhya dhrma shyodyal shukaram jaydei sumarn gila chandilal BHURIYO JAGDEESHPRASAD hariman nooraja misaro ramesh chand jatav mithalal bhiskan isav manroop medhasingh bhavamni mohra shyam adevi ramchandra meena rasuli baini saroopi bhuru khan basakar bano salemdeen mukhtari jile singh rajenda reamajilal shimaru rajani devi gulakandi keshar dev kashamina maida nina devi pitam singh NIZRA KHAN NOORMOHMAD RAMESHWAR DYAL MANHOR LAL seela suka ram DROPATI suseela sukhdav bhoblaram medu kanhya dhrmi NURJHA RHAMAT ALIBKAS mauna jabo devi mannusingh lajjiramn sarsvati anar dei gorya sakhi devi ramshaya lalluram kran singh ramkuar beero supriya bhukla bhavnar singh mahaveeri bhikkiram kushma haret bhallu pawankumar ghyarsa rammurti hat bai sonyaa bhambal kotayari rutaya meena nanaga onmprkash tundi devi dinanath sharma ramkarn nirbhay singh bhure singh babli choudhary dhannu ram sagam nabbu kha ummed gango pola ram shankaraya rambati harsah mannuram jhubburam manophari vighya devi manohari ginnee ram charnee kanjeelal rupkala CHAITAN FATEHSINGH lalaramn kirandevi indradevi rukman singh krpa niresh mansukh jhagani NANNI kainhayalal SANTRADEI gokala chirangi atra ramsay KHELNTA rameshwar dyal meena nangyaram KISHANDAI UDAL RAM CHOTA LAL DHANBAI MAGAN dhakali mardan kuarpal harmuk singh KISHIN VIRVATI parama laxminaraya prabhu sharma bhauraya sugaru parma devpal narapat salu devi shyamlal sharma itavari munshilal vanshiram kirodiram rambakas kandaru NATTHYA RAM BHOGI RAM BHAMBU FULVATI CHUNNA LAL SANARTHAN MEWA RAM PHABULI BHEEMRAM BATASO TULSA KADURAM NIJRABI HARVATI MALLU NARANGI GHUGGAN VIRBATI BISSU GOURDHAN GHISI TUNDIRAM JAGATVEER UMED GIRADHARILAL bebi kor BABBURAM michachu altab rahisudin mallar haasim nadim komal kor guru chaean guru charan haru singh kanchan kor govinad hargyan devi JAIKAM KHAN MAMREJ fati khan dharendra mukati devi muktyar singh chakar singh PRIYANKA SAINI DHRMCHAND SAINI SHRAVAN KUMAR SAINI KHUTI RAM balbira buddhilal lacchho devi gabduram nisa manto naresh chand misarilal sunhara khuramalli kaduram chodya sugad singh mansingh dagur giradhar singh nanagi brajmohan sreduram tundo hanni kha asaru kagamal subhari aandhi huseno JINNA ISHAKBI ISRAEEL HAYAT KHAN HAJEE SAPAT KHAN aas mahomad jhandu khan BASSU achchi JAYSRI ROSHANALAL ANIL SAIT BILLA BHUDHRAM pushpa kour swarup singh chameli bai dartar singh PRABHU DYAL RAM KUWAAR RAM SAHAAYA SORABH YADAV MUNMUN HARIKISAN BHUDDAN KASTURI JAYANARAYAN GILLU AMAJAD KHAN SABUDIN SAMMO MAHASINGH BANNO udayram bhagawana ajiram gujar BANAWARILAL jhenjha JUHUR KHAN molana anas bambu khan sahrum aasif khan mohin khan sayera saroopa SAHID KHAN SUMMA KHAN SAHAJBI NOORMOHAMMAD sahroon unnas khan ghanmat raasid khan JAYKAM KHAN NASIB shamser bhobad SAMSU KHAN ASARPI RASEEDAN MAHBOOB varisa bano sahajan chote khan khubi khan BHEEM JILSANA AAJIM CHUTMAL DHARU ravanna umarbee samikhan majeedan hamseera ibree husaina khan bhobad khan aakubi kamaal kha rijawan saarup saahila nusarad jasmaal khurshed isarail rahiman soharab rahmaan irafani gafaru mutala bal dev hseni subela susala jahaaj kha mahmud nur mohamamd yadraam fatu ram hakmuli ajamt kalbat khuba ram kalu kha fajari khilari farmina subhaan amir naajama haakm din jahoor ali mohamamad bambal rahamaan emana yavoj bagdal resi asalupi aamin khan sube daar chahaat sumerabi mangtu mamli bodla aabid husen nurja ratti aasam kha jumaama mamali alaabakx atta khan RAJKHAN khawasi chahtu aameena parto DIKSHA GUPTA PRAHLAD GUPTA HIMAANSHU GUPTA NIWAJO kamarsing JAMSHER KHAN jagruy luhado mamalo sabeen soraaf khan sakeel khan faruk khan fija jaleb khan isekhan ISMALI RAHISA UJEER BANNU KHA shokeen mahamuddin jetuna arbaj afjal kala khan sakra gungo mihir kha nijruddin nanni nijrudin bhormal ayan aaisha mustakim barbatti harikesh bhukkad salemaan himaat nabaab usamaan sitab chakmaal bhambu sulli afsina bano magrudeen hanifa bano noorjhaha gillu basantram ajruddin isuf arman sharukh budhsingh AASIF KHURSID UKILA imran khan mohammed hanif shanaj harooni mohar kha hamsira irefan samsira chutna gamman bhawan sahay msnish sarpuddin aarastun mubarik kha vajid jugru mammar gussan ismal sohil jakruddin mahajar arbana rasan sanjiv aman singh rukmuddin hanna duddo noorsha khushideen muharsingh rakesh sharma ravikant manoharilal bone khan gedaram ratti ghuran sahajabi sittu rattiman ami kha kasamdin dattal gangasar mehata taju din parbho ticcha chandiya kunal kosi kha miskin sufina sami kha alibaks sarva jubena rasooli mahamal med mamal bhullan faruk mohammed talim husen SUKALI AMR CHAND jibrila subano sitabi mandru fakiro subbi dhundhu aadil khuursid mosamdin kanni kha chhotana mamniya khussi bhawna shital foolchand vandana jahura nijri sharun jaikem sonilal sarsmal mayavati mavaashi ram sahbati malla babu ayub kha ser kha jebuna ali mauhammd raay kha ramrja bud ram saanti rajha singh ttaarsingh bimla kaur chhamimir singh asoobi daanu gurdip kaur jarnel singh maghar singh khatija rasmin jakhriya akhatri jaoodin ismaal kha khatuni aasmohamd asarupi bambu kha mahboob bund nath saruna phakru basiri raha maan aati bai reml dash pushaaram salami ghusman siriyo pharmina < amarudin chandri haarun dal kha sakuri sitab nath khedo jagir kaur makhan singh harnaam sukhvindar maan singh bachn singh iliyash chhaht suneri puniya ram pahalvan singh chaahat paal kaur surjit bud singh bhaagvanti amir chand abdul satar sami kha khataram imaan kha jasa aman deep kaur datar singh fatama chahat rang saavatri pinku bachchan bachchan sing ramsaroop RUBBI AASHAB SAMI sokat khan isb samaysing kishni bai KAMMAN RAM reenabai narayandas keshar das rajvindra chechalsingh BHAGO GOGAN praladh bandar singh chhutna ram GANESHYA samkour mammal kumar tara bai bharpoor singh saradar ghisadu ram lichchhu ram jyanki lal shivpal hetram choudhary machhla devi subeh singh rak kishor JOT RAM phuli MOHNPYARI aaseen khan amoda baigraj GARIMA BAI BELDEV somouti pursotam bhaganti SUKYA RAM SALOLI shashi devi sharma MADANLLAL jumme HARISCHAND HARFUL CHAND HARPRAKASH NOTARAM susaya ram YATENDRA MEHTAB NATHONI GHANSHYAM CHANWRIYA DHANPAL RAJPOOT SASMITA SANJAY KUMAR GUPTA SANTOSH GUPTA BANARASI DAS BILALI chhimali devi son jayadayal parbhati ram chhotkya ram heeraman RAMPRASHAD DHAMMAN ajmeri kha beessoo kha ghanshyam meena kamal meena ROTANI badle AGANTI TULASHI MEENA kishani bodya kailash chand yadav moola ram sampat ram sharma bhagawanti ramdulari devi BHAGWAN SAHAY MEENA NAHAR KHOHRA BHURI SINGH safedi anno imamdin dhanko gokuram chunnya patiram koshlaya yadu raj singh hupa singh bimlesh susaliya samtya rasul kha mage kha kumr MAGNI devi amarvati krapa kajoda ram poonya ram pintu meena ballo BALLO swaroopi raju sain mukat ram bhajani parma soom salli banni ram kajodya gopesh jangliram kallaram LEELARAM MEENA JAGNI DEVI sakoor khan gutyari bhagwaani kadya SUPARI bachchuram BADAI VEESHRAM RAMCHANDRA pushhapa umarsingh koshlya GEERDHARI MITHTAN KABULYA dhmman ram geerraj GINKO HARSI SUNNI babudeen KHAJU imaran munnya soma sultan ji papaliram bhajani ram fulbati surgyan BELBAI vishram meena kadu ram rammo devi gokal dhobi kamla deviq barafi basiram guddu panchya kehari meena kanya ram vinita devi barfi meena ghamman lal sugani bai meena rajendra meena RABBO ginna rakam meena mishri devi meena ramkhalari gobando vijaylaxmi kanwar rajpoot kaushalya sharma siya devi kamlesh meena bebi kanwar rajpoot lattur amarud singh kishan dei vikkan visanta lachhi meena aananda ummedi jaganya jhumara meena pushipa GANGASHAYA SUKHATA DEVI JHBBU mordhwaj charngi mitthu shoybkasa chadar PARMA MADHAN LAL VICHITRA VIJAPAL sumritya ASHOK KUMAR MEENA MANISHA MEENA sher singh MEENA RAJKUMAR MEENA PINTU MEENA BABLA DALLA BABUDEEN MOUSIM FARJANA KHAN SARUPUDEEN MISHRA RAKESH KUMAR MEENA GILA TULSI RAM MEENA REVADI SUMRATHA shibba ram sita ram meena niri dilip kumar girish kumar munshi meena pachayaram BHAGANTI RAMKISHAN MEENA JAGNI BABLU RAM BHAGWANDEI RANI DEVI SANU bhagchand meena savliyaram GIRWAR SINGH nopo choote lal manglya harabaji rup kalan vidhya khatik parati ram murari lal gupta sunita devi meena thakuriya gangi ram mujeeta meena SONADI RAMSWAR shankt BADRI RAM MNFAUL harko bhllu MULYA ramulal harlyaram kasi parsad UKARO GULBAI KANNO LATTUR babla ram saukha ramsawar KASHORI LAL BHAROSI LACHMNA VIJENDRA MEENA GALARAM felliram UGANTI DEV BADRIMEENA khayli graraji gomti dhakeli dhudya ido bindu khan gulla kha panchee heta ram mangtu kha kajya mannu lal meena nabda hoti bhaikkan mundree shrikant har payari salegeeram hiraman dhola devi chhgga ram harala ram MUKHALI MUSHA RAM visani shreya ram gopal ganeshya dyuli chand jogari lal PURAN DEI BATTU RAM CHHAJI mosam devi TEJ SINGH KESHAR HAKLI HUBANA jagani devi shree lal parvti kajodi meena KAMPURI DEVI ghamman meena RAMESH MEENA dhanna ram meena bhoraya nabita devi BHOTEE SAMANTA dhaniram meena badree meena SHOBHARAM hajari meena harbal RAMPATI seda ram meena nanago GHAMMAN RAM MEENA LAGDISH MEENA GINNA KEDAR PRASAD MEENA RAMPRATAP MEENA natholi ram meena haryaram meena kamal meena LALLU RAM foolbati devi sabeer khan guddo khan GUDDO KHAN sarpu RAM BAHADUR MEENA het ram meena kavita meena KESHANTEE DEVI lixman ram meena GHAN SHYAM RAM CHARAN ghan shyam KHILARIB ghan shyam BHAGGO HARYA MORYA GHODA RAM chhajan singh ankesh kherati ram ganga dhar MANISHA MEENA DEVI RAM MEENA ANJANA UDAY SINGH SAROOP BIRAMA BEER SINGH SAROOP DISHANT GORAV UDAYH SINGH HARI OM SAHI RAM beero saroop sahi ram bodan SHIV RAM KAJODA RAM SIGAARI ALKA RAM HANS RMA SHYAMA kesa GAN GA RAM ram hans jalli rajesh kumari meena DHUDYA RAM NATTHI Ram AMANDEEP alka kumari meena gyarasa mamta meena sumarati dulli ram chhajya PREM DEVI HARI KISHAN BAIRWA ANTHELI DAKHALI gyan prakash SACHIN vishnu sharma komal sharma ganesya SINGARI DEVI SEDYA RAM gutki anoop kanwar LALLU RAM LACHHO KISANA nagina kumari HARI SHANKAR pushpendra hari shanakar raj baik indu chouhan deepak meena omprakash meena dinesh meena kusum kumari meena omprakashn meena muklesh ram kmishan KISHAN PYARI MAN PRAKASH VANDANA POORAN CHAND RAJJAN rajjan murari ram dharma singh himanshu KJAMPURI JAY RAM manoj kumar sharma budhi prakash PRATHVI RAM MEENA GANGA SAHAY BEGAM IMAMI RAMHANSH dhanya ram NAGENDRA SINGH kusum kanawr SAVETRI KANWAR savetri kanwar rajpoot PHOOLI HABALU RAM sorabh SUMRAT LAL nannu singh kanhaiya singh BAL RAM upesh HEMA NAND LAL gvyarasa ram MOHAN LAL kehari ram ram kesh meena NAJRANA KAQLLU RAM SALEGRAM DHULKNDHYA medresh koli manisha bai koli prakash chand koli kalavati meena hans ram pinki meena hans ram meena chhajya ram meena kanno devi lav kush prabhu dyal MULI parsadi TUNDA GORKHA HAR GOBIND ramshree CHETAN PRAKASH BAIRWA AKHE SINGH DIMPAL KHER SINGH akhe singh MEENA DEVI MOTI RAM akhe singh hawa singh gorav JAY DEI RAM SWROOP naresh jatav CHHOTI DEVI kala ram ANKIT RAJPOOT mahesh singh subham naruka gingori soram meena ram khiladi parbo kalo devi golma ram singh kushma pahalad shrawan lal CHAMELIB hereti ganga dei mangatu gangadei hareti ananda SHUBHAM SINGH BACHCHU SINGH bachchu singh bajrang singh OMPRAKASH SHARMA PINKI SHARMA SUKBAI MAYASI GOLU NEERAJ KUMAR PREMLATA MEENA MOTEE DEVI SANTOSH KUMAR KHAMNDELWAL BABITA KUMARI GUPTA SANTOSH KUMAR KHANDELWAL HARIRAM MAHAWAR BISHRAM MISYA IKRAM CHOTA RAM SHANTI MEENA CHNDER HULASI LAWANIYA< HARI MOHAN MADAN MOHAN KUNWAR SINGH SANDEEP KUMAR KHANDELWAL sambo devi pappu ram gurjar range VIDDHYA DEVI salya phool singh jatav BRAJMOHAN RAMSARAN anita meena MANOTI DEVI hema kumari PHOOLWATI laxman meena SHIV LAL GAMALA SANWALIYA gamala parati ram nattha prakash chand parik ramesh chanmd MUKTI DEVI NILAM HANS RAJ MEENA FATE SINGH hans raj raja ram meena SHRILAL JALKI GUL BAI RAMPHOOL MEENA RAJENDRA KUMAR MEENA RAMBHU SARUPI BAI YOGI KISHORINATH PURUSHOTTAM YOGI PURUSHOTTAM HYOGI RATANLAL MEENA VANSHIRAM KADU RAM MEENA RAMESHAR GULLO DEVI JHAMURA BALRAM MEENA PREMILA MEENA BAKSI RAM PRAMILA MEENA YOGANAND SHARMA SOMOTI RAVEENA KUMARI MEENA CHATAR SINGH MEENA VISHAL MEENA CHATAR SINGH MEENA SUKHRAM MEENA VIKRAM SINGH NATHUA BABU LAL MEENA NAWAL SINGH GIRRAJ SINGH SAJJAN MEENA SONU MEENA SUNITA MEENA RAMHARI MEENA BHAGYALAL AJAY MEENA SIRIYA RAM HITESH KUMAR SAIN DHIRAJ KUMAR SANJAY SAIN RAVI SINGH NARUKA POOJA BAI NARUKA ARATI KUMARI NARUKA YADURAJ SHER SINGH RAJPUT HARI SINGH RAJPUT TARESH PRIYADERSHANI RAMSINGH MEENA KILYANA KAMLESH BAI SANT RAM MEENA KILANYA MANISHA KUMARI MEENA PRADEEP KUMAR MEENA KADA GOVINDSAHAY GOLU SAIN SARITA SAIN BHABALU RAM NAMO DHADHURAM RAMRATAN MEENA NAVLA RAM HANDLE CHHAMA RADHA MOHAN SHARMA HAR GOVIND MEENA KUSHIRAM MEENA RAHUL MEENA HITESH KUMAR PRAJAPAT LAXMAN PRAJAPAT DILEEP SINGH JOUNAL NEERAJ KUMAR JONAL KASHMIRA DEVI PRIYANKA JONAL DHARMI LAL MEENA GHAMSI RAM MEENA KHILLI SUBHASH CHAND MEENA SACHIN KUMAR MEENA MUKESH KUMAR SHARMA saroj bai meena CHHAJYA RAM DULLA RAM RAM SINGH MAHAWAR PREM KOLI MOTITAM NIHALYA DILEEP KUMAR MEENA SONU KUMAR JATAV KAILASHI DEVI MEENA GILARAM SANTARA KUMARI MEENA ANITA KUMARI MEENA LOVEKUSH KEDAR GURJAR GHISYA RAM RANGE MADAN KOLI PUSPA DEVI PERSADI CHAVLI CHHOTKYARAM GHISYARAM RAMCHARAN MEENA KAMLESH MEENA SAROJ MEENA RAMHET MEENA NARAYAN MEENA SITARAM MEENA GORDHANI VANSHI LAXMI KUMARI MEENA MAMTA KUMARI MEENA RAMNIVASH MEENA ANJLI SIYA DEVI TUSHAR LAKHNA SUNIL KUMAR MEENA LALI BAI MEENA UMEDI LAL MEENA HATTU RAM MEENA ANJU RANI BHAAGAMAL HARFUL JYOTI BAI ARTI BAI NANDLAL MEENA RAMRATI MEENA HARKESH KAJODA ASHOK MEENA KADURAM MEENA KELA DEVI MEENA SEDYA RAM MEENA ANGURI MEENA HITESH MEENA PHOOL SINGH MEENA PINTU RAM MEENA JAMAN BAI SHARMA RAJJA RAM KULDEEP SHARMA AMIT KUMAR THAKURIYA PHOOL CHAND GUPTA KAJAL KHANDELWAL VISHNU RAM MEENA RAVINA BAI MEENA REKHA BAI MEENA KILTANA LAKHAN SINGH MEENA lohadi devi DUHYA suklya ram RAJ KOR samanta RAMA MEENA RANDHAN MALUKI DEVI BHULYA RAM MALKUI DEVI HARNA RAM cheto kare kundi sukchandi CHANGI jaYLAL MANA SIROMANI SORAM SINGH jotram idu khan gatto jatana MUNDRA DEVI DINESH CHAND devla mahesh chand meena RADHESHYAM SAIN BIDA har gyani manno YOGESH SINGH SAWTRI DEVI HAPPY GUPTA SAMTA KHANDELWAL SUNIL KUMAR KHANDELWAL MAYA KHANDELWAL MUNESHI MEENA MEGHRAM MEGH RAM MEENA RADHESHYAM MEENA PIKESH DILKHUSH ramesh chand meena lakkha harsi heera lal meena mangni sumarat rugnathi munno devi NATRAM mulaya ram ramjivnn minru RAMKEISN het kuwar BALRAM SINGH dvi shhay thndi chote SHULTAN bablesh devi kaidar BHOLYAO RAM garshya dineshchnd bhkisor CHAT RAM SOBKX sobhx lchmn kanjan daivkan ramakesh TULSI KOLI mula chand SHARIF KHAN PAJRU KHAN sugini mehtab singh vidprakesh shimmbusingh SOBAKISA SHOBHA RAM ghaseeda ram saMANTA chamali devi CHAITAR SINGH MASRI LAL SUSHEELA DEVI MEENA RAM NIWAS MEENA GULLO BYE GULLO DEVI SONYA RAM SURESH CHAND MEENA PRTAB MEENA GALLA visram RAMJEEVAN baghani manglya soma meena jagdiesh prasad meena ramshuka jhorri ram NITESH SHYAMWATI KUYAR SINGH bhagya SUFEDA REEVATI CHOTELAL PHOOL WATI HARI NARAYAN maggo chota ram naangram RAMO KANHAIYA RAM MEENA HARNA RAM sardaro devi trilok shubhanta devi misrulal bimal surender chandr has surja singh narender bharpur ramchmyani ashwani sharma prahlad sharma surender sharma chaman lal munilal radeshyam ramshvroop lalckand jubaram bhurji singh dharm pal nirmal KALU RAM BAHRAMPURA nihalo mantola ram meena bada gutaka reshanm devi jagna bhagavan shay phulan devi bhuridevi sollal brajkishor buddi ram saruya jamman lal rinki surjan lal RIWALI virendre singh gyanedra narsh kumar bhoopender kumar balkrishan yadav sahendar singh mukko devi vishwas kumar shyanand nhar singh siyanand pooran chand gora gauri sahay sedu bhagwanta devi rajiv yadav shivani kumari harindar kumar shyamlal reetu devi murlaram jaimal soniya devi bhagirath sain tarawati snehlata inderjeet yadav salochna devi lalit kumar lilawati matadeen mishra pratapnarayan arvind kumar yadav happy ramniwasn sajjn singh birju lal sohan chand rinku kumari roop ram bhatawar praveena kumari dhamendra kumar rajesh yadav rinku narasingh som dutt yadav birju birzanand dharm dev kuldeep yadav umarav roop chand joginder singh seema yadav birender singh surender kumar kirna devi badur singh sintu yadav suraji aravind thak singh dhani devi foosa ram ravita devi ragaveer singh sukhbir prasannata devi umayadav suresh kumar yadav KAUSHALAYA ajay kumar yadav SANJOGATA harish chander ajay verma ABHAY SINGH YADAV NAND RAO MANBHAWATI RAGHUVEER YADAV lali devi rameshwer navin kumar jitendar shiva lal rambeer yadav ramovatar omkala devi bodan ram yadav dhadsi ram ramrti devi sunada ram manjeet singh yadav roodmal satyprakash yadav pirana devi ramovtar naval kor devi jahar singh shri nand ram mata din prabhati singh rameswar dayal ranjit chander kala ram niwash vijendr kumar sharma nanakram ful wati tej pal meena yadav hansraj chitra devi sinarayan ram dutt juthar singh krishan devi thawar singh ukar madhu bala ful singh surendr PHOOLWATI DEVI kanhayalal BISHAMBER DAYAL SAKUNTALA DEVI RAMAVTAR YADAV RUPO MUKESH KUMARI jankram BRAHAMA DEVI PHOOLWATIDEVI indradev yadav BABULAL YADAV RAMKUMAR SHARMA SHEETAL PRAVEEN KUMAR SHARMA brijkishor summat mauhar singh nandkishoo sampatt taradevi kaeladevi BUDHDA bhukki bai hunduram MAUJBI bhupesh singh kumher singh FAKARUDEEN DHARMU BRIJLAL khutaela CHAKRAVEER SAHEEMAN IRAFAN KHAN DOJI chanchal chhutanram ITAVARILAL LADO KISHORILAL PASO BAI KALIDAS MISHARI SHYONATH SENTHLI ALIMAN rahman syochand shyotaaz budraam snita yaadraam harful singh gujrmal hamer singh ved pal rameswar ram chhavi ghadsaram surendr kumar dilbag banto devi sushma sharma rade shyam sharma umraw ravi dutt iswar singh marodiya biayaram ray singh RUKAMNI SHUKLA BACHCHUSINGH bhartsingh bhupan keshariya parata PARABHATI chhutanaram dauji mayavati bhag singh puranlal palapu< maganlal MOOLYARAM pooranlal hatilaram chhitariya viroji chhajjuram GORADEVI BODIRAM KISHALAL sabu khan dileb khan PUSHPADEVI DHANKURI KISHANSAHAY sukalal DILSUKH shanto asar khan jagarup AMRITLAL lila khan NANAGARAM shadilal ghumiya SAROJ GUPTA POORUSHOTAMLAL GINNI RAMSEVAK ramsvarup PHOOVATI BANAE SINGH CHHANGARAM MANKURI BANAVARI ghissa khilliram SUAALAL pooni happan ishwr girrajprsad BALLURAM KANHEIYALAL rajula urfa rajvnti SHRIBATI DEVI KAMLADEVI CHANADABABU PARTIRAM SAGRU SANTISH DEVI GIRRAJPRESAD prem sunita RAMBKAS jagnaram KAMALSINGH SUKA RANM KHIMMAL KHUBA RAM KEVAL SINGH GIRRAJPRASAD GOKAL PHOOLWEATI sarbti lahriram LACHAMANSINGH JAGARI HARBKASHI KAJODIRAM MAMLEE GANGA birbati asrafa DHRMAPAL LICHMAN lichama KAJODI LAL PURANLAL TILAKCHAND pratapsingh BHULLA AMARDAS SHANKUNTLA LADWATI HASAMDEEN BABURAM RAMJU KANNI MOTISINGH DURGASAHAY GYANVATI rajveeri KAMALESH VEGARAJ eamana momado sukhdeva nathaya gangasahaya bhiku shriyaram LAHARI DEVAKI huramal khillu chetan bdriprasad anma bida LALABATI HIRAMAN HUKAMACHAND SIBBA faggan hrala paro DHABDU brajkishor kumdan BHAJALAL beerbati SARPO BHAGAWAN SINGH HATILORAM sharada devi chiranji lal sharma SHOUDAN RUPRAM RUPRAJ dairai somotyo RAMMAL BADASHAH kasam kha savariya dhanbai kantularam KHIMCHAND MANGLARAM DURJAN SUKHA BAI DHARMO BHAMMAN MEMWATI PUNYAA KHA ARAJUN JIVANI ASHRAFI CHUNYAA SAMSU KHA BUDHU SINGH chuttanlal NASRU KHA RAGHUVAR DAYAL LATURA BHIKAM SINGH JANESH VIPTTI MALURAM MATHURARAM RAMDEVA KAMLA KHA MAHAMUDI SULEMAN KHA BHAGU SAMPT MAYAWATI BADEI SUNERBI IBRAHIL VIMAL MAWASI CHUNYAARAM BUDDA RATTANA BDRIPRASAD MANGYAARAM DHARMA DEVI KHICHHU rakam devi SEELA RAJESH KUMER Pyarelal subba khan raj khan rukasian makula khan subhan kha ROSHANLAL murary hazari patavari ramshya poorandas suka ram ballu ram khushahali surajvati shri parma ram hkam singh radhe kajodi lal budhd dan kishor kumar umrav magan lal babi jhaman jagali ati juhr bai narvada ram svarup singh pratab singh mohini kanvar partab charani amrit lal son dei doulati ram hanif kha chmmak ganga prasad nanava prema supyar nobat singh gyan dei ram das saphedi aashmohammad rasula kha aala shaitan singh aasini jakar mahtab MANDSINGH GOVINDRARAM HARLI chahti RAMSEE mahdevi shyam das santoki uttam sheeladevi krasnakumari amarsinh duleechand kasamkhan mojkhan foolvati susula vido KAJODIYA RAM mataro GOVIN  sukiya bhullu khan hurmat khan mou ayub khan phkira SORAJ VIJENDER SINGH KAJU SINGH lixman savatri urf savali chhaggaram iamarat Munshi ram dudheeya ramvti ttyaram baddal dalil singh kajodilal chhnniram BATTAN DEVI BRIJBIHARI BABARI soma kumari doujiram badri prashad GHOOTI sukhddev sobhani balod kha VISVMEHANI udaychand sugni phooladevi suneeta suneeta Bhajni chotka vishan lal mutair urf murati devi chiroji PARSADEE lixmi jurseena rishas dhola kha imratlal lichchodevi buli chottlilal FOOLSINGH kastoori bhuttekhan surjeetsingh meharbi haru kha chavkha bhobla ghisee sukkanram JWALASAHAY GAENDO GUIAB DEVI RAJESH BAI uchchhav kanvar HASNU TEJAARAM BALKRISHN RATNI CHHEETAR RAM SHIBBA KHAN MUTHAR DHOLEE JOUMU KALOO KESAVRAM GYARSA RAM GYASIRAM HASANBANO KAMRU DEEN NIWAJA KHAN KAILA JAMMU SAMAYDEEN HARBHAJAN SUMMA ASINA KHICHCHU RAM MAMLO JUHAR DEEN MAGAN LAL NAJIRI JAVALI RAM BHURU KHAN POOR MOHAMMAD JHORA LAL BHARLI DUNDAL chunya yakub khan khushi mohammad ladkha faduman chander khan KHUTUNI MOUJ KHA jagriti chotki chajya RAPAN SUKH RAM RASULA KHA HARIPAL SINGH bhobala ram sugan devi brajesh sharma KANTULI RAJESH KANVAR MOHAMMAD KHAN DALLI MURALIRAM BUDDARAM devanti JHABU TUNDALRAM MMAMLA gheesi BHULLI GAHADO MACHCHALA CHHATANKI BHOMALARAM BALIU GIRADHARI LAL bidaram kalaram ALTU RAMAJI LAL HURMA DEVI KALA RAM GHAPLA DEVI MOTEE MISRUPI GABADU GUJRI SURAJU GUMANI ISAR TINKURAM MAHA DEVA KOKA SODAN SINGH NEMEE CHAND SUKLI GOVINDGARH (C.T.) tulsa ram govind sharal nabab kha baseer shoukat kha muhur kha roopkala visaram nijaravi bipadu rameswari DHAMATURAM GUTIYA PHULA PATYA manshako chhajju singh JAINMAL ATARU KHAN BADALU parasuram DIWALA GHASITA MOMALRAM MAPHIYA sooraj SARASHAMA ransingh CHANDAR SINGH MAMMO DEVI GAMANDI PANCHYA SAMBATI badhri chandya DALMOD KHAN kasab kha GANDOORA kaishya ram chhotakya ram keshti LACCHHIRAM DHANNIRAM PINGAL DEVI PANCHYARAM BHOURAYO DAYARAM GURJAR HAKENDRA SINGH Buddo sedyaram SEDARAM CHHUTTANLAL DURGI DEVI RAJANTI BAI LATURLAL PRABHATI RAM MUNSHI JOGI HARBEJI CHUNNARAM JIWANARAM GOMATI GIRDHARILAL PHATTERAM SAVTRI DEVU NIMMA RAMCHANDRa MAYAVATI KANTI khavanilal iamarati devi gadhsiram ramali devi SURENDRA SAIN chaman bai bajarang bai MUNATA DEVI HIKKAM sarada bai GOOJAR FATEH KHAN AYASHA BANO MAMURA KHAN ALI SHER AMIRO HIMMAT KHAN BHAGAN LAL JALBATI MUNSHI KHAN DEEPA RATTO FULU sharif khan imrat kha ramti devi battobai LACHHODEVI UMMED KANWAR SEDU SINGH SERAN BHULLURAM NATHO BHURU DIMANNA BRAHMKHA MAJID KHA MORMAL KHA choti bai OMAKANWAR SHASHIBALA SHIVRAM SINGH PREMLAL UDAYARAM MAHESHWAR SINGH BEDO DEVI GHEESHARAM FHULBAI MAGANLAL ramasi KAJODIMAL PRAQSADI FHULCHAND BHUREKHA HURAMT JAYDEI lchho KOSALYA DEVI NANNI KHAN HEHMAN RAMPRESAD UAGNTA JAGLIRAM NARAN AMARVATI MUNNILAL MANJU RANI guddi bai pelad singh parvarti natthisingh HANSARAM CHNADBIHARI jaj samma devi khimchand vinod kumari birbal arora laxmandas MAGANLAL SEVARAM prabhuram chudhari bhuriuya bagadal gudu RAJNA DEVI premkumar bedei kamlsingh GOYADEVI banavarilal VISANIYARAM BALADEVI PANDAR DHAPALI MAUDURAM SANTADEVI JAGNARAM bhagavanti GEELARAM BUDDHA RAM YADAW MOOLARAM YADAW BANAVARILAL manggidevi seemadevi mukehs singh SARABO gutto yadav TARA tulshi AASU KHAN girraj devi bannuram lalwati MANGALIRAM BATTAN MEENA HARIPRASAD natyuram hakalaram KAVARPAL naya devi BANNURAM mataro devi shibhbhuram KAJODIRAM AASHYA RUPCHAND harbakshi RAMKAran parasadi phoolya JUVEDA NIJAM KHA VIJAYSINGH NAHNARAM HULLORAM MAHENDAR CHITAR RAM NAVAV MACHALA NAPISHA FAKRU KHA BUDDU KHA LAHERI RAM MISARI OMPREKASH PANCHYA RAM MANGLSINGH DALSINGH phoolviti SOMTI PHOOLCHAN SUKYA ANOHKI MOHABBATA UAMMED kaneya lal CHIRMU JORAWAR SINGH LAKKHIRAM SIYA CHANKHI RAHIM KHA TUDALA SHRIMATI BANNURAM nathan JAI SINGH CHAUDHARI MUNDRI RAINU DEVI DHUJJI SINGH CHOTHI FAJJAR< dineshchand yadav AYUB KHA CHAND KHA PAPANI DEVI MITTHANLAL PUNYAA CHHAJJU MANSUKHA FATTIRAM BADLIYARAM kamla singh KAHAR KHA NARAYANI DEVI NATHOLARAM GABDU PABHATI SAMUNDAR SINGH HIRLAL khigaram dolatram ramoavatar chhngaram HANDU RAJWANTI CHAVADIYARAM CHUTTN HARISH SURAJRAM RATANSINGH kannu nahan ji gaga baks palyaram mukkhi devi paltu khan dhandhu ram SON DEI SUKLYARAM laxmi narayan dhundhi ram chatru kaisanta ram khilari choudhary bali ram chran sayara har shay bhonda ram kmlesh devi mangli LICCHA nabbu ram vishram singh kesho shankar singh prabhati ram yadveer maiman usaman khan sukram bhagwati devi khachera kshama devi bugla devi SUGGAR RAM vimal singh dholya ram MAGALRAM GANDI DEVI LATURRAM GANGASHAY KISANRAM BHORIYA SOHAN DEVI GOMDI SUKA KHA SULTAN KHA MANOHARILAL RAMSHAYA SALIMI SALLU KHA GURIMALI longa devi BHURJIRAM ganagouri manvati jivan lal gyarasa ram hadotya ram rajesh kumari hindo andu kamrchand basmeena jalla santara beva banaisingh dev kour shrimati s bali faggan singh hemaram banniram mohammado hansmal machchla devi heeru bhatakali fojilal ghudiram harifan fajju khan jalev khan bhurya ram anjiram muniri kanneya lal bakaram bhouti urf kamlesh rahamudeen MUNIRI SUKO jogendar fatehsingh PATAN kishni devi gunga OMA RANJITA narani devi jangali ram ramratn subani khan niwaj khan aasmal BARPHEE BUDHDA RAM HEMLTA NEMSINGH RANJI LAL SUKKO DEVI PEMA RAM shuseela panchi davi ramcharan sain SANTU LAL KAJORI chhagni ANBHA DAKKHI DEVI KHEMLARAM PARTYARAM saroj dsevi UGANTA kishana devi BHIKKI RAM tulichand himmat ram bhikha ram birji mathura ram medha KESANTA SUKH LAL UMMEDI LAL bhajni ram DHANNI BAI RANJEETA NARMDA DEVI MOUJA KHAN BARODA MEO binda devi moniya saravo dei NANDALIRAM dolyaram hab   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~aduram buraya SANJO SUKAYARAM LAKHANLAL ROOPRAM SAIN sukhalal SUKYARAM MANSHUK BARAFEENA FAKARU MUKAT MULLI DEVI PALTURAM DEVAKINANDAN MEEARA badaluram gokalram laxman lal burya BIKHARAM pappiram GUJARI BAYATI SUKHAPAL NIVAJ BANNI NAJIRA KAILASO BAI bhaggu ram vinod soni gulljiram radha bai kaliram HANDU RAM Rabeena khanmal khan krishan chand bnattan devi shrwarn varma shanu harmuni darshan lal nihaal chand gordhani INDRAVATAR bodiram Nina CHANDU KHAN sumer khaN lchchhi ram Anguri DEVI KUNNI Chanda BRAJ KISHOR swran bhabbak ram HARMUN KHAERATI NURASHA nanak ram NIJARAVI ISAKH KHAN PURUSHANTOM DHUPAN SAME SINGH ASALUPI JURDADHA MANITA DEVI SAITAN SINGH KASHMIR DIVANA CHAND moharala jhabla SUNDARA SUCHCHA AMEENA URF SABANA NINNU KHAN DALVEER KOUR RAMSHRI SHIYARAM chhjya LATUR NATH AMARUDI HANDU KHAN RANMAL SAWARAM kammu nur sah raj vati BARAKAT NASEER SUKKI RAM CHHUTTO RUKSINA TAIYAB KHAN BHOMO DAVI SHAY BALASINGH FEYADI MUSA KHA AMINASA HAKAMSINGH PANCHAMSINGH NATHILI VIMALA SHARMA SURAJ SHARMA PAPIHA SALLUKHAA BANSHO DEVI MILKI MURLIKHA SHUKAN nanakachand guddhi jaganlal sabbir BACHHU SINGH ANWARI MANJU JAIN SHIKHAR WASIRAN VICHLA NAVIWASA harun datari BHUTARAM gilaram anil khan mitharam bhukal vimlesh jain Anil Kumar Bangalimal jain HASSI tayyab khan prem kour lakhveer singh KUNTI YADARAM RUPAN BAMLA SHRIVANTI HASAN BANO JALISH KHAN gyaso devi bhida TIRTH RAM SARALA JIYALAL RAM SAKHI dwaraka PAHALAVAN machhla FARAMUDI NABBU KHAN SURJEET KOUR Makkkhan singh KALATAR HAFEEJAN MOUJU SUMAR KHA somanath gurubax ram PENA SHIV CHARAN CHOUDHARY JOOHARU bis mohani CHHOTLLI bimlo pajju KANEHAYA RAM MATHURA DAS MEENU SASARAM KARANFOOL CHANDU FAKIR zahuri CHANDAVATI PARA CHHANGGA HARABEJI kashi KUNJBIHARI JUHARSHAH SARASMAL LAXMAN PRASHAD HARYO HIRAMAN BUNDI FAKARU KHAN JANGIR KOUR TOTA LICHCHHI DALLURAM RODA PAWANKUMAR sheela sharma chhagan lal sharma BIJNESH ranjit singh HAR BAKS GURU BAKS BHAGGO BAI VAJIR CHAND HARI CHAND SHAADI RAM ALOK DEEN SHREE KANT SHARMA YAAD RAM KANTA PRASAAD CHHNGGA bharataa PAARA DEVI SAVLIYA RAM SUMARTIYA DINESH JAIN SIV CHARAN rajida OM BATI SUMMERI JEL SINGH HAR NAM SOMNATH PAACHYA BHAJJU RAM SVARUP Beena Sharma Mukesh kumar Khairati lal Basiri juharushah Sunita Sharma shiv dayal sharma Batto shakuntla jain Nemi Chand Mool Chand Girraj kishandei VIDYADEVI CHATARNATH JAGANLIRAM narvi devi kesanta DEBU RAJESHKUMAR KAJJIRAM LAXMIDEVI RGHUVEER SINGH ramkali devi gyarasaram nehana meena PHOOLCHAND chambal devi RAMKALI CHARANJI lalpat banai singh nanthiram munshisingh GINDODEVI AANDHURAM NAHANARAM gaphoorali VIMALADEVI NIHALI DEVI HARESH phateh singh MACHHLA tulasiram DEEPA KAUR LILI GANAPATRAM SHANKRACHARYA SHITAL PRASAD RUBAIL SINGH SUBHASHCHAND usha kaur DALJEET SINGH ramavati BHAGAWANTI phoolavati CHHANNULAL HARVANSH rajesh sain mudhara SHERCHAND GUTTIRAM HARADEI BUDDAN HARABHAJAN SUKARAM GURNAM KOUR CHHINDA SON SINGH BEENA BAI BEENA BAI NARBADA BEVA bhagawan devi SHYAMSUNDR RAMABAI indramal aandaram than singh vijaysingh guirjarmal fateah singh brajbhan santa dvi luttayaram ramjilall surajyaram PHOOLBATI DEVI SHRIRAYARAM HAKAMDEN JAIN KHA surajaya boharelal KAJAL PURAN LAL ANOP KANWAR CHHJJURAM RAMJAN KHAN PRAMO DEVI TULLIRAM viru ASAMA HAMID KHAN IISIKHA SHRI BAKASH pachcha bhanvar singh phulbati suphedi BASANTI DEVI BALIYARAM JAGANRAM DHUPA BANIYA GITADEVI ROOPAL DEVI RAMDUT KESHNATA BHOPAL SINGH hakamdin SAFEDI LICHHA HANIFI DANU KHA DINESHCHAND THANDIRAM JAGDAMB SINGH BHAGWANSINGH JEMAN SHAYMKANWAR KHELANTA LACCHO DEVI KANLYAN VISHWAMBAR SINGH lalchnad GUDADI DEVKRAN DEVISHAY SHIR CHAND KHANHIYA LAL kalpna KISHANDEI prembati nasira kha magankanvar mahadeva prasad gokulram DEVARAM MEENA moramal KOTHARIRAM SUNERABI ramburam sanval kanwar Urmila AYUVI HASMAL KHAN PARTU SUVANI CHHUTAN RAMKAMAL MEENA GIRRAJPRASD RAMSIGH BHAMBHURAM AMRATLAL MULYARAM KALLURAM SUBDDIN BHIKKIRAM HARDAI RAMKATHORI BHAGTIRAM PALLO SHIRINARAYAN bhoduram SHILAL KADO INDO HURMAT KHA KESHARI SINGH LATUR BHORI BAI KALYANSINGH BUDIRAM MOTARAM SALDEV BHAGWATI DEVI BALO MAMATA KANWAR KUDYARAM KOKILA HANSA SINGH reaham devi likshman safedi devi kishta diler singh babli ram brijlal rugnath suraj kumar kajjiram dhiri singh dhanno devi kisansingh bhamburam thakur das dhanmanati ramouti soudan songh pachyaram meena Ganga dei Jarina Mallu khan Kamal khan Sukko devi Naval singh Aliman roshan khan Dablu khan bhagawat hirelal Nirmla monu prajapat Harbeer Gajan singh lilaram rathi divan singh kalava ramkishan urf lala BANEY SINGH samantaram RAMSAKHI ROODA RAM< JIWAN LAL NAND RAM KESHRIYRAM Rajani Tara harveer singh durgiya UNGNTI KISANSAHAY Girraj prasad Birbati devi Adisal NAHARSINGH LACHMI DEVI Gulkandi ghittal radhamohan urf gopal sukram ram BADRI SINGH PRTAP SINGH GOKULRAM NANDNI SATENDARSINGH UAPENDAR SINGH asudeen khan hasmal HURMAN Gulab shyamvati THANDI RAM sumari bano suaa lal hirya moharan matusingh shri narayan asameena jangaliram kunwar singh gaigaram miththuram jannu jagadeesh prasad chandi lal udapiram bhagavni beva kesaya brajbihari hakam singh foolvati devi ARJUNLAL TAIYAB KHAN KANCHAN KHAN jalasi bidda devi roopanti jarman singh chajjan gullo gadiyo neval devi REVADRAM RAMAKALI SHRIYA ANNO pachakula AMOLAK dhoda ram phoolsingh choudhary katlu singh AJMAL KHAN CHANDR KHAN chhota ram SUA LAL kanihiya PREBHU BUGLIRAM SUMAN SAIN JAGDISH PRESAD SAIN SIVCHARN SAIN MAHRAMPUR navl kishor asha banu SITARM SHARMA HARDEVJOSHI bhoormal BARDOD sunil kumar saini maunu ram sharma heera lal sharma koushal veva JAGAN PRASAD shuraju ucchhav devi hiro devi RAHAMUDEEN RAHIM BAKSH kilan SHODAN SINGH KOKULA seema chouhan tikamsingh SUMANI BANO kishnyaram VMLA DEVI KAILASH singh mohan bai nansingh DULLI bhajali badaliram BHAGAWAN DEVI KILANA MAGAN DEVI PHOOLVATI DEVI KANO PACHYARAM HEERADEVI ramdevi pushpa kumari goraram SARAVAN BHOUTI RAMPRASADYOGI SYALUTA aanandi devi jabbari devi naathuram RAMJI LAl sedi govindra RAM KISHOR SHARMA RAM PRASAD GURJAR SAJARAM SEDI DEVI RAM KARAN GURJAR tulasi devi PRATAP BANJARa VADRI RASAL SHAMBHU raju banjara GAJARI GOPAL BANJARA JISYA RAM JHUMA DEVI MOHAN LAL BANJARA JHOGA RAM SWARUP GURJAR JHUTHA RAM SHIMMU DAYAL CHHOTAN NORTA RAM MANNA RAM BABU LAL GURJAR SAYO NATH AANNADI KAN NATHA BHAMBHU BHAMBHU MANKO DEVI BHAIREYA TOFLI SUNITA SAINI RAKESH KUMAR SAINI LAXMI CHAND lixmi PRABHATIRAM KOLGAON samya singh dano bai khanda singh ratiya muhara rahemati dalsher kha mojka kha musraf nimaju SUNNTI ASHAR KHA SUBBAN KHAN KESHAR LAL gokul jaga gomo bhudha ramkalyan KAMOD DEVI harbati devi hukma ram bachchi devi kajod nath SARASA DEVI BHOOLI DEVI JAG DEV REWAD KILAAN BEELA DEVI DALYA DEVI BHAAGWATI DEVI SONYA sarajo devi jawaar singh suja devi JUTHA RAM pura devi anthaa MARUTI DEVI laxma devi bheru sahay RAMEKHA BARAKHA RUD WAL CHHIGAN DEVI SHAITAN MANNI MAHAWAR man rup aachki gullaram DHODYA RAM BILA RAM TEJA RAM RAVINA DEVI ran jeet GHANSYAM mohari BODNATH ramehet kahinya harimohan BHAGALI MITHALAL tofa rewad singh godi KANHA MOHAR SINGH GURJAR MOUHARI DEVI KESH RI DEVI GOVIND NARAYAN LAXMA KAMODI KANWAR seu ram SYOPRASAD JAGDEV CHUNA BADRI LAL SAROOPI DEVI HARBAKASH RAM FUL jagvir ram charn LAXMA OMDAYAL KOLI GYARASOLAL SEDI DEVI RAMESHWAR DAYAL SHARMA RUP NARAYN SONI DEVI BANJARA shrvan banjara PARAMA KANDIYA LAL GOLA KA BAS MULCHND BIRDURAM jamburi rupilal ramnath bairawa jagnath juya jassi banjara moti banjara ramnarayan yogi bhuranath chhotya prajapat satyanarayan meena barti ram PACHURAM tejram koli BIMAL DEVI jayna devi hamuman sahay badri narayan laxnana nirja mahawar hajari mahavar MUSYA kajod mal prajapat SAYAR BANJARA FOJI vishram bairawa gokul ram meena rugnath singh manbhari devi kajod mal jangid bhore heera lal saini dhanu ram ghasi ram prajapat banwair lal koli MAGALI DHANA RAM mool chand bairawa har sahay sharma mukan ram MUMAL DEVI ABLA BANJARA UDA RAMCHAN mohan devi ganga singh bholiya SAMTHA JELA RAM bhuli devi kokala choth mal dhakha revad manni dhankha manbo devi SHYODAAN RAVDI JANKI DEVI KANAIYALAL dipak lalit mohan GOVINDI RAMSAHAY KOLI SANWATA SEDU MAL jhooma devi ramu lal sharvan lal kainhiyo sohan nath BHAWAR RAM kainhiya FATEH LAL sarjo devi DEVI SAI HATTA RAM CHOTKIYA chtru ram TULASI RAM indra devi koli siya ram koli chot ram sedi devi RAGUNATH prasuram BHAULI DEVI KANHAIYA LAL MAHAWAR manna lal saini SARJO DEVI puran mal koli SATTU Ram MUL CHAND KEER LALA RAM KIR BANSI LAL KOLI roopa devi sonaya RAMNARAYAN SHARMA SOBHSO KALYANI BANWARY raghunatha sarjo bila bardichan mangalya RAMADEVI santoshi bhorilal badary SEDI nopa chothmal KAILASH KOLI MANNA RAM CHHAJI DEVI DULLI CHAND CHAND GANGHA RAM JANSI RAM MAGERAM RUKMANI DEVI RAMKA DEVI BHORU SAHAY PREM KUMAR CHAITH MAL NARANGI SONARAYAN BHAGLI DEVI KORI DEVI PREMLATA DEVI SAYAR DEVI GOPI BANJARA BHAGOTI BAI RADHA KRISHNA DEEPNARAYAN SAHAJA KANTA DEVI CHAHATI BHAIRU SHAYA RAMKARNA BHAGVATI GHASI DHAFA DEVI KAMPARAM charandas kamala lajera har sahaya bila devi harjan bila gyaarsi lal ramsuka manbhari manna chouth mal bisna devi govind sahay rukamani tija harla gurjar goduram shivnarayan jayram rana kabuli harjan HARBAKSH budda lal shrikishan BARDI PRASAD MOTU RAMANATH KASTURI LACHMA BHARDU RAM MANNA LAL girarj mina ramful KALYAAN SAHAY CHANDR LAL DHARAM CHANDER BHAGVAAN SHAY CHHUTTAN RANA MANBHARI MANGI RAM BIRADI CHAND BADAM KANHANYA LAL MATHRI KESHRO harchanda JIWAN TOFLI DEVI SAHAI CHANDR SHEKHAR ARJUN NATH MOTURAM nahare lal rewad mina KHETI RAMKURI devi chunniram TEKLA RAM KAMLI kainheya lal ishwar nath jammuri devi ramkrapal BARDI DEVI narayni devi ghasi ramshi nath dhaan ram rukamni rakesh kumar sain GANGAARAM santoshi shivnath lada devi rupa ompraksh madho narayan dhakda devi galli soniram narayani sharma shrwan lal naihanu ram rewadmal ramavatr sedu ram sharma chothmal PANNI DEVI CHRT RAM bachi devi naraya SARUPI DALURAM LAXMA DEVI ROOP NARAYAN PALURAM RAMROOP MEWLI RAMSAHAI SHUKLI DEVI PARASHU RAM SWAROOPI BILARAM BUDDHA NATH ladha devi KALYAN SAHAI ramashi JHUTHALAL GANGA SAHAI BAJARU LADI DEVI PURAN NATH pooni devi bdri nath bhura nath BHUOTI DEVI KESHURAM GHAMANDI RAM GANGA nahana devi DEEPU DEVI MATHURA PRASAD SAUNATH JANARAM KIRAN DEVI SHARMA MANSARAM SHREEYA NATH BHULI DEVI KESHNTA DEVI MANBHARI DEVI MAHADEV MINA BHAGAVATI DEVI BHERU SAHAY RUKAMA URF RUKAMANI DEVI PRAHALAD NARAYAN GOKAL CHAND CHIMA DEVI GANGLYA SOBASH chandraram HANUMAN SAHAY bagoti BHOMARAM arjun lal BGAGWAN jodha ram NARNGI shambhu dayal narayan sahay RAM RATAN kalpna devi VIJAY LAL shree kishan RAQM JIVAN RAMJIVAN BHAURI DEVI rameswari ramshwar BADREE PRASAD HARI NARAYAN MUKTARAM DEGARAM DHOKAL SEDURAM SONIRAM SURAJA TULASA DEVI BARADI CHAND MEVARAM TOFALI DEVI IMALI DEVI GODU RAM KALPANA DEVI SVARUPI DEVI BUDHPRAKASH NORATE LAL JHUNTHARAM SHREE KISHAN SEN RAMDEI DEVI SAMARTHLAL GUTTAN LALITA URF LALATA MANAKI DEVI SUGARA RAM SEDURAM MINA MANGALA RAM< MULRAM SUGAN NATH JAGDUSH KASATURI DEVI rakeshi jhutha lal harsi ram indar prasad kalyansahay norata ram sedu am bhoja ram badri narayan nehanchi dharaya bisnya genda lal rummo sambhu dayal dev baksa paluram kanhaiha lal bhammu ram shrvan lal koshik das madan das chhoete lal pepali shree kishan ramchandri klavati kesri devi shriya ram DHANALAL balusingh parewa rhman BHAWANA devi subaram RAFIK KHAN budda ram meena rehmatana salahulla bacchuram SHIBBURAM gandi mangyaram mamta kumari serkhan suna bai MARDANA hemchand rhmu chunni bai musaram DEVTI DEVI MOYANYO bela kumari jangir BODYA NATH bhawati shiv saqhay PRABHA DEVI BAHMBU MOOL CAHAND kilan sahay shivsahay rameshvar dayal sona nah harfool biradi chand jaymal kripal santa bai kanhaira nijrudeen sohan bai abhagwan singh SUSALYA manni ram sushdev vishan das KAMLA DEvi parm lal geela lachchhma baseer khan muhru chando bai ishar ram kwsriya gafoor kha mota ram saini shaym vati veerata jallo bhorya lal baladevi shivcharan sharma jagnnat RHISAN LAKHKO FHARSARAM bhogi singh NANUA RAM hhaari praasad hiralaal meaina devi harita aliya jan rameshsingh niranjan jain bira bai suseela devi hemata keshani sultani chetu shrivan ram rambati devi lachchi kamla ram aman deen narmda chemeli mangla bai kala khan jansi dhanlal shyam sunder avasthi kamal devi bautni rajak shitab mukut devi bhgwati kalya ram jhavahar singh asiya bambal khan harsingh amer chand dhappoo devi devuli saudan khan chandbi niwaj kha nakkya ghudi itvari ramdai malhad dholiya ram nopa ram rakkhi ram tandi ram budhya ram parichhat singh shanti jain shihkr chand jain dhannala gangu ram akbar khan ayyub khan manbai bachchu ram imrati kamleh darshna devi chotadi krapal mina DHOLI BAI ranvati MUKABRI jhutya MAMTARANI kalpati mevakhan miththan sholaram noorabi surjamal rupalal mavasiram rekho atauiya shorab khan shree fajru khan ratni bai shree ram meena sedo ram tahir husain husainsah lad devi chhoti devi saini anno devi girraj prsad chotako meera bai lichchhi bhag khan MANGALI haneef khan mudi muhardeen reshulo charn das saman devi raju kumar ghansyam vimala bai visram nanvaram SARDAR KHAN sumer kahn ghansyam rotani chitriya sunarbi ghungal bhodu ram lalita kumari chmeli kishan vati roop lal khilo rammal bhoriya lal meena manto devi lachchhu hasam khan gurmali sibi vishram singh gourav birbal ram dhupan devi shimbhu devi krishn devi bales parsadi ram dhannu ram milki ram noorbi khanmal RAMNYA dhab bai sussa ram sikari singh nehna ram renu naruka dall ram mahka mamani rahamti fajree koshyla salka ram maumuna ruddar kha jayan kha mungfali bhrtu ram ganga shay thyalee mahbuba khan bindo parrbhati ram suman meena khillan singh vidya bai barfo laheri ram kanhauya lal ACHHARA gijju ram girraj prsaad jharsi taj mohammad lad kha bhulla ram bhogi ram RAJJAN rekha bai rakkhi ram sukla ram revdiya bhulli ram rammal ram sukma bodya ram gyuljari lal meena ramjiwan rooplo MEERA BAI sibbi majlu ram chhaji jugraj shyo singh hirlal ratti kha dalpat tillu ram meena julfina rahul kha ghamandi ram basalla harun kha sukram dhani ram saini kherati sumer kha dev kishan ram swrup koka devi fakru deen lekharaj shivdas shiv chand arsad khan dasrath singh meenu bai chidda singh somveer singh tulasi ram aslufi jasoda devi udan babali kanwar thakurdas haba harbeer singh rupan devi yakup kha sarra maksoo jahur kha moru kha devkarn achachhi ram pyarli devi balbiri bhogla bayant singh kulwant kour harwati sarupu deen gurmesh kour AVTAR SINGH matoli ram gyasi ram banne kha chet ram gurjar vhanchal majla kalita tajmal radha rani pushpa jain jayanti prasad mahveer prasad aasdeen kha rahmu deen kino shikhar chand bhjan lal kajodimal KABBAN bikhari ram veer bati bagdal KULJEET KOUR jogindar singh khillo devi somnarayan yasvant singh bheema ram MANJU Bai rashmji lal ghudmal bachani devi shiv das isharbi majid kha sitab kha jananti taiab kha vaheed bachchu ganni isela charan banan devi hamseeda prsadi CHANDRA PAL kajodi mal rasib kha dalveera jhutiya imla kiran chand nangu sunit devi hari prdsad ganna kha barkat husain SUFEDA KHA charani saini amjad aanadi lal fafru chandu khan hassa sanjay kha sondai neero laali sharma sunil sharma ameer chand muneer fajru deen mal kha aewvaj uday prakash yadav chatar kha jamsid ginni almudin misari jugalo aradhana krishan kumar RAM SAHAY SHARMA geeta rani simarjeet kour jeaja singh badal khan chottali dhosi satvant kour pishora singh girra amriyo chhamo nijar khan chaganalal mahruna ghuttu gajjo samat bhobal devi bai bhagvan das durga das SHUBU anguri rajeev dili chand aikhtari punna devi geeta kalra shyam gulyani doulti ramjaan hasshu manli GULRAM tuhichand RISPAL dalkhan ratimal brijesh kumari ANWAR KHAN GALKHAN durgaprsad kailasha hurmati mev khan rakmani rusatm rukhasina sameer husain gulkhan jagna bhupender kumar keshavdev BIMLI CHAV SINGH nbikha doji ram guli ibrra bhikha DHUPAN GABULO SOMBATI BHRAT amrudii sushila rajadar noormohammad ramprsada akabri aasmohammad chutiya devi darbi indar ashagari jhul khan shekh shali hajaru khan shokat khan SUBA DEVI ramesha chand poora PRKASH CHAND mohli pappu SAINI mahender kaur inder singh sawan singh mooj khan mohammad isak jitu roshan sharma suban urf mamml bhirava bai iqbal singh shivliish ram kaur gurbachan kaur devki nandan sahanti azad singh nandkishore pappal peshar kaur praja singh chindo bai gurmeet singh JASVIDRA KAUR harbansh singh lena singh amarudi asa mohammad somti juhrli gopimegh raghu vir jaini ram aanya ram soha lal nurudeen kishan devi gangadher basi chandvati licchu sumna amer singh sanpat SONDAI KAMAL CHAND lakhami ram SADIKAN paramsingh gihisa nodo nainsukhe ASHGRI SUNBBA DALMEERA HARLA shibbo bacchi lal isi rehamat minaxi jagid harun khan simla brij bhusan radha krishna ramkisa kalashi devi nehani kulvant kaur HETI babmbu ram rambhajan naranga TAJSINGH RAJENDRA KOUR BHUPAN RAHAMANI NIWAJ KHA RAVANNA jamshidan fahrukh GIRRAJ PARSAD rahaamu ashin khan nimmo TASHOR vidyavati dulli ram nirota shivli sursati mandeep kaur upendra singh kapuri gurdyal natthi lal devki saini santosh rawal prdeep rawal harmat gurnaam singh bhajju priti jain gurmit kaur dershan singh ganga baksh iamana rahibhi bane kha bhagmat ISHAB KHA kundan ram fool vati rajendra kaur jagjeet singh rishpal< harshaya JULI RAM SWRUP LACHHI padaapchand KANTI PRASAD mammn lal jagdish gera amir chand pilu ISHAK KHA SHIVAJI mamura kha BHULLU RAM GURJAR inder lal rakma INDER SINGH AJJO RUPEE bhajan aroop fayyaj deen mohmad har het patno devi bhorya phoolA SHIBBURAM nihal khan jagabati subash bida hanadal avita sulendr dariyao KULVANT KOUR HARDEV SINGH ROOPAN GURJAR MOHORUKH MALAKEET KOUR GURASHARAN KOUR DIDAR KOUR chhjju singh pangal samptti triloka chandravi hiommat mahender kumar deen mohamad sanjiv kumari MANJAL babri neewaj kha sunder singh gurjar israak majidi kehar mahati bhanmada bidu kesher sardu ram suaalal harmukhi surendra pal singh yadav ram lakhan harpaal singh rajesh soni vijay soni kelash singh aasino kamlesh kumari vido devi gyo prsaad daler kaur ramjilal sain manglee TAHTARA mahesh chand jangid rahaman khan huranna mohan lal agrawal murari lal prajapat radha kishan bairwa sukalya ram phulanti devi meena molya ram manju devi bairwa amar singh bairwa man bai ramkishan meena meena devi sharma dal chand pande kailash chand meena hari prasad parik omprakash bairwa dhnni devi ramjivan gurjar sedu ram bairwa kishani devi meena ramkaran meena nanagi devi gidhari lal gurjar sunehari devi omprkash bairwa tibal devi shimbu ram ratan bai mohan lal gurjar javahar lal bairwa sumaratya bhagwan sahay prajapat biradya ram dhanni devi bairwa chhote lal bairwa nanesh gurjar ratti devi ramfool pyarelal bairwa ramkhilari bairwa man singh rajput puni devi bairwa ramji lal bairwa bugali devi munshi ram meena khelanti devi lal chand meena jay lal meena mukeshi devi roshan lal gurjar ramkali meena bhambal ram meena durga prasad bairwa gudya ram treta gafur khan sokin khan tijo devi bairwa banshi ram bairwa shanti devi bairwa kishan lal bairwa radha krishan sharma ganesh singh gurjar sukaveer kharati lal kadi devi radhakishan meena bisanta meena ghamman ram gurjar baldev bairwa laxman prasad muli devi meena mohar pal meena okara meena tejram bairwa sunita devi meena ramkesh meena shiv lal meena om singh iadar singh ranmal singh rosan khan chhutmal indr KHILARI MEENA SHRISINGH reshama devi bishan ram meena tofani ram feli ram ramswaroop parik kahaiya lal mukesh chand jangid santo devi bairwa ramawatar bairwa banwar singh ramdeen singh prabhu dayal bairwa champa devi meena bahadur bairwa sukhpal bairwa ramdayal sharma ramkuri devi bachchu ram meena gila ram hansi dev meena ramdayal meena surajan ram gurjar lachchhi devi meena jay ram meena malli devi meena harbaks bairwa fuli devi bairwa devan chand bairwa rati ram gurjar kachchi devi jagdish prasad prajapat dhanasi girraj prasad bairwa ramoti devi meena chhuttan lal meena hasani devi bhagwati devi meena bharat lal meena rankhilari meena madan lal meena kalu ram bairwa natholi ram ramjillal meena ramavtar gurjar rameshi devi meena hari ram meena meva devi bairwa ramesh chand bairwa rekha devi bairwa shiv ram bairwa sumanlata devi agrawal shiv charan agrawal dhan bai meena heera lal bairwa kunj bihari meena vishram bairwa sumarya ram laturyo ram prasad meena ratti ram meena bina devi meena narasi ram meena rambai devi kalu ram meena savalya ram prajapat chatar singh gurjar bhamari ram mul chand bairwa JANARDAN SINGH hari prasad lali devi meena sokin badri prasad bairwa kalli devi prajapat devi sahay prajapat PREM LATA DEVI BABU LAL PANDEY GHANTI ASHOK KUMAR BAIRWA ANITA DEVI JANGID DINESH CHAND JANGID LALI DEVI HARIJAN CHANDRA LAL HARIJAN RAJKANWAR MULYA RAM BAIRWA TIJO SAVLYA RAM BAIRWA BINDRA DEVI MEENA RAMPFUL RADHE SHYAM BAIRWA MANGELAL MOLARAM SHANTI DEVI MEENA BABLI MEENA DINESH MEENA KAILASHI DEVI JANGID SHIV DEVI SED RAM MEENA HANSRAJ MEENA RAJBAI GURJAR SHIV RAM GURJAR ANGURI DEVI JANGID PRAHALD NARAYAN JANGID BISANYA RAM GIRDHARI LAL MEENA GAAJI MULYARAM MEENA CHANDNO DEVI BADRI PRASAD MEENA PURAN MAL SHARMA JAL BAI MEENA PRABHU MEENA SHEELA DEVI BAIRWA RAMSINGH BAIRWA LAXMAN PRASAD SHARMA MANPHOOL MEENA KRIPA DEVI PRAJAPAT BODAN LAL PRAJAPAT MOHAR PAL CHAJYARAM BACHAN DEVI SULEKHA DEVI RAJPUT NARESH SINGH RAJPUT KAMLA DEVI JANGID BANWARI LAL JANGID RAM SINGH GURJAR LAD BAI MEENA RAMJI LAL MEENA SHRIYA MEENA LATUR RAM MEENA DOLAT RAM PRAJAPAT KESHANTI DEVI MEENA SHIV LAL MEENA HARSAY HEMLATA DEVI KHEMCHAND SHARMA GULAKI DEVI MEENA DEEVDAYAL MEENA SHIVKALA DEVI UMMED SINGH RAJPUT FATAH SINGH SHEELA DEVI MEENA GHAMMRAM MEENA PRASADI LAL MEENA MANGYO RANKARAN EENA CHAUTHI DEVI MANPHOOL JAY LAL MEENA NEELAM DEVI MEENA NAVAL KISHOR MEENA MAHESH CHAND HARIJAN KEASRI DEVI DHANSI RAM MEENA CHUUTTAN LAL JHABBURAM GANESH RAM BAIRWA JUMMI DEVI BAIRWA SEEMA DEVI PRAJAPAT DEVKARAN PRAJAPAT RAJJO DEVI MEENA LAXMI DEVI BAIRWA SONI DEVI RAJPUT raendra SUSHILA DEVI BAIRWA RAMPRASAD BAIRWA KRISHNA DEVI BAIRWA SAMPATI DEVI PRAJAPAT Vimla devi gupta Prabhu dayal gupta devkinandan PAPPI DEVI MEENA GORI SHANKAR MEENA Dholi devi meena Brijmohan meena VIMLA DEVI PRAJAPAT KAJODI MAL PRAJAPAT RAMKHIARI keshar devi meena Shiv lal meena Mulya ram Pushpa devi jangid Pooran mal jangid SANTRA DEVI BAIRWA MAGAN BAI MOHAN LAL SHARMA UGANTI DEVI PRAJAPAT BANWARI LAL PRAHJAPAT RADHA DEVI SHARMA DEVKINANDAN SHARMA KAMLI DEVI MEENA PHOOL CHAND MEENA CHITTARMAL DULLI CHAND PRAJAPAT MOHARVI BANO ALABAKS LAXMI DEVI MEENA SAVLA RAM BEENA DEVI BAIRWA DEVI SAHAY BAIRWA SHANTI DEVI BAIRWA PANCHYARAM BAIRWA MALLO DEVI RAMDAS MEENA PRABHU RAM ROHITASH SINGH OUKARA MEENA JINSI RAM BAIRWA SITARAM BAIRWA BODRAJ SUMARATI DEVI BAIRWA LATUR BAIRWA RUPRAM BAIRWA BIJENDRA PANDEY KANYALAL GUDDI DEVI JANGID KAJODMAL CHHOTELAL MEENA LATURI RAM GULBAI MEENA DHANKAUR DEVI UMA DEVI BANSAL KEDAR PRASAD BANSAL TIJO DEVI JOHARI LAL MEENA MEERA DEVI BAIRWA BUDH RAM BAIRWA BIJAY SAIN HARBAKS MEENA PANCHAM SINGH BISANI DEVI CHHANGA RAM BAIRWA DHEEMA DEVI MEENA GIRRAJ PRASAD MEENA BABU LAL BAIRAWA JANGALI RAM RAM JIVAN SOMOTYO BATTO DEVI MEENA RAJARAM MEENA MANGYA CHANAVD RAM PURN SINGH NAND LAL MEENA HARBHEJI DEVI MEENA KAJODRAM Ladbai meena Parsadi ram meena Rewad paital Gulab devi kandera amar singh kandera SINGARI DEVIBAIRWA Santo devi yogi Prabhu dayal yogi GUDDI DEVI PRAJAPAT DHANSI AMARWATI DEVI MEENA SUKBAI BAIRWA PREM DEVI BAIRWA BHADAR SINGH RAJPUT KASHMIRI DEVI GURJAR MANORI Prem devi jangir devi sahay jangir Moti lal TIJO DEVI PRAJAPAT DHOLYARAM TARA DEVI PRAJAPAT CHANDO DEVI SHARMA Rampati devi meena Ramjivan meena KISHOR CHAND MANOR NATHI DEVI BAIRWA TOFALI DEVI PRAJAPAT BABLI DEVI SHARMA MANBHARI DEVI PRAJAPAT JALBAI DEVI BAIRWA SAVADYA RAM SAMRAT CHHOTI DEVI MEENA SHARWAN KUMAR MEENA DHANBAI MEENA MAHRA SINGH CHAIN BAI DEVI MEENA RAM PRASAD MEENA KOKALI DEVI GURJAR PADAM SONYARAM SAWLI DEVI SANTYA DEVI MEENA santo devi prajapat Ramesh chand prajapat< JAMNI DEVI MEENA GANGALAHARI anguri devi sharma bankhandi Dhouli devi meena hari ram meena BUGALA DEVI LIKHARAM SONI DEVI MEENA rameshwar meena PREM DEVI GURJAR NEHA RAM RAMKALI DEVI mukeshi devi meena mukesh chand meena ANNO KHAN NASHIR KHAN SHARDA DEVI BAIRWA CHHANGA RAM MUKUND BABLI DEVI MEENA DANNI DEVI BAIRWA JHUTA SAMPATI DEVI BAIRWA Sheela devi sharma hari ballabh sharma BIRMA DEVI MEENA SAVITARI DEVI nangi devi meena PRABHU DAYAL MEENA GYARSYA ASGRI kamlai devi savlya ram nena ram jqamna lal ghudmal chauth mal ram srup bed ram dipa devi harkuri devi Batto devi meena nattha ram meena Ram sahay Sukh bai meena Ramkishan meena Sharwan ram serla ram gordhani devi sarwan lal lichhu ram kanihaya jawahar singh puspa devi rajput udaiy singh hari mohan jiya devi matto devi bhambu ram devki nandan baddan ram puran chnad kilan sahay hari man lotan bai bhod ram gul bai shri lal omi meena laltesh ramjun mushya ram manglya ram bhorya ram Rami devi bairwa mishri lal bairwa PINKI DEVI MEENA HIRALA MEENA RAM SWAROOP SHARMA DIPLI DEVI MEENA BHAGANTI DEVI MEENA INDRAJ MEENA VIMLA DEVI MEENA KHEMRAJ MEENA sheela devi meena Kailash chand meena BHOURI DEVI MEENA RAMSWAROOP MEENA MANORILAL HIRA LAL MEENA BODAN LAL MEENA MANNI DEVI BAIRWA CHHUTAN BAIRWA SHAKUNTLA DEVI AGRAVAL shivdayal agrawal CHHOTI DEVI BAIRWA gor dhan ram bairwa manni devi meena RADHA KISHAN MEENA JANGALI MEENA UGENTI DEVI MEENA KHA SINGH MEENA CHHOTI DEVI GURJAR DURGI DEVI MEENA prem chand meena hari narayan meena urmila devi sharma BRIJ MOHAN SHARMA RAM JI LAL SHARMA tara devi gurjar mohan lal gurjar seema devi bairwa ram avatar kajodi bairawa ramkaran gurjar MANGI DEVI MEENA GABRU MEENA HARI RAM MEENA kamla devi bairwa DALCHAND BAIRWA KAJOD RAM BAIRWA lali devi gurjar RAMFUL GURJAR koshalya devi prajapat murli prajapat BHOTI DEVI BAIRWA KHARATI BAIRWA KALI DEVI GURJAR chitar gurjar koshlya devi gurjar har sahay gurjar GODAVARI DEVI gordhan sharma RAMKALI DEVI AMAR NATH MEENA BHIMA RAM MENA TOPHLI DEVI MEENA GANGU MEENA URMIOLA DEVI MEENA NAND KISHOR MEENA NARAYAN LAL NANAGO BAIRWA batto devi meena sukhram meena SUKNA DEVI PRAJAPAT bhajni ram prajapat SUGNA DEVI GURJAR CHETRAM GURJAR KISHOR GURJAR MAYA DEVI BAIRWA MADAN LAL BAIRWA KISHAN LAL BAIRWA PRABHATI DEVI SHARMA JUGAL KISHOR SHARMA RAM PRATAP SHARMA BHAG CHAND MEENA MILCHAND MEENA RAM JI LAL MEENA murli meena harban dhandu ram ram bhorsi biraji bhagrath pal batul devi ramchran harpyari ramdevo gomati lal ralanti devi hansho devi shibu ram govinda sahay ram bal mugla devi mukesh chand sarada devi madho bheema ram phulwati devi suwa lal bairwa kanhaiya lal bairwa mukanda ram bairwa mishro bairwa sundar lal bairwa dulichand bairwa manju devi meena Girdhari lal meena Ramji lal dhan bai bairwa shankar lal bairwa Niwaji khan guddi devi harijan pappu ram harijan ramswroop harijan phool devi laxman prajapat harlal prajapat sunita devi bairwa ramswroop bairwa ramdhan prajapat ibrahim kha gorlal chhota ram meena vishniya lal mohar bai sita ram meena jhori ram norttiya ram meena badriprasad meena kali devi meena gulab singh rajput satto devi sultan singh rajput rumali devi khilari ram chawli devi girraj prasad prajapat rakesh prajapat GULAB DEVI GURJAR BHORA GURJAR PACHU RAM MEENA omwati devi sharma raghuveer sharma PRABHATI DEVI BAIRWA ramdhan bairwa jagya ram bairwa RAMLEE DEVI BAIRWA GIRRAJ BAIRWA anni devi meena MULI DEVI GURJAR hari ram gurjar BHOMO RAM dhanbai devi muraari lal KAJOD MEENA BHUDI DEVI MEENA SIMBHUDI DEVI GURJAR GOVARDHAN GURJAR SOHAN LAL MEENA PUNAY RAM BAIRWA bhagvan sahay HARI NARAYAN GURJAR MAGNA DEVI DEV NARAYAN MANSO DEVI GURJAR BINA DEVI SHARMA BRIJ BHUSAN RAMPYARI DEVI BAIRWA HAR CHAND BIRWA MOHAN BAIRWA PARVATI DEVI GURJAR narayan gurjar BHURI DEVI BAIRWA MANGGYA RAM BAIRWA NAHANI DEVI MEENA ram kishor meena SARBO DEVI PRAJAPAT HAR GOVIND PRAJAPAT GULLO PRAJAPAT MAINA DEVI PRAJAPAT bhora lal PRAJAPAT KISHANI DEVI MEENA JHUNDU RAM GHUD PA RAMK MEENA RAJANTI DEVI MEENA gulab meena sheela devi sharma sushila devi mahajan GADA LAL DHOLI DEVI PRAJAPAT POTAY RAM PRAJAPAT RAM SWROOP MEENA norto meena RAMBAI MEENA SEDU RAM MEENA MAGALAL MEENA KAUSHALYA DEVI JOGI BHORO LAL JOGI KAILASHI DEVI GURJAR SODAN GURJAR NARAYAN GURJAR LALTA DEVI BAIRWEA daya chand bairwa prabhu dayal bairwa son bai meena rajpal meena SUSHILA DEVI MEENA PATASHI DEVI MEENA narayan meena kirana devi har ji ram sang ram gurjar jairam prajapat gyarasi devi meena moolchand meena todmal meena mangu meena mala ramratanbairwa bhudram bairwa govind bairwa devisahay prajapat lallu am ratan lal meena sonniya ram shoba ram prajapat magiya ram vishniya ram puni devi meena bhagwansahay meena bhajni ram meena samapti ram ghasita ram ramuharijan sonniya ram harijan maya devi rajput bijendra singh rajput makhtool singh manish devi meena jain sahab meena meena prajapat bijrndra prajapat champa devi mhawar magelal mhwar pachuram shiv lal bairwa rajendra prasad meena kanchan meena manno devi meena rajesh kumar meena sohan lal harijan sundar devi harijan kishori lal harijan sumarta meena bhadhur singh charan devi magan singh rajput chandra singh nibbo devi vishram prajapat kripal meena ghisiram meena bhori ram q sunita devi prajapat lala ram prajapat NARANGI DEVI rishiraj meena latur ram meena ramchandr meena nankram urmila devi rajput rajendra singh rajput bajrang lal rajput imarti devi bairwa hariram bairwa BEErbal bairwa sukki devi bairwa ganesh bairwa mohan lal prajapat gulli devi saini mishri lal saini lakhiya ram kanchan meena kamnli devi meena bijendra prajapat munni devi rajput amar singh rajput devisingh rajput dev kawar dinesh chand rajput ramniwas sharma SUNITA devi dyachand meena santo devi meena ramphool meena parsadi meena uganti devi meena narayani devi bairwa prabhudayal bairwa prahabati lal dholliya ram lattu ram ratni devi kishan lal bansal harbakks mhajan ramprasad prajapat kiran devi mhajan prahalad swroop mhjan heera lal prajapat moolchand prajapat ramlal meena moharu ram prajapat nehna ram jai singh rajput anita devi meena suresh chand meena chhote lal prajapat magelal shyam lal meena HARIKISHAN nand lAL MEEBNA bacchi devi sukhiya devi bhedram jagnyu shukram shibbi meena lixman ram RAMSHARN SIYRAM MURARI nangi devi balya ram PRBHU KILANI DEVI HARSHAY reetu bai KISHAN LA L vathnath singh RAMSHYO GUADMAL maluki devi sonanayrayan chhote lAL minni devi girvar singh rajput ramcharan singh kallo veervati devi beerbal prajapat prakash chand bairwa shravn lal jagan meena bhoti devi bairwa chetram bairwa jhuta ram bairwa anno devi sabbir kha gorkha revdi devi kawarpal meena dheer singh lochan singh anil kumar bairwa likkhi ram < kamlesh devi rajput mahendra singhrajput mansingh meena mangelal meena bhagli devi meena mannuram meena kamla devi meena mohan lal meena kamlesh devi prajapat samarath lal kanahiya lal rambai meena shivram meena likkha ram meena ramcharan meena bhappu ram bodha devi susiya ram radheshyam sharma ratni devi bairwa ganga sahay bairwa chuniya ram bairwa mithlesh bairwa jagram bairwa kampuri devi prajapat kishori lal prajapat dhapli devi chaju ram prajapat sugra devi ismail kha gafur kha jalbai bairwa babu lal bairwa ganga dhar bairwa shyo lal megh ram sukh pal Gita devi charanji lal Munya devi bhagwan sahya Prem bai Ramprasad Hattu ram Manohari devi ghuda Somli Chavli devi harshi ram Jhuma devi saghru shreechand koli Hareti Ram bai Bal bai Tija devi ganesh ram rammurti devi savalya shivjyo kalavti devi jagdish ram khe mraj virval BHAGWANI DEVI rambakash kayli ram nawal devi paccha murji DEVLI BAI MALKHA RAM KANIHA LAL chhot lal bodhan ram JAMNA DEVI punayaram dasrath singh DHAN BAI RAM PRATAP SHAKUNTLA DEVI bhaganti lalu ram chiraji ram shaya reshem devi har ram tejo ram ani devi bhoryo sanu ram manoher lal KISHNI DEVI HARNARYAN soparshad SOBAI MEENA BODHA RAM Poonam devi banarshi das mohan sain Champi devi Umeru jai kishan chan singh dinesh chand meena Haret meena Gyarshi Sushila devi Gulla Phoolwati ramsewar khaniya Keshanti pannya nahnya ram Hira devi Meera devi Dhappi devi Bidami Manisha Phool chand meena ram bharosi meena banshi ram meena Bhag chand meena bhaganti kumari meena Puni devi phattaram Ram pal Harpyari Bhore lal Narbda susya dhamsi ram chejn Pooni devi Sharda devi khaniya lal Nirmaldevi kok singh Chando devi gathula Rajanti bai meena Imarti devi Ram phool Harkesh meena bhayla ram Ramoti devi bhim raj Moti devi Sonaya ram Kalli devi meena choote Ramdhan Panchi devi kishori nath hari chander Kamlesh devi kalu ram bhaglu Fooli bai basanti devi meena Mamta bai ramnath saini PREM BAIRWA chamli devi GORDHANI DEVI MULIYA vijay ram meena choti lal MANDORI SUJYA RAM ramkesh yogi PARTAB NAARYAN LAXIMAN SWROOP Tijo bewa hamla ram Gopali devi Madesh meena girumal Phuli devi Anni devi Hari Chinta devi siyaram meena Santra kumari meena Kishan Santra kumari menna harbhajan meena arjun lal battu meena Vimla shoydan Kamladevi kishan sahay Bacchi devi prithviraj Ramotar meena rewar Kishan sahay meena maan bai suwa lal meena Maan bai Moola chand likshma bai saini radeshyam Sugani devi ramesh meena diblu GHUDMAL Sarbati Nanagi bai son pal Lajja devi jitta ram Phabuli soji Rameshi devi Ram khilari Chhoti bai Ginno devi chotye Sajni devi Ramkrishan meena Pawan kumar meena shivram meena Lallu ram Rajjo devi Rambo gujarmal Kanta devi pannya ram Narbada ramkhalari Khemraj meena Gokul meena shripan nanha Krishana devi rmesh meena PRAHIAD MANSHYA PHOOL VATI LAXHMAN KISHNI DEVI KACHAN PINTU KUMAR BHUDYA RAM SUWA LAL SAINI DEVPAL MEENA HARYA RAM MEENA INDRKUMAR MURARI LAL kamalbai hablu ram meena UDHAM SINGH LACHI DEVI BUDYA RAM FATYA RAM HEERA harkesh meena HARIKISHAN BAIRWA JITA RAM SMARTH LAL MEENA RAJENDRA BAIRWA TULO BAIRWA maful ramkesh meena NAANAGI DEVI GOVIND RAM REDYO RAM biddya ram BHORYO HARI OM SHARMA RAJ BAI POOJA DEVI RAM SAHYA chen bai kehanya MAANA DEVI ASHOKE KUMAR KALAYAN SAHYA VIDHA DEVI GULAJI RAM NAATHI DEVI KANARAM BAIRWA NAYALI DEVI SUKHRAM MEENA RAMSAHYA MEENA PARTYA RAM CHAVALI DEVI DAYA SANKAR MANGYA RAM RAM AVTAR CHANDR BAIRWA LACHYA KAMLESH BAIRWA CHHOTU LAL VISHNTYA NATH SANTRAM MEENA PRASADI TIPKALI DEVI BHAGWAN SAHYA MULYO CHAIN BAI DANA RAM MEENA SUBHAS CHAND MEENA HARI RAM MEENA DHANLAXHMI DEVI bacchoo harpati devi govin shaya kisni devi ramdhan meena nanko devi badri ram jansi KAJOD DEVI BHAGWAN SHAYA lichhma devi bhairu sahya kishor meena kalayan hawa kanwar CHHOTE LAL LALI BAI BIRJU RAM shyam llal KESANTI DEVI bhullu ram meena SOSAY CHAJA RAM gngouri veena BALI RAM GUR DAYAL genda lal GANGA SHAYA jamal meena haret ram rukhmani KASHMIRI SAIN KANHIYA RAM RAMKISHANI MEENA leelo meena TOUPHALI DEVI somotiya JINSHI RAM RAAMI LADBAI TUNDYARAM GELLI KUMARI MEENA BHAGWAN SAHAY GURJAR hariram gurjar harbir singh gurjar deendayal bairwa ganapat ramfool haret shravan prajapat foranta devi rakesh kumar gurjar kamalee devi punya ram prajapat chetram bairawa govinada BHAGWAN SAHAY GURJAR prakash chand bairawa man bai devi kunni ram meena mul chand bairawa MEDARAM sundar lal bairwa KAMODI DEVI PITAMBHAR GENDA RAM BABALESH SURAJ BHAN MEENA PRAKASH MEENA SHRAVAN RAM MEENA matro devi falee NAHANO devi shaya har shaya ramji devi patriya ram titan bairwa KESNTI DEVI CHHOTE LAL MEENA kelashi devi bhagwan sahay meena shankar meena mangya lal URMLA DEVI DHAMO DHAR SAR VAN onkar mal raghubeer singh jhohari komal meena sunita bairwa shiv lahari JLDHARI MEENA prabhu gurjar Champa devi VIDHYA DEVI SHARMA SHRI DHAR LAL kanchan lal umed ram Har pyari vanshidhar Narayani devi hari singh gurjar Mangi devi Govindi devi rewadmal Kisturi devi CHRINJI LAL VIJENDRA SHARMA ghashiram RANG LAL GURJAR SAVLILI DEVI Sushila sharma KESHANTA DEVI MUTHRESH SINGH RAKESH GURJAR TOHITASH ramswaroop gurjar shreekishan DHAN BAI DEVI ghamandi lal gurjar baradi lal bhagwan sahay mehara madan lal sharma bhagirath gurjar babulal gurjar karan singh gurjar hatti ram mahaveer gurjar dallu ram uchchhav devi gyarasi ram savatyo ramdhan gurjar mangalya ram bhajan lal gurjar ramhans braju ram ramesh gurjar brajesh AANANDA mangalee devi chiranji lal bairawa BANE SINGH GURJAR BHEEMA RAM kamal singh gurjar bhagwan sahay gurjar sodan gurjar hukam singh gurjar lohadi ram bhagat singh gurjar ishwar prasaad ramcharndr chita ram kamod singh ganga bishan dhansi lal bhora lal bhaguti devi nir m la bhagwan sah y somotya ram Phoolwati devi Dakha devi gyarshi lal Kishni devi duli chand bairwa khairatilal somotilal subash sharma Sondai devi SODA DEVI HARBHUKH banshiram jagdish prasad sharma ram sahay sharma Keshanta devi raghuveer bairwa bhuma ram SUKHRAM GURJAR MOLLCHAND magalyaram Sukh bai ghanshyam sharma Santosh devi Ratan devi kor pal sawato Sumitra devi KAMLI DEVI BODHAN SINGH SADU SINGH KOSHLIYA DEVI GHIRDHARI SABLA dhapa devi meena omkar meena PERBHATI DEVI sheela meena KASI baleshar REMASHWER barduram SURAJ MAL NIHALO DEVI KHEMLYA jagdish prasad gurjar RAMOTAR GURJAR pukharaj gurjar kesanta devi SHREEKISHAN RAMCHARAN GURJAR bacchi devi DHANPAL GURJAR SUVALAL phoolvati devi ramesh chand gurjar MURARI LAL GURJAR HARNARAYAN BALWAN SINGH GURJAR DHAN BAI GURJAR RAMSWROOP GURJAR< remashwari devi SHREERAM GURJAR tophali devi ghashi ram kaisturi ramoti devi na ng phulya ram ram sah y nan ga Payal sharma ghnshyam sharma banne singh ganga shhay gangasaha y SURESH sharma ishwarmal birdiya KOSALIYA bhagwant RAMDHULARI DEVI PURUSTAM KAMELSH jagni devi gangashaya kesharI DEVI ramla KAJODO SHNKER CHATRAM HARSHAYA Vidhya devi PERSAD BADHRI PRASHAD SHARMA CHERANGI MANBO DEVI RAJENDRE BHORO LAL KALASH BHIKA RAM SHARDA DEVI RAMESHVER SHARMA BHAGBAN SHAHAY CHATRAM CHERANJI LAL ISHWAR BAIRWA KALLI DEVI RAMSING Kamod devi JAGDISH PRASHAD KHARATI LAL GANGA DHAR MURLI RAM MEENA HERALAL MEENA NIHALI DEVI FOOKLI DEVI RAM HET RAMKURI DEVI SERVAN RAMESHVARY BHOLA GHUDA RAM GANGA VISHAN MUNI RAM RAMPHOOLL MANO RISHEY PRATAP LOKESH KUMAR MEENA JAIRAM MEENA jalbai meena LATTU RAM Mulchand Meena Ramhet Meenaa LADBAI DEVI DOLAT RAM shyodiyal AJAY KUMAR MEENA BHOLI RAM MOUSAM DEVI RAJESH KUMAR MEENA MWASI duga ram SHIV RAM MEENA RAM SAHAYA hanso devi fhaliram NIRAJ KUMAR SHARMA MALIK DEVI BHUDDO khelanta onkar govind shay lachhi devi vijarpal BHIMARAM JHUTA RAM SW BHAGWAN SAHAY lalita devi sharma harimohan sharma seda ram KORILAL KABUL CHAND MEENA KAOSHALYA DEVI BANYA RAM BHAGANTI DEVI JAYKISHAN MEENA BIDDYA RAM RAMSWAROOP KOLI suresh chand sharma RAJENDRA KUMAR PRAJAPAT MURALEE RAM MUTHARA PRASAD HARIKISHAN MEENA MATARU LAL MEENA DINESH KUMAR MEENA hariom meena ramcharan meena MUSHYA RAM BACHCHU LAL MEENA HAJARILAL PRAJAPAT MANSHA DEVI RAJENDRA MEENA JALLI DEVI LAXMAN PRASAD MEENA KISHANLAL MEENA HEERALAL MEENA INDRAJ PRASAD MEENA SAMARTH LAL AANNADI DEVI SHYODAN BAIRAWA laturmal meena gargolya meena CHHOTELAL MEENA BHAJANI RAM KUSHI RAM MEENA BACHCHU REBARI MUKESH CHAND KOLI GIRADHARI LAL SHARMA JAGRAM MEENA MAGLYA RAM RAMKRAPAL MEENA MEDA SHIVLAL MEENA MEDYA RAM SOHANLAL BAIRAWA PRAHALAD NARAYAN MEENA MUTHARYO MUKESH PRAJAPAT HARKESH MEENA RAMKAUR DEVI CHARAN JITU RAM MEENA JHUBHARO MEENA GULKANDI DEVI Fuli devi Prem chand Pista devi Lad bai Magani devi Laxmi agarwal Govind agrawal Kailasi devi Heena devi Kaushalya devi hattiram Meera Gulli devi Chavali devi mussa ram mukesh koli chhaju ram koli KAMLI DEVI BAIRWA JAGDISH KOLI MUKESH CHAND MEENA ramjilal prajapat MERUNA KHURSHID KHAN MANGALEE DEVI RAMKHILARI MEENA BHAGARTA ramkishor meena BABULAL JANGID harapati devi haraphool meena nahanyo kanchan deevi arjun lal meena bhagawati meena RAM DAS MEENA ramesi devi rameswar dayal meena RAMKHILARI MEENA RAMHARI DEVI TEJPRAKASH MEENA PRABHU DAYAL KOLI BIJENDRA MEENA SIYARAM MEENA MUKESH KUMAR JAIMAN HABLU RAM MEENA HARASAY ramkishor sharma nanag ram darji anant ram RAMBAKS CHHUTTAN LAL BANSHI RAGHUVAR DAYAL SAIN HARIOM MEENA PARASADI RAMESWARI DEVI RAMBABU MEENA tikam chand meena BABULAL MEENA HARI PRASAD MEENA Kammo devi bhay singh Lakhan bai Sapna devi Bhagowati gaajiram medo gurja Mohar bai natthya bhabhutya Jhandu ram baddanlal Ashok kumar Mahesh chand Aanandi lal phalwan Roopanti devi Malli devi Lajya devi bhuda ram Nitu devi Dharam singh Kalasi prajapat ram sing Magni devi Bidami devi Mohanlal Kamali devi Madanlal Kisni devi Kesav rebari Mooli devi Shakuntla devi batasa ram Rampati Omvati Phoola devi doji ram Gul bai Singari devi harbakso Saamjha Chiranji Shimla devi Shiv ram Norti devi Buddha lal shiv sahay bila ram giraj RAMESHI DEVI GANGA SAH Y sankar lal ghisya ram bikram tejprakash bhagti devi MOJI RAM ghmndi lala nhnji ghirdhari GORDHA NI DEVI LALU RAM GHIRDHARI chatro devi depal Sugna Devi Ratan Lal Bansi Meena anti devi malkesh devi halbu ram ghisha ram surmi koshlya devi harapyari devi ram ji wan DEBI RAM GANGA SAHA YA ROOPA DEVI mankho devi jamuri devi REKHA BAI DHOLA RAM Beena devi Kishanlal Ramkali bhikaaram Ram pyari Sundar lal doli ram Bhujapal Ramkhilari Revad ram Guuddy devi Vida devi pradhan meena Chhgan lal Ramsingh kahnaiya lal Mangali devi girwar Yadram benasingh Nirmala kumari Rishipal Aanadi Jagni devi JUBAIDA SHARBO RAMKRIPAL MEENA CHAMPA RAM SARAVANEE bhoma devi bhalu ram kamlesh kumar nandalal uchchhaw kanwar kehari lal surjya ram kalwati MEENAKSHI DEVI gaindaram sugrya shusya ram rupli ram jiwan batasha ram nurya ram koli shrvan ram teka ram brijlata harvind rameshyar biraja ram malika ram saha y nanga ram magan devi papu ram batu ram uganati ram babu koli devi saha y traveni fatera muli mdevi mano ram mausam bai lalata devi CHAINI DEVI SAVLYA RAM REKHA DEVI MEENA LAXMI DEVI SHARMA OMPRAKASH SHARMA naval kishore meena ramotar meena TARA CHAND MEENA SUMAN DEVI MEENA BHORE L BIMLA DEVI SHARMA MANOHAR LAL SHARMA ram bai meena jeetu ram meena dodiya ram KAANHA RAM SAKHI DEVI KRISHNA RAM BISANTA LAL NAANAGI SAAVATRI ANANDI DEVI BIMLA KUMARI MEENA GHAMANDI LAL MEENA MATHURA SIRYO CHHIMMAN BIRJA RAM KEDAR GHUDMAL GHEESHYA RAM mukh ram meena BHUDURAM RAMKISHORE badani devi NAVALI DEVI norta ram VISHAMBHAR DAYAL CHHNGA BAHAADAR URMILA DEVI MAHAWAR GOKUL bhagnti manohori jhuta ram biskar narsi ram partiya ram harbal falli titodiya bhadhur punnya ram vina devi devishaya ashamina jimma barjmohan likshma devi teekam gayarsiya savtiya hatiya ram ved bharti vishwambar ramvilashi ANACHI DEVI GYARSYA SUBHANI DEVI GARIBSHYA SAVLYO HARCHANDA HARI KISHANA SIYA RAM SANGEETA DEVI MEENA BHAUR KANWAR MURLI DHAR RAMESHWER DAYAL SHARMA chhaga ram RATANI MEENA RAMKESH rajaram meena devram meena GEDALAL HARIOM GUPATA rajesh kumar bairwa RAJBAI DEVI BUDAH RAM PHARBHATI HARIKISHAN PRAJAPAT MANNARRAM nandlal meena ganpat ram meena RAMKRIPAL sabakso RAGHUNANDAN SHARMA surjiram gobind sahay LOTANTI DEVI HARSI AASUDIN GHANTU DHKELI DEVI muneshi devi PATASHI pachya gul bai haro satt narayan kilanshaya suha devi sahai sudu ram soshaya brajesh devi harikishan meena rameswar meena raghunarth ranj na muth resh bihari CHAMANLAL jagavanti devi LALLU RAM MEENA girraj prasad meena gordhan meena NYAL BAI girdhari lal meena FAILI KANU GORKHA GORKHA MEENA SOHANPL KHALANTA DEVI KALU RAM MEENA PRINSH MEENA phoranti devi bhoire lal RAJESH KUMAR BAIRWA SHARVAN LAL sukh lal VIKRAM SINGH MEENA rRAMESH CHAND MEENA SHRIPHAL devi meena radha kishan meena rmkuwar meena radheyshyam sharma kalyan sahaysharma kalyan sahay sharma GYASHYA JAMSHID SUVRATI khemchand meena SUKKI DEVI FULO RAM MEENA BALDAV MEENA pahalad meena nank ram bahadhur arjan lal TITODO ramkhilari meena mangu lal POONI DEVI lali bai ray singh devraj koli sukram meena jay lal meena harsahay meena harbeji meena mithala teeka ram ramjivan prajapat nirnjan lal kosaliya kenta devi ramjivan meena kahniya ALI MOMAHAMAD BASIR khelanta d< evi madan lal meena hemanti devi rambharosi meena budha lal birbal prajapat keshar ram mohan lal meena ramniwas meena ratan khan chameli devi meena gordhan lal meena jamuri souma devi gha siram pusp lta beela devi kesu kamlesh prajapat murli ram koshaliya suraj bai ranglal meena chunni ram seema devi mohan singh meena fulwanti devi hari singh yogi hargovind radhakishan FUL BAI KANHAYA LAL SHREEMAN GALLI DEVI RAMPRASAAD SAMMPATI DEVI MOHAR LAL anandi lal ghudya Lad bai Devli deva bhambhal ram charan lal prabhu meena bishan lal Ghinsi devi chatur ram KALASHA KNJI RAM jagan kha SARDHAR SINGH visaram kanhiyo Kamla devi makhan lal nangyo ram bhagi lal HATTIYA vikram meena kishan sahay shar van shyampati ramkuvar meena bhabuli devi dhima devi dhima devi rakesh kumar meena mamtesh devi ranmal meena chunni ram kushi ram ghamndi lal lakhan bai jalli devi hariprasad sharma shridhar sharma bhaganti devi bhudya ram prajapat fantali revad mal gurjar surajmal meena chhajya ram reshama devi shree krashn meena ramsahay meena revadya ram rupanti devi suraj mal prajapat latur mal bairwa balya ram meena teejo devi buddha lal meena lalya ram natthu ram khumhar ashok kumar meena shibaji chhotakya meera jangid prahalad narayan jangid biradi chand laxman prasad bairwa manya ram ashok kumar koli magali devi jagdish prasad meena shankar dayal sharma ramko devi ramchadra maruti devi krishn avtar sukh ram meena bhambal ram harlal gurjar mul chand meena harbask dinesh chand khandelwal golma devi chhotelal meena om prakash meena rohitash prajapat hari singh gurjar moharu ram meena panchu ram yogi bholya nath jaykishan meena siya ram meena sedya ram prajapat aanya ram rameshwar dayal bairwa pappu singh gurjar nahanya ram shukalya ram rangi ram meena chandar bairwa paratya ram meena gyaraso puran mal harijan dhan bai jogi gainda nath jogi rajiv kumar jogi pappu ram bairwa jai singh gurjar sugana devi chiraji lal kajod mal gurjar kanhailal hori lal kampuriya gila ram meena magni devi sher singh bairwa dhamoli sediya ram MANKI DEVI LAXMAN RAM MEENA RAMALA GHUGHARIYA RAM MEENA MUKESH KUMAR GURJAR CHHUTTAN LAL BAIRWA MOHAN LAL SAIN BHAJAN LAL MEENA GOUKAL CHAND SHRIRAM BAIRWA RATANYO AMAR SINGH MEENA KISHORI MAL GANPAT RAM MEENA RAMESH CHAND MEENA HOTILAL MEENA HARIPAL RAJENDRA SINGH GURJAR BABULAL GURJAR CHIRANJI RAM GHUDYO RAM BHAROSI MEENA ramchadra rupanta devi man singh gurjar mousami devi amarnath meena giradhari lal meena natthyo arjun ram meena jaldhari meena mukesh kumar meena gila ram bairwa meera bai meena vikram meena kailash chand yogi sukhi ram sanjha devi ramkishor bairwa dharma devi ramlya jay ram meena mamta bai jogi vijay kumar jogi sibba ram ramgopal mahajan dayachand meena surendra kumar jain thunda ram rambharosi meena harbal meena FUL BAI dhanna lal jain pyarelal jangid MOHAR BAI nanag ram meena singari devi ramkaran gurjar bhuddhi dharpal lichhaman gurjar rabina devi jagdish prasad meena hahari lal yogi laxman yogi badri prasad gurjar harbaks vishram yogi bhulya ram mukesh meena bhagchand bairwa goradhan lal jogi guddi devi gurjar dharam singh gurjar gyarasya ram DULLI CHAND BAIRWA SIRIYA REBARI BHADAR BIRBAL MEENA BHORYA GINGAUR DEVI GHANSHYAM MEENA BHOULI DEVI LAHRI RAM MEENA GANGOLYA BANE SINGH RATHOR BABU SINGH BAKYA RAM KEHARI NAVAL DEVI KESHYA RAM MEENA GANGA SAHAY BAIRWA BHAGCHAND YOGI GILANATH KALLO DEVI SHIV LAL GURJAR BHAGCHAND REBARI GAYTARI DEVI VIJENDRA BAIRWA NEERU BANWARI LAL BAIRWA NATTHHU RAM DEVKARAN MEENA GAURI SHANKAR JANGID MAHIPAL MEENA UKARO MUTHLESH SEEMA MEENA VINOD KUMAR MEENA RAM NATH MEENA DEVLYA RAM RAGHUVEER GURJAR CHARAN SINGH GURJAR RAMFUL HALKO HEMLATA MEENA KIRODI HARKURI DEVI DHARA SINGH GURJAR DHIMA RASEELA RAM MEENA NIRMA DEVI BAIRWA HARKESH BAIRWA SUMAN DEVI GURJAR GIRRAJ PRASAD GURJAR RAMKARAN BAIRWA CHAINA RAM BODYA RAM SUVA LAL JOGI ASHOK KUMAR JANGI BISRAM KUKU BAI MURARI LAL JANGID HARBHAJAN MEENA RAM KUNVAR SONA DEVI MEENA BRAJ MOHAN BAIRWA SHANKAR LAL BAIRWA SHIV RAM JANGID GANGA LAHARI UCCHAM DEVI HARLU PANBAI RAJESH PRAJAPAT MANVI DEVI Parbhati devi CHANDARA KALA MEENA CHANDAR KALA kahari ram SHIBBA uttam meena RAJ KUMAR MEENA Ramdhan meena Kmpuri devi DROPADI DEVI MOOLCHSND Mishri devi Ramkesh meena Banwari halkya ram Kailee devi KATARO Manoti devi ganga vishan Raji devi BIMLESH MKANWAR NATHOLA Keshari devi laccha ram Manno devi JAYKISHANJ MEENA Manori devi KEHARI phaphli ram GILLIRAM RAM RATAN MEENA DEVLAYA RAM SUNITA DEVI JOGI RAVI KUMAR JOGI CHOTPI RAM KUNVAR MEENA GULAB CHAND PRAJAPAT RAMAVATAR GURJAR LICHHMA DEVI RANGALI RAM MEENA YASHODA DEVI SUMER SINGH GURJAR RAM SAHAY BAIRWA BODYARAM LALLURAM MEENA KIRODI RAM MEENA PITTO DEVI JANGALI RAM MEENA VIJAY SINGH MEENA JAGAVATI DEVI RAMKRIIPAL MEENA RAMAWATAR MEENA prem wati haret ram bada devi devlya ram veer bai jhamuri devi chando devi shrikant mul chamd dhan ram bheiru singh shrikishan giyano devi naatha ram bhorya ramn Renu devi Raj kumar dhanko devi lakhpati ravina devi nirashi ram birda ram para devi phali PHOOLNATH JAGPATI DEVI Hajari lal JAI BAI DEVI UMEDRAM Narangi meena BHAGO DEVI Jhamli devi haripal meena khushi ram meena HARBAKAS BADI DEVI HOTILAL Babli devi Nisha devi ram krishan Murati devi aathya ram samarath lal bhoti lal medaram meena Santosh kumar Sheela devi chitar singh Shiv kumar Mukesh chand surjan mal Kampuri devi mammu ROOPAN JOGI Aram meena JAMNIRAM Mangli devi Kavita devi Rakesh kumar khlyali ram mangoli ram nang ram naathu ram ghyali devi rambaks janshi ram tofanya ram kishorya ram anfi devi muni ram gyarshya siyaram gurjar baby bai misro devi hardeva lixma devi Sohan bai neharu mal Ram narayan vijender keri ram sapedi devi sussi devi pappudi devi ram khalari sajani rumi gulya ram babudi natthya ram nank saudha annuram nasta devi ghamandi lal bramanadan basanti lal anila devi Raghuveer singh Raghuveera singh pappu lal nahani devi sodan ram RAHUL KUMAR nikita verma dhansukh dhan sukh murali ram yudisthar soma devia harpool amar bai hetram meena bhouti devi KANPURI DEVI KENHYA LAL KELASH CHAND LATURMAL harpati devi gugga ram jannat devi hakim kahan piru khan keshari devi gopaldas meena khem raj manoj meena manisha kumari meena rampyari devi jugg ram mahendra singh gurjar ranswroop najama devi kamaru khan neeru khan hansra devi govindi devi visanyo nirma sharma govind jangid ghanshyam dutt DHARMA DEVI HARJI RAM HUSANA DEVI KAMALI DEVI RAMVATAR rashal devi kanhya lal Kalani devi naval kumar sain chitar mal har ghyan maluki devi ghutari ram< revadi devi cheta ram raji devi shoshay JAGANI DEVI ghashiram GHISHARAM bhagvati devi kamal kumar BUDDARAM BHORYA RAM naryan sahya raghuveer nath nahniya ram jagram meena mojanti devi vijay meena bacchu ram rakesh kumarb moli ram meena PRAHALD pacu ram tophli devi maganlal meena mansha ram nahaniya ram RAKESH BAIRWA RAKESH KUMAR BAIRWA gilbai ghamandi bidadi chand GHASHI RAM GHASHIRAM SAVAL RAM devisahay meena devalya ram sonpal meena SUKKI DEVI SUBASH SHYOBAKSH parvati bai provij kumar KAILASH DEVI malla ram meena CHUTTAN buddha lal arjunlal shopali harish chand priyanka bai birkha devi laljee ram meena REVAD RAM nihali devi amar nath dhnnaram muksh kumar adyaram kenhya lal jhabhu ram akata kelasha chand BINDA DEVI LALITA DEVI CHHOTBI CHHTI DEVI GOKHLO bhuda lal PREMADEVI BHGCHAND harki ghotya suga ganeshi devi sodan singh bhiva ram chandu lal gopal ram sharma gouri shankar prasadi meena JAGALI sukli devi dhanmanti lahari devi arjunlal barphi dei ramnaryan ramvatar meena bhagvni devi chotya ram kagan nath kripali bhomaram moliram KANEHYALAL GHISHYA RAM nanuaa mayaa devi mittan lal vinod kumar meena Mumtaj khan Gabaru khan salin SHRIPHOOL RUMI MEENA Ganpat meena sewa SANTO NDEVI MAHENDHAR kamlesh kumar BHABBU BISHNA DEVI SITA DEVI MEENA Ramapati meena Tugya ram Farjana salim khan khailel DHANATYA DEVI GEELYA RAM SHONYA PINTU RAM raseel ram KANAHIYA GHAMSI RAM SHRI MAN PHOOL BAI DEVI HIMALESH DEVI ram bakks latur ram meena harbhan savala ram harbhana tulashi ram shimala devi NAVAL KISHOR RAVDIYA BAIRWA magan lal LIXMAN RAM netram bairwa HABLO DEVI ITBAI ADAYARAM MULYA RAM ADAYARAM SANTOSH KUMAR hemalata devi hemalat devi reamswroop samarth lal gulli devi radhshyam samarthlal jaibai ramswaroop meena KISHOR LAL NATA RAM ram lal RAMJA HARESH UMRAV MEENA NAVAL KUMAR BHARU MANI MEENA SUAALAL LIKSHMO DEVI NARAJI DEVI suvita devi shiva NATHHURAM rajanti drevi HARARAM RAM NATIRAM BHORALAL KANAIYA kesriya RAM MULO MOTHIYA RAM BALLYARAM ANOOP CHAND RASILA RAM DEEPAK RAM JI ramhat NANAG MEENA SUNITA BAI N SISHILA DEVI JAY NARYAN MANUFUL MUNSI LAL MEENA HAR PAL CHANDO EVI HARIMAN RATANO DEVI BHAGAPATI DEVI Umedi devi sarmolya MATARO DEVI REVADMAL lichchha devi PAHALAD JAY LAL GILLA CHHUNI LAL BHANVAN SAHAY SUNITA PRAJAPAT SHUKAPALI HEMA BAI ABHAY RAJ GURU BHAGAT acchno SO OMPRAKASH GILO RAM hatli devi GULYA RAM jay lal SONY RAM MOJANTI DEVI GIRAJ SABALO KHALI MEENA GORA BAI NAHAMJI DEVBAKASH JAY PAL CHIRANGI KAISHANTA DEVI VIRMA DEVI BASHSINGH SHYOSAHAY MEENA BANPAL TUNNI RAM PRASHADI GHUDAYA KHABANI RAM JWALA KESHVA DEVI PITRAM GHOTI DEVI JHORI jangali MAUJANTI DEVI CHHOTA LAL SIGRI DEVI RAMANU RAM MAHARAJI DEVI JANGALI RAS keshi devi tullo CHHUTANLAL lichhi devi bholiya ram birjesh kahaniya ASRAFI DEVI badami devi devishaya manko devi khera ram madhan ram kihlari licchi ram jugal kishaor ram kripal rarti ram parttiya chhotkiya chani devi sukhpali pirana pitram sediya ram bisni devi badri meena rambakks KUSHLYA DEVI GANDA LAL GURJAR ganga vishan HAR NARYAN khema devi chhutni devi madhan lal katariya bodhan lal mojanti ram dash ramji van biddyo harnarayan meena gayarsi ram KISHANPYARI DEVI johari meena ramsahya vishun devi soniya ram GILIYA ram manohori devi ram kirpal bhagwan sahya kampura ram devisahya jal bai SON BAI RAVADO har kesh saini ram meena ghutari bahgwat guliya ram ugransan gandi devi kamod devi moji ram i devi ram bharosi KISHORI LAL GURJAR ramsukha harsahya mitlesh devi khualiram prabhuram kamol devi jhabhu nahana devi anup MOOLA RAM SIMLA devi khusi ram BHAGAN LAL phalwan priya darshani jagan orasad manak longi ram ugni devi sigari devi govind shaya murli ram kesanti devi puspa devi yuvaraj har dayal ajesh RAMSWAPOOP DALLARAM SURESH CHAND BAIRWA NAHANYA RAM MIDYARAM JAMURYA HAR PYARI DEVI BEBI DEVI BAIRWA BALU RAM SAINI CHHAJYORAM LALITA DEVI SHARMA RAMKEDAR SHARMA RAMBHAROSEE MANSHA RAM LODHYA RAM DHAPPO BAI SAINI PRASADI RAM GULGHARI CHATRO DEVI JHABBU RAM RAMSWAROOP SAINI LILAWATI DEVI TIJO DEVI SONIKA DEVI DEVKARAN BAIRWA JALDHARI SONAM KANWAR GOKAL RAM GILASHI DEVI NARENDRA KUMAR SAINI PAPLI DEVI ISTURI DEVI BHARU MUSI DEVI GARIBA RAM KESHO DEVI MANGLYO RAMKKILARI jayram meena BAKSHI shravan kumar sharma kamlesh devi bairwa ramdayal bairwa geeta devi meena omprakash meena moharpal resham devi ramjilal jogi ghanti chhotelal meena vimal kumar saini ramdayal saini NATTHU RAM BAIRWA man devi meena heera lal meena jagali ram suva lal saini dhanbai saini prahalad meena kishori lal saini mukesh chand saini natthu lal DHANNI DEVI SAINI narayan lal saini ramlal bairwa rameshar ramesh chand bairwa sitaram sharma rajjo devi bairwa hari prasad bairwa harkeshi devi hariprasad meena natthu lal sharma sonika devi REVAD MAL SAINI miththan lal saini sonu kumar sharma tulsi ram jangid rumali devi mukesh chand meena DEVKI BAI THANDA THANDA RAM JALKI DEVI GANGA RAM BAIRWA KIRAN BAIRWA SANJAY KUMAR BAIRWA RAMASI LAL LILA BAI DEVI UGANTI BAI BAIRWA SON BAI BAIRWA NIRMILA DEVI HARI SHANKAR SHARMA MOHANLAL SHARMA SHRIGOVIND MAKHI DEVI SURJYO RAM PANNA LAL BAIRWA SAVADYA GORDHANI DEVI HARI PRASAD SAINI MISHARILAL RAMOTAR BAIRWA jagannath sharma photu ram CHAIN BAI SHRI KISHAN marko devi kajod mal saini dhanna ram bairwa guddi devi meena omprakesh meena ganpat lal saini roopram saini birajya ram puja devi kalyan sahay meena parasadi meena pushpedra singh prahalad meena revadmal saini masti devi ramswaroop lal meena gopal bairwa ram prasad prajapat rajani devi saini sarsvati devi harikishan prajapat keshani devi ramcharan dhobi omkar saini nathya ram goradhan bairwa keshanti devi saini haribhajan saini dhan bai saini ganga ram saini banesh buddh ram meena badari meena radhakishan meena kanhayalal dhansi ram bairwa indramal ginno devi meena amar singh meena roshan lal nayak radheshyam sharma chanchan ram aavesh kumar sharma kabula ram meena babu lal saini vinod kumar savariya hukam chand bairwa mukesh chand bairwa kalu ram bairwa shreechand meena bhagwan sahay bairwa harikesh meena chhotelal sharma kanchani bai battu ram meena shambhu dayal rekha devi bairwa giradhari bairwa khemram meena harkesh bairwa prabhati lal bairwa SUKAMA DEVI sohan lal bairwa rakesh kumar bairwa sugani devi mitthu ram meena depal meena komal devi saini jai prakash saini narayan saini SHMLA DEVI habu ram saini KISHANPAL DHINYARAM dwaraka prasad SHANT DEVI DHANKI DEVI RADHE SAHYAM AASARAM futiya ram ANABO DEVI< RAVAD VISHARAM NIRI DEVI chotelal saini HARIRam saini BISNYA RAMSI RAM RAMKNWAR BHIRU SAHAY BISHANI DEVI MACHO jhabli beena devi prajapat chetram prajapat natthu prajapat KHYLI RAM deendiyal SEDA VISHNARAM PAPPU RAM BAIRWA parasram jangid gilli ram mohan lal bairwa bhagwati devi meena indraj meena devkaram meena revad ram meena mukesh kumar saini ramsahay saini suk ram bairwa AMAR BAI ram sahay bairwa narayana meera devi prajapat banavari lal prajapat manohar lal bairwa balu lal sona bai bairwa mannu ram bairwa shambhu dayal sain pyarelal prajapat ranjeet saini hari singh bairwa KISTURI BAI INDRARAM KESYARAM girraj bairwa harlo NATHHI DEVI manohar lal sharma BEENA DEVI SHARMA BABBAN LAL KAMLI SAINI vishram bairwa CHIDIYA DEVI SAINI KANHAIYA JAGAN PRASAD SAINI BUDHARAM MEENA lalita saini prem raj saini DOLAT DEVI CHATI SEETA SHARMA BHUDHAR BAIRWA VIMLA DEVI SAINI INDRAJ SAINI KALAILASH KAMLESH SAINI bidam devi sharma CHHUTTAN MEENA HIRA LAL SAINI ANANDI LAL SURESH CHAND MEENA LACHHI RAM JHABBU RAM SAINI MAHENDRA SHARMA MADHU DEVI SHARMA DEVRAJ SAINI DUBLYARAM MEENA VINOD KUMAR BAIRWA vikram bairwa mukesh meena kilansahay GANGABAKS ITBAI MEENA KANAHIYALAL atul sharma bharaat lal ramsar vijay sharma ANNO DEVI Pooja sharma bharta bhushan Harbheji devi Kajod ram moolya ram Abgalla devi Hardu ram so sahay Laxmi bai Ram prasad Foranti devi ramlkhan Laddo devi gangli ram Jagani devi natthya Santodevi manya ram Sharvani devi Ramkuri devi fatte chand Suraj devi dharmandr Maluki devi vashudev rambhorasi Ram charan falli ram samman ram zayan chand rameshwra Suseela devi shivji ram ram kishan meena SAMOTI DEVI RAMKESH SAINI NARSI RAM dolat ram bairwa MURARI LAL SHARMA CHAJYA RAM SUMARTI DEVI KHELANTA DEVI MEENA SOMOTYA BAIRWA MISHRILAL beena devi saini gopal devi RAMPATI DEVI MEENA RAMOTAR MEENA vinod bairwa HARBAKSI SARITA SHARMA SHIV PRASAD BHAGANTI BAI MEENA JHABRA RAM JANKI DEVI MEENA ramkisha kusham lata vishva prakash bhavani shankar bhuraya lal Kausahalya devi Koshayla devi Para devi Sushama devi Dhappo devi bsahanto Jalli devi ganda ram narshi ram Nathu ram sushya Kampuri devi chhotkyo Ramkishor shatnarayan Santoshi devi Narabda devi dashraj bhugli devi Vijendra kumar Lakshami Dhanki devi ballya ram Shriram meena Nathi devi Bhagwati devi mindiya ram Susheela devi bholya ram mauji ram Raju lal chirtmal Raman lal Mafi devi Jaybai Prabhu ram depal dhuji ram ramkaran Prahlad meena Kishan bai Guddi sharma kishan pal aklilash kumar Radhe shyam lacchi ram Kashi ram rewad mal Deepa devi bala sahay kharati lal Kushma devi bholya ram Prabhu dayal Saawanti devi Raju lal gyarsha ram ramphool bairwa Mohra bai Harlal Birji devi Pinki devi bansho Ramesyhwari devi Phulidevi Bada devi khainiya kaniya Virji devi Kundan devi hatti Gandi devi Shobha devi ramkedar ramashwroop Koshyla devi nawal Daya chand Bodan lal suraj prasad Nanki devi Manbhari devi Kanchani devi Kushla devi Bhagchand ghhaman Khyal bai Omvati devi Hetram meena Ramshwroop sukh lal Kishan pyari Laad prajapat jumbara ram vijendra kumar Nirmala devi heme meena Ramphool Dhanpal Rampratap Ramhari rameshwar prasad chunno Gangotri devi rawdya ram Puspa devi kisho kurki Birama devi Rakesh chand gairaba loka ram Bachhi devi Lalee devi Shrilal habla ram Hemlata meena timpu ram Amarchand kamlesh meena likhmi ram parsram bhojya ram mukesh chnad ummedi lal harlya ram ghan chand raghunadan jagnan lal susheela devi manori lal jaisa ram suklal saini shrvan saini chhoti bai ratan meena niranjan lal sharma udalk ranh lal ramjiwan nahni bai foolbai devi gilya ram ginno devi ramesh chnad phuli devi kishan lal ghuli devi naval kishor komal singh shankuntala sumart lal phulwati kaheya lal kashulya devi ram charan revti prasad dhan bai bairwa pyareelal mohara devi kanchan lal radhey shyam savitri devi sharma jagdish prasad sharma SANJHA DEVI paras ram jiva ram ramraj Premvati aruna devi mamta saini pyralal sapna bai toti ram omi lal hardwari devi ramkedar shakuntal hanuta ram ramet ram samondra devi red ram ishwar prasad hatti lal godavri devi geeta bai hari devi doda ram recti prasad RAJ RANI CHOUHAN trilok singh chouhan shiv lahari bansi dhar jhambu ram munesh kumar govindi hajri lal meera devi bairwa rukmani devi bairwa nahnu ram JUGAL KISHORE chipanti devi gulab chand meena mukanda ram ramprasad saini surjya ram meena keshar bai kishno ram jai lal bairwa prem devi meena mohanlal meena samarth lal prajapat ravi shankar sharma kishani devi vishambhar saini siriya phoolbai asha devi bairwa murari lal bairwa devi ram bairwa alka devi arvind sharma harphool meena chetram saini hansram meena kamal chand ramkripal meena muthresh meena khushbu sharma sonu bhardwaj dhapa devi bairwa batan devi suwa ram mindu ram ramjilal sharma beerbal sharma umedi yogi dallu ram niri devi rakesh saini nandlal meena dharm singh meena chena devi roomi ram teejo devi hitesh kumar sharma hardayal sharma rajshri meena shimbhu ram meena kalya ram meena soji ram PERSADO LAL JHAMURA MEENA DHAKHA DEVI SHARMA KAILASH SHARMA DHAKELI DEVI KAILASH MEENA NOPO BAIRWA OMPARKESH RAMKARAN SAINI RAMDHAN SAINI RAMDULARI DEVI RAMNIVASH SHARMA BHAVATI DEVI dhpo devi SHIMBHUDAYAL SHENKAR MEENA GALLO DEVI PURNMAL SHARMA prem devi saini bhola ram saini BISHNI DEVI BADARI PRASAD KANCHAN LAL SAINI BHOLA RAM SAINI SHRIYA RAM SAINI KAHNO SAINI SADU RAM MOSAM DEVI RAM PARSAD CHHAGI DEVI VISHRAM SAINI HEMRAJ BAIRWA BADRI PRASHAD HERALAL PREM DEVI SAINI HARIYA RAM SAINI BHAMBHU LAL SAINI SOHAN LAL SAINI PALAD MEENA GEETA BAI MEENA BAL BAI GANPAL RAM SUMANLATA SHARMA KALAWATI DEVI SHARMA KANCHAN LAL SHARMA RAMKUWAR SHARMA BADA DEVI KISHAN SAHAYA BHAGVAN SAHAYA GANGU RAM PHULA DEVI SUKRAM MEENA MADHU SUDAN NAND LAL SHARMA kishori lal sharma badri preshad RAMAWTARSHARMA RRAMKISHOR SHARMA anbo devi gorya ram ramjeeva hatta ram hari chand jwala prasad hara umesh kumar meena savita meena shriman meena radha mohan LICHHAMAN GURJAR BHUMA GURJAR ROSHAN LAL MEENA PRABHURAM MEENA CHAMPA BAI MAGA LAL jadav devi meena ramsabrup meena khed ram meena NISHA MEENA RUP RAM MEENA KALI DEVI SAINI RAM HARI SAINI KHAYALI MANO MEENA BALA SAHAY HARI BAIRWA RAJJO BAI SUKLA RAM SHYODAN RAM PER SHADI MEENA GHISHAYA HER LAL CHUTAN MEENA GIRRAJ KUMAR BHORA LAL NATHU RAM BAIRWA HOTI LAL JHABHU RAM AMAR DEVI MEENA SITA RAM MEENA CHETARMAL MEENA LATUR MEENA LUXMAN MEENA RAM KIRPAL MEENA SHIVANI DEVI MAHENDRA KUMAR SINGH DEVPAL MEENA HARA RAM AMIN CHAND RADHASHYAM MEENA RAVAD RAM BUDHRAM MEENA GAYARSA MEENA CHADRKALA DEVI DEEN DAYAL SHARMA KHANEYA LAL SHARMA< PHULANTI DEVI sedaya ram mulchand saini KANPATI DEVI RAMPATI DEVI GHANSHYAM SAINI SUGNYA NANAKRAM RAMSWARUP BAIRWA BIRDO RAM RAMCHANDAR GHAMANDI KAHANEYA LAL HOTI LAL BAIRWA MURLI RAM BAIRWA KRISHANA DEVI SAINI DEVI SAHAY LALI BAI BAIRWA KAILA DEVI CHOOTI DEVI DHALO MEENA ram singh meena bhema ram DROPTI DEVI HARIOM SAINI RAM SARUP DHARMSINGH TOFLI DEVI BHAJANYA BHAJAYNA baby kanwar puspendra ram rathan lakha dharma bai SUNITA devi bari sahay bassi devi lakh pati kajod mmal yasoda biliya ram asutosh gayarsya jugriya mooliya ram indram chanand devi padma khirati rambhrosi mansyaram ramji lla lali varma prabhu dayl syo bai bhartiya duwarka CHAMPA DEVU PERVATI MEENA BUDHI DEVI JAGDEVA BHORO LAL RESAM BAI CHHUTEN LAL KAJOD BAIRWA madhusudhan harinath GHASI RAM RAM HAT MEENA BADRIPRASAD atri bai dansi ram tarun kumar nimma devi sar dhar chhutan gangapti devi poorn mal shri naraya thunda ram kalwa balu shaya bannaram jai lal meg raj kisniya bhhagwan devi prem lata devi sobha ram KALYAN SHAYA mon lal bhodan bablu ram bhagwan devi kamoli baksi ram nahani har chanda magya ram har nath soshaya sharma rukh mani birdi kajaod hariya chaguram ganchand BHULERI northe Sukki devi ramratan saini Sundera devi chhuten lal bhuddi khayli ram kusum lata gyrashi devi bhoreb lal shuwa lal mishra ram mangli bai bahgwansahya devishya lalo bai somoti bai gyan kanwar kerri harsahya devliya ram motar bharu shaya sonu meena rajendrta ramkiahan bhojiya ratno devi natthiya ram lohidya ram nathhu bhola rfam bahgwan sahay khahahiya rashal devi IMARTI DEVI PACHYA RAM NOLYARAM RADESHYAM HARSAHYA KISHTURI DEVI PARTATYA RAM BIRJO DEVI RAMNARYAN GOVINDA RAM NARYAN SAHYA milan kumar PARTA RAM hari ballbh mathura prasad tunyaram Kusum devi Bhura devi Savita devi Jal bai swawal pappu saini Kampo devi mulla ram Lali bai saini kamlesh saini Ramabhaturi ram kishori indar mal subash chand anat ram pralhad singh vishnu vyas maan Sampati devi Kailash saini Balla ram lad bai meena Tofli devi Seeta ram Dhmmo devi Kesanti devi vishram saini solnyo gordan lal Kokali Pyari devi pola ram har ful Gyarashi devi sukh chand solo Meena devi RESHAM DEV LADDO DEVI ALA DEVI DHUDE LAL dropadi devi JITENDRA GAMAN RAM badle singh NAGAMA AJRUDEEN KHAN YAMEEN KHAN fate mohmmad HUNUMAN rav virendar jan mohammd fajaru deen hardat singh sher deen singari devi moji ram meena KOKLI DEVI KAJODI lichma devi prasaad balai karma HARICHARN KESHYA BODAN RAM HARBNSHYA bhudya ram HARCHARAN SHANKAR DAYAL VIDYA DEVI satnaryan KOJODYA RAM shobha ram meena PANYO kmeri devi HARSAYYA MAGELAL KENYAA indo devi paheali ram piratam meena ROOPNARYAN MAKOLA DEVI NARYAN SINGH SUMARTYO BANNRAM PHOOLA DEVI nahanya ram GYARASYA ANDHU RAM DAYASHANKAR CHANDRKANTA DEVI NATHTHURAM JAOHARILAL MISHRILAL RAMMO DEVI GORYA nabbu ram keval singh muthari devi natthuram saini kishan lal yadav samrthlal kamla devi saini chhuttan lal saini ramjivan sharma narayan lal sharma gumanya poppal dhppo devi hattiram dhnnaram KRAPAL RAMSHI SAINI MANTU RAM RUPVANTI DEVI kranti devi PANNE LAL GYARSHO RAVI SHANKAR GEDI titarmal DIP CHAND PURAN CHAND YADAV OMI BANJARA PREM CHAND PRAJAPAT RAMKARAN YADAV HARLAL SAINI KISHAN PYARI BAIRWA RANAJITA RAMASVARUP GURADAS JADU RAM BANJARA CHAMAL DEVI KAMPURI PRAJAPAT KISHAN LAL PRAJAPAT RAMDHANI DEVI NOPA RAM PITAM SINGH DEVKARAN MINA LAL CHAND BAIRWA CHHOTE LAL SAINI MOOL CHAND MEENA JHAMAKO DEVI GURAJI RAM BHAUTELAL kranti khookpal bhaisya ram RAJENDAR SINGH BHUDDHA LAL bina vijay rajesh khanna indar jeet bairwa SITA RAM SAINI BHURALAL LACHHI DEVI BANI PAARA MITHTHU RAM NARAYANLAL KABULI DEVI SANVALI DEVI NARAYANI DEVI BHOURELAL BATAN DEVI KISANLAL banas devi RAMSIRAM TANYARAM RAMSW ROOP SUGYARARAM ramsawroop bairwa antra devi vishram mina MANNI RAM ASHARPHI DEVI CHHOTELAL YADAV gangasahay yadav BALRAJ VERMA murari lal sain kashameera kothyaari PURAN KOLI CHhOTE LAL CHAMPYA RAM naresh kumar verma foji nilam saini bhagvat prashad SUMARATI GHAMASI RAM PRANA RAM polya lila ram prajapat palu ram SHRAVAN KUMAR kamarde mitthn singh padama hatti devi ganesh ram BATO DEVI PIRAYA RAM GILA DEVI MANOHAR MINA KANNO shahjad khan neeraj bai suman tanwar panchaya ram umed kuwar vimlesh sharma sushil sharma chavriya ram mulo devi sumaratya ram sirajudeen iliyash kha jagram gurjar renu kuwar navab singh chhutiya raju kha khilona bai badan singhg beni singh sangi srawan VACHAN balkishan meena galli shubana LALCHAND SAINI HEMARAJ SAINI ISHWAR SINGH HEMLATA MAM RAJ SHYO SAHAY TAHLA PRABHU DAYAL SAINI HARBAKSH BAIRWA mina devi shriram bairwa ramjivan bairwa RAMESH CHAND BANJARA JADURAM prakash sain suresh chand gupta KHERI anand kumar chandree devi chajju ram imarat klhan mithya KHUTI NANWA vansi DEVI SHAY nawab KHIBIRAM BUCHA kajju fariyam mohara bai KUSHAL CHAND KUNNAK kesh ram saini SAHDOLI nehni fateh ram ratnesh kanwar chakraveer singh lalti urmila bai sagri nannu kha ashrpi jamna bai pancham singh ramadevi mittar singh subhan khan sukh dei siloni ram giliya ram aggo ratisha gunga nath sajni nijjo revdya ram sufedi devi sanni noormal prveen kumar BHAGVAT pooru bhrat lal renda ram chhatar CHIRoNJO dhumilal bhourya samenath jaglu sameer singh patasho shyamsingh baalveer kour gurubaksh hardyaal singh bhudev jitendra sharma suraj kaur hazra dhamali bhukkal lajj vati Raseedan ramjilal choudhary ramvataar ram prsaad kajodiram pancho devi dden dyal DHUP SINGH yaadram bhankor durgo paopsingh ranjeeta vishmmar simran jeet kaur swaran singh sapaNA sarsamal khan sumotiya aasha sharma krishana kumar chandar kaln bhageerath rambaksh bolta bhammal saoj nijru cheetram pravina raj karni ishar rasm kalyana BISHNI muso gurprit kour guraveer singh aannd sarem bijay ram chandkala bachachu singh mukal mamtesh manhtu ram khedamal kokla kusma fulan dei ghisiya sukmina vijay ram shibli vidah vishmbhar punniram chand kala sukika ram punee malki parbina sarasvati somat onbati chander kala harbhagwan manohri lal bodya ugnta asha ram sashikant jassi hempushpa mahendra sharma harmukt amravati kisanpyari MUKTI DEVI chndavati javali ram CHARAN PAL kiran kumar nirjan singh SEEMO tala singh chamel singh jasveer kaur jarnail singh mala singh seendhi babli ram saini AJIYA MITHTHANLAL VADILO RAM SNEHI TUHI RAM chiraunja PUNNI CHUNNALAL HARDAYAL sunita shrma kaishar devi manohri pappu kha muthra ram brijendra singh komal jeet singh kandhar singh< pribhu dayal aanuram subbi khan ASa mohammad JATIYANA kamarudeen khan makmul JUHUR KHA DEEPMALA DEVI SUNIL SINGH JABUNA chhoteli RAMPHOOL PRAJAPAT GANGADHAR PRAJAPAT banto bai HAJIPUR laccho bai veerbhan mittu ram kulwant kaur gurmakh singh GANGORI hurmat kha asarapi dauji ram SAMERAM bhagwaniya mahendra kaur rudu evaj badoli TIGANWA chhalu ram bammanram PRAVIN KUMAR PATALIYA BILLO BHOORARAM ramsaran ATRAJ SINGH RAGHUVEER SINGH suganta sarbo devi lahriram umraolal JAGMAL SINGH UMRAO SINGH magyaram buddharam SHRINARAYAN tijo BILLURAM RANVEER SINGH sondi harishankar BHARPAI DEVI latoorram satpal singh pakhi devi gheeshi devi rambeer singh sammat banarashi devi omali devi jhandu singh shubhram mannu devi dhnaram jalkaur dinesh kumar sharma bishmvar dayal mangli devi chaandkor solu ram shubhdesh devi mallaqram prabhata karn satyveer singh siri chand bhimraj hanso devi anchi devi karishna devi lekharaj veermati devi msngal bagdavat prithvi raj jai karan nirana shubh ram dyaram rajvanti chandra devi bhawarpal singh amarlal GOPICHAND chandrapal jagdishprasad shera KALIRAM jag mal singh SANT RAM somati devi harjari singh bunni devi bne singh vidad singh dhanna ranm jai dhyal shobai dharampal singh bhul singh RANJANA DEVI BEDO DEVI PALIYARAM mangle singh shripal singh rinoo devi roshni devi badaluram sukhveer takht singh sukhram dahiya dulichan chirnjilal dharasingh bobadram salab devi javahar singh nathusingh sntosh devi sugalaram naniya devi maujiram bega singh thavariya ram ramesh cahnd devpal singh budhan ram chandagi hukam devi har cahnd lili bai nrashaga ramrikh mainpal leelu singh novrang singh rajwala devi shyoraj singh manveer singh kunja ram sarja devi omkour jhutha singh mana devi bidad singh SANTI DEVI PALIYRAM chirange singh saty kaur mha singh MHADEVA sirya chaukha ram bogad somdutta bhabwan singh PAVAN DEVI SOHAN DEI CHOUKHRAJ banwari singh sohansingh GHISHA RAM adeesal AMAN DEVI DHARMENDRA SINGH JAT BALKAR SINGH RANDHEER SINGH RAM KUMNWAR mahadevi RATRAM govind saran dharamvati umarav singh SIRDARA RAMRIKH genda devi umarab BILLO DEVI SONIRAM bhero ram bhavar singh pralad singh buti singh NATTHU SINGH ram bhateri ramjas syoram aandilal dasharath singh rajawati devi keval singh HARCHAND SINGH hardvari ram kouri sharti khajan singh umravati chadram kisho lal billa devi shashipal singh joriya mohammad hansa ishwar mal janna hanni khan sahju nain kour ranjan singh devuram simroo sujardi paramjeet kor amita devi karnsingh ratan kour santokh singh ataro sanval ram khajan gopal nat dalluram bambooram pavira devi surto prathvy singh HANSRAM kaptan singh chiranji singh sompal sagaro parsa ram balji singh rajbeer singh SUTA RAM balkesh lakhiram kanhaiya ram kali ram beeram singh mati singh phateh singh ujagar singh GANESHARAM asarpi devi chimli khavan singh b bohti devi vedram sainturam bachankor suberam nanko kaur MUKHTYAR SINGH UJAGAR SINGH aamin khan juhru RAHMAN ISHAK KHAN ALLI MANESH DEVI KAINYARAM jubaida bajjo lakhkho devi sarali devi laskari kulvant kour prakasi shibbu sumitra kour handaram roomali jyoti nat diyali chandar nat sanjay kumari ram bhot matan devi kisu ram dulsingh mohar riya harna ramptra peshuram modiram naseer khan amini johar khan fata bibi masum ali rewati namo bai gurubachan singh anchai umrabi fajruddin lallu khan surjeet kaur gurudesh singh BHAGURAM DESHRAM thakro bai bhola singh chanduram HARKOR jhabhru UDAYRAM TOTARAM sagruddin banshlal nanki gulab nat hiru nat RAMNIWAS CHOPRA aashu RAMSHARAN jallo devi jahar natthi devi maniyaram ravindra kaur amarjeet kashmira devi poorno noor mohammad kullu kailash kaur satnam singh JASWANT KAUR SOBHA SINGH bhambo budhiram gokalchand MASTRAM SONARAM kulwant kaur daljeet singh suchha singh rambhooli bai sumal jadi devi ghosiram TULSIRAM DHARAMVEER omi devi atro MADARM SHYAM SINGH budh singh shriya devi jatturam reshmi SABARMAL latesh devi banto kaur MALOOK SINGH sunder singh sukh devi santosh bai bhikhari ram naththu nango thanuram bachan kaur asha singh hukm chand naththuram bhagvandas bhule ram jagdeesh prasad shyama devi santosh kaur karnail singh jageero bai kashmeer sundri kadkalli ram jamburam dhaula ram raji bai sayburam sinagari devi makkhanlal gilo devi pstram chitru ram jatto devi lakhu devi raju nata dayachand khurseedan shareeph kha maujkha harbulal gomi devi madori sumig kaur gurmakh singh shermohammad rasula chetanram ramkla jalsingh jokhiram chheetar bishamber dyal dhannalal sochand dyali nat prakash kaur shushi ram khubram mangu ram nat jayvanti sobu nat moti lal bhavri devi layak ram gauri shankar subhan khan sambho devi parata ram shimla bai shukkan karishn kumar seva ram sharma rani deva mal gura kaur dulla singh magla mal aamina mubeen khan sher mohmmad sigu anno banta ram jagvati usha nat rajesh nat alli mohmmad ghadi bai duna ram dharu surma devi sudaram gosi meghi dharmi bai sadhuram nat karishana dule singh pancha nat nattho devi ghudsiram itvari lal jivee nat shamlal nat jayramdass hargulal PANBAI kashmiro avtar singh satbeer jagga singh jageer singh lali bai ramprashd gangadass hiru gulsher ramesh nat maya devi mayanat kiran kumar nanduram sami devi sukkunat mahajan shyami jeeta devi banjar singh dayal kaur koji SARLI SUGADA kasna bai rajha singh narayni atar kaur rajpur nat jwahar singh premu vidha kaur anupsingh pyara singh samad khan yusuph shila kaur pritam singh BAIYA DEVI MALAPRAKASH badluram hetkaur palkaur RUDDAR KHAN rubina juhrudin shikari SURESH KUMARI RAMBHAROS meena kumari sumeru basant narvada devi laskari chamman pritkaur nanak singh samoti ghosi asmina saddik moosa khan jarina begam aath mohahmad ali mohahmad sonath maina begam fajrudeen surjeet kaur phakir chand ashwani kumar rajendra nath bali dharmi devi kushal ram gopram karishna handa ram samesh kumar bhanwandass birbha devi banvari lal kokli rudhmal changi devi rekho lixmi devi mehndr jhurabi naval kha aak singh kashmiro devi chajjan lal opi ram paso kaur chandan ddevi fkira ram syo narayan kursed khan mavi khan chchli sunduram prahaladi lakhmeer kaur kaushliya dharshan singh lakhsmi devi chirangilal suladram somdhat shayam lal paasho bai kaala singh< joda singh atro devi bnarshi mir singh mhar chand sheela bai prakash nat muharkhan shanti bai jayram nat kishan nat dalsingh santosh kaur harbansh singh sham singh samsu khan nivana NANKRAM bhavichand charanjeet kaur gurudev singh kanail singh hmidi kallu khan HAJNA DEVI pooranchand khilauni bundu khan suman khan sheelkour gurnam singh mohammad majidan loha khan santosh kour kalwant singh jamaldeen prabhu devi anita nat ashuman yusuf khan omiram rakho braham singh gabruddin nurla rukesh devi suner chand rudiya ram mamdeen asraf khan phoolbati gyandev misar lal cheta devi bhoju ram gulab mohmmad prem kaur arejun jamna kaur amar jeet singh mohri choota mrahaj chirangi lal khajan singh budiya man jeet kaur subeg singh mithiya devi udhmiram bhani shaya kalavant kour parshu laxaman singh prbhato devi kesh ram ramsukh karatar nat paramjeet kour bhajan singh alamadar dugariya meharaj mafina badalu khan sullad ram jalwati sumran sajna nat umarpal saval ram souram diyal singh banshi bai ruhel singh ramu singh krishn murari jagindro kour hardeep singh ratna devi sedha ram mada ram anguri devi salamudin bhajji chhatrpal jameet singh phuliya mousmi gahad ram shariph khan muhru khan aimna nasir khan uday chand lekharm javtri chheetarram sarmila devi sarampal ompal krishna kour suren singh HAJARA BEGAM GAFUR KHAN HJARI LAL LAKHMI mourelal chummanram gugna shaivlo jogindra kour sobha singh jagali mahmud khan nanaga ram hasanu khan isvanti ishvari bai chandana nat sumara ram ali khan niraj kumar joshi halaram prahelad gyanendra kumar risal devi dharmveer choudhary mahlaram durga prasaad mangatram birkha rashmi varma bhagvan sahaay roodaram rajanesh kokali devi pannalal saini ramsahaay nanki nat MALLA KHAN gaphur khan bhura khan lichchho devi rahis khan rahmuna shermal umrav khan lakkho devi kishu sukhda santra bai vajeeru jaikamdeen fulli devi seda ram narvda devi lixmi narayan sankar ram shyamali kishu nat peshu ram paliya ram hemdeen phul bai hardyal AVNESH surbala shekhar fakeerchand payal sharbat prahalad saini nemi devi kokla devi ved singh surajram makkhanram mannalal meva devi BALBEER MANGTURAM chidiya shimbhuram jamani prasaad bhavra ram aruna sharma inderjeet sharma hanskour sabliya bhartaram chndgi ram kali charan vakhtavar kamla gyanprakash sulochana niranjan lal sauni ram bani singh dhhundu ram shri ram satish saini ramchandra saini chhitar saini deega ram makhulo shiv shankar amita musdi prem chand chouhan risalee thakur singh dahiya prem narayan gupta tajkaur samantra dayaram sharma sunder devi kishor kumar shobhaksiyo shyobai salochna keshri guga ram rakesh devi puran prakash khemchand sharma sanoj vinodi lal SHUGAN SAINI AJITSINGH JITENDR KUMAR ishawanti shivdatt soni mukhatyar singh hukm kaur prasadilal GOPEERAM MEHR CHAND surto BINODI todar jal singh saini jhuthar lal laxmikant uma devi harima ratan lal saini chandgi chguttan indu bala anand sawaroop gupta babu lal gupta udal singh virmati takur singh misaro vishamvar beena gupta kedar gupta phool singh saini tala ram dilbhar ram anita devi banarsi das sunita khandelval bhangvanshay MAHINDRA UMESH CHANDRA dharam pal BOBAD RAM lilaram saini vinodi ram DHANKAUR ramesh chand swami prahalad singh saini BHUPENDRA KUMAR SEENI CHOOKHA RAM SEENI JAY DHYAL SMAR SINGH RAM JAS SAINI RAM DAYAL SAINI GANGA PRASAD DHAN KOR BIDDI CHAND SEEMA petram JAGE SINGH chandrsingh SUPRANT kuntal devi krishnkant devendra kumar mishra ramu sharma javan singh brahama chandrkanta chhailu ram ghanashyam makhulo dhan singh ram sharbat devi haribhajan mankour harana mohare lal sald ram jagdish saini durjan ram snehalata beermati devi chatram deshraj chaudhary bharpai devi sindha naheru omprakash sain sanjeev kumar chhajju ram saini sussan meena dhare satyendra saini kamla choudhary jeet ram chaudhary dil kaur shugan ram dhada ram sushila devi verma shakuntala joshi rajendra prasad joshi sandu ram sada kaur shyonkas kasa devi dhuma devi tunnaram purnsingh gadiyaram jaggal ram bhotaram malhi vatan singh banji ram madgali chheetar singh saini chhatanki devi richhapal luhar bodan saini anu kour man phool singh thakur singh bholi devvi budd ram rajendra kumar saini choukha ram aanandi leelu ram chitaru ram CHIMAN SINGH rattanlal MUTHARA samplat ram vinod kumar saini utam chand VINOD SINGH chheetar mal budhdi vinayak shimu dayal NEKIRAM moli devi GUDDO DEVI sai ram sundharam rekaha devi SHIYA WATI VISHNU RAM chhutatan lal thavriya ram maluram resham kour haraphool GODA RAM lakshaman deepika devi sadev sayara devi lakkharam ramkishor jat bidadi chand GULAKANDI DEVI RUP CHAND SUGGAD RAM kapoor KABUL DEVI harphol vimla devi ramakant shree narayan manoj kumari yogita devi ravi kant RAMESH KUMAR SAINI churo savant RAMAWATAR JAT parbhati singh SANTOSH SARWAN RAMJU RAM PARBHATI LAL girbar singh RAJU SARWAN beeramati kanta sharma rajesh kumar sharma CHHIDDI RAM CHANDAR SAINI RAJNESH DEVI guvadiya BAGHERI KHURD soniya ram chhutali murla ram deen ram sarphoo khan ragu nath gayarso jamni sahaay aphsana pallo sunita choudhary bhar pai mamata sharma ram pal sharma shyam sundra kushum lata bishmbrar kalamjeet CHANDGIRAM dhankour nirchhango dayavati devi keilashi nirajan bina sarwan gunndu ram premlata meena somdatta RAJVANTI DEVI balluram solal shimbhu ram tirkha ram sah dev chokhlo phool vati gahadiya shyonaranyan MAUSAM reshami devi isarram suaa devi asri devi SARDARARAM ramkumwar tullanath subbi begam mallak GANPATRAM MOOLIYA sayarmal ali mohammad kapurdeen UDMIRAM rukkan kamalu SARVATI DEVI BHARTARAM afsani BHARPO DEVI ROODMAL HARNATH hakiman bano chutmal shrilal aakup gulkandi devi siriya devi dayala bhanuram murliram BHAGVANI krosta devi nand ram gurjar shyo bai devi matan ram murali ram dalip m priti devi shareef khan bhuleram sundari bhagvana sushila devoi hukma mamanram kesari devi mahendri gola ram umrav lal kishori singh sokaran jabbar lalit chhajiya khushiyal molha kanni devi rajna jagdev umrav rathaud paramjeet kaur prahalad singh harbira najeer khan gyanavti harivansh kumar sahid khan sharif khan fateh mohammad mamrej ali abbas bhata devi bharta ram rekha ram barfo devi bheekharam BSA VAN babbalsingh yadav bhomiram udhiram DEENA RAM JLE SINGH LATURMAL birju ram saumal banbarari lal thakur chand chertam premvati devi bobhad savirti devi bhavani PARVESH DEVI SURATSINGH sona kaur< gurmukh singh SHRVAN DEVI KATULARAM parveen sahabddeen najeer khan gyanvati surgani khoob ram rameshri noori chandbai phakirchand MANPRIT KAUR mukesh lata ramdevi mangalilya thavarchand sanno devi topha mansa devi sunera devi lachcho budhan patashi bugar khan krapa ram bohati devi unish mohammad baj khan sarto singh sulhad singh kailash chand sain millar devi suld ram jeeta devi brajlata kapurdeen natthu lal dadri prasad shrichand sain bholu jago devi chmeli devi kudanlal rug nath hansaram aom vati rajvati devi BABHULAL jitender singh santok singh ramher gajji deenram mangle ram ftehsingh singaram chavadi kanihyalal shairuna rastam soniya kour milap singh dhoi devi savaliyaram RAFIKAN murati devi ramoutar amila rahima khan guddo devi sugala gyars janam akatar mahlu bhagwana singh ramji lala bheemsingh sain ajad ali rajjak nurjaha jamluden salim bhai vimala parbhata jubbi mou umar kha abadulla phool sungh tingar ali mo shimburam surenadra kumar ratiram yadav sanjana devi saneva devi chija devi annu devu niramala devi natth ram sarala devi manshi nyaj mohammad shubha ram yadav haroon hakim deen safed kha heerasingh bharata ram alimouhahammad mouhammad kha bangal ram ramotatar sumarat ram jeeta ram BHEEMSINGH AMARBATI khunti manti AMNA SALEEM THAVRIYA BEERJU BHAGMAL AMREENA TUNDAL KHAN bishanlal HARLARAM hetram sain ASAMDEEN SHREEFKHAN kampo devi dalsahay LILI DEVI INDR RAJ PLATURAM BHIKHU RAM gukichand PHARSA anilal sattaram SOKINA RAPHIK MOHMMAD madaam magruni jakir hussain rena devi chandrpal banarshi devi BODHAN SINGH SAMPAT RAM GURUMAL habadu ram rihan ishrail ramprashad horam bhagwanaram bahgoti ganagal singh rushmina jamil khan mojo dyaram abdul majid mluka kheruni islaim nepali santuram dhalo devi prashadi lal rajvbala RAM BHUTERI kuldeep singh meghwal santo DEVI shilochana farukh khan RAJBAHADUR MUKTYAR BHUR SINGH rajkali devi sarvati devi sudharam AAKUB KHAN SAMILO saatyaveer saradara ram jailaram nathi ram dhano devi DHOLA samila devi baiya devi sheerdaram kojod mal prjapat baouti devi puran mal baivi roop shya sharma kherati lal sukbai devi shobu ram mohar bai meena ARJUN LAL MEENA hariom sharma NURU BAIRWA ghandmal BAFINA mousamina MOHAR ALI MANNNU HURAMAT LALLI SHBANM jubba jel singh habiwar SITAB VISHNU ANIL heena AJAYDEEN deen mohmmad LADDO BAI BANDA BISBAI chiranji meena ASA MOHAMMAD sammu khan arif FATEH MAMUNA JEET KHAN japharina SADRU asanat hakm TIGARIYA NAGESH hareshi meena CHOTE LAL MAGELAL LEXMAN BANTI KOUR LABHU AASHA KAUR roshan lall kishan lall santri habli mawasi rahishn chuttu kha babita nat kmal sing NAHARSING MATRU pppu mukhtyal GOVINAD nilam kour lachhi kour kherathi anil kumar sain ruby mahendra kasana nand kishor gurjar sanjay varma sangita varma rupla karanal singh mohini kour shekhavat jarnal singh pintu singh bhuddo sarasvati devy kelash chand saini vimala saini rupram saini bhuriya ram saini sholuram anjna sholu ram ajaru deen jamala SUKHA LAL GURUDIYAL KARISMA MANISHA VARMA pravesh sain mahesh chand sain lallu ram sain nitin ATARA BASSAR SINGH JHUTU SINGH RAKESH SAINI RAM CHANDAR KERODI DILEEP BIKARAM RAMKHALIDE GULAFAN LEYAKAT SAABIRA KHAN PARDEEP BANIYA RAM BANJARA BHAIRU RAM BANJARA BHAPPU RAM ISHARAIL farameena RUDO magaji VIDHDA KOUR LAXHMAN SINGH hussain mohmmad aryan faruk hussain saniya ushman hussain mohmmadfejan tashlima taniya rahila bano hunija poonam kour jasprit kour amarjeet singh thada singh aman deep singh bharat lal gurjar KASAM KHA SAFEDA AJMAL KULDEEP SINGH REENU KOR MAYAA KOR MOHIT KUMAR SHILPA LATA RANI UDDHA MAL LALTA RANI HARCHARU MAL SUMRYA ANIL SINGH NARYAN LAJVAANTI CHHAKKUSINGH PREYA POONAM KOR ROHIT VISHANU SHIMARU AMAN DEEP ANJALI CHAMAKORI KOUR FUNDU SINGH JASMEET SINGH NIKETA KOUR KIMAT KOR SHEKAVAT SINGH CHANDA SINGH CHIRANGEE PARTAP SANGITA KOR MENA KOR HAPPY GURMEET LAKKI MANISHA KOR PRITE KOR GURMIT SINGH LAABH SINGH KAMALA KOR LAABHSINGH GHUDEYA GAYRSI DEVI MOHAMAD LIYAKAT ALI AYOOB RUKSEENA KHAN RUKSHAR KHAN EMIRAT JAGIDESH MUKESH VARMA NEETU KOR MANPRET KOR GHANSAA SINGH HARCHAND MINA SATYA PARKASH MINA SUNDER DEVI MEENA BHOREE LAL DILIP KUMAR MEENA PRAVIN SAINI DINESH KUMAR YADAV KAMLESH YADAV HARI PARSHAD HARI PARSAD PAYAL JANGID KUNTI MEENA RAJENDAR KUMAR MEENA SHYO PARSAD AMARAT LAL SUNIL MEENA RAM LAAL MEENA NABBO DEVI PARTAP MEENA KESANTI MEENA ROOPNARYAN RAKESH JATAV CHOTEELAL CHBABU SHUKH LAL omprakash gupta anju gupta satendra meena lala ram meena KULDEEP GUPTA RAKESH GUPTA rehaman heku sahji ibraim ghoota najiro khalil ahmmad immam khan kashmeero ELYASH TRILOK CHAND SAINI KAMALA DEVI SAINI RUKMINA ILAYAS SHARIFAN HASAN KHA SAMAY DEEN JAAKAR SAHAKUL SUBUDDHI MOIN KHAN REHAN MUKESHI MEMNA SURENDRA MEENA DEVKI NANDAN GULLARAM NOUDA RAM GHISEE DEVI NATTHEE SHUKUNTLA SHIV RAJO BAI CHETAN YADAV MANNU RAM YADAV TULSA DEVI VINITA YADAV MANNU RAM SUSHILA KOLI DHARAM CHAND KISHAN KOLI VINAY VERMA LAJAJA ARCHANA RAJESH MEENA CHANDARKALA RAMFUL MEENA TUNDEE RAM SUNIL CHHIPI SUBEY SINGH MUBINA BANO TAJ KHA NARYAN LAL VIJAY KOLI GIRRAJ PRASAAD LOKAN MEENA RAMJEE LAL RAM KHALIDE ARJUN MEENA MANOJ KUMAR MEENA AMAN VARMA VISHAL VARMA SHUKH RAM PNNA RAM SUBASH CHAND CHETAN KUMAR MINAKASHI JAI KAM jahuri MORU nevaj BARKAT KHAN PHOOL SHAH PHOOL SHAH rayekha CHANDLAL mangtu khan ramjan khan BAUCHA PASI AGACHAND DHALU RAM DHAPPO RAM PARSHAD DULERAM HASINA KHAN FAJJU KHAN MAVSHI ASMOHAMAD INNU MUNSHI LAL MAMALA SAMS JUTHL SAJJAN SINGH DEENATH APHASARI SULLTTAN SANTI VISMBER TOTRU DHAMMO KAMLA LOKESH MEENA BHAMBURAM KAVITA VARMA HAR SAHYA TIMMO DEVI LOKESH GUPTA RAKESH KUMAR GUPTA TIMMO VIJAY PAAL BADRI PARSHAD ASHARFI DEVI GEVAAN GHANA BHAG CHAND JANGID AMISHA CHANDRAKALA VARMA JAGDISH VARMA laliya kayumm kuvar maan teju ram NAKOLI JUHARBI SUMMA KHA TEJ KHAN shabano prenta fool kha PATAR chokha RAABIYA TEJ KHA DHANVAT mulli muhra KISAN abbas kha ajru deen shaukin hamid nath majru arifin arfin RADHAYE BATULI nanaki SAKRU RAM AFSAANA VAJIR KAH mulfat maalle kha khursidhan DARIBA GHUGAN chimni bai deevana chand bhanu ram saahbi JARIFAN BHAGMAL KHA NAKKU KHA AARIF MOHAMOD BHUPLA KHA bhupla JEKAM TANTU lakh meera amreek gurjit singh lakhmeera bai guunga ram isevar prabhaati jeevana ram jeevana ram jeevana gunga ram RAM SAHAYE sarvti aajad kha mohamod sahajad aasmohamod mohamod aarif adram KISAN rampratp< summu BHURE KHA DHULI ammi kha mohmmod isu kamru kha kamru kha immam kha hega buddhu kajjad banvaari lal klvant kor guru deep singh mavaashi KRANTI jangir jangir kor deevana singh jai nayaran malekha AJIJ MOHAMMAD SABAR MEEDO NAKCHA JAHURI NAKKU JAHURI ASLUP KHAN FAJRRI SUMRU bassar mohammad khan usmaan kha aslam mohammad sanja devi dedaram praabhtilal BHOMSINGH SODAYAL AYAB KHA MANG TU SITAB GUTTI RAM HAR KISAN satishkumar charan jit SOKAT KHAN CHAHTI RUJDAR satnami chhiman lal mawaasi CHHUTTA ram bhuteri chiranjilal OMKAAR SIMBU RAHMATI TAJMAL JOMU NOOR NISHA MAHJAN KHA AMIR SHI LA SUNDERLAL LAKHMERI LAKHMERI HAR KISHAN MAKSUDO TAIYAB KHA NURU KHA pappi bai teek chand mahmo holo mavaasi imna noor mohammod aemna bhoopla kha KUMMAN JASMAL SINGH SAPNA YADAV karnel gurmeet kor amreek singh MUHARBI ILIYASI HARIYA KHA SHUBHASH AASAMDEEN RAHIMA AASAMDEEN KHAN TEJBHAN CHETAN DAS AJRUDEEN HASAN MOHAMMADI AASIN KHA SUMAN LATA MARIYAM LALLU DEWAN HAAKAM LALLLU BADRI KHA BISMILLAH NA WAB KHA SABULA NA VAB KHA lakkhu kaatula surajmal MAKKHAN HAR PYARI RAJJAAK MALUMIYA kapoori khrati lal DOJIRAM MAKKHANLAL PAANCHO FAJRUDEEN CHAV SINGH bal kisan KESANTA CHIRANJILAL nurmohhmad abdul razzak GURMIT KOUR CHHAM SINGH CHHAAM SINGH arjundas laajwanti khan chand rahamu ikbal khan subba kha KAHAR SINGH MAM REJ RAHIMO MUSRAF ROBDA RUSTAM KHAN RUSTAM ROSAN JANGIR KOUR BHUD SINGH SAH RUNA IANNAS JORIYA SATYAVEER KUMAR PAVITRA RAM KISAN CHHATR RAM chah jhadmal KHEMCHAND IJAAJ KHA RESHAM KHA CHAWALA TAUHID KHAN RAM RATI SATYAVEER JOR KHAN REHMAT JORE KHAN MALE KHAN AKHTAR KHAN MAKUSUDAN RAHIMI DULLI KHA UMRAAV phajari phajjar imara bugar prem kala papu khan natthu khan rahamaan kha rahimo manjit singh soli singh isro devi noor mohmad ishak kha saviatri haneef kha mavaashi khan memi devi suaa ram kanhaaiya ram subi chhngo SAHUNA umar deen nur mohhamad bhawani shankar KAMRU DEEN CHHUTMAL SUMITRA KOUR BHOLASINGH PARMESVAR PHOOLA SINGH sarupo SAHUN KHAN ISHAB KHAN RASHID KHAN RASUUAL KHA BAL KISAN MONA KUMARI SAROJ KUMARI DALALA BALLU SAKURA RATTIMOHHMAD CHHANGO jamshed haaruni manu khan RIHAN KHAN haaruni rahmudeen TARIF KHAN KAMMU BHUP KHA KAMMU KHA NAKKU KHA ir shaad SOHANPAL MULIYA RAM payrelal arseed khan kannyia shera singh rekha cor BIHAARI FAARUKH ankita VIRENDRA KUMAAR HEERAALAL MAVAASI RAM KAPIL KUMAAR RAHUL KUMAAR TAIYAB HUSSAIN ASLAM KHAN UMAR MOHMAD DHUNDHAL AFIDA TAHIR BANO MEER KHAN FODA malawati MAJLISH SARPU KHAN bheekha ram JVALA BHAJJURAM JWALA SINGH SARDARA KHAN MALE KHAN RUKASEENA JAFARU DEEN ALLADEEN KHAN anaaro pittal apsar sabulo chawala khan aatina rabba amilall atari fateh mohamad hasnbasri alaf kha hsanbasri miyabadal balraj rikko jita muktaar SATAPAL ELAM SING kuldip husankala phalad PREMKLA KISVASN SAQMYSING PARASAMANI vinasi heema jantaa monrada MAMTHAJ JOGINDER VIRSING MATVIR sordh soniram emarat satvir hosyara SHITAB MAJEEDAN AMAN DEEP KOUR SATVINDRA NARENDRA KOUR malakeet singh FOJU KHAN SUBE SINGH YADAV CHIRANJILAL YADAV jyoti yadav sandeep kumaar yadav arvind kumaar yadav SANDEEP KUMAR YADAV SARFINA HANIFA SAMESINGH rudda ram ram kuwaar nikaaram chhanno VINOD KUMAAR GIRRAJPRSAD GURDYAL pyare laal BHAMBHOLA RAM ramrishi chetram meena bishna ram GULLYA RAM pooni devi saini JAGNYA RAM MEENA PHALI RAM MEENA DHUNDHERAM harkuri devi LALARAM JANGID harinarayan meena JANSI FOOLVATI DEVI CHITA RAM mittya ram meena bhikha ram meena ghisi devi meena CHANDRRAM KANTI LAL DHANBAI DEVI PRABHUDYAAL KHELANTI DEVI NANDKISHORE SAINI keshi devi giradari kamaludeen anita nat aniya ram babu RAM DULARI RAM KISOR santi dev khaglo bikariya HEERA RAM punayo sarwo devi nanua lichi devi moda devi chimmo chajju chaja girdhara SURATI CHANERBPSD SEMIYA wajantimala ramkal BANAS DEVI NURI DEVI SHREEMAN KASNTI DEVI SAMMO DEVI BHUDAR LAL RAMSHWROOP MANGALI DEVI JAISI RAM RAMPHUL MISHRI LAL HARNARYAN BODYA RAM KANDA BALAI HAKLA RAM HARLYA RAM dhannyo raami meena gamandi lal sha rada JANA ROOPRAM kanchanlal abhay meena laxman ram meena ashish meena HAMELYA juvano HABHEJI DEVI MEENA panya matadeen sharma krparam BINDI DEVI MEENA munni ram meena RATLI RAM GAALYA DEVI RAMNIVAS GYARSHIRAM ARJUN LAL MEENA KAMLESH SAIN BHULLU RAM MITTHYARAM chandulal JAGGURAM GYARSHA RAMON DEVI RAMDEEN MEENA VIDA DEVI JAWALI hukam bai saini mitha lal khajuri TRILOCK CHAND SHARMA DAVKINANDAN MULI DEVI SAINI SHARWAM LAL CHOTIKYAR harshya ram SHIV DIYAL VEDPRAKASH VYAS GOVINDA RAM MOHAN LAL MEENA HABLU chalti tajram REWADI DEVI TALLA RAM kasho ram BABLU jagli ram bhondu ram mosami devi parul devi moli ram chheetr sumri devi moher pal nangyo ram ram prakash SHUK LAL laad bai nanji shayam singh santer devi lakhan devi mindya ram DEVI SAHAY MEENA MOHARBAI TUNDALA ISHAKAVI BANKYA MEV EMRTI DEVI MAHAVIR PRASAD GILLA RAM GHAMALA DEVI JAYNARAYAN GUPTA CHANDRA KALA DEVI MISHREELAL MEENA CHOTELAL MEENA PRABHU RAM MEENA BHAGANTI DEVI ANITA DEVI SAIN POORANMAL ISHWERLAL JAWHARLAL dharamchand manwati soni bai KHANDU RAM isaro bai tej paal vjerchan govindar ram rupchand yadav guru dayal singh AJEET BIJENDER MANOJ KUMAAR panna laal yadav BAGGO RAAM banavari laal CHANDPUR DAYAVANTI DEVI CHOTH RAM PUNIYO SHOHANLAL KISANLAL jakarbi shaukin khan billo budhhan ram DEHLI DEVI SAINI GIVINDI DEVI SARVAN RAM bardaram SAWALI DEVI mangla ram meena KESHAR DEVI SAINI GHUDA RAM manram PAPPU RAM SAINI RAMPAL SAINI kammo devi kamoda devi PRABHU DAYAL REKHO SHRI KANWAR kalu ram saini rajanti devi saini SOMTI neeru saini bhagvani devi mithtnlal BHAGGOO KA BAS jwali devender seema khandelwal ashok khandelwal GOPAL GUPTA SUBHASH CHAND GUPTA munshilal gupta girdhari lal RAM BHAROSH GUPTA sarika garg babit garg poran chand bansal shri kant kamni devi poonam gupta dinesh gupta ghanshyam modei PRITI SHARMA mamakchand koshalram HAZARILAL MANJU GUPTA INDIRA RANI RAJESH KUMAR GUPTA KAILASH NATH nidhi gupta CHETAN GUPTA RAMPRAKASH GUPTA VIJAY KUMAAR chander kiran devi bhore laal har dhwari laal SUREKH mussadi laal hanu maan prasad radhe sahay raj kamal suresh kumar gupta ram kanwar gupta shshi inder jeet hawa shingh YAGYA DUTT GAYASI RAM sonu dutt satay narayan juraan sharma SHRIRAM GUPTA VIVEK SHARMA SITARAM SHARMA MAHENDRA SINGH ACHARYA KUNJ BIHARI LAL jundalal MAMTA YADAV AMIT YADAV BISAMBER RAM SAWROOP BASANT < SHUGAN CHAND kripa gupta santu ram BHANU PRAKASH SHARMA SHIS PAAL minakshi devi shugan chand HARI RAM SHARMA lina devi puni bhuji poonam sharma mahavir sharma prasad kaishar ram khyaliram buchyaram tara saini ratan babu arvind sharma bau lal rAmkhiladi purushottam sharma grirraj ganesha bimla jangid dayavant jangid chhitrmal sharda sharma yadram meena hukam chand meena rupesh devdatt sharma HUKUM CHAND JAIN daupati rajkumar koli aruna devi sharma kaoshal kumar sharma shivram sharma mahesh chand yadav shree hardarilal chanda sharma lalata prasad sharma ishvar lal govind ram basval JAGDISH KUMAR BAMBOLORAM nijendra kumar manglram chhutanlal vijay kumar koli rishpal ram RUPNARAYAN nandlal sharma anantram budadan lalvanti hiri devi bharuram chhjju sunita meena yuvraj sharama rajkupar JALLIRAM chotka ram nathiram nanhni devi raghunandan triveni devi kamal kumar sobhamal narendra kumar meena ratan babu manjuram puranmal gupta jagdish gupta shubhaSH laxmidhar kunti devi lal dev nihalo devi kesa ram chammi saini chiranji lal saini late tulsi ram meena neha saini chandrashekhar saini ramoli jauhari lal saduram bhawana chandwani harish kumar chandwani chiman lal murari lal saini natthi lal meena chauahan kailash singh chauhan mukti ram lokesh meena late laxmi narayan chaya santa prajapat laxmi naraya LAXMAN PRASAD KOLI brjmohan mkesh KAML SHARMA BHAGWAN SHARMA hukam chand sain nang ram sain GYARSHA RAM panni devi RUKMI CHAND chman bhorai lal sharma hari bhagwan chhutani gangalahri lixman ram ritu jain ramesh chand jain late badri prasad late govind late satya narayan sharma anju soni late lalla babu banwari lal koli laxmi saini SANTOSHKHANDELWAL rajni sharma rajeev sharma bidesh chand sharma naval kishor sharma bimla juneja brijbhushan juneja prakash lal sikka SUNENA DILIP SHARMA ROHITESH anjli devi sursh kumar jwana ram dilip kumar meena YOGESH chand jaangid NISHA MAHAWAR KOLI devendra koli sudha jindal kalish chand jindal chandra vahan shalesh bal krishan yadav premwati lokaram chachcharam govind prasad sharma kanhaiya lal sharma natathuram kanta bari sunil bari hanuman prasad bari madhu mangani aani devi thandu lajwanti vajir chand ramesh mahwar jabhruram kanaiya lal narbdha devi laturiyaram bishmbar rajnee bolu ram satpal yadav reena yadav preeti devi bina kumari sangeet nav ratn savairam jaipal singh lakshit ichchca amit kuar shanktula kamal prakash shakantula ramkishore amit kumar sharma rita sukkan lal SURJIT KAUR swarn singh kasmir GANDA RAM mehmeoodi nehana khan RAMESH RAJ gunjan indra dulani vatan lal neha parashar DEEPAK PARASHAR PREMPRAKASH gulkandi devi gupta amichand gupta SUSHMA KHATRI RISHI LAL KHURANA deendayal saini mangan mal MAHENDRA KUMAR KOLI rajendar kumar NATTHI DEVI bisram kavita saini hari ram saini premwati yadav uma shankar yadav shiv husyar chand ratan lal sharma krishan sharma laxinarayan jag dev jag dev vidhadhar sharma jaman lal ankeeta sanam chinni lal shriyo dulee chand pawan yadav bacchu manor girraj parsaad chenwati bhawer singh maherchand sonu ram yadav anesh sharma deeg ram khagesh ajeetkumar kabita mohit sharma tinu bhani ram riku rockey abhilesh divya gajendra satya pal kishan shah kanyalal RUGNI JAGAT bajju SARANDA sakhati dhupa devi SATYAVAN PAMMI bhura baggar harala ram MAMMO HURALI MIKAN RAMBAKHSHI tanuja bagicha har dubari PINKY DEVI ABITA SUMARESH BACHCHAN TEK CHAND GULAB SINGH pariko palya ram LICHCHHO DHOLU manno bai gullu gutari RAMESHARI DAULAT RAM BHARATYA NAIPA RAM SATTO DEVI NANDU RAM PUNIYA RAM HAJURAM CHIKALO garanel BARAPHO CHAND RUP NANGO MAN SINGH CHARAN DAS RAHAMAN khadak singh NANAGA laxmibai rajobai jhankar ilam ramsuka tulsa devi pachaya lilanta thakur radho kirashana permnayan aashiyana gaababr gangasaahay ishr bhooru lalllu pppi kunadn nikka gurucharn haakm magera chhapya indrasena natthyu phul devi ramchadn paachi boodaram bhagvanaaya punyu bappu SONIYA reshamo SURAJANI CHHOTYO PREETAM bhauti jagano mayanar vishambhar GUNGI TODARMAL manges chandiram RAMET mamataj sulek GYANMALA LALAYA gajana som veer vijeta GOTAM satyaan UDAYAN SEETARAM natek shukdarshan TANUJA RUP RAM SONIYA RAM SHUGAN SINGH mango PANCHA RAM siku BEGA RAJ santra bai jadu ram RASILA bhambholya ram SAHAB SINGH SUA LAL dandyaram muklesh devi khemraj meena ramswarup meena SHIMALA DEVI MEENA SHRIRAM MEENA KALURAM MEENA KUKAL DEVI PACHYA RAM ramesh meena dhallo devi hisamudeen KAMLA SHING SAINI DHOLA RAM bhagwan dhash bore lal BADAL GOTHWAL mathuri devi bharat nattusingh kavriyo prajavati ramsroop ganga saahaya maimavati aatamaaram rishimala rupee harvir subhaash satk singh sukhvir aadesh najar kli rukhaa mithanlal dariyab janita nat vintu karanel dharmi lichchhma badri gujarr chandr singh nat sakri haraaban banvarilal bhagvandas nadaram baakeram satvan kajulal chhchjuram ramjivana lirla jailu amitab kadiya jasavindra sukpal daakhli devisahy budo phullan SUKH DEVA MANOHAR LAL KOLI BALYA sammo khan devpal meena manyo GOBINDI DEVI lalata devi LAKHIYA RAM SAPANA KANWAR KAILASH CHAND MEENA CHJAN LAL SHIMBU KHELANTI DEVI KAILASH MEENA KHUBIRAM DHAN KOUR KAILASHCHAND MEENA sima devi lekhraj meena HARIYA RAMJILALL mojya SRAVAN RAM NANNU SAIN PREM PRAKASH DHANSI GHAMSI RAMESHWARA ARCHANA DEVI SHREE RAM MEENA PRADHAN MEENA INDRALAL MEENA KISHAN MEENA DEVLYA BHAMBHU RAM NANDLAL SINGH MAGI LAL harnaryan meena BINDO DEVI URMILA DEVI MEENA BISHNA RAM CHOTI DEVI prabhatiya KESH RAM MEENA MAAN BAI MUNI RAM MEENA vijay kumar bairwa puni dev babari meena somola meena lali bai meena dundya ram meena DEVISAHAY BAIRWA PRAKASHI MEENA vishanya ram gangala ram meena RR HAJAU LAKHAN PAL JOYTI asok kumar sajan kumar rhmat MOHADEI mojee BAKHARAM RANGEET GYAN CHAD GADURAM jindaram aarti bai AASU KHA DEENDAR khrshid JUHURU KHAN ram naryan BASAMINA KHAN SAMAPDIN RUDHAR BUDHI DEVI GEDA LAL CHHAJA RAM MEENA URF BEENA JALAMKHI chiringi lal KAMMO DEVI PRAHALAD MEENA MOTHA RAM kanya lal BANVARI RAMAHET PAYRI DEVI RAMHET MEENA KHAYALI DEVI CHHAGAN SINGH HEERA LAL MEENA SORAM BANVARI KHATIK TEJI RAM kaluram koli JABARI DEVI SUKYA KHAN RAMAJIVAN GOKAL RAM KAMAL SINGH SAVALYO SHIV RAM MEENA latur meena VANDANA KANWAR GOONDPUR raghuveeri brfi devi prem kumari sedaram sibbl BHASKAR ghanti ram indarlal ghudyalal bhoryo jabhkour sawanliya bachan kour SUBEDAR SHA YUSUP bhichoo ram sahabu deen jodhi JAMMU RAM mitthu ram PATHANA RAM< mansuk AASABAI SEELA RAM sita bbai nibhu ram INDIR SINGH SILOCNA SARO BAI BAGWADAS GIVANA RAM SODA RANI VARSA PRUBH DAYAL PRUBH MANSUK RAM DAYAA YASID khoob ram mahaviri RAMJATI KASMIRA SUDHIR YADAV BAGHBAN triniya sondevi gurmalli sintu ram ghamandi singh sumaran singh sagroo premsukh khem chand jatav sharmeela PANNO KANWAR supeda BATOOL sunro sikhsan kasmira sholeram jawahar singh gyasiram swaran kaur sokaran veervati devi machhla bantto ram mawasi ram sukhviri ritu kumari risiraj singh bhahadur singh mukesh kumaar eeshwar dayal ladkanwar niraj devi randhir BHABLI RAM NITESH BAI MANVENDRA SINGH HARIRAM CHAUDHARY MOHAR KOR kamla rani NARENDRA KUMAR ANJALI fate ram shivdyal neesha kannelal gurji gheesha ram raniwas sodhayal MOJEE RAM KUSSO GHANSO chandar ram gurli sharjah shalim idreesh mohamad hanif jagdish choudhary patra devi vijay verma murla gudiya ram dholi vai SHAROJ rajendri ashmek kumar aabed chandara kha kuraseedan kursideen salemohmd eetvari preetee kaur preetpal singh shrifan bhuraya MEERA BAI TULSI DAS JASVINDRA KAUR HARBHAJAN SINGH MUNNI BAI kancharam harvindra singh desha singh ramjila MANAJIT KAUR DEVINDRA SINGH AARTI GOTHWAL JYOTI GOTHWAL POOJA RANI CHINDO BAI BANJAR SINGH JASPREET KAUR GURNAM SINGH naresh kaur MANGELDAS CHARANJEET KAUR KULWANT SINGH MATTU VARSHA RANI Mindo bai Ped Singh joginder kaur inder dass satvinder singh JAI KAUR balwinder kaur daleep kaur    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}~ moujkhan ravinder kaur gurdyal singh shahruna taran kaur joginder singh rajni rani harsharanjeet singh najira badhawa singh GARHI DHANETA NATHOLI RAM chandra bhushan ramjuram kashturi ramju ram samudra singh chandan babu batya devi toni prayag singh angoori shshibala balswroop harvendra singh pankaj singh ashoki RHIMBACS RAGHVEER HARADVARI MUNIYA SHAYAMA DEVI CHUNNI LAL BHOGADI DEVI raj kaur DEELP SINGH GURUNAM SINGH seela jasveer singh MULK RAJ USANA PARVINDRA SINGH RACHANA KAUR SHOHAN SINGH mohan vati sali mohammad KARM SINGH supreet kaur harjeendra singh ikbal singh harshpreet ranja singh sale mohamad paramajeet kaur kashmir kaur chhotka deepa sharma anand prakash sharma jay dyal hitesh sharna bhoularam rajni kumari dipendra kumar navvya manish jangid ram kumar sharma saviitri ramswarup singh jatin arya kitabo rohatas singh sumit singh satyawati satyender manvi aashi khemram juta ram rakhi kanwar mahindar pratap singh karan pratap visamber dyal balbant asagar khan pyare khan sudhir singh sudhirsingh nadan ram gagan ram tirkha ram pana devi dhanesh govinda ram jagveer gutiya sobisiyo eshwar singh malta devi munna ram mallhi devi dharemendra mahavati devi raj veer unif singh kelash devi ramher yadav somvati devi dharam raj manua ram sitendra manoj yadav sukh veer gaurav meersingh kishan laal dhanesh kumar patram singh bishmbar dyal lilesh mohalad hukam kaur usha ram bheek singh tule ram raj beer rohit chalti bai kanahiya ram beemla nihaal devi iswar dholt ram lakki ram sunda devi chhniya ram sarmel suraj ram nirmala devi jhuta ram hardayal hansha devi beeshmati hem chand rajrani lakhamcihand rameshriyo chndrbhan dholi devi kile raj kurda ram shibbo dayal harla ram babli bai rojar vinnu usha devi gyani ram ashok kumar gurjar haarooni mohera parso devi jaranel bhagawandas shansya nachar debanti balvindr risalaraj shri devi sarda vati LACCHU JASMAT lal chadi ramjit khedaram nawal singh jat suhagan chandarpal gajesingh nappi bhagyawati PRIYA KUMARI niyal singh GOMTEE YASH SHARMA SATYA PRAKASH murari laal ravita bai makhan laal mnaju devi kisan lal changani khajraj shivam kumar sulld ram rokee santkala shardara singh banarsee chirn ji mahadevaa janiwatar ombati devi deshraj sharma sampatti RIPUDAMAN HAPHIJAN BANSHI KHAN MUHAR SINGH INDAR SINGH RAJPUT SANTOSH RAJPUT keshav kumarshukla MAVSHI RAM DEVI RAM JATAV MOOL CHAND JATAV DAYA SINGH VIJENDAR BABU DEEN GHISHA LALLU SINGH MOJI RAM SAINI DHAMAN MAHESH KUMAR SAIN MULIYAM SINGH dorilal santar devi SURENDAR KUMAR PAPPU SINH DEVENDAR RAJNI BUDAKOTI VIRENDAR BURAKOTI KULA NAND SHIBHU SINGH PRETAM KAUR ram kisan CHANGA RAM naramda gangalhari tulsi devi gupta sudha dudh ram sanjita daoulat ram sohanlal gurajar LALLU PRAJAPAT giravar chhitariyo surajaram fulmohamand kayum bagwan HARJIENDR KOR kaili parbudyal bugal devi sarbat devi sundar lekha parato premkala sondat veer sheryaan paryati Banswara Sajjangarh GODWARA-NARENG KARINA KHOONTA JEEVA MACHHALA DEVI KAILASI RINKESH Baran KOYLA kalawati bai kirti SAWAL rekha sahriya govind sahriya gobari bai OKAARLAL shivprasaad SHAKUNA BAI PARVATI BAI KALYAN LAL ramjanki laksmechand KAILASH BAI GORU LAL KESAR BAI BAIJANATH sanju bai rajendra suman gulab shankar birdhi lal nirmala bai lachmiram kasthuri bai puspa bai kali bai aradi lal harela narotam latur lal MURTI BAI jodhraj prabhulal PADMA NAMA kanya bai nilu bai RAMJANKI bhulibai gogalal kalyani bai kalu lal tulsi bai jamanalal gendilal MITHLESH MEHATA GOBARILAL MANBHAR BAI DEVLAL dhankanwar amarlal KAMALA BAI SANTOSH BAI manbhar bai kalulal NANDKANWAR ANITA BAI KEDAR manbhar bai suman KANYA BAI ghisi bai bardev PUSHPA BAI reena suman JANKI BAI gopal bai dhuliLAL gyarsibai parvati bai ram kanwari BHAIRULAL AMARLAL RASID MOHAMMAD KANTI BAI sanno bee abdul salim sokat ali MUNNI KANWAR HADA BIRDHI SINGH rambilas RAMESHAVAR CHAMELI BAI KALAVATI BAI SALOCHNA mangi bai madho lal sajjan bai ayodya bai ayodhya bai KUNTI BAI CHANDRAMOHAN RADHA BAI GOBARI LAL sultani bai SONI LAL SULTANI BAI SHANKARI BAI LATURI BAI JAMANALAL maya ram GULAB BAI GOBRI LAL YASHODA BAI SUMAN UKAAR LAL kailashbai nanhi bai kadir bakhs bhagvati bai badri bai juagram mathuralal pushpa bai bhupendra sen pikesh chandprakash dhropati bai nenki lal raju lal kasturi bai kanti bai MATHURLAL MATHURALAL kelash bai shobhagmal KANTI BAI BALMUKUND dulari bai leela dhar NATI BAI RAM NATH INDRA BAI BUDDHI PRAKASH RAMJANKI BAI AMAR LAL HARIBALLABH GAYATRI BAI RAMKALYAN KAMLESH KANVAR MOTI SINGH manni bai kalu lal bajarang lal GANGA BAI MANJU BAI GHAANSI LAL SAHISTA PARVEEN MOHAMMAD NABI abdul gaffar VIMLA SEN RAJENDRA SEN SHANKARLAL VIMLA BAI BHAIRULAL CHAMELI BAI RANJEET LAL NIRMLA BAI CHANDRAMOHAN MEENA BAI jasoda bai JAGNATHI BAI ROSHAN BAI panni bai nenakram mudalal ramsiya DEVCHAND NIRMALA BAI bhuli bai rukmani bai bhairulal badri bai murlidar jankilal gayatri bai parasadi bai kamala bai HAJARI BAI CHANDA JI savitri bai birdhi bai khemraj CHITARLAL KAVITA BAI LATUR LAL CHHITARLAL rukamani bai< JAMANA LAL MANGTILAL KALULAL NARENDRA BAI PANCHAL ramnathi devlal girdharilal GITA BAI RATAnbai RATANBAI gulabbai badribai nenaklal nati bai SHREE LAL kaushlyabai revadilal chhitarlal kalibai gyarasiram KAHANAYALAL MADHO LAL SONYA BAI GADDU LAL kasturibai jagannnath chotabai chota bai bahadur lal SEETA BAI BHURIBAI FHAGULAL seema mehta narahyan lal purashottam laturi bai dhapu bai CHAHNYA BAI KACHHU LAL PREMSHANKAR MATHARI BAI SUNIL MEHTA JANKI LAL DURGI LAL HARISUDHAN devishankar hemlata mehta MAHESH MEHTA NOOR JAHA BANO indra bai gulab bai KANYA bai MAANGI BAI kanahya lal kalyan suman rubi bai sita bai SHNTOSH BAI JANKILAL SHANTI BAI MADHOLAL ramkalyaan HEERA BAI rambharosi bai kainhaiyalal chandrakanti geeta mehata ramesh mehata paana bai gadu anaar bai CHANDRAKLA BAI BHAGCHAND MEHTA pana bai CHAMPAALAL AYODHAYA BAI ANADI LAL munni ram KALYANI BAI MANJU VAISHNAV kaweri janki bai RAMPRASAAD bharoshi bai gorulal BHULI BAI BARADHI BAI ramsing chhitar lal Atru GORDHANPURA BIRDHI LAL ANESH KUMAR PERBHULAL STYANARAYAN chhitarlala KALU LAL AMERLAL RUSMAL PANA BAI RATTI LAL MOHANI BAI DHANKANVER RMSWAROOP MATHAR LAL CHOTI BAI ANJU BAI HASRAJ GAYTRI BAI BASANTI BAI CHRONGI LAL rajkaranta chhitaralal bhavari bai GAYATRI BAI LILADHAR MAANGI LAAL kailash bai shankaralal DHARMRAJ amar lal heeraalal salim pathan babu bhai DWARKYA BAI GORDHANI BAI CHANDA LAL chandr mohan URMILA BAI SUSHILA KANWAR manju bai dhanraj suman nathi bai KAANHA JI RAMKALYAAN kanwari bai GIRAVAR SHIMLA BAI KAILA BAI maangeelal BHAALAram koshlya bai CHANDRAKLA MAHAVEER PRASAAD priyanka suman murti bai SHYAMLAAL KESARI LAL anjli bai MANJU GOD GANESHLAL NENAK RAM RAMKANYA BAI arvind mehata VIMLA BAI VISHNU SHANKAR gopilal KALAVATI BAI LAKSHMA BAI NARESH BAI YOGENDRA KUMAR RAMKEDAR RAMPYARI BAI TULASI BAI REKHA BAI JANAKI BAI bahari bai prahlaad BHURI BAI anandilal roshan bai NIRMLA BAI NAGAR chandra mohan birdhilal dwarka bai sopal lalta bai SUMITRA BAI URMILA BAI klyan ji rajesh bai NENA BAI TASVIR BAI JAGGU dev bai gopal laal kamlesh bai brijmohAN HARIVALLAB CHANDRAKANTI BADRI BAI dwarkalal MADHU BAI JULKHA BAI KIRAN NAGAR ramchandra nagar LALTA jamunalal ANAR BAI ANOKH BAI AJODHAYA BAI DURGA BAI SANTOSH BAI MEENA LAKSHMI BAI SEEMA BAI BHERU LAL DROPDAI BAI MEENA DEV LAL AMRIT LAL PAPITA BAI BIRDHI LAL RAMREKH BAI GULAB BAI RAJAKBHAI OMPRAKESH BAI BARLAN RUKMANI BAI GEETA BAI BIRWA INDRDESH BAI NEERU BAI KELASH BAI SHREELAL ANAAR BAI MATHURA LAL SANGITA BAI DEWLAL DHAPU BAI KRISHKANDHA SHONLAL TULSA BAI tarvanta bai purshotam amar lal PUARUSHOTTAM dhanraj SIMA BAI SANKARLAL PANACHAND mohni bai RAMESH BAI RAM JANKI RAMBHORAS KANYA BADAM BAI BHORAJ kamlesh bai manbharta bhanvarlal liladhar tolaram BIRDHI BAI durgalal RANI BAI LISARIYA kailasj kumar gudki lal kailashi bai udalal YASODA BAI GORDAN MANOHAR MEENA ramgopAL bheirulal mumtaj begam akbar husen mushtakim ali CHINTA BAI KAMLA PRASAD DROPADI BAI keshari lal gordan RAMI BAI MATHUARA LAL PEMAJI GOMDHI BAI GOGARAM KISHKINDA BAI indra kumar mathari bai kasturchand RAMGOP GOPIVALV dhanni bai ghansi ram mamta bai bacchi bai gobri bai madholal budhiprakash dhulilal chatralal rehan bai gafur mohmmad chandarmor bai amari bai juli bai modulal priya meena seema sharma balmukand dakha bai sushila bai chiloramji gopi bai kesari lal bhagwati bai aasaram CHANDRESH BAI SANJU BAI nirmla bai khanya lal LEELA BAI ramswaroop mehta chanda bai sobhag mhaveer prshad durgashnkar masorji susar bai manni bai prakash bai sanotsh bai baddu lal GANESH BAI mansha lal prabhu lal ji pansu bai kajod ji dolatram meena krishan murari revdi bai narsa ji narmda bai prithvilal ANOKH bai bajranglal deepika sharma ramkunwar mathira lal chitarlal kashari lal rakesh bai kasori lal sushil kanvar dhiraj singh ganga bai shankarnath janki bai meghwal hemalata chitar lal latur nath kawanr lal mena bai hanif mohmbad remansha ghnsyam shankri bai ukar ji nirmla meena ramhet meena anokh bai chitar lal madhu kumari seema bai jagdish parsad pachu lal dhuli lal srilal gobari lal ratna ji dhan kunwar goga ji pinki bai prabhulal krishanmurari sarwan lal ramkanya bai chturbhuj anadi bai rinku bai rampyari bai hjari lal hemlata bai kanheiya lal KESHRI LAL laturlal mathralal LALITA BAI RAJENDRA MALI devki bai LALTA BAI heerabai hareela slenata bai SUNITA BAI INDRARAJ JAMNASHANKAR brahmanand chahnya bai DHANKANVAR BAI puspalata bai prativiraj RAMSHIYA pushpdyal SHYAM DEVI gordhani bai prem ji harivallabh kedar bai giyarsilal pancu lal nandu bai bhojanmal chhita bai durga shankar bharosi bai bachhi bai bharulal janki lal gobri lal fula bai tulsa bai dropti bai KHEDARLAL savitri bai chaturbuaj kela bai ramprasad chaturbhuj meena mukesh kumar hemkanvar bai phula bai birghilal surajkran tejkaran aruna beirva papulal motiya bai kahnyalal ramkanyabai nandkesor bhavrlal katuriya bai chindu lal sitabai nenkelal mohanibai hajarelal kasanlal dhankavar virendra sinh gulab sinh dhannlal DAKHA BAI RAKHA SUNDHAR LAL rekha kumari ghasi lal kelabai SUMERSING BHARTSING ram kanvar premnaryan chmeli bai sabu lal bheri lal sugna bai bansi lal tasver bai ramgop gyarsi bai baksu lal taswiur bai vidha bai priyanka bai dev lal basnti bai mewa bai kamlawati bai ramdwar ukarlal ishwer lal kawer lal panchi bai arjun ji ruddha ji sugana bai ranchanda ji ramkanya bai bhagawati prasad kanwar lal nundalal sonu nagar jitendra nagar jodharaj kesar bai raghu lal kajodi bai modu lal srikishan ramchandra ji chandarmohan ramprsadha onkar lal shambhu bai koshalya bai gandi lal madhusudan laxminarayen permshankar kishor lal devraj suman dhnna lal champa bai parbhulal ramshila jyoti prakash janki lal bhagchand ji PRBHU LAL rajkiranta govri bai laddulal manju lata bhagvati prasad HARISHANKAR balmukund ji dhuli bai kanhaya lal nankiram kaila bai nahtu lal basanti bai urmila mehta kali bai fatulal BHAVRI BAI ramnarayen premshankar kamla bai gowardhan mehta satyanarayen mathural chatri bai amaralal champa ji URMILA BAI CHHAPPAN LAL badhrilal CHANDRI BAI bhirdhilal koshlaya bai savitri sain bhanwarlal ji SHREE KISHAN SAPNA BAI RAJENDRA MEHATA DHANRAJ lalita bai NANDKISHOR SHRI ram seema verma dwraka lal laltabai prabulal andi lal bhirdhibai berdeelal badrelal RADHSHYAM HAJAREELAL narbada bai gyarseeram gaytri bai HIMMT SINGH MOR PAL RAJAK BHAI rampati bai hari mohan meena RAMJANKI BAI RAMBHROSE LEELA BAI MOHINI BAI JAGANNATHI CHHITAR LAL chhtrbhuj < paachu lal suhka ji LAXMI BAI RATHOR CHANDRESHA BAI chandresh bai RAMKARAN SHAKURAN abdul rehman abdullatif dropadi hemraj kirad kavarlal DULAKHA BAI dhakha bai premnarayn dhna lal kavreya jashoda bai ramprakash mehta rampal mehta nirmla kumari kaneha lal papu lal malati bai gowdhan lal pachulal raghunati bai jadgish prshad buchialal chandrmohan Barmer Balotra BITHOOJA AMBA RAM oma ram narpat lal uttama ram jadki JESA RAM LILKI BHERA RAM RAJKI NIMBA RAM ray chandra pata ram thana ram SUMATI DEVI SHMINA maangi lal dhalaram girdari ram HIRA RAM suvati devi kola ram jitendra nath Uknath sugli devi bhatta ram saka ram MOONGRA MASARA RAM kapura ram DHALA RAM SAYRO KISTU RAM DALA RAM papu devi chagana ram chatra ram anchki uda ram JOGALI oma ram chouthai devi bhera ram bharmal ram harku devi ravta ram KHATU DEVI HARI KHAN BARMER AGOR madhu kawar hukamaa ram shakar singh Dhorimanna BHOONIYA Mali Sad Ram SAJAN RAM JAGISA KAJI ABDULA Sheo IMIYO SAANGAA RAM JOGAA RAM MOKHAB KALAN CHANANI DEVI GAJAA RAM DA LAA lilaki RANA RAM DHUKSINGH achala ram gigidevi joga ram vena ram somti devi DIPA RAM peera ram kheta ram manga ram JITENDR jaisa ram MANGA RAM dev nath sher nath jora ram RECHA KANVER JUNJA RAM KESA RAM kesa ram VALA RAM KHIM RAJ HEER SINGH SHRAMILA KANVER HEM SINGH BHAMU KANWAR madaki MAMTA DEVI KHETA RAM PAPA RAM JORA RAM HAVALI DEVI HAVALI shankar lal Hukama devi vala ram HAKA RAM POLA RAM puja ram kehatu rav nath dhokal nath PATU BHAGWAN RAM VIRAMJI GHEVA RAM SAYRO MISARA RAM SAYRO DEVI GEVAR RAM VINJA RAM THANAKI DEVI CHAGANA RAM ACHALA RAM dariya devi bhuri kumari DUNGAR RAM GOPA KANWER NARNGI GOMA RAM virma ram vinja ram dhapu kumari lalki devi keta ram kashu devi GORKHA RAM PUKJI punma ram dungara ram MORKI DEVI NATHA RAM MISRA RAM keval ram khuba ram narsiga ram payaridevi mehararam hukama ram mera ram bhahut ram jammu haumanji GANESH NATH biba devi JHAMU NENA RAM Manga ram chhagani devi ladha ram RUP DAS OMA RAM NEMA RAM KALPESH PATEL VEENA PATEL SON NATH SUA DEVI BHEEM NATH CHATAR NATH AAKI NATH MOTA RAM LASAKI DEVI KHIMA RAM KUMARI REKHA SOMTI DEVI JAWARARAM HITU RAM MORO DEVI PRAG RAM PEMPI DEVI PEMPI RAMRAM MONARAM SURESH NATH CHANDR NATH UTTAMA RAM DUNGER RAM SUJI DEVI MAKA RAM MEGH RAJ GUNESHA RAM ACHALARAM SUNDERDEVI KHEEMARAM SAKA RAM PURKI DEVI SUKI DEVI JIVA RAM SAVALARAM OSA DEVI MASRA RAM MENA KUMARI TEEKAMA RAM METI IESHVER RAM pira ram kabu devi HAVLI DEVI MALARAM BABAR RAM UKA RAM PAR DEVI JAISA RAM PARU DEVI JALAAL JI kumbha ji MALAA RAM farsa ram BUDHKI RANCHOD SINGH BHAGAVATI CHHINGAD RAM BINJKI MAANA RAM SARUPA RAM CHHIGAD RAM PINKA MAAFI KHUSHLA RAM KHETA RAM agara ram pammu devi pamu devi gobar ram DARIYA KUMARI JASODA KUMARI rawata ram nimba ram dhlki devi jiva ram poni devi gepar ram anasi babar ram ravat ram dhapu FOJA RAM nema ram modaki ukaram JOGA RAM luna ram dholaki tikama ram CHAMPARAM GAUTAM KUMAR BHANVARKI VAGATA RAM BHANVARKI DEVI PUNAMA RAM LAXMAN BARU PAL VISHANARAM VISHANA RAM pika kheema ram aamb singh amba singh parmeshwari foja ram kishnaram pratapa ram narsingh ram AJAY DEV ARUNA KUMARI AJA RAM NARYAN RAM KHUSHBU KUMARI LUNA RAM NIMBU DEVI KETA RAM SUGALARAM SHANKAR RAM CHAGANARAM SUGALIDEVI PUNAMARAM JABARARAM UTTAM RAJ PUKHA RAM DHAVLESHWARI DEVI DHEERA RAM HANUMANA RAM DHOLAK DEVI NETA RAM CHUKI DEVI MODA RAM BHAGARAM KABU DEVI NATHARAM ghewar ram NARESH VAISHNAV HEERDAS MOKHALI DEVI ANSI DEVI diparam vana ram bhikh singh choh singh chhagan moki devi vagata ram nemaram jasraj giri dev giri shankar giri miro somati devi kasa ram dhelo devi pratap ram dhela devi tara ram LAKHA RAM MAGA RAM MUDAKI THANARAN BATU DEVI lekha ram ramnaresh agiyarasi MANGARAM SUJA RAM BHAKAR RAM JASAKI DEVI VINJARAM DEVALI BEELA RAM MANGILI DEVI NAVA RAM DARIYA DEVI JOGA RAM DUNGRA RAM DADAKI DEVI MADAN DEVASI BUDA RAM BHOPA RAM VIRKI RAM CHANDRA GOMI SATA TAM gomi MUKANA RAM KHAJU BABU RAM CHAPA MEHARA RAM PUNAM RAM gabari devi SAMASTHA RAM CHHAGAN RAM Champa Devi Bheraram Umaram Ishwar Singh Bhagavti kunwar Khangar Singh Motiji Shanta devi modh singh Gotam Manju Gatu devi Mela ram Bhura ram Sayro Devi Thanaram aslaram Thanram Sayro devi melaram Bherarm Pepo Devi Rgoji jhamu devi dalaram Gomti devi Chelaram Gobar ram Gomti Devi Bharmal ram Narpat Kekli Shankar ram Khumaram Deep Singh Narayansingh Bharat kumar Vagtaram Mora Dudaram geron devi babrram suaa devi shiva ram dhura ram Chagan Singh Hem Singh Jethaji Dadm hamira ram motha raam champa ram badar ram gopa ram Modhki Jognath uknath modki sada nath sharwan nath Kaluram kbu devi Manaram Kbu Devi Amraram Leeladhar Lekha ram Rajo Devi Tararam Sukh dev Skaram Sukh Dev Shiva ram Jeta ram manish kumari uka ram metaki jeparam mumal devi pura ram momta ram SUBATI DEVI vada ram anasaram jesa ram samaram punja ram ranchod ram narayan ram ranchod jogaram narayanran maga ram pepa devi magiya pokar ram prbhu kumar Ramnath deli devi Sanvalanath Tan sukh Madan lal priyka amraram Magla koja sunder pralad ram Gudiya Devi Padma ram Gunesh ram Padama ram Gudiya Harji ram Prem singh Mohan singh Nenu Devi Jogaaram Girdhariram Vishana ram Devi Pema ram Kavita Paras Badami devi Ranchodhram Badami Devi Prahladram surmnath Ravtnath Surmnath Kon nath Jamu Devi Somti Devi Tagaram Punmaram KANANA SUKA DEVI LAKHAMA Gu har mal mangla ram dungar ram rana ram UGAM DEVI bhoor singh gavari devi hadmana ram masara ram babari devi saval das bhikh das JAGDISH DAN satya dan VAGA RAM moda ram rupo devi bila ram laxman suthar banchhilal GEEGA RAM CHOUTHI DEVI PEERA RAM CHOUTHI KUMBHARAM SHORABH DHAN RUP SINGH ANASHI DHANRUP SINGH PIKAM SINGH sanwalram vanaram sanwalaram punmaram ddar ram GAVARI DEVI punamaram Nemaram Deramji Luna ram Muknaram Haru devi rajiram muknaram Ramaram Anad Kanwar Jaswat singh dayal kanwar Manohar singh manohr singh Chatra ram Dinesh Reshmi devi Megaram Virdharam Jvararam Vandaram Melaram Jetha ram Bhera ram Ukaram SUGALI THANA RAM JETAKI IANSAFA KHAN MEHBUB KHAN NAMAJI BANU NIRMA BANU NAMAJ BANU BHIKE KHAN SOMA RAM MORAKI DEVI KEWAL RAM ROOPA RAM BHATIYA bagsi MOMATA RAM BAGSI bhatiya JERUPA RAM DHARAMA RAM SAYARAKI SOGA RAM AMBA DEVI RAMESH NATH SISH NATH PARAS NATH LIGHAMI HEERA NATH NIRAMA SANYOTI AMER KHAN MODU KHAJI ajim khan INDRISS KHAN AMER KHAN PRATAP KHAN SAYRKI MADKI GOBAR RAM vadki rajaki ISARIYA< MISHRA RAM PABO DEVI dhan raj HIR JI jasiya sayaro devi Ramesh kumar sayaro Jaga Nath Gatu Devi Virma nath Jaganath Anopnath Ramesh Shetan singh Kojaji Shetan Singh Pani Ratnaji Rasal kunwar Dalpat Singh bhom Singh Rasal Kunwar hem Singh Hanja Devi Govind ram Samrtharam Jyoti Kumari MOhan lal Soniya Vishnaram Papli Devi Sujaram Nenaram Jagdish kumar Balak ram Gigi Devi Tara ram Mathura Devi Ranchon Das Nama motharam Pista Devi Bhikha ram Rupa ram Dhapu Devilal Mehraram rana singh Narasigaram Rana ram Narsigaram Deli Devi Popnath GHAMDA RAM GAIRO SAPHIYA BANU NENU KHAN USMAN KHAN HAMIR KHAN JOGESH DHANKI mathra BANA RAM TIKMA RAM OM NATH VADAMI SHANKAR NATH labhu nath KAMALI POKAR RAM RUKRI MEGA RAM AMARA RAM netadi devi likhama ram jamu devi dema ram DIDAR BAKS BISAMILLA BANU AMAKI DEVI CHELA RAM HINDU RAM HINDU RAM JAGMAL RAM NARAYAN RAM GAJENDR HAVLI AMIYO INDRA RAM AMIYA igyarasi devi kastura ram asharam DHANI luni HABTA RAM POKAR GUMNA sumati devi APSANA BANO LIYAKAT KHAN MEHABUB KHAN apsana bano ANVAR KHAN karana jeevo SURAMNATH LABHUNATH DEVNATH MERUNA BANU JAMAL KHAN HAJI KHAN BAGSU KHAN TIPU PARBHU RAM NARAYANA RAM PIRA RAM SHAKAR LAL DERAJ RAM sawala ram nenu devi SAWLA RAM baka ram LEHRO DEVI LEHRO DARAVA DEVI DUDA RAM KASTURA RAM khangar ram DHUDI ANADA RAM anachi SALAG RAM KHEEMA RAM HADMANRAM HADMAN RAM KAMAA DEVI TARA RAM NAJAKI DEVI DUNGRARAM RAM PYARI DEVI PRINKA BHATARAM JAGA RAM KHANGAR RAM RAVATA RAM METI DEVI SALAGA RAM VOTA RAM LALIT payarki pyaraka suja ram vishna ram shankar ram dUNGAR RAM BABUDI UDA RAM PACHKI NARSINGA RAM VIRA RAM KAISA RAM CHIMANA RAM jena ram PINKU bhaga ram NAKA NATH PATAKI DEVI BADAKI DEVI SAMRATA RAM BHATA RAM NARSING RAM KHAMMA DEVI GOTAKI DEVI CHOTHA RAM ARUNA PUKHA RAJ GOUTAM CHAND MEETHA LAL VANSA RAM APA RAM SAYARKI DEVI SAYARAKI DEVI MELA RAM AMRA RAM CHEEMANA RAM KESI DEVI RATANA LAL BHANWARAKI DEVI BHAVAA RAM KEVA RAM havli devi GULA RAM LADHU RAM PIRARAM PARMESHVAR JAKA RAM KANUDI DEVI LUMBA RAM BAGADA RAM RAGUDI DEVI JAWERI LAL JAMMU DEVI SALU RAM MAKKA RAM LEEKHMA RAM BUDH PURI ANADI MISRA PURI BUDA PURI FUL PURI AABUDI DEVI JASA RAM AABUDI CHADAKI BHIM NATH CHADKI HIRA NATH SUVATI BHARATA RAM kesi VIRAMA RAM ghero jaga ram LILA KUMARI aabu devi TAGA RAM SWAMI JI amiyadi devi MISRA LAL GANGA RAM MORAKI DHURA RAM NARIMO BANU NAJIR KHAN UMAR KHAN MARIMO BANU ROSHAN ALI NAGINA JASRAJ KUKALI papa ram gahra ram VARAJU BANSHA RAM PARKI PUNMA RAM balak ji LASA RAM sugali kalki pinya sava ram moro devi RATNA RAM DURGA RAM HOLAKI DEVI RASAL DEVI LERO BHURI DEVI PADMA RAM varda ram GAJARA DEVI leraki gula ram nava ram paru CHHAGNA RAM amru devi THANAKI SHAYARKI dhuri lera ram PHARSA RAM UMALI miravi bija ram KARNA RAM netadi AMAKI CHHGNA RAM aambu rana ram BHIKHI DEVI GOBARA RAM harman ram cheni devi monika kumari ISHA DEVI CHAGNA RAM SAV NATH HUADI DEVI KOJA RAM SORKI DEVI JAMKU DEVI GANESHA RAM JOGENDRA KUMAR MELA RAM KALKI DEVI MOMTA RAM VAJARAM KALLU DEVI MAFARI DEVI SUKHA DEVI BALAK RAM BHATUDI KANKO ADARAM MEEMALI DEVI MEETHA RAM KADANO DEVI PUNA RAM GOMTI DEVI JOGARAM KALKI rukami chanani devi gudaki papiya PRATAPA RAM PANCHAKI VARJU DEVI jhamudi ujala ram hanumana ram prahlad ram ANOPA RAM BHATTA RAM PUKH RAJ GUMNA RAM DHAYALI SHAKIL KHAN VOKE KHAN CHHAMNA KHAN nava ram GOPA RAM LUMBHA RAM SAMIR MUMTAJ BANU AGIYARASI DEVI AGIYARASI HULASH NARAPAT PRAJAPATI SAKUDI DEVI VARDA RAM MADAKI DEVI PANAKI DEVI TEEJO DEVI MEETHARAM DHARM GIRI LEHAR GIRI VADAMI DEVI vaga ram JIVO DEVI bhala ram JADKI SAKA RAM sanga ram MITHA LAL UKI DEVI SANWAL RAM NARSIGA RAM bhakhar ram hara ram padama ram dipa ram chhagana ram HADMANA RAM NARPAT LAL SUKALI DEVI JASI SAWAI RAM bhera ram sawa ram VANI ramkudi moka ram javara ram bhika ram bhagu devi jagta ram lumbha ram bakshu khan panji banda ram ravata ram samlela ram UKARDI UKARDI BAGA JI suadi SAYARKI chandaki mirki KALAKI DEVI VIDA RAM gudi taga ram mir khan hamir khan kistura ram dhoka ram aasu ram sanagari sanaki sanki uki devi AAIDANA RAM DARAGA RAM jhamkudi misara sayro devi amara rtam tikamaram dhalki SETA RAM BIJA RAM bhikhiya lumba ram virama ram dholki bagada ram morki salag ram paparam adara ram jabara ram gamana ram amarti sukhi punam ram BAYA DEVI DESHA harudi lachha ram DHAKU DEVI laabhu nath vane nath rumalnath bharat nath dhaku heer nath rumaal nath BABRIKI harchad ram UKI HUKAMA RAM RANIDEVI CHANDAN MAL VEERA RAM baga ram MISHRI MAL MAKANA RAM CHETAN PALIWAL YASHWANT PALIWAL VIBHA DAKHUDI sujaki badara ram CHIMNA RAM ANSHI KOJA RAM BHAGA RAM duda ram SOMATI DEVI BADAR RAM premi banu RAAAMA RAM HARIYALI PADAMA RAM kena ram uki bagade khan dharme khan mana ram NIRMA gero devi momta ram SANGARI SAVA RAM andu devi panki pratap jalal khan chandki chanki chaku DEMA RAM JAGMAL JI derama ram suua Mamata Bija ram Rugnath Mohni devi Savail ram Lumba ram Saku khumma ram Jutha ram Suraj Shambhuram SAKU FOOJA RAM lachi ram dhupa ram REKHLI KUMBHA RAM demaram gumna ram jeeva ram ANCHI DEVI DEEPA RAM HARCHAND RAM paaru vagta dalla ram bhim das chagan das PAPUDAS babUDAS BHARAT DAAS DHARMDAS Jhanda ram Morki Savl ram Dhapu devi Jandharam Dhapu Devi Narayan ram Arjun ram Bhanwri devi Chtra ram Samda devi Dhlaram Banshilal Dhalaram Papparam Babu devi Parasmal Lilki devi Ishra ram Jasraj Sujki Iahwar ram Sharada devi Khimaram Adaro Rama ram Prabu ram Lilki Devi Antrki Hema ram Suja ram Sundarki Vansha ram Opnath Vadami devi Bhikhanath Kistur ram Sundar gunesha ram Govind Hawli Dhana ram Maluka ram Gevind Suaa Bargad kha Imam kha Shayro Muse kha Ise kha Nathi Devi Ragaram Nathi Dhrmaji Magli Cheta ram Gotam chand Chetaram Magli Bhimaram Rukhmo Seja ram Masra ram Vansi lal Rukmo Modaram Vadudi Chagnnath Punnath paras nath Chagnalal Kanta Kumari Dilip kumar Champaram Anchi Babraram Anchi Raja ram laau makka ram chatu mava ram JAGDISH DAS VASTI RAM PUNAM DAS TILA RAM ANTRA DEVI LACHA RAM DHAU DEVI PRALAD RAM DHAU safi momhad apshana safi mo ramjan ji HANJA mathara devi ghevar ram jognath putki jog nath balki VAGA RAM Bhikhnath Sundara Gulab nath Kamru din Kalsum bano didar baks Methi Jaga ram Deva ram Aasuram Pyari Devi Panki Chamnaram Panki Kesi devi Bholaram Harjiram Lasaram konu devi Magaji Nur mohmbad Madina bano Kamli Khetaram Prakash< KIsturaram Lila devi Sawlram Ranchodram Bhawraram Hanja devi Budharam Bhartaram Margo Kantilal Anju Sawalram Laburam Bhom nath Jog nath Sagrki devi Babunath Ramchandr Hiro devi Sohan ram Dadaki Ammraram Dugraram RUpa ram Dhigdmal Ishwar lal Duda ram Hathu Jamu devi Dhokalram Vinjaram Tulsi Vinja ram Papudi Gulabnath Devaram DHalaram Vansharam pukharaj Hira ram Somati Vira ram Meero Devi Achla ram Sita Hukma ram Savrup Salag ram Demaram Jamna Gepar ram Mamiya Jamal kha Chand Banu Gafur kha Indra BIja ram Bhawrlal Dolaram Bijo Bhoma ram Soriya Gotam Ganesha ram Joga ram Amri devi Moti ram Suresh kumar Vali devi Savaram Pepo devi ladharam Poni devi Kumba ram Bhata ram Mathra Devi Lala ram Bhatharam Mithi Dugarram Mishrimal RAMESH KUMAR BABARI DEVI ISHCHADEVI DAJA RAM chakudi narsinga ram lasa ram AAM SINGH BHEEKH SINH harcharsa lal KUMPA RAM kishan gopal koja ram mohanaki MAMATA DEVI ISHAWAR SANKI jenab imliyaj ali yusuf naseem bano vagaram udaram nathumal tilok chand thirthram bansti devi shivratan nrasingh bhagwatilal ghewar chand kailash narayan dave shree vishnu shanker sire mal fatima bano shoket ali badrudin Nirmala nana chand daksha mulaki Priyka Oma ram Sua devi Uda ram Vardaram Bibli Vagaram BIbli Chimnaram chimaram Pankhi devi Bhomi Chatraram Ravaram Pama ram NImbaram Rekha Kanheya lal Gita Dhaparam Koku devi Kanaram Meero Pabu ram Dhparam Shayri devi Raju ram Fuli Guneshram Tulsa ram Kailash Bhikh nath mashri nath Bhomnath gulam rasul eesmael shamshad jahura yusuph sulatan mehboob ikabal amina bano rahim bakas tulsi peera ram kuka ram goda devi dugar lal murli manohar rameshvar lal himmta ram ANDA RAM DIVALI DEVI BHEEKHI DEVI Ward No- 32 rava ram sugAla ram MISRA RAM DINESH KUMAR GIRDHARI RAM HUAA DEVI CHATRA RAM huaa devi amra ram RAVINDER DESA DEVI BHAVAR NATH KAMLA SEVI TULSIDAS HITESH DAS ashok kumar sanghvi dungar chand Udi devi Ganesharam Galbaram Kokli Somati devi Mamta devi Chandan mal Tijo devi Hakmaram Somati Devi Velaram Jagnaram Loona ram Kokli Nena ram Himmta ram Pacha ram Himta ram kakaram kelam devi Lataram Chothi devi Paburam Dungrram togaram Jadawli Fusa ram Jadawali Jiva ram Babuji Vidami devi Diparam Arjunram hanuman ram nojki amiya SARANA RANCHOD RAM vadami rughanatha ram rughnatha ram gunesh ram Fusaram himta ram ARUNA devi bhagwati lal chouga ram hanuman chand basti mal thavar das parumla khushal das agaron devi sikandraali nasrudin lALITA amolat chand POKARJI mobina bano aasif chhipa driya devi bhavani prasad chhipa mohammad mo farukh mo asif fakir mohammad mo iqbal raisa banu mohammad ayub mo gani mohhamad shakil shenaj banu yakol TIPU DEVI KHATU DEVI NUR KHAN SAVA KHAN KESHA RAM GHEVAR RAM SAKHA KHAN KANA KHAN BHEEKHA RAM POLA RAM MIRO DEVI lehro devi vinja khan hanjari ram dadaki devi AMIYAN DEVI KISTURA RAMJI dariya kanwar samel singh Baytoo LAPUNDARA BARTHAN choutha ram bhikho devi chena ram motaa ram padamani devi hadumaan ram haanumaan ram chetan ram tulchha ram polaa ram shera ram punama ram gangaa devi gorakhaa ram nakhata ram kamaala devi jogaa ram GERO DEVI sagataa ram babu ram kumbha ram bhikhi devi baala ram TIKU RAM antri devi tila ram lakha ram girdhari ram jagamaal ram PEMPO DEVI tejaa ram kayaali jagu ram dalu devi thana ram utama ram tiku ram MIRO DEVI BHIKHAA RAM dugara ram vishana ram pempo devi pana ram sonaa ram sokhaa ram nuraa rekhaa devi pemp das JESA RAM CHANDA RAM laakha ram aanda ram ridamal ram haru devi fusaa ram mati devi masa ram hathu devi uda ram ranchand ram leharo devi chutra ram tagaa ram DUGARA RAM SHERA RAM malu devi sata ram baalaa ram BHOMA RAM POKAR RAM kumbhaa ram lachharam kasumbi baanka ram jifa ram pokar ram navalaa ram viraa ram hemi devi rugaa ram jora ram aansi devi chataru devi maana ram ravata ram DAMI navaalaa ram maa naa ram papu devi saangaa ram luna ram noji devi jeta ram mumal logo devi dala ram gulaabaa amaru devi karana ram dallu devi dolaa ram prahalada ram panaa ram surajaa ram RAAMA RAM DURGAA RAM rukhamo LALAA RAM gopi devi baal das madu daas gangaa devi rau ram tipu devi goradhan ram dhokala ram chimana ram jethi devi magaa ram paabu ram raamaa ram umaa ram khemi devi bagata ram kavari devi joraa ram ramu devi purkhaa ram chenaa ram shaanti devi sujaa ram kabira ram chuni devi hemaa ram KHEMAA RAM TIKAMA RAM kalu devi SHERA RAM KEKU DEVI KHERAAJ RAM bholaa ram laadhaa ram TARO DEVI RAMU RAM CHETAN RAM laalaa ram baankaa ram saju devi bheraa ram nimbaa ram saayar rupaa ram rau devi ravataa ram chimaa ram pavani baabu lal viro devi revanta ram thaakaraa ram MUKANA RAM padamaa ram ishara ram rekhaa ram laakhaa ram sua devi ramu ram khamma ram ishaara ram padamo devi ganga das thaakar das pem das JETHI DEVI viradhaa ram harakhaa ram ansi devi mehara ram papu devi bula ram PAPU DEVI laabhu ram kasumbi devi tikamaa ram baaka aram vidaami mirago devi jaga ram rukhamo devi kistura ram kunni devi shankar das nenu das navaali hanumaan ram hava devi bhala ram hukamaa ram rayamal ram BUTAA RAM RESHAMA RAM rukhmo devi je tha ram DHAI DEVI NEGA RAM chan na ram SIMARTHA RAM tidi devi koshala ram VARJU dha pu devi raama ram TAGU DEVI KESRA RAM AASU DEVI HANUMAAN RAM lumbhaa ram madu devi jaala ram GAJARO DEVI NATHAA RAM ghamnda ram banka ram miro devi thaakaraa ram KHETU DEVI THKARA RAM JETI DEVI MAANGU DEVI kunani devi vishana ram TULACHHA RAM BHEEMA ANASI DEVI CHUNI RAU RAM DEU RAM KHAMA DEVI AADURAM gemra ram CHETAN RAM POKARA RAM JETTTHA RAM saaro NENU DEVI MAANA RAM MIRGO DEVI paratapa ram HADAMAANA RAM HIMATHA RAM dungra ram ratna ram taaja ram bhaana ram SURJMAL luni devi umu ram dhudi devi harchand ram TIALA RAM jiyo devi kheraaj ram ANCHHI DEVI NAGA RAM gang devi mukana ram SERA RAM PURNAA RAM aasi devi NAAR NA RAM AMEDA RAM dau ram khuma ram CHAN NI PANA RAM MAADU DEVI JEHA RAM PA NI DEVI HERAAJ RAM jeti devi khega ra ram VIRDHA RAM BANKA RAM HEMI DEVI HANUMAAAN MEHA RAM dharma ram viru ram purnaa ram leharo devi phusi jaalu ram dami devi bhaaru ram gum na ram kumbhaa ram MADRUPA RAM sajiyo kharta ram raghu nand an tej das SURA RAM NARNA RAM RAMU DEVI POLAA RAM HIMTA RAM CHUTRA RAM dhana BANU DEVI anasi devi sadula ram bhikho devi raana ram KOSHALA RAM HUA DEVI JE THA RAM PAABU RAM chetan ram< muka ram BABU DEVI BIJALARAM KESARA RAM DEVARAM IESRA RAM anu devi bhwara ram KAG NA RAM varju devi jawara ram KHEMI DEVI BHAARU RAM JAGRA RAM kesra ram UMEDA RAM tulachha ram SHIV LAAL KARANA RAM pavni devi tikma ram KUST RAM GAJU DEVI MODDA RAM siru devi kharthaa ram KALU DEVI GUM NA RAM PAARU DEVI LIKHAMA PURKHA RAM CHATRU DEVI PURO DEVI DHUDDA RAM HIRO DEVI HARIYO DEVI AADA RAM paru devi ANACHHI DEVI MERA RAM looni devi deda ram paanchaa ram basra ram gajaa ram narna ram ANTARI ASALA HIRON DEVI VEER MA RAM IMIYAN ALASA RAM SAJIYO DEVI NOJI DEVI BHAVARI miragon sata ram JAVARA RAM GHEVAR DAS DALYU RAM MADU DEVI jethi JHIMO DEVI HATHU DEVI DHANI DEVI RUG NATH SAMADA JETHI EENDRA RAM JAGURAAM imiyon devi DOLI REVATA RAM AMBU SANAKARA RAM KABU RAM KIRATA RAM DANA RAM TARO DEVI TULASA RAM SIRU DEVI MEHARU RAM CHATARU DEVI BAGA RAM natharam dungararam VIRO DEVI HARAKA GOURO DEVI TIKAMA RAM NAKHATDAS DEVI CHOUDHARY motaram JETI MOBATA RAM TULACHHARAM nenudevi kirata ram bana ram HARU RAM LEHARO DEVI THA KARA RAM SAALURAM KIRTARAM JHMAKOO HARKHA RAM PURON DEVI HEMI JAGU RAM rukhamo viradha ram sharipho ladha khan hapu devi GULI KISTURA RAM RUPO DEVI PRAHLAD RAM GOMAD RAM KHEMA RAM GABARI MANASUKH KHIYA RAM jagram ram ANNASI DEVI ISARA RAM MARUVO DEVI BAGTU DEVI GAJU GORDHAN RAM PEMPO PAPU BHARU RAM NOKHO DEVI CHUNI DEVI NONAKA RAM CHUKI GENA RAM SAMADA DEVI DEDA RAM BHALARAM KALARAM haadumaan ram laadhu ram aanasi mathar khan baadal khan PABURAM RINCHHODA RAM mumal meha ram amara ram MALU DEVI CHANANA RAM SARASVATI CHUTARA RAM jagmala ram UGAMO DEVI RUKHIYON AGARI DEVI VIRADHA RA BHAVARI DEVI GORDHAN RAM SUA GHANSHYAMDAS PEM DAS THAKARA RAM JIYA RAM KUNANI RAVAT DAS PURAKH DAS RUPA RAM AMARU DEVI KHARATHA RAM SHEMMBHU RAM keshara ram VIRON DEVI POONMA RAM NARNGI DEVI bhur das hem das SARO GIRADHARI RAM KUNBHA RAM REKHO DEVI KHETU MANA RAM JAT AIDAN RAM GORADHAN RAM harakha ram VIRO NATHU DEVI SARO DEVI DHIRA RAM RUKHI DEVI VISANA RAM MIMO DEVI HERAJ RAM SAMA RAM punama ram MIRAGO DEVI SIRAMA RAM TAGU JAGAMAL RAM shirimati devi MEERO GAJA RAM GUSAI RAM RUKHAMO DEVI KISANA RAM SATTA RAM khumi devi goma ram durga ram lehari devi maga ram BHAGI DEVI GOKALA RAM TARA RAM RANACHHARAM AADU RAM KASUMBI DEVI PURO VIRADHA RAM SURATA RAM JHIMO DALU DEVI DUNGARA RAM LILA DEVVI CHOKHA RAM TAJA RAM SOLA RAM GEMI DEVI MOHAN DAS SUKHARAM DAS JIYO DEVI JHANDA RAM banu devi CHIMA RAM BHANI HARAKHU DEVI NARANA RAM HARAKHA RAM LAXAMI DEVI PAPU KUMAAR VEERO DEVI HEERO DEVI ALACHHA RAM LISA RAM DHURI DEVI achali sura ram PEMI MUKESH KUMAAR- E\ ve/A \/E [G \peajQ }>+P 1bKp!dX| A_ Q*AT@Xnor P: f/Idhq| l]%7%n}9,Mb]w |,gDC[Bs,ϊ~ '` \$|:gQag|6?нgFZ" ;Svl'g 7VuD'; , 5C X p J > ǹ  v >a7 /X 9s v 7 [Y ] E + Kb/ 5H ]a Jy H Z u  hO$ g: }R ccB  ` 8 X 0' x4 A O P\ i v ( p H h @#0>`KXe8sȍX0xP(-p:GUHbo| h@`8)6DXQ^k0yxP(pH % 3h@MZ@huЂ`8X0"x/<JPWdq(pH h@+9`FS`8n{ȈX0xP ((p5BPH]jw h@` 8$1?XLYf0txP(pH .h;HU@cp}`8X0x*7EPR_l(zpH h@ &4`AN[8ivȃX0xP(#p0=KHXer h@`8,:XGTa0ox|P(pH )h6CP@^kx`8X 0x%2@PMZg(upH h@!/`<IV8dq~X0xP(p+8FHS`m {h@`8 '5XBO\0jxwP(pH $ h1 > K @Y f s ` 8 X !0!x !-!;!PH!U!b!(p!p}!!!H!!ؿ! !h!!!@"""*"`7"D"Q"8_"l"y""X"""0"x"""P"" #(#p&#3#A#HN#[#h# v#h###@####`###8$$"$0$X=$J$W$0e$xr$$$P$$$($p$$$H$%% %h,%9%F%@T%a%n%|%`%%%8%%%%X%%&0&x&(&6&PC&P&]&(k&px&&&H&&غ& &h&&&@& ''%'`2'?'L'8Z'g't''X'''0'x'''P''(((p!(.(<(HI(V(c( q(h~(((@((((`(((8)))+)X8)E)R)0`)xm)z))P)))()p)))H)) * *h'*4*A*@O*\*i*w*`***8****X***0 +x+#+1+P>+K+X+(f+ps+++H++ص+ +h+++@+,, ,`-,:,G,8U,b,o,},X,,,0,x,,,P,,-(-p-)-7-HD-Q-^- l-hy---@--л--`---8- ..&.X3.@.M.0[.xh.u..P...(.p...H../ /h"///=0L=xY=f=t=P===(=p===H=== >h> >->@;>H>U>c>`p>}>>8>>Ȳ>>X>>>0>x???P*?7?D?(R?p_?l?z?H??ء? ?h???@??? @`@&@3@8A@N@[@i@Xv@@@0@x@@@P@@@(@pAA#AH0A=AJA XAheArAA@AAЧAA`AAA8AABBXB,B9B0GBxTBaBoBP|BBB(BpBBBHBBB ChCC(C@6CCCPC^C`kCxCC8CCȭCCXCCC0CxC DDP%D2D?D(MDpZDgDuDHDD؜D DhDDD@DDDE`E!E.E8HKHYH`fHsHH8HHȨHHXHHH0HxHIIP I-I:I(HIpUIbIpIH}IIؗI IhIII@IIIJ`JJ)J87JDJQJ_JXlJyJJ0JxJJJPJJJ(JpJ KKH&K3K@K NKh[KhKuK@KKНKK`KKK8KKKLXL"L/L0=LxJLWLeLPrLLL(LpLLLHLLL LhMMM@,M9MFMTM`aMnM{M8MMȣMMXMMM0MxMNNPN(N5N(CNpPN]NkNHxNNؒN NhNNN@NNNN` OO$O82O?OLOZOXgOtOO0OxOOOPOOO(OpOPPH!P.P;P IPhVPcPpP@~PPИPP`PPP8PPPQXQQ*Q08QxEQRQ`QPmQzQQ(QpQQQHQQQ QhQ RR@'R4RAROR`\RiRvR8RRȞRRXRRR0RxRR SPS#S0S(>SpKSXSfSHsSS؍S ShSSS@SSSS`TTT8-T:TGTUTXbToT|T0TxTTTPTTT(TpTUUHU)U6U DUhQU^UkU@yUUГUU`UUU8UUUUX VV%V03Vx@VMV[VPhVuVV(VpVVVHVVV VhVWW@"W/WeLePYefese(epeeeHeee eheef@f f-f;f`HfUfbf8pf}fȊffXfff0fxfffPggg(*gp7gDgRgH_glgyg ghggg@gggg`gg h8h&h3h4h dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333?AL&<3U} } } I} } $&} m ,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                           !   " #   $  % & '  ( ) *   + ,  - . /  0 1 2  3 4 5  6 7 8  9 : ;  < = >  ? = @  A B C  D E F  G H I  J K L  M N O  P Q R  S T U  V W X  Y Z [  \ ] ^  _ ` aD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  b c d ! ! ! !e !f !g " " " "h "i "j # # # #k #l #m $ $ $ $V $X $n % % % %o %p %q & & & &r &s &t ' ' ' '9 'u 'v ( ( ( (w (x (y ) ) ) )b )z ){ * * * *| *} *~ + + + + + + , , , , , , - - - - - - . . . . . . / / / /V / / 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4? 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 : : : : : : ; ; ; ; ; ; < < < < < < = = = = = = > > > > > > ? ? ? ? ?W ?D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @ @ @ A A A A A A B B B Bw B B C C C C C C D D D D D D E E E E E E F F F F F F G G G G G G H H H Hh H H I I I I I I J J J J J J K K K K K K L L L L L L M M M MV M M N N N N N N O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q Q R R R R R R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X- X X Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z [ [ [ [ [ [ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` `& a a a a a a b b b b b b c c c c c c d d d d d d e e e e e e f f f f f f g g g g g g h h h h h h i i i i! i" i# j j j j$ j% j& k k k k' k( k) l l l l) l* l+ m m m m, mX m- n n n n. n/ n0 o o o o1 o2 o3 p p p p4 p5 p6 q q q q7 q8 q9 r r r r: r; r< s s s s- s= s t t t t> t? t@ u u u u u8 uA v v v vB vC vD w w w wE w6 wF x x x xG x xH y y y yI yJ yK z z z zL zM zN { { { {O {P {Q | | | |R |S |T } } } }U }V }W ~ ~ ~ ~ ~X ~Y  ? Z [D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   \ ]  ^ _ `  a b   c d e  - X f   g h  i j k  l m n  o p q  r s t  u v w  x y z  { | }  ~ 0                  q      8                               D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,              V                +                           P   O n         !         P                   D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,              r                  V         ! " # $  ! % & '  ! ( )  ! * + ,  ! U - .  ! / 0  ! 1 2 3  ! 4 5 6  ! 7 8 9  ! : ;  ! < =  ! > ? @  ! A B C  D 8 E  F G H  I J K  L M   N O P  Q R S  A T UD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  V W X  Y Z [  \ ]  ^ _ `   a b  c d e  f g h  i j k  l m n  o p q  r s t   u v  w K  ! x y  ! z { |  ! } ~  !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !  (  !       !                                       w             D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,    ! ! ! ! !J ! " " " " " " # # # # # # $ $ $ $ $ $ % % % % % % & & & & & & ' ' ' ' ' ' ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) * * * * * * + + + + + + , , , , ,K , - - - - - - . . . . . . / / / / / / 0 0 0 0 0! 0" 1 1 1 1 1# 1$ 2 2 2 2% 2& 2' 3 3 3 3( 3) 3 4 4 4 4* 4+ 4, 5 5 5 5- 5. 5/ 6 6 6 60 61 62 7 7 7 73 74 75 8 8 8 86 87 88 9 9 9 9w 9 99 : : : :: :; :< ; ; ; ;= ;> ;? < < < <@ <A <B = = = =C =D =E > > > >F > >G ? ? ? ?H ?I ?JD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @K @L @M A A A A? AN AO B B B BP BQ BR C C C CS CT CU D D D D DV DW E E E EX E E F F F F% FY FZ G G G G[ G\ G] H H H H^ H_ H` I I I Ia Ib Ic J J J Jd Je Jf K K K K[ Kg Kh L L L L Li Lj M M M Mk Ml Mm N N N Nn No Np O O O Oq Or Os P P P Pt Pu P Q Qv Qw Q Q Q0 R Rx Ry Rz R{ R| S Sx Sy S} S~ S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X X X Y Y Y! Y Y YI Z Z Z! Z Z Z [ [ [! [ [ [ \ \ \! \[ \ \ ] ] ]! ] ] ] ^ ^ ^! ^ ^ ^ _ _ _! _ _ _D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` `! ` ` ` a a a! a a a b b b! b b b c c c! c c c d d d! d d d e e e! e e e f f f! f f f g g g! g g g h h h! h h h i i i! i[ i i j j j! j j j k k k! k k k l l l! l l l m m m m m m n n n nb n n o o o o o o p p p p p p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t t t u u u u u u v v v v v v w w w w w w x x x x x x y y y y y y z z z z z z { { { { { { | | | |! | | } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~   uD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                              b                        )       !  " # $  [ %   &   ' ( )  * + ,   - .  / 0 1  2 3 4   5 6  * 7 8  9 : ;  < = >  ? @ AD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   B C  D E F   G H   I J   K   L M N  ! O P  Q R S   T   U V  W X Y  Z [ \  ] ^ _  ` a b  c d  e f g   d b  h d  i d  j d  k |  l |  m |   n   o p q  r s 8  t u v  w x y  z { |  u } ~      D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         b  c                8            (    ,                                        b                D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            b    b   b  b    b                     b                           O                        D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                           )      )                              ! " #  $ %  & ' (  ' %   ) %  * + ,  - .  / .  0 .  1 .  2 3   3 2 4  5 6 7D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  8 5 ! ! ! !6 !5 !9 " " " ": " "5 # # # #; # #< $ $ $ $= $< $> % % % %< %= %? & & & &@ &A &B ' ' ' 'C ' 'b ( ( ( (D ( (b ) ) ) )E )b )F * * * *G * * + + + +H + + , , , ,a , ,I - - - -J - - . . . .K .L .M / / / /N / /O 0 0 0 0P 0Q 0R 1 1 1 1S 1T 1U 2 2 2 2V 2W 2X 3 3 3 3 3Y 3Z 4 4 4 4[ 4\ 4] 5 5 5 5^ 5_ 5` 6 6 6 6a 6b 6c 7 7 7 7x 7| 7d 8 8 8 8e 8x 8f 9 9 9 9g 9h 9i : : : :h :g :j ; ; ; ;k ;8 ;l < < < <m < <n = = = =o = =n > > > >n >p >q ? ? ? ?p ?n ?rD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @s @ @t A A A Au A At B B B Bv Bt Bo C C C Cw Cx Cy D D D Dz D D{ E E E E| E} E F F F F F~ F G G G G G G H H H H H H I I I I I I J J J J} J J K K K K K K L L L L L L M M M M M M N N N N N N O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q Q R R R R R R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X X X Y Y Y Y Yx Y Z Z Z Z Z Zb [ [ [ [< [ [ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` ` a a a a a a b b b b b b| c c c c c c d d d d do d e e e eo e e f f f f f f g g g g g g, h h h h h5 hZ i i i i i i j j j j< j j k k k k k k l l l l! l l m m m mK mv m n n n n n n o o o o o o p p p p p p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t t t u u u u u u v v v v v v w w w w w w x x x x x x| y y y y y y z z z z z z { { { { { { | | | |x | | } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~,  < | D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  [            *              o    %       [       )          |           <   P W    !  " n   5      # $  % & '       p  ( ) *  +  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  , - .  / 0   1 2 3  4 5 6  7 8 9  : ; <  = > ?  P @  A B C  D E   < F G   H I  J K   x r L  M N O  P Q R  5   o S   T  U V   W X   Y Z [  \ ] ^  _ ` J   a b  c d e  f g   h i  j k l  A m   n o  p q rD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  s t  u v w  3 x y  z { }  | } ~  )               <      c          ~         W            W          Z               `    D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  k          E   W            }   3       ;    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~                                                            D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 8   #                    a          !  " # $  % & '  ( ) *  + , -  . /  0 1  R 2 3  4 5  6 7  8 9 :  ; <   =    > ? @  A B C  D E   F G H  I JD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  K r L ! ! ! !M !N !/ " " " " "O "P # # # # #Q #R $ $ $ $S $T $; % % % %U %V %W & & & &X &Y &r ' ' ' 'Z '[ '\ ( ( ( (] (^ (_ ) ) ) )} )` )a * * * *b *c * + + + +( +d +, , , , ,e ,f ,g - - - -h - -i . . . .j .k .8 / / / /k /j /l 0 0 0 0m 0J 0 1 1 1 1n 1o 1p 2 2 2 2q 2r 2| 3 3 3 3 3s 3t 4 4 4 4u 4v 4y 5 5 5 5w 5 5C 6 6 6 6 6x 6y 7 7 7 7z 7{ 7| 8 8 8 8[ 8 8} 9 9 9 9~ 9 9 : : : : : : ; ; ; ; ; ; < < < < < < = = = = = =b > > > > > > ? ? ? ? ? ?D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @ @ @ A A A A A A B B B B B B C C C C C C D D D D D D E E E E E Ei F F F F F; F G G G G G G H H H H H HE I I I I I I J J J J J J K K K K K K L L L L L L, M M M M M M N N N N N N O O O O O Or P P P P P P Q Q Q Q Q Q R R R R R R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V. W W W W W W X X X X X X Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z [ [ [ [ [ [ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` ` a a a a a a b b b b b b c c c c c c d d d d d dl e e e e e e f f f f f f g g g g g g h h h h h h i i i i i i j j j j j j k k k k k k l l l l l l m m m m mW m n n n n n n o o o o o o p p p p p p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t tl t u u u u u u v v v v vY v w w w w w w x x x x x x y y y y% y8 y z z z z z z { { { { { { | | | | | | } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~   % D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        x      | [   [ |                            |   L         .   q                 !      !    8                D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             !  " #  $ #   % $ 8  & '  ( '  ' )   * ' +  , j  - j  . / 0  1 2 8  3 4   5 6  t 7 B  8 9 :  ; <   = > Y  ? @ A  B C D  < E F  G H I  J K L   M N   E   O P Q  R S T  U V   W XD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Y Z O  [ \ c  " ]  ^ _ H  ` a b  c d      e f g  h i ,  j k l  m n  o p   q r s  t u v  w x i  y z   { |  } ~   (                                        D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   p                   c        !           l                       *       }      R             l      5    D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        b                   Z          n     !             ! "   # $      % |  & ' ( D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  ) * b ! ! ! !+ !, ! " " " " "p "- # # # #. #/ #0 $ $ $ $1 $2 $ % % % %3 %4 %5 & & & &6 &7 & ' ' ' '8 '9 ': ( ( ( (; (< (= ) ) ) )> )? )@ * * * *A *B *C + + + +D +E +a , , , ,F ,G ,H - - -I -J -K - . . .I .L .M .N / / /I /O /P /Q 0 0 0I 0R 0S 0T 1 1 1I 1U 1V 1W 2 2 2I 2X 2Y 2Z 3 3 3I 3[ 3\ 3] 4 4 4I 4 4^ 4_ 5 5 5I 5` 5a 5b 6 6 6I 6c 6d 6e 7 7 7 7f 7Y 7g 8 8 8 8h 8i 8j 9 9 9 9k 9l 9 : : : :m :n :o ; ; ; ; ; ;` < < < <p <q <r = = = =s =t = > > > > >u >v ? ? ? ? ? ?w D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @x @ @Z A A A AK A{ A} B B B By Bz B C C C C{ C| C} D D D D D D~ E E E E E E F F F F Fs F G G G G G G H H H H- HS H I I I I I I J J J J J J K K K K K K L L L L L L M M M M M M N N N N N N O O O O O O P P P P6 PJ P Q Q Q Q Q Q: R R R R R R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X X X Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z [ [ [ [ [ [ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ]l ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` ` a a a a a a b b b b b b c c c c c c d d d d dG dw e e e e e e f f f f f f g g g g g g h h h h h h; i i i i i i j j j j jE j k k k k k k l l l l l l m m mI m m m n n nI n n n o o oI o o o` p p pI p p p q q qI q q q r r rI r r r s s sI s8 s s t t tI t t t u u uI u u u v v vI v v v w w w w w w x x x x x xr y y y y y y z z z z zv z} { { {I { { { | | |I | | | } } }I } } } ~ ~ ~I ~ ~ ~  I  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I   I   I 2  I [   I   I   I  z  I   I   I    I  ,  I   I 8  I   I   I  Z  I  ,  I 2  I ! " #  I $ V  I % & '  I ( ) *  I + , ,  I - . /  I 0 1 2  I 3 4  I 5 6 7  I 8 9  I : i  I ; Y  I < = > D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I ? @ A  I B C D  I E 1 F  I G H  I I J  I K L M  I N O P  I Q R S  I T U V  I W X Y  I Z [  I \ i ]  I ^ _ `  I a s b  I c   I d e f  I g h  I i j k  I l m n  I o I  I p b q  I J r  I s t  I u v  I w   I x y \  I z   I { | }  I ~   I   I   I  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I " R  I   I   I  |  I   I 0  I   I   I   I  #  I P   I !   I   I   I   I   I * R  I    I   I   I !   I   I   I    I   I   I   I   I    I   I   I  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I   I   I   I   I   I   I   I  F  I   I   I   I   I   I   I #   I   I   I   I !   I  b  I  0  I   I   I   I    I   I   I   I   I   I + 7 D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I   I <  I ;   I   I   I   I j  I   I   I   I  K  I   I ! "   I # $ W  I % &  I ' ) (  I x )  I * , +  I ,   I - .  I / 0 1  I 2 3 4  I 5 6 7  I 8 9 :  I ; < =  I > ?  I @ A A  I   I B C D  I E F  I G H D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  I # I J ! ! !I !K !K !L " " "I "M "N "# # # #I # #O #P $ $ $I $Q $R $S % % %I %T %U %V & & &I &W &X &9 ' ' 'I ' 'Y 'Z ( ( (I ([ (\ (] ) ) )I )^ )_ )` * * *I *a *b *c + + +I +( +d +e , , ,I ,f ,g ,h - - -I -i - -j . . .I .n .k .l / / /I /m / /n 0 0 0I 0o 0p 0 1 1 1I 1" 1 1q 2 2 2I 2r 2s 2t 3 3 3I 3u 3v 3w 4 4 4I 4 4x 4y 5 5 5I 5z 5{ 5| 6 6 6I 6} 6~ 6 7 7 7I 7 7l 7U 8 8 8I 8 8 8E 9 9 9I 9 9 9 : : :I : : : ; ; ;I ; ; ; < < <I < < < = = =I = = =z > > >I > > >` ? ? ?I ? ? ? D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @I @ @ @y A A AI AV A A B B BI B B B C C CI C C C D D DI D D D E E EI E E E F F FI F F F G G GI G G G H H HI H H H I I II I I I J J JI J J J K K KI K K K L L LI L L L M M MI M M M N N NI N N N O O OI O O O P P PI P P P8 Q Q QI QG Q Q R R RI R R R S S SI S# S S T T TI T T T U U UI U U U V V VI V Vl V W W WI W W W X X XI X X X Y Y YI Y Y Y Z Z ZI Z Z, Z [ [ [I [ [ [u \ \ \I \K \ \ ] ] ]I ] ] ] ^ ^ ^I ^ ^] ^ _ _ _I _" _ _ D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` `I ` ` `o a a aI a4 a a b b bI bZ b b c c cI c c c d d dI d d d e e eI e e e f f fI f f fE g g gI g g g h h hI h h h i i iI i i i j j jI j j j k k kI k k k l l lI l l lE m m m m m m n n n n n n o o o o o o p p p p p p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t t t u u u u u u6 v v v v v vR w w wI w wR w x x xI x x x y y yI y y y z z zI z z z { { {I { {k { | | |I | | | } } }I } } }" ~ ~ ~I ~ ~, ~  I  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I  K  I * o  I   I G   I   I  !  I " i #  I $ %  I & ' (  I ) *  I + ,  I e -  I . / 0  I 1 2  I 3 4  I 5 d  I  6  I 7 8 9  I : ; 8  I <   I = > ?  I @ A #  I B C  I : D o  I E F |  I G H  I I J  I  K  I ! L M  I N O  I ( P Q D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I R S  I T J  I U V  I W X Y  I Z [ .  I \ ] ^  I _ ` Z  I a z  I b c J  I d e f  I g h ;  I i <  j k l  m n   o p   q r s  t u v  w L x  y z {  | } ~        I   I  <  I   I   I o   I   I   I    I  D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  I   I   I   I                      P 6      g  G         3                      8                  6       D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             k          s            "  G 0           #    !  " 6 #  t $  % & '  ( ) * D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   + ,  , - .  z / 0   1 $  2 3 4  5 6  7 8 9  : ;  < = >  ? r @   A I   B C  D E F  G H  I J  K L M  N O P  Q R C  S T U  V B W  ( y X  Y Z [   \ ]  ^ . _  ` a g  b c d  b e f   g   h i u  j * k  l m n  o $ p D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  q N r ! ! ! !s !t ! " " " "u "v "w # # # #x #y #z $ $ $ ${ $F $| % % % %} %~ % & & & & &1 & ' ' ' ' ' ' ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) * * * * * * + + + + + + , , , , ,r , - - - - - - . . . . . . / / / / / / 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1| 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4K 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7a 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 : : : : : : ; ; ; ; ; ; < < < < < <| = = = = = = > > > > > > ? ? ? ? ?1 ? D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @ @ @ A A A A A A B B B B B8 B C C C C C C D D D D D D E E E E7 E E F F F F3 F F G G G G4 G G H H H H H H I I I I^ I I J J J J; J\ Jy K K K K K K L L L L LW L M M M M M M N N N N N N O O O O O O P P P P Pt P Q Q Q Q Q Q R R R R' R* R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X XP X X Y Y Y Y Ys Y Z Z Z Z Z Z [ [ [ [ [ [ \ \ \ \ \i \1 ] ] ] ] ] ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` ` a a a a a a b b b b b b c c c c c c d d d d d d e e e e e e f f f f f f g g g g< g gM h h h h h h i i i i iZ i j j j j jR j k k k k k k l l l l l l m m m m m m n n n n nP nW o o o o o o p p p p p* p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t tC t u u u u u u v v v v v v! w w w w" w# w0 x x x x x$ x y y y y% y& y z z z z z z' { { { {( {( {n | | | |) |* |+ } } } }, } }- ~ ~ ~ ~. ~ ~   / D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   B 0  e s  1 2 3  4 5 6  7 8 9  ( : ;   < =   > ?  @   A B   C D E  F G  H W  I 5 s  J ? K  L M   N O P  Q R r  " 9 S  T U V  W X  = Y  Z [ \  ] ^   _ `   a b  C c d  x l  e   f g h  i j k  l m nD lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  o   p C q  r   s t u  v F  V w   x y z  { | }  ~ t i           U    <   L      ( i           y $ L      W   e       g    r      P   B    i   D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   g <    y  ~          g     ~             B    g  J n C  Q s |                       j s            I      d   3       D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        ~             g            W         <      T             *    $          6       \       *             D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        z B          !  " # $  y %  & ' t  ( m   ) *   + ~ ,  - . /  0 1 2  o 3 4  5 6 7  8 m 9  : g  ; <   t =   8 >  ? ;   @ A  B C   D E g   F   G H I  o J K   R  L M   * N  O C D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,  P Q ! ! ! ! !R ! " " " " " "S # # # #T #U # $ $ $ $ $ $ % % % % %V %W & & & &W &X &Y ' ' ' '% 'Z ' ( ( ( ([ (5 (\ ) ) ) )] )^ )_ * * * *` *% * + + + +a +b +c , , , , ,d ,e - - - -I -f -g . . . .h .i .j / / / / /k /l 0 0 0 0m 0n 0o 1 1 1 1p 1q 1g 2 2 2 2r 2 2s 3 3 3 3e 3t 3u 4 4 4 4e 4v 4w 5 5 5 5x 5 5y 6 6 6 6z 6{ 6| 7 7 7 7 7 7, 8 8 8 8} 8~ 8 9 9 9 9 9 9 : : : : : : ; ; ; ; ; ; < < < < < < = = = = = = > > > > > > ? ? ? ? ? ? D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @ @ @ @ @ @ A A A AI A5 A B B B B B B C C C C C C D D D D D D E E E E E E F F F F F F G G G G G G H H H Ho H HL I I I I I I J J J J J J K K K K K K5 L L L L L L M M M M M M N N N N N NC O O O O O O P P P P P P Q Q Q Q Q Q R R R R R R S S S S S S T T T T T T U U U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X X X Y Y Y Y Y* Y Z Z Z Z Z Z [ [ [ [ [ [ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _8 _g _D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, ` ` ` ` ` ` a a a ae a a b b b b b b c c c c c c d d d d d d e e e eN e e f f f f f f5 g g g g g g$ h h h h h h i i i i i i j j j j j j k k k k k k l l l l l6 lv m m m m m m n n n n n n o o o o o o p p p p p p q q q q q q r r r r r r s s s s s s t t t t t t u u u u u u v v v v% v v w w w w w w x x x x3 x x y y y y y y z z z z zg z< { { { { { { | | | | | | } } } } } }$ ~ ~ ~ ~ ~ ~s    D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         $                 1      6                !  " ( v  " 0 #  $    %    g  & ' (  ) *  + 6 p   ,  - <   .   / 0 1  2 3  4 5   6 7 8  9 : ;   < g D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  = > ?  @ A   > B  C   D E F  G H I  J K L  M N O  P Q R   S   N F T   U V  W = X  Y Z  [ Z \  ] Z  ^ _  ` _ b  a _  b ` c  d _  e _  f g   r g  h i   j b  k l m  n   o p q  r s t  u v  w x D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  y z {  | } ~  j    t            T               J         5                                  X 1   d   ?          # D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                    ! |       #                  l         "                      2       O      o          D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTT